مجموعه مقالات مدول برشی

تعیین مولفه های تنش و کرنش در حالت برش خالص – آموزش جامع
قانون هوک برای حالت تنش صفحه ای — روابط و حالت های خاص
مدول برشی چیست؟
کاربرد قانون هوک در محاسبه مدول الاستیک و مدول برشی