حرف ربط در فرانسه – توضیح + مثال، تمرین و تلفظ

۵۰۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۶ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه
ربط در فرانسه

حرف ربط در فرانسه به ما کمک می‌کند به سادگی دو عبارت، جمله یا کلمه را به هم وصل کنیم و یا ارتباط را بین عبارت پایه و پیرو برقرار کنیم. این ساختار ساده و کاربردی به کوتاه کردن کلام کمک می‌کند و تاثیرگذاری سخن ما را بیشتر می‌کند. ما در این مطلب حروف ربط در زبان فرانسه را با کمک جمله‌های مختلف به شما آموزش خواهیم داد.

حرف ربط در زبان فرانسه چیست؟

حروف ربط در زبان فرانسه کلمه‌ها، گروه کلمات، عبارت‌ها یا جمله‌ها را به هم وصل می‌کنند. برای مثال کلمات زیر همگی حرف ربط هستند.

 • mais
 • ou
 • et
 • donc
 • or
 • ni
 • car

حرف ربطی مانند «et» به‌معنی «و» می‌تواند عطف را نشان دهد، حروف ربطی مانند «mais» و «pourtant» در معنای «اما» و «بااین‌حال» تضاد را نشان می‌دهند، حروف ربطی مانند «ni» و «ou» نفی را می‌رسانند، حرف ربطی مانند «donc» به‌معنی «پس» نتیجه را نشان می‌دهد و «ainsi» و «enfin» به معنی «این‌چنین» و «در نهایت» نتیجه‌گیری را نشان می‌دهند. برای مثال در جمله‌های زیر از حرف ربط استفاده کرده‌ایم.

Il ne mange ni viande , ni poisson ni fruits.

او گوشت، ماهی و میوه نمی‌خورد.

Je t'ai tout dit Mais tu ne me dis rien de tes vacances !

من همه‌چیز را به تو گفتم اما تو از تعطیلاتت چیزی به من نمی‌گویی.

Je vais bien et Jean , comment va - t - il ?

من خوبم، و تو، حالت خوب است؟

Jacques portait la valise et le sac à dos.

ژاک چمدان و کوله‌پشتی را حمل می‌کرد.

نکته: مراقب باشید حرف ربط «ou» را با قید در فرانسه «ou» و ضمیر در فرانسه «où» اشتباه نگیرید. همچنین ممکن است حرف ربط «et» را با فعل «être» که در زمان حال صرف شده باشد، اشتباه بگیرید.

Les magasins sont fermés car aujourd’hui est un jour férié.

مغازه‌ها بسته‌اند چراکه امروز روز تعطیل است.

Le programme informatique ne fonctionnait pas parfaitement, j’ai donc appelé le service client.

برنامه‌های رایانه کار نمی‌کرد من هم به پشتیبانی زنگ زدم.

Nous avons invité Romain et Denise au restaurant.

ما «رومن» و «دنیز» را به رستوران دعوت کردیم.

Ce professeur est intéressant mais il ne parle pas assez fort.

این استاد جذاب است اما به اندازه کافی بلند حرف نمی‌زند.

Kévin n’aime ni les haricots, ni les épinards.

«کوین» نه لوبیا دوست دارد نه اسفناج.

Mon patron a essayé de m’appeler cinq fois, or je lui ai bien spécifié que je ne serais pas joignable ce week-end.

رئیسم پنج بار سعی کرد با من تماس بگیرد، اما من به او گفتم که این آخر هفته در دسترس نخواهم بود.

Nous pouvons tourner à gauche ou continuer tout droit.

می‌توانیم به چپ بپیچیم یا مستقیم به مسیر ادامه دهیم.

به این حروف ربط در زبان فرانسه که عبارت‌هایی با نقش دستوری یکسان را به هم متصل می‌کنند، «حرف ربط هم‌پایه‌ساز» (Les conjoctions de coordination) می‌گویند. در جدول زیر حروف ربط هم‌پایه‌ساز معروف را مشاهده می‌کنید.

نگاه کلی به حروف ربط هم‌پایه‌ساز
معنی حرف ربط هم‌پایه‌ساز
چراکه،‌ زیرا car
درنتیجه، پس donc
و et
اما mais
نه این نه آن ni / ni
در حالی که or
یا ou

ساخت یک جمله از دو جمله مستقل

حرف ربط در فرانسه برای ادغام دو جمله مستقل هم به کار می‌رود. در جمله‌های زیر نحوه ترکیب را مشاهده می‌کنید.

Je suis malade. Je ne vais pas travailler demain.

من بیمارم. فردا سر کار نمی‌روم.

***

Je ne vais pas travailler demain parce que je suis malade.

من فردا سر کار نمی‌روم چون که بیمارم.

J’ai demandé à beaucoup de gens. Personne n’a pu m’aider.

از آدم‌های زیادی خواستم. هیچکس کمکم نکرد.

***

J’ai demandé à beaucoup de gens mais personne n’a pu m’aider.

از آدم‌های زیادی خواستم اما کسی کمکم نکرد.

Tu rentres de vacances. Appelle-moi.

از سفر برگشتی. به من اطلاع بده.

***

Appelle-moi dès que tu rentres de vacances.

به محض اینکه از سفر برگشتی به من خبر بده.

Tu as du temps. Nous allons au restaurant.

وقت داری. ما به رستوران می‌رویم.

***

Nous allons au restaurant quand tu as du temps.

مادامی که وقت داشتی به رستوران می‌رویم.

Tu me rends visite. Je te montre ma collection.

تو مرا ملاقات می‌کنی. من به تو مجموعه‌ام را نشان می‌دهم.

***

Je te montre ma collection si tu me rends visite.

اگر مرا ملاقات کنی، مجموعه‌ام را نشانت می‌دهم.

به این حروف ربط، «حروف ربط وابسته‌ساز» (Les conjonctions de subordination) می‌گویند. این حروف عبارت‌هایی که از نظر دستور زبان باهم هم‌پایه نیستند یعنی نقش دستوری یکسانی ندارند را به هم متصل می‌کنند.

در ادامه حروف ربط وابسته‌ساز معروف زبان فرانسه را به همراه کاربرد و مثال برای شما آورده‌ایم.

حرف ربط فرانسوی

حروف ربط وابسته‌ساز برای نشان دادن زمان حروف زیر هستند.

 • avant que + subjonctif
 • après que + indicatif
 • aussitôt que + indicatif
 • dès que + indicatif
 • jusqu’à ce que + subjonctif
 • lorsque + indicatif
 • pendant que + indicatif
 • quand + indicatif
 • sitôt que + indicatif
 • tant que + indicatif

Appelle-moi dès que tu seras arrivé.

به محض اینکه رسیدی به من زنگ بزن.

Mon frère est venu aussitôt qu’ils a appris la nouvelle.

برادرم به محض شنیدن این خبر آمد.

Je resterai jusqu’à ce que vous me répondiez.

من می‌مانم تا جوابم را بدهی.

Que faisais-tu pendant que je dormais ?

وقتی من خواب بودم چکار می‌کردی؟

Je viendrai quand je serai prêt.

وقتی آماده شدم می‌آيم.

حروف ربط وابسته‌ساز برای نشان دادن تضاد حروف زیر هستند.

 • alors que + indicatif
 • sans que + subjonctif
 • tandis que + indicatif

Il part en vacances alors qu’il n’a pas d’argent.

وقتی پول ندارد به تعطیلات می‌رود.

Le voisin est entré sans que tu t’en aperçoives.

همسایه بدون اینکه متوجه شوید وارد شد.

حروف ربط وابسته‌ساز برای نشان دادن شرط حروف زیر هستند.

 • à condition que + subjonctif
 • au cas où + conditionnel
 • dans la mesure où + indicatif
 • pourvu que + subjonctif
 • si + indicatif

Au cas où tu n’aurais pas compris, cette femme est la nouvelle directrice de l’agence.

اگر متوجه نشدید این خانم مدیر جدید آژانس است.

Dans la mesure où nous ne pouvons pas faire autrement, nous sommes obligés d’accepter.

تا جایی که نتوانیم کاری غیر از این انجام دهیم، مجبوریم بپذیریم.

حروف ربط وابسته‌ساز برای نشان دادن نتیجه حروف زیر هستند.

 • au point que + indicatif
 • assez/trop… pour que + subjonctif
 • de façon que + indicatif
 • de sorte que + indicatif
 • si bien que + indicatif
 • si/tant/tellement… que + indicatif

La prof parle lentement si bien que tout le monde a le temps de prendre des notes.

معلم شمرده صحبت می‌کند تا همه وقت داشته باشند یادداشت‌برداری کنند.

حروف ربط وابسته‌ساز برای نشان دادن علت حروف زیر هستند.

 • comme + indicatif
 • d’autant que + indicatif
 • du fait que + indicatif
 • du moment que + indicatif
 • étant donné que + indicatif
 • parce que + indicatif
 • puisque + indicatif
 • vu que + indicatif

Je travaille beaucoup parce que j’ai besoin d’argent.

من خیلی کار می‌کنم چراکه به پول احتیاج دارم.

Vu que tu es arrivé avec une heure de retard, nous avons commencé sans toi.

از آنجایی که یک ساعت دیر رسیدی، بدون تو شروع کردیم.

Étant donné que tu n’as pas fait tes devoirs, tu auras un devoir supplémentaire.

از آنجایی که تکالیف خود را انجام نداده‌اید، یک تکلیف اضافی خواهید داشت.

Explique-nous puisque tu sais tout !

از آنجایی که همه‌چیز را می‌دانی ماجرا را برای ما توضیح بده.

Comme nous sommes arrivés tôt, nous avons pu prendre une douche.

چون زود رسیدیم توانستیم دوش بگیریم.

حرف ربط فرانسه چیست

حروف ربط وابسته‌ساز برای نشان دادن هدف حروف زیر هستند.

 • afin que + subjonctif
 • de crainte que… (ne) + subjonctif
 • de façon à ce que + subjonctif
 • de manière à ce que + subjonctif
 • de peur que… (ne) + subjonctif
 • de sorte que + subjonctif
 • pour que + subjonctif

Ils font des économies pour que leur fils puisse suivre des études à Paris.

آن‌ها پول پس انداز می‌کنند تا پسرشان بتواند در «پاریس» تحصیل کند.

مکالمه پیرامون حرف ربط در فرانسه

برای یادگیری بهتر زبان فرانسه باید بیاموزید دستور زبان را به کار ببرید. از بهترین راهکارهای برای یادگیری دستور زبان، مطالعه متن‌های زبان فرانسه و شنیدن محاورات آن است تا کم‌کم به خاطر بسپارید حروف ربط در کجا کاربرد دارند. به همین دلیل در ادامه مطلب مکالمه‌ای برای شما فراهم کرده‌ایم تا با حرف ربط در فرانسه آشنا بشوید. تلفظ و ترجمه مکالمه نیز همراه آن ارائه شده است.

به مکالمه بین «ژان» و «نینا» توجه کنید.

Nina : Alors, tu décides quoi ?
Jean : Pourquoi je déciderai ?
Nina : Parce que c’est toi qui la veux cette voiture.
Jean : Mais on l’achète à deux, non ?
Nina : On l’achète à deux, mais c’est toi qui payes… Alors, je préfèrerais que tu décides, tu comprends ?
Jean : Tu ne veux pas m’aider à la payer ? C’est une occase en or !
Nina : Non, pas question ! On s’était mis d’accord qu’on n’avait pas besoin de voiture. Tu t’es mis dans la tête que ce serait plus stylé de partir en vacances en décapotable, je t’ai proposé d’en louer une et tu m’as dit qu’on allait en acheter une.
Jean : Oui, et tu étais d’accord.
Nina : À condition que tu la finances !
Jean : C’est bien ce que je dis. Je comptais la financer avec l’héritage.
Nina : Tu es en train de me dire que tu pensais utiliser tout l’argent que je viens de recevoir d’Oncle Bernard pour t’offrir un joujou à cent mille balles ? Non, mais je rêve !
Jean : On s’est juré de toujours tout se partager.
Nina : Gnagnagna pour le meilleur et pour le pire ! Eh bien, j’attends encore le meilleur. Alors, si tu es si à cheval sur le partage, on va commencer par partager le ménage et le temps à s’occuper des enfants. Après, on verra pour les détails et pour ta super occase coupé Maresati
Jean : Maserati.

نینا: پس چه تصمیمی می‌گیری؟
ژان: چرا من تصمیم بگیرم؟
نینا: چون این تویی که این ماشین را می‌خواهی.
ژان: اما ما ماشین را هر دو باهم می‌خریم، اینطور نیست؟
نینا: ماشین را باهم می‌خریم، ولی تویی که پولش را پرداخت می‌کنی... پس ترجیح می‌دهم که تو تصمیم بگیری، متوجهی؟
ژان: به من کمک نمی‌کنی هزینه‌اش را بپردازم؟ این یک فرصت طلایی است!
نینا: نه، به‌هیچ‌وجه. ما توافق کرده بودیم که نیازی به ماشین نداریم. به ذهنت رسید که با «کروک» به تعطیلات بروی شیک‌تر است، پیشنهاد دادم یکی را اجاره کنی و گفتی می‌خواهیم یکی بخریم.
ژان: بله، و تو موافقت کردی.
نینا: به شرطی که تو هزینه آن را تامین کنی.
ژان: این چیزی است که من می‌گویم، قصد داشتم با ارثیه هزینه آن را تامین کنم.
نینا: قصد داری به من بگویی که فکر می‌کردی از همه پولی که از عمو «برنارد» گرفتم استفاده کنی تا برایت اسباب‌بازی صد هزار دلاری بخرم؟ نه، دارم خواب می‌بینم.
ژان: ما قسم خوردیم که همیشه همه‌چیز را به اشتراک بگذاریم.

(«نینا» ادای حرف زدن «ژان» را درمی‌آورد.)

نینا: بدترین چیزها و بهترین چیزها را به‌ اشتراک بگذاریم. خب من همچنان منتظر بهترین‌ها هستم. بنابراین، اگر به اشتراک‌گذاری آنقدر علاقه داری، با به اشتراک گذاشتن کارهای خانه و زمان مراقبت از بچه‌ها شروع می‌کنیم. پس از آن، برای جزئیات و برای کوپه فوق‌العاده و دست‌دوم مازاراتی‌ات.
ژان: مازاراتی.

سوالات رایج درباره حرف ربط در فرانسه

برای درک بهتر حرف ربط در زبان فرانسه در ادامه مطلب به تعدادی از پرسش‌های رایج در این زمینه پاسخ داده‌ایم.

انواع حرف ربط در فرانسه چیست؟

حروف ربط در زبان فرانسه به دو گروه «حروف ربط وابسته‌ساز» و «حرف ربط هم‌پایه‌ساز» تقسیم می‌شوند. «حروف ربط وابسته‌ساز» (Les conjonctions de subordination) عبارت‌هایی که از نظر دستور زبان باهم هم‌پایه نیستند، یعنی نقش دستوری یکسانی ندارند را به هم متصل می‌کنند. در مقابل حروف ربطی که عبارت‌هایی با نقش دستوری یکسان را به هم متصل می‌کنند، «حرف ربط هم‌پایه‌ساز» (Les conjoctions de coordination) هستند.

حروف ربط معروف وابسته‌ساز کدامند؟

حروف ربط معروف وابسته‌ساز شامل «car» به معنی چراکه، «donc» به معنی درنتیجه، «et» به معنی و، «mais» به معنی اما، «ni / ni» به معنی نه این نه آن، «or» به معنی درحالی‌که و «ou» به معنی یا، است. برای حفظ کردن حروف ربط وابسته‌ساز معروف می‌توانید این جمله را به خاطر بسپارید :«la phrase Mais où est donc Ornicar».

تمرین حرف ربط در فرانسه

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «حرف ربط در فرانسه»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. این آزمون شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Marie chante______ Victor joue de la guitare.

si

et

ou

or

2. J'aime les fruits_______ les légumes.

parce que

car

et

donc

3. J'ai acheté un crayon______ une gomme.

ou

donc

mais

parce que

4. ils sont pauvres_______ heureux.

mais

donc

ou

car

5. Veux-tu du thé_______ du café ?

mais

donc

ou

puis

6. Cette route est jolie______ dangereuse.

ni / ni

donc

mais

ou

7. _______aller au travail il doit se lever très tôt.

afin que

pour

de peur de

que

8. Il ne vient pas avec nous____ il prepare son examen.

parce que

mais

donc

si

9. Je veux acheter cette maison______ je n'ai pas assez d'argent.

si

ou

mais

puis

10. Il vient chez moi ce soir______ nous allons ensemble au cinema.

puis

quand

car

comme

 

 تمرین دوم

جاهای خالی را با حرف ربط مناسب پر کنید.

Q1: Je vous répète la question _________ vous n’auriez pas entendu.

جواب

Réponse: Je vous répète la question au cas où vous n’auriez pas entendu.

Q2: ________ la crise n’est pas trop grave et ne dure pas trop longtemps, le sujet peut y faire face.

جواب

Réponse: Dans la mesure où / si la crise n’est pas trop grave et ne dure pas trop longtemps, le sujet peut y faire face.

Q3: _______ vous êtes toujours en retard, on ne peut pas prendre le risque de vous faire confiance pour un rendez-vous aussi important.

جواب

Réponse: Dans la mesure où / si vous êtes toujours en retard, on ne peut pas prendre le risque de vous faire confiance pour un rendez-vous aussi important.

Q4: Je ferai volontiers______ la mesure où / si vous êtes d’accord.

جواب

Réponse: Je ferai volontiers dans la mesure où / si vous êtes d’accord.

Q5: _________ ce serait encore possible, j’aimerais m’inscrire à votre cours.

جواب

Réponse: Au cas où ce serait encore possible, j’aimerais m’inscrire à votre cours.

Q6: Je vous donnerai ce travail _________ vous remplissiez toutes les conditions.

جواب

Réponse: Je vous donnerai ce travail à condition que vous remplissiez toutes les conditions.

Q7: Nous vous aiderons à surmonter cette épreuve ________ vous nous expliquiez exactement ce qu’il s’est passé.

جواب

Réponse: Nous vous aiderons à surmonter cette épreuve à condition que vous nous expliquiez exactement ce qu’il s’est passé.

Q8: Vous devriez prendre un parapluie _______ il pleuvrait : le temps est changeant dans la région.

جواب

Réponse: Vous devriez prendre un parapluie au cas où il pleuvrait : le temps est changeant dans la région.

Q9: _________ vous êtes-là demain, nous pourrons terminer à temps.

جواب

Réponse: Dans la mesure où / si vous êtes-là demain, nous pourrons terminer à temps.

Q10: Nous pourrons terminer à temps __________ vous soyez-là demain.

جواب

Réponse: Nous pourrons terminer à temps à condition que vous soyez-là demain.

Q11: Tu vas porter la robe noire____ la robe rouge?

جواب

Réponse: Tu vas porter la robe noire ou la robe rouge?

جمع‌بندی حرف ربط در فرانسه

در جدول زیر خلاصه‌ای از مطلبی که خواندید را مشاهده می‌کنید.

جمع‌بندی حرف ربط در فرانسه
حروف ربط هم‌پایه‌ساز

«car» به معنی چراکه

«donc» به معنی درنتیجه

«et» به معنی و

«mais» به معنی اما

«ni / ni» به معنی نه این نه آن

«or» به معنی درحالی‌که

«ou» به معنی یا

حروف ربط وابسته‌ساز

حروف ربط وابسته‌ساز برای نشان دادن زمان

avant que + subjonctif
après que + indicatif
aussitôt que + indicatif
dès que + indicatif
jusqu’à ce que + subjonctif

و...

حروف ربط وابسته‌ساز برای نشان دادن تضاد

alors que + indicatif
sans que + subjonctif
و...

حروف ربط وابسته‌ساز برای نشان دادن شرط

à condition que + subjonctif
au cas où + conditionnel
dans la mesure où + indicatif
pourvu que + subjonctif
و...

حروف ربط وابسته‌ساز برای نشان دادن نتیجه

au point que + indicatif
assez/trop… pour que + subjonctif
de façon que + indicatif

و...

حروف ربط وابسته‌ساز برای نشان دادن علت

comme + indicatif
d’autant que + indicatif
du fait que + indicatif

و...

حروف ربط وابسته‌ساز برای نشان دادن هدف

afin que + subjonctif
de crainte que… (ne) + subjonctif
de façon à ce que + subjonctif
de manière à ce que + subjonctif

و...

بر اساس رای ۶ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Espace Francais Lingolia Podcast Francais Facile

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *