حروف تعریف در زبان فرانسه – توضیح کامل + انواع، مثال و تلفظ

۱۵۲۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۴ دقیقه
حروف تعریف در زبان فرانسه – توضیح کامل + انواع، مثال و تلفظ

در زبان فرانسه هر اسمی جنسیت دارد، یعنی مذکر است یا مونث. این خاصیت در زبان فارسی وجود ندارد. این یعنی مثلاً خود واژه «کتاب» یا «مداد» جنسیت مذکر یا مونث می‌پذیرد. حروف تعریف در زبان فرانسه بنابر جنسیت و شمار واژگان به آن‌ها نسبت داده می‌شوند. ما در این مطلب انواع حروف تعریف در زبان فرانسه را به‌طور کامل و با مثال‌های مختلف توضیح خواهیم داد.

حروف تعریف در زبان فرانسه

به جمله‌های زیر توجه کنید.

Léna est une copine de Lara et la copine de François.

«لنا» دوست «لارا» و دوست «فرانسوا» است.

***

Léna a acheté une glace. Elle aime beaucoup la glace.

«لنا» یک بستنی خرید. او خیلی بستنی دوست دارد.

حروفی که در جمله‌های بالا برجسته کرده‌ایم، همگی حروف تعریف در زبان فرانسه‌اند. حروف تعریف همواره با اسم‌ها همراه می‌شوند تا اطلاعاتی از جنسیت یعنی مفرد یا مذکر بودن اسم، یا شمار یعنی جمع یا مفرد بودن آن و معین یا نامعین بودن به ما بدهند. توجه کنید این نقش دستوری در زبان فارسی امروز وجود ندارد. یعنی مثلاً ما برای واژه میز یا گلدان جنسیتی تعریف نکرده‌ایم، بنابراین این نقش دستوری را هم در زبان فارسی نداریم. در جدول زیر انواع حروف تعریف در زبان فرانسه را مشاهده می‌کنید.

حروف تعریف در زبان فرانسه
مفرد مذکرمفرد مونثجمع
حروف تعریف معینle, l'la, l'Les
حروف تعریف نامعینununedes
حروف تعریف بخشیdu, de l'de la(des)

پیش از آنکه تک‌تک حروف تعریف را بشناسیم، به جمله‌های زیر دقت کنید و حروف تعریف «Bold» را مشاهده کنید.

Elle adore les chevaux.

او عاشق اسب‌ها است.

(حرف تعریف «Bold»، معین است.)

Léna et Lara ont acheté de bonnes glaces.

«لنا» و «لارا» بستنی‌های خوبی خریدند.

(حرف تعریف «Bold»، نامعین است.)

Il a déjà lu la moitié du livre.

او قبلاً نیمی از کتاب را خوانده است.

(حرف تعریف «Bold»، بخشی است.)

حروف تعریف معین در زبان فرانسه

در جدول زیر حروف تعریف معین را در حالت‌های مختلف مشاهده می‌کنید.

حروف تعریف معین
مفرد مذکرمفرد مونثجمع
حرف تعریف معینle, l'la, l'Les

حرف تعریف معین در مواردی که در ادامه فهرست می‌کنیم، استفاده می‌شود.

 • قبل از یک شخص یا چیزی که می‌شناسیم و مشخص است:

Voici le cadeau que je t'ai promis.

این هم کادویی که به تو قولش را داده بودم.

La fille de Jacques

دختر «جک»

 • قبل از واژه‌ای که همه می‌شناسند و عمومی است:

La musique

موسیقی

***

Le soleil

آفتاب

***

La loi

قانون

***

La patience

صبر

 • قبل از واژه‌ای که معرف یک دسته است:

Le chien est un animal fidèle.

سگ، حیوان وفاداری است.

(در این مثال «سگ» نماینده دسته‌ای از حیوانات است که مثلاً با گربه‌ها یا موش‌ها متفاوت است.)

 • قبل از عنوان، اسم و رسم:

Le duc de Normandie

دوک نورماندی

 • قبل از نام‌خانوادگی برای آنکه به تمامی کسانی که آن نام‌خانوادگی دارند، اشاره کنیم:

Les Dupont

«دوپونت»‌ها

 • قبل از یک زبان یا یک رشته:

Le Français

زبان فرانسه

***

l'Anglais

زبان انگلیسی

***

les mathématiques

ریاضیات

 • قبل از اسم‌های جغرافیایی غیر از شهرها:

La France

فرانسه

***
Le Saint-Laurent

سنت‌لورن

 • قبل از تاریخ‌ها:

Je suis né le 18 juin.

من در ۱۸ ژوئن متولد شده‌ام.

 • قبل از اسم روزهای هفته، در صورتیکه بخواهیم عادتی را بیان کنیم:

Le samedi, je ne sors pas de chez moi.

شنبه‌ها از خانه‌ام بیرون نمی‌روم.

 • قبل از واحدهای اندازه‌گیری برای نشان دادن قیمت:

Cela coûte un dollar le kilo.

هر کیلوی این یک دلار می‌ارزد.

Je gagne dix dollars (de) l'heure.

من برای هر ساعت ده دلار درآمد دارم.

Tu te laves les mains.

تو دست‌هایت را می‌شویی.

 • در برخی عبارات تعجبی:

Oh, la belle maison !

وای، چه خانه زیبایی.

حرف تعریف در فرانسه

نکته ۱: حروف تعریف «le» و «la» پیش از اسمی که با حرف صدادار در فرانسه شروع می‌شود، تغییر می‌کنند، حرف آخرشان حذف می‌شود و به جای آن «'» قرار می‌گیرد. برای مثال به نمونه‌های زیر دقت کنید.

un orage / l'orage

یک پرتقال / پرتقال

***
une amende / l'amende

یک جریمه / جریمه

نکته ۲: حالت منفی اثری روی حروف تعریف معین نمی‌گذارد. برای مثال به جمله زیر در حالت مثبت و منفی توجه کنید.

.J'ai vu les canards. / je n'ai pas vu les canards

من اردک‌ها را دیدم. / من اردک‌ها را ندیدم.

حروف تعریف نامعین در زبان فرانسه

حروف تعریف نامعین در زبان فرانسه را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

حروف تعریف نامعین
مفرد مذکرمفرد مونثجمع
حرف تعریف نامعینununedes

حروف تعریف نامعین در موارد زیر استفاده می‌شوند.

 • قبل از اسم شخص یا چیزی که قبلاً به آن اشاره نکرده‌ایم و نامشخص است:

J'ai vu une dame avec des cannes.

من خانمی را با عصا دیدم.

 • قبل از جزئی از یک مجموعه کلی‌تر:

un verre de lait / des centaines de fleurs

یک لیوان شیر / صدها گل

 • قبل از یک واحد از یک دسته‌بندی:

un chien reste toujours fidèle à ses maîtres.

یک سگ همیشه به تربیت‌کنندگانش وفادار می‌ماند.

نکته ۱: در حالت منفی،‌‌ «un»،‌ «une» و «des» به «de» یا «d'» تبدیل می‌شوند. برای مثال به جمله‌های زیر دقت کنید.

Tu as une soeur. / Tu n'as pas de soeur.

تو یک خواهر داری. / تو خواهری نداری.

***

J'ai vu des canards. / Je n'ai pas vu de canard.

من اردک‌هایی دیدم. / من اردکی ندیدم.

نکته ۲: با فعل «être» به معنای شدن، حروف تعریف نامعین تغییری نمی‌کنند. برای مثال به جمله‌های زیر دقت کنید.

C'est une plante. / Ce n'est pas une plante.

.این یک گیاه است. / این یک گیاه نیست

***
Ce sont des canards. / Ce ne sont pas des canards.

این‌ها اردک‌ هستند. / این‌ها اردک نیستند.

حروف تعریف بخشی

به غیر از حروف تعریف معین و نامعین در زبان فرانسه، یک حرف تعریف دیگر هم وجود دارد که برای نشان دادن کمیتی نامعلوم و نامشخص از یک کل است. به این حرف تعریف، حرف تعریف بخشی می‌گویند. در جدول زیر حروف تعریف بخشی را مشاهده می‌کنید.

حروف تعریف بخشی
مفرد مذکرمفرد مونثجمع
حرف تعریف بخشیdu, de l'de la(des)

در ادامه کاربرد حروف تعریف بخشی را فهرست کرده‌ایم.

 • برای چیزهایی که قابل شمردن نیستند:

Il faut acheter de l'eau et du café.

باید آب و قهوه خرید.

(در این مثال شما نمی‌توانید «آب» یا «قهوه» را بشمارید، شمردن لیوان قهوه یا لیوان آب چیز متفاوتی است.)

 • برای ورزش‌های مختلف که با فعل «faire» همراهند و آلات موسیقی:

Il fait du foot.

او فوتبال بازی می‌کند.

***
Il joue de la flûte.

او فلوت می‌نوازد.

حروف تعریف کشورها در زبان فرانسه

اسم کشورها در زبان فرانسه هم مانند بقیه اسم‌ها، مفرد یا مذکر است و می‌تواند مفرد یا جمع باشد. بنابراین برای اسم کشورها هم حروف تعریف خاصی وجود دارد. ما در ادامه نحوه تفکیک کشورها و تخصیص حروف تعریف برای آن‌ها را به شما آموزش خواهیم داد. در جدول زیر کشورهای مونث در زبان فرانسه را به همراه حرف تعریف و ترجمه به زبان فارسی مشاهده می‌کنید.

حروف تعریف کشورهای مونث
همه کشورهایی که با حرف «e» تمام می‌شوند.
ترجمهکشور به همراه حرف تعریف
آلمانL'Allemagne
بلژیکLa Belgiqu
چینLa Chine
اسپانیاL'Espagne
فرانسهLa France
سوریهLa Syrie
تایلندLa Thaïlande

استثناها

بلیزLe Belize
کامبوجLe Cambodge
مکزیکLe Mexique
موزامبیکLe Mozambique
سورینامLe Suriname
زیمبابوهLe Zimbabwe

قواعدی در استفاده از حروف تعریف برای کشورهای مونث وجود دارد که در ادامه برای شما فهرست کرده‌ایم.

 • کشورهای مونثی که با یک حرف بی‌صدا آغاز می‌شوند، به صورت زیر در جمله به‌کار می‌روند:

Il visite la Belgique.

او از «بلژیک» دیدن کرد.

Il habite en Belgique.

او در «بلژیک» ساکن است.

Il vient de Belgique. / Il vient de la Belgique.

او از «بلژیک» می‌آید. / اهل «بلژیک» است.

(به هر دو صورتی که ذکر کردیم قابل استفاده است.)

Il parle de la Belgique.

او از «بلژیک» حرف می‌زند.

 • کشورهای مونثی که با یک حرف صدادار آغاز می‌شوند، در جمله به صورت زیر به‌کار می‌روند:

Il visite l'Allemagne.

او از «آلمان» دیدن کرد.

Il habite en Allemagne.

او در «آلمان» ساکن است.

Il vient d'Allemagne. / Il vient de l'Allemagne.

او از «آلمان» می‌آید. / اهل «آلمان» است.

(به هر دو صورت قابل استفاده است.)

Il parle de l'Allemagne.

او از «آلمان» حرف می‌زند.

 • برای کشورهای استثنا به طریق زیر از حروف تعریف استفاده می‌کنیم:

Il visite le Mexique.

او از «مکزیک» دیدن کرد.

Il habite au Mexique.

او در «مکزیک» ساکن است.

Il vient du Mexique.

او از «مکزیک» می‌آید. / اهل «مکزیک» است.

Il parle du Mexique.

او از «مکزیک» حرف می‌زند.

در جدول زیر کشورهای مذکر را با نحوه شناسایی و حروف تعریف و ترجمه به زبان فارسی مشاهده می‌کنید.

حروف تعریف کشورهای مذکر
همه کشورهایی که با حروف دیگری غیر از «e» تمام می‌شوند.
ترجمهکشور به همراه حرف تعریف
کامرونLe Cameroun
دانمارکLe Danemark
گواتمالاLe Guatemala
ژاپنLe Japon
مالیLe Mali
مراکشLe Maroc
پرتقالLe Portugal

استثناها

(کشورهایی که با حرف صدادار شروع می‌شوند.)

افغانستانL'Afghanistan
آنگولاL'Angola
آذربایجانL'Azerbaïdjan
اکوادور L'Équateur
عراقL'Irak
ایرانL'Iran
اوگانداL'Ouganda
ازبکستانL'Ouzbékistan
اوروگوئه L'Uruguay

برای آشنایی با نحوه کاربرد حروف تعریف این کشورها در جمله، به مثال‌های زیر دقت کنید.

Il visite l'Ouganda.

او از «اوگاندا» دیدن کرد.

Il habite en Ouganda.

او در «اوگاندا» ساکن است.

Il vient d'Ouganda. / Il vient de l'Ouganda.

او از «اوگاندا» می‌آید. / اهل «اوگاندا» است.

(هر دو شکل جمله صحیح است.)

Il parle de l'Ouganda.

او از «اوگاندا» حرف می‌زند.

حروف تعریف در فرانسوی

بعضی از کشورها در زبان فرانسه مانند ایالات متحده، جزایر و ... به لحاظ دستوری جمع محسوب می‌شوند. بنابراین حروف تعریف این کشورها نیز متفاوت است. در جدول زیر حروف تعریف کشورهای جمع را به همراه ترجمه فارسی مشاهده می‌کنید.

کشورهای جمع
ترجمهکشور با حرف تعریف
باهاماLes Bahamas
برمودا Les Bermudes
کومور Les Comores
امارات متحده عربیLes Émirats arabes unis
ایالات متحدهLes États-Unis
فیجیLes Fidgi
جزایر فاروLes Îles Féroé
هلند Les Pays-Bas
فیلیپینLes Philippines
سیشل Les Seychelles

برای آشنایی با نحوه کاربرد حروف تعریف کشورهای جدول بالا در جمله، به مثال‌های زیر دقت کنید.

Il visite les États-Unis.

او از «ایالات متحده»‌ دیدن کرد.

Il habite aux États-Unis.

او در «ایالات متحده» ساکن است.

Il vient des États-Unis.

او اهل «ایالات متحده» است.

Il parle des États-Unis.

او از «ایالات متحده»‌ حرف می‌زند.

اما تعدادی از کشورها هم هستند که حرف تعریف ندارند. در جدول زیر این کشورها را مشاهده می‌کنید.

کشورهای بدون حرف تعریف
ترجمهکشور
بحرینBahreïn
قبرسChypre
کوباCuba
جیبوتیDjibouti
هائیتیHaïti
اسرائیلIsraël
کیریباتیKiribati
ماداگاسکارMadagascar
مالتMalte
موریسMaurice
موناکوMonaco
نائوروNauru
عمانOman
سنگاپورSingapour
ترینیداد و توباگوTrinité-et-Tobago
تووالوTuvalu

استفاده از حروف تعریف برای کشورهای جدول فوق نیازمند دقت به اولین حرف آن کشور است. در صورتیکه حرف اول بی‌صدا یا صدادار باشد، نحوه استفاده متفاوت است. در ادامه هر دو صورت را فهرست کرده‌ایم.

 • در صورتی که کشور با حرف بی‌صدا شروع شود، کاربرد حروف تعریف به نحو زیر است:

Il visite Chypre.

او از «قبرس»‌ دیدن کرد.

Il habite à Chypre.

او در «قبرس» ساکن است.

Il vient de Chypre.

او اهل «قبرس» است.

Il parle de Chypre.

او از «قبرس»‌ حرف می‌زند.

 • در صورتی که کشور با حرف صدادار شروع شود، کاربرد حروف تعریف به شکل زیر است:

Il visite Haïti.

او از «هائیتی»‌ دیدن کرد.

Il habite à Haïti. / Il habite en Haïti.

او در «هائیتی» ساکن است.

Il vient d'Haïti.

او اهل «هائیتی» است.

Il parle d'Haïti.

او از «هائیتی»‌ حرف می‌زند.

چه زمانی می توان حرف تعریف را حذف کرد؟

در برخی موارد می‌توانید حرف تعریف را قبل از اسم نیاورید. در ادامه تعدادی از این موقعیت‌ها را فهرست کرده‌ایم.

 • قبل از اسم شهرها:

Ils habitent à Paris.

آن‌ها در «پاریس» ساکن‌اند.

 • قبل از روزهای هفته:

Nous l’avons vu lundi.

ما آن را دوشنبه دیدیم.

 • قبل از اسم ماه‌ها:

Je suis né en juillet.

من متولد ماه «ژوئیه» هستم.

 • بعد از بیان کردن کمیت:

Il a beaucoup d'argent.

او مقدار زیادی پول دارد.

***
Elle est couverte de dettes.

او زیر بار بدهی‌ها است.

Prends-tu ton café avec ou sans sucre ?

قهوه‌ات را با شکر می‌خوری یا بدون آن؟

***
Elle est partie en vacances.

او به تعطیلات رفته است.

 • در برخی ضرب‌المثل‌ها:

Oeil pour oeil, dent pour dent.

چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان.

 • در برخی عبارت‌های فعلی که «de» می‌پذیرند:

avoir envie de cerises

هوس گیلاس کردن

***
manquer de temps

وقت تلف کردن

***
avoir besoin de vacances

به تعطیلات احتیاج داشتن

***
être privé de dessert

از دسر محروم شدن

ترکیب حرف تعریف و حرف اضافه

حروف تعریف و حروف اضافه در زبان فرانسه وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، معمولاً ترکیب می‌شوند. در جدول زیر نحوه ترکیب آن‌ها را به همراه مثال مشاهده می‌کنید.

ترکیب حروف اضافه و حروف تعریف
حرف اضافهحرف اضافه + حرف تعریفمثال
àà + le = au

Je vais au marché.

.من به بازار می‌روم

àà + les = aux

Je pense aux vacances.

.به تعطیلات فکر می‌کنم

dede + le = du

Je reviens du cinéma.

.از سینما برمی‌گردم

dede + les = des

Je reviens des Alpes.

.از «آلپ» برمی‌گردم

حروف تعریف

مکالمه با حروف تعریف در زبان فرانسه

معمولاً زبان‌آموزان زبان فرانسه در استفاده از انواع حروف در زبان فرانسه کمی دچار مشکل می‌شوند. راه‌حل یادگیری روش استفاده آن‌ها، مطالعه متن‌های زبان فرانسه و شنیدن محاورات آن است تا کم‌کم به خاطر بسپارید هر حرف تعریف کجا کاربرد دارد. به همین دلیل در ادامه مطلب مکالمه‌هایی برای شما فراهم کرده‌ایم تا با کاربرد انواع حروف تعریف در زبان فرانسه آشنا بشوید. تلفظ و ترجمه هر مکالمه نیز همراه آن ارائه شده است.

به مکالمه «گرگ» و «نائو»‌ توجه کنید، آن‌ها می‌خواهند صبحانه بخورند.

Greg : Bonjour ! Tu as bien dormi ?

Nao : Oui ! J’ai bien dormi, merci.

Greg : Tu prends quoi au petit déjeuner ?

Nao : Euh, il y a quoi ?

Greg : Alors, du thé, du café… il y a aussi du lait, du chocolat en poudre, des céréales, du pain, du beurre, de la confiture de fraises, de la marmelade… et il y a aussi du miel, des yaourts…

Nao : Je vais prendre du pain avec du miel.

Greg : Du thé ? du café ?

Nao : Je prends du thé.

Greg : Avec du sucre ?

Nao : Non, sans sucre.

Greg : Voilà, une tasse de thé… sans sucre.

Nao : Et toi ? Tu prends seulement de l’eau ?

Greg : Oui, juste un verre d’eau… Non, je plaisante. J’ai déjà mangé.

ترجمه مکالمه اول

گرگ: سلام! خوب خوابیدی؟

نائو: بله! خوب خوابیدم ممنون.

گرگ: برای صبحانه چه میل داری؟

نائو: امممم... چه چیزی داری؟

گرگ: خب، چای، قهوه... همچنین شیر هست، پودر شکلات، غلات، نان، کره، مربای توت‌فرنگی، مارمالاد... و همچنین عسل هست، ماست...

نائو: من عسل و نان برمی‌دارم.

گرگ: چای؟ قهوه؟

نائو: چای.

گرگ: با شکر؟

نائو: نه، بدون شکر.

گرگ: بفرمایید، یک فنجان چای... بدون شکر.

نائو: تو چطور؟ فقط آب می‌خوری؟

گرگ: بله، فقط یک لیوان آب... نه، شوخی کردم. من قبلاً خورده‌ام.

به مکالمه بین «کلود» و «مانون» توجه کنید،‌ آن‌ها همدیگر را پس از مدت‌ها دیده‌اند و درباره لاغری کلود حرف می‌زنند.

Claude : Salut, ça va ? Ça fait longtemps !

Manon : Mais ? Tu es tout mince.

Claude : N’est-ce pas ?

Manon : Oh là là, mais c’est incroyable ! Tu fais combien de kilos maintenant ?

Claude: 70.

Manon : Tu suis un régime particulier ?

Claude : Non pas vraiment. C’est surtout un changement d’habitudes alimentaires. Maintenant, le matin, je mange un peu de riz avec un œuf cru accompagné de sauce soja.

Manon : Et, c’est bon ça ?

Claude : Au début, c’est un peu bizarre. Et puis le soir, je ne mange pas de charcuterie, pas de fromage, pas de pain, et je ne bois plus d’alcool.

Manon : Tu ne manges pas de pain le soir ?

Claude : Non, enfin… si un peu, mais pas trop. Je mange de la salade par exemple. Mais je ne mets pas d’huile, juste du vinaigre. Et puis je bois seulement de l’eau.

Manon : Et bien moi aussi, je vais me mettre au régime alors! À partir d’aujourd’hui, je ne bois plus de bière et je ne mets plus de sucre dans mon café.

Claude : Je te souhaite bien du courage.

Manon : Tu peux me souhaiter aussi de la volonté, de la patience et de l’abstinence ? Allez, je dois te laisser. À bientôt.

Claude : Salut.

ترجمه مکالمه دوم

کلود : سلام، خوبی؟ خیلی وقت گذشته است از آخرین بار که دیدمت.

مانون : اما... تو خیلی لاغر شده‌ای.

کلود : بله، اینطور نیست؟

مانون : به به، باورنکردنی است! الان چند کیلو هستی؟

کلود : ۷۰.

مانون : رژیم خاصی داری؟

کلود : نه واقعا. بیش از هر چیز تغییر دادن عادات غذایی است. الان صبح مقداری برنج با تخم‌مرغ خام و سس سویا می‌خورم.

مانون : خوب است؟

کلود : اولش، کمی عجیب‌غریب است. و بعد از آن عصر، نه چغندر می‌خورم، نه پنیر، نه نان، و نه الکل.

مانون : عصر نان نمی‌خوری؟

کلود : نه، بالاخره... اگر کم باشد، اما نه زیاد. من مثلا سالاد می‌خورم اما از روغن استفاده نمی‌کنم ، فقط از سرکه استفاده می‌کنم. و بعد فقط آب می‌خورم.

مانون : خب من هم همینطور، می‌روم که رژیم بگیرم! از امروز دیگر آبجو نمی‌نوشم و در قهوه‌ام شکر نمی‌ریزم.

کلود : برایت آرزوی موفقیت دارم.

مانون : آیا می‌توانی برای من اراده، صبر و پرهیز آرزو کنی؟ بیا، باید بروم. خداحافظ.

کلود : خداحافظ

سوالات رایج درباره حروف تعریف در زبان فرانسه

برای درک بهتر حروف تعریف در زبان فرانسه در ادامه مطلب به تعدادی از پرسش‌های رایج در این زمینه پاسخ داده‌ایم.

انواع حروف تعریف در زبان فرانسه چیست؟

سه نوع حرف تعریف در زبان فرانسه وجود دارد. «حروف تعریف معین» (les articles définis) شامل le و la و les است. «حروف تعریف نامعین» (les articles indéfinis) شامل un و une و des است. «حروف تعریف بخشی» (les articles partitifs)‌ شامل du و de la و des است.

تفاوت حروف تعریف در زبان فرانسه چیست؟

حروف تعریف معین معمولاً برای اسامی استفاده می‌شود که پیش از این معرفی شده‌اند. حروف تعریف نامعین معمولاً برای اسامی است که نمی‌شناسیم و معرفی نشده‌اند. حروف تعریف بخشی برای اسامی است که بخشی از یک کل را نشان می‌دهند.

کشورها در زبان فرانسه حرف تعریف می‌پذیرند؟

کشورها در زبان فرانسه بر اساس مونث یا مذکر بودن و جمع یا مفرد بودن حرف تعریف می‌پذیرند. بعضی از کشورها نیز مانند بحرین، قبرس، جیبوتی، کوبا و ... حرف تعریف ندارند.

تمرین

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «حروف تعریف در زبان فرانسه»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. این آزمون شامل ۵ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. _____Canada est plus grand que ______Maroc.

Le - le

Le - la

2. Nous allons ______Portugal cet été !

le

au

3. On mange moins de riz en France que_____ Chine.

en

au

4. Elle est née ______États-Unis et maintenant elle vit ______Italie.

aux - en

les - en

5. Sophie, elle, elle passe tous ses étés chez ses grands-parents, ______Suisse.

en

le

 

 تمرین دوم

جاهای خالی را با حروف تعریف پر کنید.

Q1: Il a beaucoup _____copains.

جواب

Réponse: Il a beaucoup de copains.

Q2: Elle a beaucoup _____amis.

جواب

Réponse: Elle a beaucoup d'amis.

Q3: Il boit beaucoup _____lait.

جواب

Réponse: Il boit beaucoup de lait.

Q4: Elle a pas mal _____énergie.

جواب

Réponse: Elle a pas mal d'énergie.

Q5: Vous avez eu _____chance !

جواب

Réponse: Vous avez eu de la chance !

Q6: Marc et Luc mangent _____fruits.

جواب

Réponse: Marc et Luc mangent des fruits.

Q7: C'est un livre dans lequel on trouve _____informations.

جواب

Réponse: C'est un livre dans lequel on trouve des informations.

Q8: J'ai emprunté _____argent.

جواب

Réponse: J'ai emprunté de l'argent.

Q9: Marc et Luc ont _____travail.

جواب

Réponse: Marc et Luc ont du travail.

Q10: Marc mange autant _____fruits que Luc.

جواب

Réponse: Marc mange autant de fruits que Luc.

جمع‌بندی

در جدول زیر خلاصه‌ای از مطلب حروف تعریف در زبان فرانسه را مشاهده می‌کنید.

حروف تعریف در زبان فرانسه
مفرد مذکرمفرد مونثجمع
حروف تعریف معینle, l'la, l'Les
حروف تعریف نامعینununedes
حروف تعریف بخشیdu, de l'de la(des)

به طور خلاصه کاربرد هر کدام از حروف تعریف به صورت زیر است:

 • حروف تعریف معین به طور معمول برای اسامی استفاده می‌شود که پیش از این معرفی شده‌اند.
 • حروف تعریف نامعین به طور معمول برای اسامی است که نمی‌شناسیم و معرفی نشده‌اند.
 • حروف تعریف بخشی به طور معمول برای اسامی است که بخشی از یک کل را نشان می‌دهند.
بر اساس رای ۱۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
ConnectigrammeFrancais Lingolia
۲ دیدگاه برای «حروف تعریف در زبان فرانسه – توضیح کامل + انواع، مثال و تلفظ»

خانم عسگری متشکرم از مطلب با ارزش و مفیدتون 💐🙏🏻💐🙏🏻

با سلام؛
بسیار خوشحالیم که مطالب ما برای شما مفید بوده است.
متشکریم از همراهی شما با مجله فرادرس

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *