مجموعه مقالات تبدیل مبنا

دستگاه اعداد اُکتال — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
اعداد هگزادسیمال — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)