حروف اضافه در زبان فرانسه – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۳۳۱۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۸ دقیقه
حروف اضافه در زبان فرانسه – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

حروف اضافه در زبان فرانسه، یکی از اجزای کلام زبان فرانسه‌اند. در آموزش‌های قبلی فعل در فرانسه، صفت در فرانسه، قید در فرانسه و ضمیر در زبان فرانسه را به شما معرفی کرده‌ایم. در این مطلب حرف اضافه زبان فرانسه را با کمک مثال و معرفی انواع مختلف آن به شما آموزش خواهیم داد. ترجمه کردن حروف اضافه در فرانسوی به زبان‌های دیگر کار ساده‌ای نیست. برای ترجمه بهتر است به فرهنگ لغت مراجعه کنید و یکی از معانی را که با بافت جمله سازگارتر است، انتخاب کنید. البته پس از مدتی با تکرار و تمرین زیاد می‌توانید بدون مراجعه به فرهنگ لغت این کار را انجام دهید. بنابراین به مثال‌های مطلب خوب دقت کنید و سعی کنید چند بار آن‌ها را مرور کنید تا به‌خوبی جایگاه استفاده از هر یک را فرابگیرید.

997696

حروف اضافه در زبان فرانسه

«حروف اضافه در زبان فرانسه»‌ (Les prépositions) کلماتی کوتاه و تغییرناپذیرند. حرف اضافه در زبان فرانسه یا ساده است، مانند «à» ،«chez» و ...، یا مرکب است،‌ یعنی فقط از یک واژه ساخته نشده است،‌ مانند «d’après» ،«près de» و ... . برای مثال به نمونه‌های زیر توجه کنید.

Il est allé chez le coiffeur.

او به سلمانی رفت.

Elle habite près de Bordeaux.

او نزدیک «بردو»‌ ساکن است.

حروف اضافه

Simon a travaillé aujourd’hui de 8 heures à 16 heures. Après le travail, il est rentré à la maison.

«سیمون» امروز از ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر کار کرده است. او بعد از کار به خانه بازگشت.

***

Devant la porte, il a remarqué qu’il avait oublié ses clés. Pour pouvoir rentrer chez lui, il va donc chercher son double de clés caché sous le pot au-dessus de la porte à l'arrière de la maison.

بیرون در، متوجه شد که کلیدهای خود را گذاشته است. بنابراین برای اینکه بتواند به خانه برود، به دنبال کلیدهای یدکی خود گشت که زیر گلدان بالای در پشتی خانه پنهان بود.

***

Heureusement que les clés sont là ! Simon peut rentrer à la maison !

خوشبختانه کلیدها آنجا هستند. «سیمون» می‌تواند به خانه برگردد.

حروف اضافه مهم در زبان فرانسه

در جدول زیر حروف اضافه پرکاربرد مربوط به زمان را به همراه مثال و کاربرد مشاهده می‌کنید.

حروف اضافه مربوط به زمان
حرف اضافهکاربردمثال
àبه همراه ساعت

à 8 heures

از ساعت 8

با «فصل بهار»

au printemps

در بهار

با «قرن»

au XXème siècle

در قرن بیستم

با یک بازه زمانی که با «de» و «à» مشخص می‌شود.

de 8 heures à 9 heures

از ساعت 8 تا ساعت 9

aprèsبا یک مدت زمان مشخص

après 8 heures

بعد از ساعت هشت

avantبا یک مدت زمان مشخص

avant 8 heures

بعد از ساعت 8

dansبا یک بازه زمانی مشخص

dans une heure

در مدت زمان یک ساعت

deبا یک بازه زمانی که با «de» و «à» مشخص می‌شود.

du lundi au jeudi

از دوشنبه تا پنجشنبه

de 8 heures à 9 heures

از ساعت 8 تا ساعت 9

depuisاز یک مدت زمان مشخص

depuis 1980

از سال 1980

depuis 2 ans

به مدت دو سال

dèsاز یک مدت زمان مشخص

dès 8 heures

از ساعت 8 صبح

dès lundi

از دوشنبه

enبا «ماه»

en février

در «فوریه»

