مجموعه مقالات تحقیقات مدیریتی

افراد دارای بازدهی بالا از هفت ویژگی مشترک برخوردار هستند
تأثیر اعتبار و تصمیم‌گیری بر مدیریت جهانی —بخش دوم
تأثیر اعتبار و تصمیم‌گیری بر مدیریت جهانی — بخش اول