صرف فعل در فرانسه – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۴۸۸۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۱ دقیقه
صرف فعل در فرانسه – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

در زبان فرانسه «صرف فعل» (Conjugaison) بیانگر شخص و زمان و وجه فعل است. یعنی در چه زمانی فعل صورت گرفته‌ است و چه کسی این فعل را انجام داده است. صرف فعل در فرانسه برای بسیاری از زبان‌آموزان دشوار به نظر می‌رسد، اما با تفکیک سرفصل‌های این مبحث می‌توان به مرور به صرف افعال فرانسه مسلط شد. در این مطلب قصد داریم صرف فعل در فرانسه را به تفکیک گروه‌های فعلی، وجه، زمان و... با مثال و تمرین آموزش دهیم.

فهرست مطالب این نوشته

صرف فعل در فرانسه چیست؟

صرف فعل در فرانسه به زبان ساده، یعنی تغییراتی در فعل انجام دهیم که فعل با سایر اجزاء جمله، برای مثال، فاعل، مطابقت کند. مخاطب پیام با تغییراتی که در فعل صورت گرفته است، می‌تواند متوجه زمانی بشود که فعل در آن انجام شده‌ است. برای نمونه به مثال‌ زیر که شامل افعال صرف شده در چند جمله است، توجه کنید.

Les touristes qui voudront admirer Paris du haut de la tour Eiffel devront payer treize euros soit un euro de plus qu’avant. En été, la tour est ouverte de neuf heures du matin.

گردشگرانی که می‌خواهند از بلندای «ایفل» پاریس را تحسین کنند، باید 13 یورو بپردازند. یک یورو از قبل بیشتر. در تابستان، ایفل از ساعت 9 صبح باز می‌شود.

 

گروه‌های فعل برای صرف فعل در فرانسه

در زبان فرانسه سه گروه فعلی وجود دارد. در لیست زیر این سه گروه را مشاهده می‌کنید.

گروه‌های فعلی زبان فرانسه
گروه اول1er groupe
گروه دوم2e groupe
گروه سوم3e groupe

برای صرف فعل‌های متعلق به هر گروه در زبان فرانسه قواعد خاصی وجود دارد که در ادامه با مثال آن‌ها را ذکر می‌کنیم. در ابتدا لازم است این فعل‌ها را به خوبی از هم تفکیک کنید.

گروه فعلی در فرانسه

قبل از آن‌که وارد دسته‌بندی‌های صرف فعل بشویم، لازم است اشاره کوتاهی به «ضمایر فاعلی» (Pronoms personnels sujets) کنیم. در جدول زیر ضمایر فاعلی را مشاهده می‌کنید. همیشه فعل را با ضمیر فاعلی صرف کنید تا در فعل‌های شبیه به هم اشتباه نکنید.

 جدول ضمایر فاعلی
jeاول‌شخص مفرد، من
tuدوم‌شخص مفرد، تو
ilسوم‌شخص مفرد مذکر، او
elleسوم‌شخص مفرد مونث، او
onسوم‌شخص مفرد، ضمیر نامعین
nousاول‌شخص جمع، ما
vousدوم‌شخص جمع، شما
ilsسوم‌شخص جمع مذکر، آن‌ها
ellesسوم‌شخص جمع مونث، آن‌ها

فعل‌های گروه اول

افعال گروه اول در زبان فرانسه، افعالی هستند که به er ختم می‌شوند. تعداد این فعل‌ها در زبان فرانسه بسیار زیاد است.

نکته: فعل aller استثناء است و به گروه سوم تعلق دارد.

در جدول زیر تعدادی از فعل‌های متعلق به این گروه را مشاهده می‌کنید.

چند فعل گروه اول
غذا خوردنmanger
رقصیدنdanser
فکر کردنpenser
آواز خواندنchanter
ساکن بودنhabiter
حرف زدنparler

صرف فعل habiter

در ادامه صرف فعل habiter به معنای «سکونت داشتن» را مشاهده کنید.

زمان حال

صرف فعل habiter برای زمان حال به صورت زیر است:

 • j'habite
 • tu habites
 • il habite
 • nous habitons
 • vous habitez
 • ils/elles habitent

زمان گذشته استمراری

صرف فعل habiter برای زمان گذشته استمراری به صورت زیر است:

 • j'habitais
 • tu habitais
 • il habitait
 • nous habitions
 • vous habitiez
 • ils/elles habitaient

زمان گذشته نقلی

صرف فعل habiter برای زمان گذشته نقلی به صورت زیر است:

 • j'ai habité
 • tu as habité
 • il a habité
 • nous avons habité
 • vous avez habité
 • ils/elles ont habité

نمونه‌ای از کاربرد افعال گروه اول را در جملات زیر می‌بینید.

Je voudrais vous présenter aujourd’hui une ville qui a deux mille ans d’histoire. Lyon est une ville unique en France. A Lyon, vous trouverez de nombreux musées.

امروز می‌خواهم شهری با قدمت 2 میلیون سال را به شما معرفی کنم. «لیون» یک شهر بی‌همتا در کشور فرانسه است. در شهر لیون تعداد زیادی موزه هست.

فعل‌های گروه دوم

فعل‌های گروه دوم در زبان فرانسه به ir ختم می‌شوند. اما برای این‌که اطمینان داشته باشید فعل موردنظرتان متعلق به گروه سوم نیست، دو شرط زیر لازم است.

 • همان‌طور که گفتیم، فعل به ir ختم شود.
 • مانند finir صرف شود.

برای این که بدانید فعل مانند finir صرف می‌شود، کارهای زیر را انجام دهید.

 • فعل را در زمان حال و به اول‌شخص جمع (ضمیر ما) صرف کنید.
 • شناسه فعل باید issons باشد.

در جدول زیر چند فعل گروه دوم ذکر شده است.

چند فعل گروه دوم
کاری انجام دادنagir
انتخاب کردنchoisir
بزرگ شدنgrossir
غذا دادنnourrir
پیروی کردن، فرمان بردنobéir
غنیمت شمردنsaisir

صرف فعل choisir

صرف فعل choisir به معنای «انتخاب کردن» را از این گروه مشاهده کنید.

زمان حال

صرف فعل choisir برای زمان حال به صورت زیر است:

 • je choisis
 • tu choisis
 • il choisit
 • nous choisissons
 • vous choisissez
 • ils/elles choisissent

زمان آینده

صرف فعل choisir برای زمان آینده به صورت زیر است:

 • je choisirai
 • tu choisiras
 • il choisira
 • nous choisirons
 • vous choisirez
 • ils/elles choisiront

ماضی بعید

صرف فعل choisir برای زمان ماضی بعید به صورت زیر است:

 • j'avais choisi
 • tu avais choisi
 • il/elle avait choisi
 • nous avions choisi
 • vous aviez choisi
 • ils/elles avaient choisi

نمونه‌ای از کاربرد افعال گروه اول را در جملات زیر خواهید دید.

Il a grossi de 5 kilos en deux mois.

او در عرض دو ماه 5 کیلو وزن اضافه کرده است.

nourrir est donner à quelqu'un, un animal, un végétal les aliments nécessaires à sa vie, à son développement.

غذا دادن یعنی به کسی، یا حیوانی، غذا یا مواد حیاتی برای زندگی‌ و رشدش را دادن.

فعل‌های گروه سوم

افعالی که نه در گروه اول جا می‌گیرند، نه در گروه دوم، متعلق به گروه سوم‌اند. تعداد آن‌ها از تعداد افعال دو گروه دیگر کمتر است و در صرف بی‌قاعده‌اند. بهتر است افعال مهم این گروه را به خاطر بسپارید. در جدول زیر تعدادی از افعال این گروه را آورده‌ایم.

چند فعل گروه سوم
رفتنaller
ترک کردنpartir
خندیدنrire
داشتنavoir
بودنêtre
آمدنvenir
انجام دادنfaire

صرف فعل aller

صرف فعل aller به معنای «آمدن» را از این گروه در ادامه ببینید.

زمان حال

صرف فعل aller برای زمان حال به صورت زیر است:

 • je vais
 • tu vas
 • il, elle va
 • nous allons
 • vous allez
 • ils, elles vont

زمان گذشته ساده

صرف فعل aller برای زمان گذشته ساده به صورت زیر است:

 • j'allai
 • tu allas
 • il, elle alla
 • nous allâmes
 • vous allâtes
 • ils, elles allèrent

زمان آینده

صرف فعل aller برای زمان آینده به صورت زیر است:

 • j'irai
 • tu iras
 • il, elle ira
 • nous irons
 • vous irez
 • ils, elles iront

نمونه‌ای از کاربرد افعال گروه سوم را در جمله‌های زیر مشاهده خواهید کرد.

Ce rouge va bien avec ce bleu.

این رنگ قرمز با این رنگ آبی همخوانی دارد.

Quel sujet as-tu pris à l'examen?

چه موضوعی برای امتحان انتخاب کرده‌ای؟

 

وجه‌های مختلف برای صرف فعل در فرانسه

در زبان فرانسه، چهار وجه مهم وجود دارد که در ادامه آن‌ها را ذکر کرده‌ایم.

 • «وجه خبری» (Indicatif)
 • «وجه شرطی» (Conditionnel)
 • «وجه التزامی» (Subjonctif)
 • «وجه امری» (Imperatif)

کاربرد این وجه‌ها را در چند جمله برای مثال مشاهده می‌کنید.

Depuis plusieurs années, on expérimentait ce système et les résultats étaient très positifs.

 سال‌های زیادی است که ما این سیستم را آزموده‌ایم و نتایج بسیار مثبت بوده‌اند.

(فعل زمان گذشته‌ استمراری در وجه خبری)

Elles commencent le matin vers 8h30 et terminent l’après-midi vers 16h30 ou 17 heures.

صبح‌ها ساعت 8:30 شروع می‌کنند و بعدازظهر ساعت 16:30 یا 17 تمام می‌کنند.

(فعل زمان حال ساده در وجه اخباری)

Il veut que nous parlions.

او می‌خواهد که ما حرف بزنیم.

(فعل زمان حال در وجه التزامی)

Alex ! Viens avec nous ce soir !

«الکس»، امروز با ما بیا.

(فعل زمان حال در وجه امری)

Alex viendrait avec nous ce soir s'il avait le temps.

«الکس»، امروز عصر اگر کاری نداشته باشد، با ما می‌آید.

(فعل زمان حال در وجه شرطی)

زمان‌ های مختلف برای صرف فعل در فرانسه

صرف فعل در فرانسه زمان‌های مختلفی را شامل می‌شود که در ادامه با ذکر مثال و ساختار، آن‌ها را بررسی کرده‌ایم. در مطلب زمان‌ها در زبان فرانسه هم به طور کامل زمان‌ها را بررسی کرده‌ایم.

صرف فعل در زمان حال ساده خبری

قبلاً در مجله فرادرس با زمان حال ساده در زبان انگلیسی آشنا شدیم. برای ساختن فعل در زمان «حال ساده» (Indicatif présent) در زبان فرانسه، کافی است در گروه اول er را از انتهای فعل بردارید و شناسه‌های جدول زیر را به ریشه اضافه کنید.

شناسه حال خبری برای فعل‌های گروه اول
eje
estu
eil/elle
onsnous
ezvous
ontils/elles

برای ساختن فعل در زمان حال ساده، کافی است در گروه دوم ir را از انتهای فعل بردارید و شناسه‌های جدول زیر را به ریشه اضافه کنید.

شناسه حال خبری برای فعل‌های گروه دوم
isje
istu
itil/elles
issonsnous
issezvous
issentils/elles

گروه سوم، گروه افعال بی‌قاعده است. در جدول زیر صرف فعل‌های بی‌قاعده «être» به معنای «شدن» و «avoir» به معنای «داشتن» را مشاهده می‌کنید.

صرف فعل être
aij'
astu
ail/elle
avonsnous
avezvous
ontils/elles
صرف فعل avoir
suisje
estu
estil/elle
sommesnous
êtesvous
sontils/elles

صرف فعل trouver

صرف فعل trouver به معنای «پیدا کردن» را برای مثال در زمان حال ساده مشاهده کنید.

زمان حال ساده

صرف فعل trouver برای زمان حال ساده به صورت زیر است:

 • je trouve
 • tu trouves
 • il trouve
 • nous trouvons
 • vous trouvez
 • ils trouvent

نمونه‌ای از کاربرد صرف فعل در زمان حال ساده را در مثال زیر مشاهده می‌کنید.

nous choisissons l'environnement - matériel amical.

ما محصولات دوست‌دار طبیعت را انتخاب می‌کنیم.

صرف فعل در زمان گذشته‌ استمراری خبری

به کمک زمان «گذشته استمراری خبری» (Indicatif imparfait)، می‌توانید درباره‌ی کارهایی صحبت کنید که در گذشته مداوم و از روی عادت و به دفعات نامشخصی انجام داده‌اید. برای صرف فعل گذشته استمراری، فعل را در اول‌ شخص جمع در حال ساده، جمع ببندید، شناسه فعلی را از انتهای فعل بردارید و سپس شناسه‌های جدول زیر را به آن اضافه کنید.

شناسه‌های فعل گذشته استمراری
aisje
aistu
aitil/elle
ionsnous
iezvous
aientils/elles

صرف فعل habiter

به کمک سه گروه فعلی زبان فرانسه به شما توضیح می‌دهیم چطور فعل گذشته‌ استمراری بسازید. در ابتدا صرف فعل habiter به معنای «ساکن بودن» که از فعل‌های گروه اول است را ببینید.

 • j'habitais
 • tu habitais
 • il habitait
 • nous habitions
 • vous habitiez
 • ils habitaient

صرف فعل saisir

صرف فعل saisir به معنای «غنیمت شمردن» را که از فعل‌های گروه دوم است، در زمان گذشته استمراری در ادامه خواهید دید.

 • je saisissais
 • tu saisissais
 • il saisissait
 • nous saisissions
 • vous saisissiez
 • ils saisissaient

صرف فعل faire

صرف فعل faire به معنای «انجام دادن» در گروه سوم، گروه افعال بی‌قاعده، در ادامه آورده شده است.

 • je faisais
 • tu faisais
 • il faisait
 • nous faisions
 • vous faisiez
 • ils faisaient

در جمله زیر کاربرد یک فعل صرف شده در زمان گذشته استمراری را خواهید دید.

Personne ne s'intéressait à ce que nous faisions.

کسی به آنچه ما انجام می‌دادیم، علاقه نشان نمی‌داد.

صرف فعل در زمان گذشته‌ ساده خبری

«گذشته ساده خبری» (Indicatif passé simple) زمانی در گذشته است که اغلب در حالت نوشتاری زبان فرانسه استفاده می‌شود و در زبان روزمره رایج نیست. کاربرد این صرف فعل برای زمانی است که اتفاقی در گذشته یک بار رخ داده باشد یا این‌که اتفاق دیگری را در گذشته متوقف کند. این زمان برای صرف در هر گروه فعلی قواعدی دارد. در ادامه صرف هر گروه فعلی را خواهید دید.

برای ساختن ریشه فعل، فعل را بدون er می‌نویسیم، سپس شناسه‌های جدول زیر به ریشه فعل اضافه می‌شوند.

شناسه‌های فعل گذشته ساده
aije
astu
ail/elle
âmesnous
âtesvous
èrentils/elles

صرف فعل aimer

برای مثال می‌توانید صرف فعل aimer به معنای «دوست داشتن» را ببینید.

 • j'aimai
 • tu aimas
 • il aima
 • nous aimâmes
 • vous aimâtes
 • ils aimèrent

برای صرف فعل‌های گروه دوم در زمان گذشته ساده شناسه‌های جدول زیر به ریشه فعل، یعنی فعل بدون ir، اضافه می‌شوند.

شناسه‌های فعل گذشته ساده
isje
istu
itil/elle
îmesnous
îtesvous
irentils/elles

صرف فعل sentir

برای مثال می‌توانید صرف فعل sentir به معنای «احساس کردن» را در ادامه ببینید.

 • je sentis
 • tu sentis
 • il sentit
 • nous sentîmes
 • vous sentîtes
 • ils sentirent

برای صرف فعل‌های گروه سوم در زمان گذشته ساده معمولا شناسه‌های جدول‌های زیر به فعل اضافه می‌شوند.

شناسه‌های فعل گذشته ساده
insje
instu
intil/elle
înmesnous
întesvous
inrentils/elles

صرف فعل venir

برای مثال صرف فعل venir به معنای «آمدن» از جدول بالا تبعیت می‌کند. در ادامه صرف این فعل را در زمان گذشته ساده خواهیم دید.

 • je vins
 • tu vins
 • il vint
 • nous vînmes
 • vous vîntes
 • ils/elles vinrent

نوع دیگری از شناسه‌های صرف زمان گذشته ساده در گروه سوم فعلی را در جدول زیر ببینید.

شناسه‌های فعل گذشته ساده
usje
ustu
util/elle
ûmesnous
ûtesvous
urentils/elles

صرف فعل vouloir

برای مثال صرف فعل vouloir به معنای «خواستن» از شناسه‌های جدول بالا استفاده می‌کند. در ادامه صرف این فعل را در زمان گذشته ساده خواهید دید.

 • je voulus
 • tu voulus
 • il/elle voulut
 • nous voulûmes
 • vous voulûtes
 • ils/elles voulurent

برای درک بهتر کاربرد زمان گذشته ساده مثال‌ زیر را مشاهده کنید.

Quand nous vînmes à examiner ce "cas" après la mort de Staline, nous trouvâmes qu'il avait été inventé du commencement à la fin.

پس از آن‌که ما به بررسی این پرونده بعد از مرگ استالین رسیدیم. دریافتیم از ابتدا تا انتها ساختگی بوده است.

صرف فعل فرانسوی

صرف فعل در زمان آینده‌ ساده خبری

از زمان «آینده ساده خبری» (Indicatif futur simple) معمولا برای شرح اتفاقاتی در آینده استفاده می‌شود که در رخ دادن آن تردید وجود دارد. برای ساختن این فعل به ریشه‌ فعل و شناسه‌های زمان آینده ساده نیاز داریم. ریشه برای گروه‌های اول و دوم همان «مصدر» (infinitif) است. اما در گروه سوم پیدا کردن مصدر قاعده‌مند نیست و باید افعال مهم را که در جدول زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره کرده‌ایم به خاطر بسپارید.

ریشه فعل‌های بی‌قاعده در صرف زمان آینده ساده
ریشهفعل
serêtre
auravoir
ferfaire
iraller
viendrvenir
pourrpouvoir

شناسه‌های فعل در زمان آینده ساده نیز شامل شناسه‌های جدول زیر است.

شناسهضمیر
aije
astu
ail/elle
onsnous
ezvous
ontils/elles

صرف فعل vouloir

برای نمونه صرف فعل vouloir به معنای «خواستن» را در ادامه خواهید دید.

 • je voudrai
 • tu voudras
 • il voudra
 • nous voudrons
 • vous voudrez
 • ils voudront

در مثال زیر زمان آینده ساده را در جمله خواهید دید.

Je resterai votre employé, mais j'habiterai à l'hôtel.

کارمند شما باقی خواهم ماند اما در هتل اقامت خواهم کرد.

صرف فعل در زمان حال التزامی

از زمان «حال التزامی» (Subjonctif présent) برای بیان آرزو، دستور، شک، توصیه و تردید استفاده می‌شود. برای صرف فعل در زمان حال التزامی ابتدا فعل را در صیغه سوم‌شخص جمع در زمان حال اخباری صرف می‌کنیم، از ریشه‌ این صیغه، ریشه حال التزامی را به دست می‌آوریم و با شناسه‌های جدول زیر جمع می‌بندیم.

افعال گروه سومافعال گروه دومافعال گروه اولفاعل
ریشه + eریشه + isseریشه + eque je
ریشه + esریشه + issesریشه + esque tu
ریشه + eریشه + isseریشه + equ'il/elle/on
ریشه + ionsریشه + isssionریشه + ionsque nous
ریشه + iezریشه + issiezریشه + iezque vous
ریشه + entریشه + issentریشه + entqu'ils/elles

در جدول زیر چند فعل بنابر گروه فعلی در زمان حال التزامی صرف کرده‌ایم.

صرف فعل rireصرف فعل obéirصرف فعل jouerفاعل
rieobéissejoueque je
riesobéissesjouesque tu
rieobéissejouequ'il/elle/on
rionsobéissionsjouionsque nous
riezobéissiezjouiezque vous
rientobéissentjouentqu'ils/elles

در مثال زیر کاربرد زمان حال التزامی را در جمله خواهید دید.

Je voudrais que tu lises ça.

می‌خواهم این را مطالعه کنی.

صرف فعل در زمان گذشته‌ استمراری التزامی

زمان «گذشته استمراری» (Subjonctif imparfait)، یک زمان برای استفاده در حالت نوشتاری و کمتر رایج است. این زمان را فقط کافی است در متن‌ها تشخیص بدهید، یعنی برای استفاده شما احتمالا کاربردی ندارد. در جدول زیر صرف چند فعل را در زمان گذشته استمراری التزامی خواهید دید.

صرف فعل venirصرف فعل finirصرف فعل aimerفاعل
vinssefinisseaimasseque je
vinssesfinissesaimassesque tu
vîntfinîtaimâtqu'il/elle/on
vinssionsfinissionsaimassionsque nous
vinssiezfinissiezaimassiezque vous
vinssentfinissentaimassentqu'ils/elles

کاربرد زمان گذشته استمراری التزامی را در جمله زیر مشاهده کنید.

Je souhaitais qu'il comprît la leçon.

آرزومندم که او درس را فرا گرفته‌ باشد.

صرف فعل در زمان شرطی حال

فعل «شرطی در زمان حال» (Conditionnel présent) عموما در جملاتی است که در آن‌ها عنصر si یافت می‌شود. در جملاتی که شرط وجود دارد، فعل در این زمان صرف می‌شود. شرطی زمان حال از ریشه‌ زمان آینده ساده و شناسه‌های گذشته ساده استفاده می‌کند. در جدول زیر به تکفیک گروه فعل نحوه ساخت این زمان را خواهیم دید.

افعال گروه سومافعال گروه دومافعال گروه اولفاعل
ریشه + raisریشه + iraisریشه + erais je
ریشه + raisریشه + iraisریشه + erais tu
ریشه + raitریشه + iraitریشه + eraitil/elle/on
ریشه + rionsریشه + irionsریشه + erions nous
ریشه + riezریشه + iriezریشه + eriez vous
ریشه + raientریشه + iraientریشه + eraientils/elles

در جدول زیر برای نمونه صرف چند فعل را در این زمان خواهید دید.

صرف فعل partirصرف فعل finirصرف فعل raconterفاعل
partiraisfiniraisraconterais je
partiraisfiniraisraconterais tu
partiraitfiniraitraconteraitil/elle/on
partirionsfinirionsraconterions nous
partiriezfiniriezraconteriez vous
partiraientfiniraientraconteraientils/elles

در جمله زیر یک نمونه استفاده از صرف این فعل را خواهید دید.

Si besoin, je parlerais en ton nom.

اگر لازم بشود، به جایت حرف می‌زنم.

صرف فعل در زمان امری حال

افعال «امری در زمان حال» (Impératif présent) تنها در سه صیغه‌ تو، ما و شما صرف می‌شوند. ریشه برای ساختن این فعل زمان حال در شخص مورد نظر است که ضمایر فاعلی از آن جدا شده است. یعنی برای تو، ریشه فعل، فعل صرف شده در زمان حال اخباری در ضمیر تو و با حذف شناسه از انتهای آن است. فراموش نکنید که ضمیر فاعلی را باید حذف کنید. در جدول زیر صرف این افعال را با توجه به گروه فعلی آورده‌ایم. به شناسه‌ها که برجسته شده‌اند توجه کنید.

صرف در زمان امری حالگروه فعل

aime

aimons

aimez

صرف فعل گروه اول aimer

bondis

bondissons

bondissez

صرف فعل گروه دوم bondir

descends

descendons

descendez

صرف افعال گروه سوم descendre و courir و s'inscrire

cours

courons

courez

inscris-toi

inscrivons-nous

inscrivez-vous

برای نمونه مثال زیر را در جمله مشاهده کنید.

Ne faites aucun changement.

هیچ تغییری انجام ندهید.

صرف افعال مهم فرانسه

صرف فعل در زمان گذشته‌ نقلی

زمان «گذشته نقلی» (Indicatif passé composé) برای اتفاقاتی در گذشته استفاده می‌شود که در بازه زمانی مشخصی در گذشته شروع شده و تمام شده‌اند. با کمک افعال این زمان می‌توانید نقل کنید دیروز، هفته پیش، یا پارسال چه کارهایی کرده‌اید. برای ساختن این فعل از دو فعل کمکی «بودن» (être) و «داشتن» (avoir) و «اسم مفعول» (participe passé) استفاده می‌کنیم.
برای ساختن اسم مفعول از افعال باقاعده و مختوم به er کافی است، er را انتهای فعل بردارید و به جای آن é قرار دهید. بقیه فعل‌ها با توجه به حرف انتهای اسم مفعول در جدول زیر طبقه‌بندی شده‌اند.

طبقه‌بندی اسم مفعول با توجه به شناسه انتهای فعل
prendre / pris
mettre / mis
conquérir / conquis
asseoir / assis
اسم مفعول مختوم به s
joindre / joint
plaindre / plaint
peindre / peint
découvrir / découvert
اسم مفعول مختوم به t
courir / couru
tenir / tenu
venir / venu
vêtir / vêtu
conclure / conclu
اسم مفعول مختوم به u
luire / lui
poursuivre / poursuivi
suivre / suivi
rire / ri
اسم مفعول مختوم به i

در صرف فعل گذشته نقلی معمولا از فعل کمکی avoir استفاده می‌شود مگر در مواردی که از فعل‌های جدول زیر استفاده می‌کنید. اگر به معنای متقابل جفت‌های پشت سر هم توجه کنید، کار حفظ کردن افعال راحت‌تر می‌شود.

جدول افعال صرف با être
رفتنaller
رسیدنArriver
پایین رفتنDescendre
بالا رفتنMonter
مردنMourir
متولد شدنNaître
وارد شدنEntrer
خارج شدنSortir
ترک کردن، رفتنPartir
برگشتن، به خانه برگشتنRentrer
ماندنRester
رد کردن، سپری کردنPasser
دوباره آمدن، برگشتنRetourner
آمدنVenir
زمین خوردنTomber
شدنDevenir

صرف فعل pouvoir

صرف فعل pouvoir به معنای «توانستن» را در زمان گذشته نقلی در ادامه خواهید دید.

 • j'ai pu
 • tu as pu
 • il a pu
 • nous avons pu
 • vous avez pu
 • ils ont pu

برای درک بهتر کاربرد زمان ماضی نقلی در زبان فرانسه به مثال زیر توجه کنید.

En fait, il a parlé pendant 30 minutes.

در حقیقت او 30 دقیقه حرف زده‌ است.

چگونگی صرف در فرانسه

صرف فعل در زمان گذشته‌ی بعید خبری

از زمان «گذشته بعید خبری» (Indicatif plus-que-parfait) برای بازه‌ای زمانی در زمان گذشته استفاده می‌کنیم که فعلی صورت گرفته و تمام شده است و بر فعل دیگری تقدم دارد. برای صرف فعل در زمان گذشته بعید از فعل‌های کمکی être و avoir در زمان گذشته استمراری و اسم مفعول استفاده می‌کنیم. قوانین استفاده از être یا avoir و نحوه ساخت اسم مفعول همان است که در زمان گذشته نقلی ذکر کردیم.

صرف فعل être

صرف فعل être به معنای «بودن» در زمان گذشته استمراری را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

زمان گذشته استمراری

صرف فعل être برای زمان گذشته استمراری به صورت زیر است:

 • j'étais
 • tu étais
 • il était
 • nous étions
 • vous étiez
 • ils étaient

صرف فعل avoir

صرف فعل avoir به معنای «داشتن» در زمان گذشته استمراری در ادامه ذکر شده است.

زمان گذشته استمراری

صرف فعل avoir برای زمان گذشته استمراری به صورت زیر است:

 • j'avais
 • tu avais
 • il avait
 • nous avions
 • vous aviez
 • ils avaient

صرف فعل travailler

برای مثال صرف فعل travailler به معنای «کار کردن» را در زمان گذشته بعید در ادامه خواهیم دید.

زمان گذشته بعید

صرف فعل travailler برای زمان گذشته بعید به صورت زیر است:

 • j'avais travaillé
 • tu avais travaillé
 • il avait travaillé
 • nous avions travaillé
 • vous aviez travaillé
 • ils avaient travaillé

برای درک بهتر کاربرد این صرف فعل مثال زیر را مشاهده کنید.

Je me suis toujours félicité du choix que j'avais fait.

همیشه خودم را برای تصمیم‌هایی که گرفته‌ام تحسین می‌کنم.

صرف فعل در زمان گذشته‌ مقدم خبری

صرف فعل در فرانسه تقدم و تاخر وقایع در زمان را هم شامل می‌شود. برای ساختن فعل «گذشته مقدم خبری» (Indicatif passé antérieur) باید از فعل‌‌های کمکی avoir و être در زمان گذشته ساده و اسم مفعول استفاده کرد. این فعل به طور معمول با حرف ربط‌های زیر همراه می‌شود.

 • quand
 • lorsque
 • aussitôt que
 • après que

هم‌چنین گذشته مقدم می‌تواند با قید در زبان فرانسه چون قیدهای زیر همراه شود.

 • bientôt
 • vite
 • enfin

صرف فعل finir

صرف فعل «به پایان رساندن» (finir) را در زمان گذشته مقدم در ادامه مشاهده می‌کنید.

زمان گذشته مقدم

صرف فعل finir را برای زمان گذشته مقدم مشاهده می‌کنید.

 • j'eus fini
 • tu eus fini
 • il eut fini
 • nous eûmes fini
 • vous eûtes fini
 • ils eurent fini

صرف فعل venir

صرف فعل venir به معنای «آمدن» را در زمان گذشته مقدم در ادامه مشاهده کنید.

زمان گذشته مقدم

صرف فعل venirرا برای زمان گذشته مقدم مشاهده می‌کنید.

 • je fus venu
 • tu fus venu
 • il fut venu
 • nous fûmes venus
 • vous fûtes venus
 • ils furent venus

برای مثال کاربرد این فعل را در جمله نشان داده‌ایم.

J'eus aimé pouvoir continuer à m'amuser avec vous, à partager avec vous, à découvrir avec vous.

دوست داشتم می‌توانستم به خوش‌گذراندن، شریک شدن و کشف کردن با شما ادامه می‌دادم.

صرف فعل در زمان آینده‌ مقدم خبری

زمان «آینده مقدم خبری» (Indicatif futur antérieur) به طور معمول برای نشان دادن تقدم یک اتفاق در آینده نسبت به یک اتفاق دیگر استفاده می‌شود. برای صرف این فعل لازم است افعال کمکی avoir و être در زمان آینده ساده صرف بشوند و به اسم مفعول افزوده شوند. در جدول فعل avoir در زمان آینده ساده صرف شده است.

صرف فعل avoir در زمان آینده ساده
auraije
aurastu
aurail/elle
auronsnous
aurezvous
aurontils/elles

در جدول زیر فعل être در زمان آینده ساده صرف شده است.

صرف فعل être در زمان آینده ساده
seraije
serastu
serail/elle
seronsnous
serezvous
serontils/elles

برای نمونه می‌توانید کاربرد این صرف فعل را در جمله زیر ببینید.

j'aurai aimé que ça soit vrai.

آرزو می‌کردم این به حقیقت بپیوندد.

صرف فعل در زمان گذشته‌ التزامی

برای ساختن فعل «گذشته التزامی» (Subjonctif passé) لازم است فعل‌های کمکی avoir و être را در زمان حال التزامی صرف کنیم و به اسم مفعول اضافه کنیم. در جدول زیر صرف فعل être در زمان حال التزامی را خواهید دید.

صرف فعل être در زمان حال التزامی
soisje
soistu
soitil/elle
soyonsnous
soyezvous
soientils/elles

در جدول زیر صرف فعل avoir را در زمان حال التزامی مشاهده خواهید کرد.

صرف فعل avoir در زمان حال التزامی
aieje
aiestu
aitil/elle
ayonsnous
ayezvous
aientils/elles

نمونه‌ای از کاربرد این زمان را در جمله زیر ببینید.

Je ne pense pas qu'il ait terminé à temps.

فکر نمی‌کنم سروقت تمام کرده باشد.

صرف فعل در زمان گذشته‌ بعید التزامی

برای صرف فعل «گذشته بعید التزامی» (Subjonctif plus-que-parfait) افعال کمکی être و avoir را در زمان گذشته استمراری التزامی صرف می‌کنیم و به اسم مفعول اضافه می‌کنیم. برای نمونه صرف فعل به پایان رساندن را در جدول زیر مشاهده کنید.

صرف فعل finir در زمان گذشته‌ بعید التزامی
 fusse finije
 fusses finitu
fût finiil/elle
 fussions fininous
fussiez finivous
fussent finiils/elles

صرف فعل آمدن با فعل کمکی être را نیز برای مثال در جدول زیر مشاهده کنید.

صرف فعل venir در زمان گذشته‌ بعید التزامی
eusse venuje
eusses venutu
eût venuil/elle
eussions venusnous
eussiez venusvous
eussent venusils/elles

Il ne pensait pas que tu eusses cueilli toutes les fleurs.

او فکر نمی‌کرد همه‌ گل‌ها را چیده باشی.

شرطی گذشته نوع اول

در جملات شرطی در زبان فرانسه یک بند شرط و یک بند نتیجه وجود دارد. برای صرف فعل در زمان «شرطی گذشته نوع اول» (Conditionnel passé 1re forme) فعل‌های کمکی avoir و être را در زمان شرطی حال صرف می‌کنیم و به اسم مفعول اضافه می‌کنیم. همان‌طور که تا اینجا مشاهده کردید، صرف فعل در فرانسه وابستگی زیادی به فعل‌های کمکی دارد. بنابراین به صرف این دو فعل در زمان‌های گوناگون مسلط شوید. در جدول زیر صرف سه فعل از سه گروه فعلی را در زمان گذشته شرطی نوع اول مشاهده می‌کنید.

صرف فعل گروه سوم partirصرف فعل گروه دوم finirصرف فعل گروه اول raconter فاعل
serais parti(e)aurais finiaurais raconté je
serais parti(e)aurais finiaurais raconté tu
serait parti(e)aurait finiaurait racontéil/elle/on
serions parti(e)saurions finiaurions raconté nous
seriez parti(e)sauriez finiauriez raconté vous
seraient parti(e)sauraient finiauraient racontéils/elles

در جمله‌ی زیر نمونه‌ای از فعل شرطی نوع اول را در جمله خواهید دید.

Si tu avais su, tu ne serais pas venu.

اگر می‌دانستی، نمی‌آمدی.

شرطی گذشته نوع دوم

در جملاتی که فعل «شرطی گذشته نوع دوم» (Conditionnel passé 2re forme) حضور دارد، مانند آنچه که در نوع اول بیان شد، بند شرط و نتیجه وجود دارد. فعل شرطی گذشته نوع دوم از صرف فعل‌های کمکی avoir و être در زمان گذشته استمراری التزامی به همراه اسم مفعول ساخته می‌شود. در جدول زیر صرف سه فعل از سه گروه فعلی را در زمان گذشته شرطی نوع دوم خواهید دید.

صرف فعل گروه سوم partirصرف فعل گروه دوم finirصرف فعل گروه اول raconter فاعل
fusse parti(e)eusse finieusse raconté je
fusses parti(e)eusses finieusses raconté tu
fût parti(e)eût finieût racontéil/elle/on
fussions parti(e)seussions finieussions raconté nous
fussiez parti(e)seussiez finieussiez raconté vous
fussent parti(e)seussent finieussent racontéils/elles 

برای مثال در جمله‌ی زیر فعل شرطی نوع دوم را مشاهده خواهید کرد.

S'il avait su, il eût pris ses lunettes de soleil.

اگر می‌دانست، عینک آفتابی‌اش را برمی‌داشت.

صرف فعل در زمان امری گذشته

زمان «امری گذشته» (Impératif passé) بر خلاف نامش درباره کاری است که در زمان مشخصی در آینده باید انجام و تمام شده باشد. برای صرف فعل در این زمان افعال کمکی avoir و être را در زمان امری حال که در جدول زیر آورده شده است، صرف می‌کنیم و به اسم مفعول اضافه می‌کنیم.

صرف در زمان امری حال فعل

aie

ayons

ayez

صرف فعل avoir

sois

soyons

soyez

صرف فعل être

Aie rangé tes affaires quand j'arrive.

وقتی من رسیدم، همه کارهایت را ترتیب داده باش.

صرف افعال دو ضمیره در فرانسه

«افعال دو ضمیره در فرانسه» (les verbes pronominaux) در زبان فرانسه افعالی هستند که در جمله به همراه «ضمیر انعکاسی» (pronom réfléchi) ظاهر می‌شوند. در جدول زیر ضمایر انعکاسی را با ضمیر فاعلی مشاهده می‌کنید. ضمیر انعکاسی در شخص با ضمیر فاعلی مطابقت می‌کند.

ضمیر انعکاسیضمیر فاعلی
meje
tetu
seil/elle
nousnous
vousvous
seils/elles

در مثال زیر تعدادی از ضمایر انعکاسی را در جمله خواهید دید.

Hier je me suis promené en ville. Soudain je me suis arrêté. Je ne reconnaissais pas la rue. Oh non ! Je m’étais perdu.

دیروز رفتم در شهر قدمی بزنم. ناگهان سرجایم میخکوب شدم. خیابان را نمی‌شناختم. ای وای! گم شده بودم.

افعال دو ضمیره گاهی مانند نمونه‌های زیر معنای انعکاسی دارند.

 • «از جای خود برخاستن» (se lever)
 • «خود را ثبت‌نام کردن» (s’inscrire)

گاهی افعال دو ضمیره معنای متقابل دارند، مانند فعل‌هایی که در ادامه ذکر کرده‌ایم.

 • «با هم حرف زدن» (se parler)
 • «به هم تلفن کردن» (se téléphoner)

در جدول زیر یک نمونه فعل انعکاسی را در چند زمان مهم و به اول‌شخص مفرد صرف کرده‌ایم. به محل قرار گرفتن فعل کمکی و ضمیر انعکاسی در صرف افعال مرکب دقت کنید.

صرف فعل در فرانسهزمان
je me coiffeحال ساده
je me suis coifféماضی نقلی
je me coiffaisگذشته استمراری
je m'étais coifféگذشته بعید
je me coifferaiآینده ساده

سوالات رایج درباره صرف فعل در فرانسه

برای درک بهتر صرف فعل در زبان فرانسه در ادامه مطلب به تعدادی از پرسش‌های رایج در این زمینه پاسخ داده‌ایم.

چگونه صرف افعال را حفظ کنیم؟

برای یادگیری بهتر یادداشت‌برداری کنید. دومین توصیه ما به شما این است که برای فرد دیگری روز خود را، یا یک اتفاق را توضیح دهید تا صرف فعل در ذهنتان جای بگیرد. همچنین می‌توانید یادداشت‌هایی برای مرور در دسترس خود قرار بدهید. و در آخر متن بخوانید، پادکست گوش دهید تا ترکیب‌ها برای شما آشنا شود.

gérondif چیست؟

gérondif یا به عبارتی اسم مصدر در زبان فرانسه حالتی از صرف فعل است که «غیرشخصی» (impersonnel) است. یعنی ضمایر فاعلی مانند je و tu و ... را نمی‌پذیرد. در جمله به همراه en می‌آید و درباره کاری است که همزمان با فعل اصلی صورت گرفته است.

ریشه فعل چیست؟

«ریشه فعل» (La base d'un verbe) که به آن «رادیکال» (radical) هم می‌گویند، بخشی از فعل است که در زمان صرف فعل در فرانسه، ثابت می‌ماند و شناسه‌های فعلی به آن اضافه می‌شوند. توجه داشته باشید که بعضی از فعل‌ها در صرف تنها یک ریشه ندارند.

تمرین صرف فعل در فرانسه

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب صرف فعل در فرانسه»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. این آزمون شامل 7 سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Quelle forme est correcte ?

J’apele

J’appelle

J’appele

J’apelle

2. Quelle forme est correcte ?

Il résout

Il résolut

Il résolvera

Il résoudra

3. Quel verbe n’est pas au futur ?

Nous dirons

Nous courons

Nous vendrons

Nous pourrons

4. Quel verbe n’est pas du 2ème groupe ?

Choisir

Grandir

Partir

Finir

5. Quelle forme est correcte ?

J’envoierai

J’enverrai

J’enverai

J’envoyerai

شرح پاسخ

فعل envoyer دو r در زمان آینده و شرطی می‌گیرد.

 

 

6. Quel verbe s’écrit avec un t à la troisième personne du singulier ?

Parler

Vendre

Prendre

Peindre

7. Quel verbe n’est pas à l’imparfait ?

Il paraissait

Il prenait

Il mourrait

Il devait

شرح پاسخ

فرم il mourrait شرطی زمان حال است.

 

 

 

 

تمرین دوم

جاهای خالی را با فعل مناسب پر کنید.

Q1: Il a ____ y aller. (falloir)

جواب

Réponse: Il a fallu y aller.

Q2: Nous n'avons pas ____ réussir. (pouvoir)

جواب

Réponse: Nous n'avons pas pu réussir.

Q3: Ils ont ____ lui expliquer. (devoir)

جواب

Réponse: Ils ont lui expliquer.

Q4: Tu as _____ une bonne idée. (avoir)

جواب

Réponse: Tu as eu une bonne idée.

Q5: On ____ les urgences. (appeler)

جواب

Réponse: On a appelé les urgences.

Q6: Elle ____ parfaite. (être)

جواب

Réponse: Elle a été parfaite.

Q7: Il a préféré ____ à la maison. (rester)

جواب

Réponse: Il a préféré rester à la maison.

Q8: Vous ____ tout le magasin. (acheter)

جواب

Réponse: Vous avez acheté tout le magasin.

Q9: Son style ____ sa simplicité. (révéler)

جواب

Réponse: Son style a révélé sa simplicité.

Q10: Je n' ____ pas _____ . (vouloir)

جواب

Réponse: Je n'ai pas voulu.

Q11: Un jour, tu ____ grand. (être)

جواب

Réponse: Un jour, tu seras grand.

Q12: Je ____ là à ton anniversaire. (être)

جواب

Réponse: Je aura là à ton anniversaire.

جمع‌بندی

با توجه به آن‌چه درباره صرف فعل در فرانسه گفتیم، صرف فعل در زبان فرانسه مستلزم توجه به زمان و وجه است. در جدول زیر نگاهی به تمامی وجه‌ها و زمان‌های دستور زبان فرانسه می‌اندازیم.

زمانوجه
PrésentIndicatif
Passé composé
Imparfait
Plus-que-parfait
Passé simple
Passé antérieur

Futur simple

Futur antérieur
PrésentSubjonctif
Passé
Imparfait
Plus-que-parfait
PrésentConditionnel
Passé première forme
Passé deuxième forme
PrésentImpératif
Passé
بر اساس رای ۱۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
jereviselarousseLes temps de la conjugaisonlingolia
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *