مجموعه مقالات ظرفیت گرمایی ویژه

تعریف گرما و دما در ترمودینامیک — به زبان ساده