با فصل‌ها به‌جز «فصل بهار»

en été, en automne, en hiver

در تابستان،‌ در پاییز، در زمستان

با سال

en 2008

در سال 2008

jusqueتا یک مدت زمان مشخص

jusqu’en février

تا فوریه

pendantبرای توضیح دادن یک بازه زمانی

pendant les vacances

در طی تعطیلات

pendant trois jours

در طی سه روز

نکته: توجه داشته باشید که حرف اضافه «en» با ضمیر en فرق دارد. ضمیر en جایگزین بعضی از اسم‌ها می‌شود تا از تکرار آن‌ها در جمله جلوگیری کند. این ضمیر جایگزین اسم‌هایی می‌شود که با du, de la, des و un, une, des همراهند یا به جای حرف اضافه افعالی که با de در جمله ظاهر می‌شوند، قرار می‌گیرد.

در جدول زیر حروف اضافه مربوط به مکان در زبان فرانسه را مشاهده می‌کنید.

حروف اضافه مربوط به مکان
حرف اضافهکاربردمثال
àبه همراه ساختمان‌ها

à la bibliothèque, au cinéma

در کتابخانه، در سینما

به همراه شهرها

à Paris

در پاریس

به همراه کشورهای مذکر

au Pérou, aux Etats-Unis

در «پرو»، در «ایالات متحده امریکا»

à côtéکنار چیزی بودن

Jeanne est à côté de la voiture.

.جین» کنار ماشین است»

à droiteسمت راست چیزی بودن

à droite de la voiture

سمت راست ماشین

à gaucheسمت چپ چیزی بودنà gauche de la voiture

سمت چپ ماشین

au-delàآن‌طرف‌تر از چیزی

au-delà des montagnes

آنسوی کوه‌ها

au-dessusبالای چیزی

au-dessus de la voiture

بالای خودرو

à traversاز طریق چیزیà travers la porte
از طریق در
chezپیش، نزد کسی

chez Christophe

«پیش «کریستف

پیش، نزد صاحب شغلی

chez le coiffeur, chez le

fleuriste

پیش آرایشگر، پیش گلفروش

contreمقابل چیزی

contre la voiture

مقابل خودرو

dansبا ساختمان‌ها، جاده‌ها، شهرها، کشورها

dans la ville

در شهر

با کتاب‌ها، با روزنامه‌ها

dans le livre

در کتاب

با وسایل حمل‌ونقل

dans le train

در قطار

با جهان

dans le monde

در جهان

deبرای زادگاه

Je viens de Paris.

من اهل پاریسم.

derrièreپشت، عقب چیزی

derrière la maison

پشت خانه

enبا اسم‌ها و کشورهای مونث

en France, en Suisse

در «فرانسه»، در «سوئیس»

prèsنزدیک چیزی

J’habite près de la gare.

من نزدیک ایستگاه زندگی می‌کنم.

loinدور از چیزی

J’habite loin de la gare.

من دور از ایستگاه زندگی می‌کنم.

sousروی چیزی

sous la table

روی تابلو

surروی چیزی

sur la tête

روی سر

اشتباهات رایج

برای این که حروف دیگری را با حروف اضافه اشتباه نگیرید، به مثال‌های زیر توجه کنید.

Il a pris froid.

سرما خورد.

(«a» فعل avoir در سوم‌شخص مفرد است.)

***

Il est allé à Reims.

او به «ریمز» رفت.

(«à» حرف اضافه در فرانسه است.)

حرف اضافه فرانسه

Il est monté sur la table pour réparer la lampe.

او برای تعمیر لامپ روی میز رفت.

(«sur» از حروف اضافه در فرانسوی است.)

***

Il est sûr d’avoir réparé la lampe hier.

مطمئن است که دیروز لامپ را تعمیر کرده است.

(«sûr» صفت در زبان فرانسه است.)

ترکیب حروف اضافه و حروف تعریف

گاهی حروف اضافه قبل از حرف تعریف قرار می‌گیرند و با آن ترکیب می‌شوند. در جدول زیر این حروف را به همراه مثال مشاهده می‌کنید.

حروف اضافه در ترکیب با حروف تعریف
حرف اضافه + حرف تعریفمثال
à + le = au

la glace au chocolat

لیوان شکلات

à + les = aux

Fais attention aux enfants !

.به بچه‌ها حواست باشد

de + le = du

parler du jeu

صحبت‌کردن درباره بازی

de + les = des

C’est la table des enfants.

.این میز بچه‌هاست

حروف ربط در زبان فرانسه

حروف ربط در جمله‌های مرکب باعث پیوند بین جملات می‌شوند. برای مثال به نمونه زیر توجه کنید.

 

Il pleut.

باران می‌بارد.

(جمله ساده است و با یک فعل ساخته شده است.)

***
Il pleut et il fait froid.

باران می‌بارد و هوا سرد است.

(جمله مرکب است و با دو فعل و حرف ربط ساخته شده است.)

Le chien aboie mais le chat dort toujours.

سگ پارس می‌کند اما گربه همیشه می‌خوابد.

(در این جمله فقط از یک حرف ربط برای دو فعل صرف شده استفاده شده است.)

مکالمه

برای آموزش حروف اضافه در فرانسوی به شکل ایده‌آل بهتر است تا جاییکه می‌توانید جمله‌های زبان فرانسه را بشنوید. به همین دلیل در ادامه مطلب مکالمه‌ای برای شما فراهم کرده‌ایم تا با تلفظ و نوشتن آن‌ها خو بگیرید. تلفظ و ترجمه مکالمه نیز همراه آن ارائه شده است.

به مکالمه بین «چارلز» و «لارنس» توجه کنید، لارنس در جای جدیدی ساکن شده است و درباره آن با چارلز حرف می‌زند.

Charles : Alors ? ton nouvel appartement ?

Laurence : Alors, je ne suis pas loin de mon travail, donc je peux aller au bureau à vélo. Et la résidence est située près des commerces. C’est vraiment très pratique comparé à avant. Attends, je vais te montrer, j’ai des photos. Tiens, regarde. Là, c’est ma cuisine.

Charles : Elle est grande !

Laurence : Oui, et elle est très moderne. Au dessus de l’évier, il y a un petit tableau de bord pour décider de la température de l’eau… Là, c’est le salon. Et là, c’est ma chambre.

Charles : Et cette pièce ?

Laurence : Il n’y a encore rien dedans, mais ça va devenir la chambre d’amis. Là, c’est le balcon. C’est petit, mais suffisant pour faire sécher mon linge à l’extérieur.

Charles : Je croyais qu’on devait le faire sécher à l’intérieur dans les résidences ?

Laurence : Oui, mais si ça ne se voit pas, on peut…

Charles : Et les voisins ?

Laurence : Il y a beaucoup de retraités. L’appartement du dessous est vide et au dessus, il y a une vieille dame. Je ne l’entends pas. Donc, je ne serai pas embêtée par le bruit. Et alors, sur le toit, il y a la possibilité d’organiser des barbecues. C’est génial non ?

Charles : Oui, tu m’inviteras.

Laurence : Bien sûr !

Charles : Tu n’as pas de parking ?

Laurence : Non, mais il y a des places dans la rue en face, sur la grande place ou sur le boulevard situé derrière la résidence.

ترجمه مکالمه اول

چارلی: خب؟ چه خبر از آپارتمان جدیدت؟

لورنس: خب، من از محل‌کارم دور نیستم، بنابراین می‌توانم با دوچرخه به دفتر بروم. محل اقامتم در نزدیکی مغازه‌ها واقع شده است. نسبت به قبل واقعا خیلی راحت‌تر است. صبر کن، عکس دارم تا بهت نشان بدهم، نگاه کن اینجا آشپزخانه من است.

چارلز: بزرگ است!

لارنس: بله، و بسیار مدرن است. بالای سینک، یک تابلوی کوچک برای تعیین دمای آب وجود دارد... این اتاق نشیمن است. و اینجا اتاق من است.

چارلز: و این اتاق؟

لورنس: هنوز چیزی در آن نیست، اما تبدیل به اتاق مهمان خواهد شد. اینجا، بالکن است. کوچک است، اما برای خشک کردن لباس‌هایم در بیرون کافی است.

چارلز: من فکر می‌کردم باید آن‌ها را داخل سالن‌های اقامت خشک کنیم؟

لارنس: بله، اما اگر دیده نشود، می توانیم...

چارلز: و همسایه‌ها؟

لارنس: پر از افراد بازنشسته است. آپارتمان زیری خالی و بالای آن یک خانم مسن است. صدایی ازش نمی‌شنوم. بنابراین از سروصدا اذیت نمی‌شوم. و در پشت بام، امکان برپاکردن باربیکیو وجود دارد. عالی است، نه؟

چارلز: بله، تو مرا دعوت خواهی کرد.

لارنس: البته!

چارلز: تو پارکینگ نداری؟

لارنس: نه، اما در خیابان روبرو، در میدان اصلی یا در بلوار پشت اقامتگاه، مکان‌هایی وجود دارد.

سوالات رایج حروف اضافه در زبان فرانسه

برای درک بهتر حروف اضافه در زبان فرانسه در ادامه مطلب به تعدادی از پرسش‌های رایج در این زمینه پاسخ داده‌ایم.

حرف اضافه در زبان فرانسه چیست؟

حرف اضافه در زبان فرانسه، کلمات، جمله‌ها یا عبارت‌های مختلف را به هم وصل می‌کنند و بین عناصر مختلف جمله ارتباط برقرار می‌کنند. در ترجمه حروف اضافه به زبان فارسی باید دقت کرد که آن حرف در بافت جمله چه معنایی دارد و بین چه عناصری ارتباط برقرار کرده است.

ساختار حروف اضافه در زبان فرانسه چگونه است؟

اکثر حروف اضافه، حروف اضافه یک کلمه‌ای یا ساده هستند، اما برخی از آن‌ها عبارات دو یا سه کلمه‌ای یا مرکب‌اند.

تمرین حروف اضافه در زبان فرانسه

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب اکسان در زبان فرانسه»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. این آزمون شامل 5 سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Ils viendront_____18 heures.

à

a

2. Est-ce qu’il_____ pensé à prendre son livre ?

a

à

3. J’ai rencontré une amie______ la rue.

dans

aux

4. Est-ce que tu as posé ton portable______ la table ?

sur

de

5. Nous avons rendez-vous_____ la salle de sport.

devant

la

 

 تمرین دوم

جای خالی را پر کنید.

Q1: Est-ce qu’il reste encore (de+le)ــــــ lait au frigo ?

جواب

Réponse: Est-ce qu’il reste encore du lait au frigo ?

Q2: Je joue (à+le)ـــــ basket depuis 5 ans.

جواب

Réponse: Je joue au basket depuis 5 ans.

Q3: Ils aimeraient aller (à+les)ــــــ Etats-Unis l’année prochaine.

جواب

Réponse: Ils aimeraient aller aux Etats-Unis l’année prochaine.

Q4: Il a (de+les)ــــــ animaux de compagnie.

جواب

Réponse: Il a des animaux de compagnie.

Q5: Est-ce que tu veux (de+le)ـــــــ thé ?

جواب

Réponse: Est-ce que tu veux du thé ?

جمع‌بندی

در این نوشته حروف اضافه در فرانسه را به کمک حروف اضافه مهم، اشتباهات و سوالات رایج، ترکیب حروف اضافه و حروف تعریف، حروف ربط در زبان فرانسه و مکالمه‌ای با این حروف به شما آموزش دادیم. فراموش نکنید که کلید به خاطر سپردن کارکرد حروف اضافه تکرار و تمرین است.

بر اساس رای ۱۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Lingolia
۱ دیدگاه برای «حروف اضافه در زبان فرانسه – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ»

خیلی لذت بردم که حرف اضافه و حرف تعریف رو از هم جدا کرده بودید. متأسفانه خیلی از سایت ها این رو بیان نکردن و من که مبتدی هستم خیلی سخت بود برام . متشکرم از مطلب مفیدتون .🙏🏻🙏🏻🙏🏻💐💐💐

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *