گرامر to به زبان ساده و کامل + مثال و تمرین

۳۶۴۲ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
Learn English

«to» در زبان انگلیسی به عنوان حرف اضافه شناخته شده است، اما کاربردهای دیگری نیز دارد. در این مطلب از مجموع مطالب زبان انگلیسی «فرادرس»، قصد داریم به بررسی گرامر to و کاربردهای آن بپردازیم. برای یادگیری بهتر، مثال‌های متعددی همراه با ترجمه ارائه شده است.

کاربرد گرامر to

همان‌طور که اشاره شد، «to» در زبان انگلیسی کاربردهای فراوانی دارد. در این آموزش به سه مورد از کاربردهای گرامر to می‌پردازیم که شامل موارد زیر می‌شود:

در این مطلب به طور جداگانه کاربرد گرامر to را برای هر یک از موارد فوق بررسی خواهیم کرد. قبل از آن، برای درک بهتر نقش «to» به عنوان حرف اضافه، مصدر و قید، به سه مثال زیر توجه کنید.

Does this train go to Cambridge?

آیا این قطار به کمبریج می‌رود؟

I’d like to see that film.

می‌خواهم آن فیلم را ببینم.

The wind blew the door to.

باد وزید و باعث بسته شدن در شد.

کاربرد گرامر to به عنوان حرف اضافه

کاربرد گرامر to به عنوان حرف اضافه در زبان انگلیسی بسیار زیاد و متنوع است. در ادامه این مطلب، به انواع کاربردهای آن در قالب مثال اشاره کرده‌ایم.

 • از حرف اضافه «to» می‌توانیم برای نشان دادن مقصد یا مسیر استفاده کنیم:

We’re going to Liverpool next week.

ما هفته آینده به «لیورپول» می‌رویم.

Does he want to come to the park with us?

آیا او می‌خواهد که با ما به پارک بیاید؟

The dog ran to us as soon as we arrived.

به محض این‌که رسیدیم، سگ به طرف ما دوید.

 • از حرف اضافه «to» همراه با فعل‌هایی نظیر «give» ،«send» و «write» برای نشان دادن شخص یا چیزی که عملی را دریافت می‌کند، استفاده می‌کنیم:

I gave the keys to Jane.

من کلیدها را به «جین» دادم.

(در این جمله، «Jane» دریافت‌کننده عمل است.)

She’s always writing letters to the local newspaper.

او همیشه به روزنامه محلی نامه می‌نویسد.

(در این مثال، «local newspaper» دریافت‌کننده عمل است.)

 • از حرف اضافه «to» برای گفتن یا نوشتن ساعت استفاده می‌کنیم که نشان‌دهنده تعداد دقیقه‌های مانده به زمان مشخصی است.

Her train arrives at a quarter to five.

قطار او ساعت یک ربع به پنج می‌رسد.

It’s ten to six. We’d better leave now or we’ll be late.

ساعت ده دقیقه به شش است. بهتر است الآن بریم وگرنه دیر می‌رسیم.

 • از حرف اضافه «to» به‌جای «until» نیز می‌توانیم استفاده کنیم که مدت زمان مشخصی را نشان می‌دهد و به صورت ساختار «from...to» به کار می‌رود:

They’re only open from Monday to Friday. They’re closed on the weekend.

آن‌ها فقط از دوشنبه تا جمعه باز هستند. آخر هفته تعطیل هستند.

 • از حرف اضافه «to» برای بیان اعداد و ارقام به صورت تقریبی نیز استفاده می‌شود:

There were forty to fifty people at the meeting.

چهل تا پنجاه نفر در جلسه بودند.

It’ll probably cost you thirty to thirty-five pounds.

احتمالاً برای شما سی تا سی و پنج پوند هزینه خواهد داشت.

 • از حرف اضافه «to» بعد از اسم نیز استفاده می‌شود، مانند اسم‌هایی که مسیر یا مقصد را نشان می‌دهند:

The door to the main office was open.

درِ دفتر اصلی باز بود.

Is this the way to the airport?

آیا این مسیر فرودگاه است؟

 • حرف اضافه «to» همچنین بعد از اسم‌هایی به کار می‌رود که برای حمل و نقل استفاده می‌شوند، مانند اسم‌های زیر:
  • bus
  • coach
  • ferry
  • flight
  • train

به کاربرد «to» بعد از اسم در دو مثال زیر توجه کنید.

The ferry to Santander takes 12 hours.

کشتی به مقصد «سانتاندر» ۱۲ ساعت طول می‌کشد.

Is this the bus to the stadium?

این اتوبوس به استادیوم می‌رود؟

 • برای اسم‌هایی که واکنش یا پاسخ به چیزی را نشان می‌دهند نیز از حرف اضافه «to» استفاده می‌کنیم، مانند اسم‌های زیر:
  • answer
  • key
  • reaction
  • reply
  • response
  • solution

به چند مثال زیر توجه کنید.

His reaction to her comments was very aggressive.

واکنش او به اظهار نظراتش خیلی تهاجمی بود.

They don’t seem to be able to find a solution to the problem of global warming yet.

به نظر نمی‌رسد که آن‌ها هنوز قادر به پیدا کردن راه‌حلی برای مشکل گرمایش جهانی باشند.

 • از «to» بعد از برخی از فعل‌ها به عنوان حرف اضافه استفاده می‌شود، مانند فعل‌های زیر:
  • be used
  • get used
  • listen
  • look forward
  • object
  • reply
  • respond

به چند مثال زیر توجه کنید.

We listened to that CD you lent us. It’s great.

به آن سی‌دی که به ما امانت دادی گوش کردیم. عالی است.

I object to your remarks.

من به اظهارات شما اعتراض دارم.

The bank hasn’t replied to my letter yet.

بانک هنوز پاسخ نامه من را نداده است.

 • بعد از صفت‌هایی که بیانگر رفتار یا احساسات انسان‌ها باشد، از حرف اضافه «to» استفاده می‌کنیم، مانند صفات زیر:
  • cruel
  • faithful
  • generous
  • kind
  • loyal
  • mean

به چند مثال و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

I cannot bear people being cruel to animals.

من نمی‌توانم آدم‌هایی را که به حیوانات ظلم می‌کنند، تحمل کنم.

Be kind to her. You’re so mean to her!

با او مهربان باش. خیلی با او بد رفتار می‌کنی!

Many individuals have been loyal to the Conservative Party all their lives.

بسیاری از افراد در تمام عمر خود، به حزب محافظه‌کار وفادار بوده‌اند.

گرامر to

کاربرد گرامر to به عنوان مصدر با to

یکی دیگر از کاربردهای «to» در گرامر Infinitive است. در واقع، از to قبل از فعل استفاده می‌کنیم تا مصدر با to تشکیل شود، مانند مثال‌های زیر:

She loves to wear really colorful dresses.

او عاشق پوشیدن لباس‌های رنگارنگ است.

I need to leave early today.

امروز باید زود بروم.

To get an outside line, you have to dial 9 first.

برای گرفتن خط خارجی، ابتدا باید ۹ را شماره‌گیری کنید.

کاربرد گرامر to به عنوان قید

در برخی موارد، «to» به عنوان قید به کار می‌رود و برای توصیف قید کاربرد دارد. به مثال زیر توجه کنید.

My mon came in and pushed the door to.

مادرم داخل شد و در را بست.

در این مثال «to» نقش قید را دارد، زیرا فعل «push» را توصیف می‌کند یا به آن اشاره دارد. اگر «to» نقش قید را داشته باشد، به دو صورت تعریف می‌شود:

 • به معنای بستن:

She pulled the door to behind her.

او در را پشت سرش بست.

 • به معنای به هوش آمدن:

When she came to, she was lying on the floor with her hands and feet tied up.

وقتی به هوش آمد، با دست و پای بسته روی زمین دراز کشیده بود.

سایر کاربردهای to

هان‌طور که اشاره شد، «to» کاربردهای زیادی در زبان انگلیسی دارد، اما فقط به موارد فوق محدود نمی‌شود. در ادامه به سایر کابردهای to اشاره خواهیم کرد و مثال‌هایی در این رابطه ارائه می‌کنیم.

کاربرد گرامر to در افعال عبارتی

از حرف اضافه to در بسیاری از «افعال عبارتی» (Phrasal Verbs) استفاده می‌شود. افعال عبارتی از ترکیب فعل و حرف اضافه یا فعل و قید تشکیل شده‌اند. برای مثال «call off» نوعی فعل عبارتی به معنای «کنسل کردن» است و از دو بخش تشکیل شده است. در ادامه، فهرستی از افعال عبارتی رایج با حرف اضافه «to» آمده است.

 • look forward to something
 • object to something
 • appeal to someone
 • boil down to something
 • get to something

به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد این افعال عبارتی در جمله آشنا شوید.

I look forward to seeing you soon.

بی‌صبرانه منتظرم تو را به زودی ببینم.

(بعد از «to» از ساختار «فعل + ing» استفاده می‌شود.)

Peter objected to the way he acted.

«پیتر» به نحوه عملکرد او اعتراض کرد.

That car really appeals to Susan.

آن ماشین واقعاً برای سوزان جذاب است.

It boils down to this: You need to work hard.

خلاصه آن به این صورت است: باید سخت کار کنید.

Just a moment, I'll get to that subject soon.

صبر کنید، به زودی به آن موضوع خواهیم پرداخت.

یادگیری زبان انگلیسی

کاربرد گرامر to در عبارت‌های ربطی

حرف اضافه to در بسیاری از عبارت‌های انگلیسی برای ایجاد ارتباط میان ایده‌ها و اغلب در ابتدای جمله مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این عبارت‌ها، عبارت‌های ربطی می‌گوییم. عبارت‌های ربطی در بخش writing آزمون آیلتس و تافل اهمیت بسیار زیادی دارند و استفاده درست از آن‌ها تأثیر زیادی در بهبود نمره خواهد داشت. تعدادی از این عبارت‌های ربطی در ادامه توضیح داده شده است.

to a great extent

این اصطلاح در ابتدا یا انتهای جمله به کار می‌رود و به معنای «تا حد زیادی» است. در واقع، زمانی که بخواهیم تأکید بر درست بودن چیزی داشته باشیم، از این عبارت ربطی کمک می‌گیریم. در این عبارت حرف اضافه to به کار رفته است. به چند مثال زیر توجه کنید.

To a great extent, the students work hard in this school.

دانش‌آموزان در این مدرسه تا حد زیادی کار می‌کنند.

I agree with Tom's ideas to a great extent.

من با ایده‌های «تام» تا حد زیادی موافقم.

to some extent

این عبارت برای توضیح دادن درمورد چیزی به کار می‌رود که تقریباً درست است، مانند مثال‌های زیر:

To some extent, I agree with the ideas introduced in this discussion.

من تا حدی با ایده‌های مطرح‌شده در این بحث موافقم.

The parents are at fault to some extent.

والدین تا حدی مقصرند.

to begin/start with

از این عبارت برای معرفی اولین موضوع بحث — در شرایطی که قرار است چندین مسئله مورد بررسی قرار بگیرد — کمک می‌گیریم، مانند مثال‌های زیر:

To begin with, let's discuss the problems we've been having in the classroom.

برای شروع، بیایید درباره مشکلاتی بحث کنیم که در کلاس درس داشته‌ایم.

To start with, I'd like to thank you for coming tonight.

برای شروع، می‌خواهم از این‌که امشب تشریف آوردید، تشکر کنم.

to sum up

از این عبارت برای جمع‌بندی مطالب یا ایده‌ها در یک سخنرانی یا بحث استفاده می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

To sum up, we need to invest more money in research and sales.

در نهایت، باید پول بیشتری را برای پژوهش و فروش سرمایه‌گذاری کنیم.

To sum up, you think that it's all my fault!

خلاصه، تو فکر می‌کنی که تقصیر من است!

to tell the truth

در این عبارت نیز از حرف اضافه to استفاده شده است و زمانی به کار می‌رود که بخواهیم حرفی را صادقانه مطرح کنیم، مانند مثال‌های زیر:

To tell you the truth, I think David is not doing a very good job.

صادقانه بگویم، فکر می‌کنم «دیوید» کارش را خیلی خوب انجام نمی‌دهد.

To tell you the truth, I'm tired of listening to those tell us lies.

راستش را بگویم، من از گوش دادن به آن‌هایی که به ما دروغ می‌گویند، خسته شده‌ام.

سوالات رایج درباره گرامر to

در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص گرامر to پاسخ دهیم.

«to» در زبان انگلیسی چه نقشی دارد؟

«to» در زبان انگلیسی کاربردهای فراوانی دارد. سه مورد از کاربردهای مهم آن را می‌توانیم به عنوان حرف اضافه، به عنوان مصدر با to و به عنوان قید در نظر بگیریم.

ساختار گرامر to به عنوان حرف اضافه چگونه است؟

به عنوان حرف اضافه می‌تواند برای نشان دادن مقصد یا مسیر استفاده شود. همچنین از آن همراه با فعل‌هایی نظیر «give» ،«send» و «write» برای نشان دادن شخص یا چیزی که عملی را دریافت می‌کند، استفاده می‌کنیم.

کاربرد گرامر to در افعال عبارتی چیست؟

در افعال عبارتی می‌تواند به عنوان «particle» در کنار فعل اصلی به کار برود. در این حالت، ممکن است معنی فعل را به طور کل عوض کند. برای مثال، «get» همراه با حرف اضافه «to» به صورت «get to» به کار می‌رود و معنی «پرداختن به موضوعی» می‌دهد.

کاربرد گرامر to در عبارت‌های ربطی چیست؟

حرف اضافه to در بسیاری از عبارت‌های انگلیسی برای ایجاد ارتباط میان ایده‌ها و اغلب در ابتدای جمله مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این عبارت‌ها، عبارت‌های ربطی می‌گوییم.

تمرین گرامر to

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر to»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I stopped _____ a break.

for

to

2. I stopped ____ have a break.

for

to

3. I was stopped ____ driving through a red light.

for

to

4. She was promoted ____ manager.

for

to

5. She was promoted ____ her dedication.

for

to

6. He tried ____ kill him.

for

to

7. He was tried ____ murder and found guilty.

for

to

8. It was hard ____ finish.

for

to

9. He made it ____ me.

for

to

10. She gave it ____ me when I arrived.

for

to

تمرین دوم

جاهای خالی را با فعل مناسب و to پر کنید.

Q1: Sruti will be ready ____ her idea about the project to the manager. (presenting)

جواب

Answer: Sruti will be ready to present her idea about the project to the manager.

Q2: Tina was happy ____ the examination cut-off. (clearing)

جواب

Answer: Tina was happy to clear the examination cut-off.

Q3: Yuvraj was unfit ____ in the match. (playing)

جواب

Answer: Yuvraj was unfit to play in the match.

Q4: The little boy was terrified ____ into the river. (jumping)

جواب

Answer: The little boy was terrified to jump into the river.

Q5: The convict was reluctant _____ the truth. (speaking)

جواب

Answer: The convict was reluctant to speak the truth.

Q6: The poor man didn’t have money _____ food. (buying)

جواب

Answer: The poor man didn’t have money to buy food.

Q7: Prem didn’t continue ____ for a long time. (work)

جواب

Answer: Prem didn’t continue to work for a long time.

Q8: The mechanic has managed ____ my laptop. (fix)

جواب

Answer: The mechanic has managed to fix my laptop.

Q9: There was nothing for him ____ for. (fighting)

جواب

Answer: There was nothing for him to fight for.

Q10: The doctor said there was nothing ____ about the patient’s health. (worry)

جواب

Answer: The doctor said there was nothing to worry about the patient’s health.

Q11: Amy has come ____ Penny. (meeting)

جواب

Answer: Amy has come to meet Penny.

Q12: I am sorry ____ about your loss. (hearing)

جواب

Answer:I am sorry to hear about your loss.

Q13: The college has agreed ____ the final examination. (postponing)

جواب

Answer: The college has agreed to postpone the final examination.

Q14: Please remember ____ vegetables and fruits from the market. (buying)

جواب

Answer: Please remember to buy vegetables and fruits from the market.

Q15: Don’t forget _____ the documents. (signing)

جواب

Answer: Don’t forget to sign the documents.

جمع‌بندی

در این آموزش، با گرامر to آشنا شدیم و انواع کاربردهای آن را در موقعیت‌های مختلف یاد گرفتیم. مهم‌ترین کاربرد to به عنوان حرف اضافه است، اما در افعال عبارتی و عبارت‌های ربطی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، به عنوان مصدر با to و قید نیز کاربرد دارد.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۶ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Thought Co Cambridge Dictionary Parts of Speech

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *