جمله با Must و Have to — مثال، تمرین و تلفظ

۴۶۷۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۶ دقیقه
جمله با Must و Have to

افعال کمکی وجهی در زبان انگلیسی کاربردهای متفاوتی دارند. این فعل‌ها به تنهایی معنایی ندارند و فقط معنی فعل‌های دیگر را تغییر می‌دهند. یکی از کاربردهای این افعال برای نشان دادن اجبار و الزام است. در این مطلب قصد داریم با اشاره به چند جمله با must و have to، کاربرد این فعل‌ها را در نشان دادن اجبار بررسی کنیم. همچنین به تفاوت این دو فعل و ساختار هر کدام در زبان انگلیسی می‌پردازیم. در نهایت نیز تمرینی برای یادگیری بهتر و عمیق‌تر این مبحث ارائه می‌کنیم.

ساختار جمله با must و have to

must و have to هر دو برای نشان دادن اجبار در جمله انگلیسی به کار می‌روند. must یکی از فعل‌های کمکی وجهی این زبان و have to یکی از فعل‌های نیمه‌کمکی وجهی آن است. در ادامه این مطلب با ارائه مثال‌های متعدد، ساختار هر کدام را بررسی کرده و سپس تفاوت آ‌ن‌ها را آموزش می‌دهیم.

ساختار جمله با must

فعل must در زمان انگلیسی فعل کمکی وجهی محسوب می‌شود. این فعل حالت گذشته ندارد و فقط برای زمان حال و آینده استفاده می‌شود. یکی از کاربردهای مهم must برای ساختن جمله‌های منفی یا سوالی در مورد اجبار است. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Subject + Must + Infinitive

نکات مهم دیگری که باید در مورد ساختار must بدانید عبارت‌اند از:

 • به طور کلی must در عبارت فعلی اول می‌آید. یعنی بعد از فاعل و قبل از بخش‌های دیگر فعل قرار می‌گیرد:

She must have lots of friends.

او حتما دوستان زیادی دارد.

 • نمی‌توان از must در کنار فعل‌ها کمکی وجهی دیگر استفاده کرد:

This must be your sister.

NOT: This must can be your sister.

NOT: This can must be your sister.

او باید خواهر تو باشد.

 • must برای منفی شدن با کلمه منفی‌ساز not همراه می‌شود. در بیشتر جمله‌های انگلیسی این فعل به کلمه منفی‌ساز بعد خود می‌چسبد و به شکل «mustn’t» درمی‌آید. توجه داشته باشید که این فعل نمی‌تواند همراه با «don’t/doesn’t/didn’t» در جمله انگلیسی بیاید:

There mustn’t be any rubbish left.

NOT: There dosen’t must be any rubbish left.

نباید هیچ زباله‌ای باقی بماند.

 • اگر بخواهیم روی چیزی تاکید کنیم می‌توانیم از شکل کامل «must not» در متن و جمله‌های رسمی استفاده کنیم:

You must not leave any rubbish.

نباید هیچ زباله‌ای باقی بگذاری.

 • برای سوالی کردن جمله با must، جای این فعل کمکی وجهی را با فاعل جمله عوض می‌کنیم. توجه داشته باشید که برای سوال ساختن با must نیازی به استفاده از do و does یا شکل گذشته آن did نیست:

Must you make that noise?

NOT: Do you must make that noise?

مجبوری چنین صدایی دربیاوری؟

 • علاوه بر این می‌توان در ضمیمه‌های پرسشی نیز از must و mustn’t استفاده کرد اما این ساختار کاربرد چندان زیادی ندارد:

The house must be worth millions, mustn’t it?

این خانه باید چند میلیون بیارزد، این‌طور نیست؟

نکته: در زبان انگلیسی می‌توان از must در جایگاه اسم جمله نیز استفاده کرد تا اجبار در انجام کاری را نشان داد. این ساختار همیشه با فعل to be در زبان حال و حرف تعریف a همراه می‌شود.

Washing your hands in the restaurant industry is a must.

شستن دست‌ها در صنعت رستوران‌داری اجباری است.

***

Telling the truth in the court is a must.

گفتن حقیقت در دادگاه اجباری است.

***

Completing all of the necessary courses is a must to graduate.

تمام کردن همه دوره‌های لازم برای فارغ‌التحصیل شدن اجباری است.

ساختار جمله با have to

فعل have to یکی از افعال بی‌قاعده زبان انگلیسی است که سوم‌شخص مفرد آن به شکل has to است. این فعل نیز برای نشان دادن اجبار استفاده می‌شود. have to یکی از فعل‌های نیمه‌کمکی وجهی انگلیسی است، یعنی بعضی ویژگی‌های فعل کمکی وجهی را دارد و بعضی از ویژگی‌های فعل اصلی. فرمول کلی گرامر have to‌ به شکل زیر است:

Subject + Have to/Has to + Verb

نکات مهم دیگری در مورد ساختار have to عبارت‌اند از:

 • به طور کلی have to و Have got to در زبان انگلیسی به یک معنا هستند. Have got to کمی غیررسمی محسوب می‌شود و در مکالمه و متن‌های رسمی و اداری کاربرد زیادی ندارد. این فعل قبل از فعل اصلی در جمله می‌آید:

You have to try these cakes. They are so good.

باید این کیک‌ها را امتحان کنی. خیلی خوب هستند.

 • معمولا این فعل به صورت مخفف «ve to'» استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که در محاوره انگلیسی به ندرت ممکن است این فعل مخفف نشود:

You’ve got to press very hard on the doorbell.

باید خیلی محکم زنگ در را فشار بدهی.

 • بعد از have to نمی‌توان از فعل کمکی وجهی دیگری استفاده کرد:

We’ve to take the car to the garage this morning.

Not: We’ve to must take the car to the garage this morning.

امروز صبح باید ماشین را به پارکینگ ببریم.

 • همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم have to در زبان انگلیسی جزو افعال نیمه‌کمکی وجهی محسوب می‌شود. یعنی بعضی ویژگی‌های فعل کمکی وجهی را دارد و بعضی از ویژگی‌های آن را ندارد. این فعل با اضافه شدن حالات مختلف فعل کمکی do در کنار قید منفی‌ساز not منفی می‌شود:

We don’t have to pay for the food.

ما مجبور نیستیم برای غذا پولی بپردازیم.

 • اگر این فعل را به شکل have got to بنوییسیم برای منفی کردن آن فقط باید not را بعد از have بیاوریم. در این ساختار از فعل do استفاده نمی‌کنیم:

We haven’t got to pay for the food.

Not: We don’t have got to pay for the food.

ما نباید برای غذا پول بدهیم. (غیررسمی)

 • برای سوالی کردن جمله با have to، شکل مناسب فعل کمکی do را به قبل از فاعل اضافه می‌کنیم و باقی جمله را به همان ترتیب می‌آوریم:

Do we have to take our shoes off?

مجبوریم کفش‌های خود را دربیاوریم؟

 • برای منفی کردن فعل have got to جای have را با فاعل جمله عوض می‌کنیم:

Have we got to take our shoes off?

باید کفش‌های خود را دربیاوریم؟ (غیررسمی)

ساختار جمله با have to

تفاوت must و have to در انگلیسی

دو فعل must و have to در زبان انگلیسی هر دو برای نشان دادن اجبار به کار می‌روند اما این دو در ساختار و کاربرد در جمله تفاوت‌هایی دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

در زبان انگلیسی از must برای اشاره به اجبار درونی یا اجباری که با توجه به موقعیتی خاص ایجاد شده استفاده می‌کنیم اما have to نشان‌دهنده اجبار و فشاری بیرون است که به فرد تحمیل می‌شود. در واقع must به کاری اشاره دارد که خود فرد آن را واجب محسوب می‌کند اما have to اجباری را نشان می‌دهد که فردی دیگر ایجاد کرده است.

must فعل کمکی وجهی است اما have to فعل نیمه‌کمکی وجهی محسوب می‌شود، در واقع have to در جمله همراه با فعل دیگری به کار می‌رود و نشان‌دهنده ضرورت انجام کاری یا ایجاد حالتی است اما ساختار آن در جمله مانند فعلی عادی است.

Must برای تمام اشخاص به یک شکل به کار می‌رود اما شکل have to صرف می‌شود و برای سوم‌شخص مفرد به شکل has to در می‌آید. علاوه بر این، must حالت گذشته ندارد اما have to برای اشاره به گذشته به شکل had to درمی‌آید.

برای ساختن جمله‌های منفی و سوالی می‌توان از must به تنهایی در جمله استفاده کرد. اما برای ساخت جمله‌های منفی و سوالی با have to از افعال کمکی انگلیسی مانند do استفاده می‌کنیم.

must در جمله‌های منفی انگلیسی نشان‌دهنده اجباری منفی است، در واقع mustn't به کاری اشاره دارد که فرد اجازه انجام آن را ندارد اما شکل منفی have to نشان می‌دهد فرد مجبور به انجام چه کاری نیست.

کاربرد جمله با must و have to

در زبان انگلیسی از کلمه‌های must و have to برای اشاره به لزوم انجام کاری یا نیاز به رخ دادن چیزی استفاده می‌کنیم. به طور کلی must نشان‌دهنده اجبار درونی است و have to نشان‌دهنده اجبار بیرونی. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با تفاوت این دو بهتر آشنا شوید.

Police have to arrest the criminals as soon as possible.

پلیس باید هر چه زودتر جنایت‌کاران را دستگیر کند.

Criminals must be rehabilitated.

جنایت‌کاران باید بازپروری شوند.

I went to meet the doctor, but he was not at the clinic. The receptionist said, “You have to wait, the doctor must be on the way.”

برای ملاقات با دکتر رفتم اما او در کلینیک نبود. مسئول پذیرش گفت: «باید صبر کنی، دکتر حتما در راه است.»

You must take a stand for yourself, or else you have to follow others' commands.

باید پای حرف خودت بایستی، وگرنه مجبور می‌شوی از دستورات دیگران اطاعت کنی.

همان‌طور که در مثال‌های بالا می‌بینید کلمه must لزوم انجام کاری یا نیاز به انجام عملی در زمانی خاص را نشان می‌دهد و have to به اجبار از سمت فردی دیگر یا به وظایف شخص اشاره می‌کند.

کاربرد must در جمله انگلیسی

کلمه must نشان‌دهنده اجبار به انجام کاری با توجه به شرایط موجود است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. این کلمه کاربردهای زیادی دارد که عبارت‌اند از:

 • برای اشاره به ضروری بودن انجام کاری یا روی دادن حالتی:

Some corrections in the project must be made.

باید اصلاحاتی در پروژه صورت بگیرد.

One must be influential, to become a leader.

آدم باید بتواند تاثیرگذار باشد تا بتواند رهبر بشود.

The candidate must be an expert in the subject, to apply for this job.

نامزد باید در این موضوع حرفه‌ای باشد تا بتواند برای این شغل درخواست بدهد.

You mustn’t be late for the exam.

نباید برای امتحان دیر کنی.

کاربرد must در جمله انگلیسی
 • برای تاکید روی چیزی:

I must say, you are really a kind-hearted and gentle human being.

باید بگویم تو انسان خوش‌قلب و مهربانی هستی.

 • برای اشاره به احتمال وجود شرایطی:

You must be busy.

حتما سرت شلوغ است.

Joe must be coming by train.

«جو» حتما دارد با قطار می‌آید.

John is not here, He must have left for the office.

«جان» اینجا نیست. حتما بیرون رفته تا به دفتر برود.

 • برای ابراز تعجب:

You must be fooling me!

حتما داری من را فریب می‌دهی!

 • برای اشاره به اجبار:

The boss said, “You must complete the project by November, this year.”

رییس گفت: »باید پروژه را تا ماه نوامبر امسال تحویل بدهی.»

 • برای نظر دادن:

You must be wondering, how I completed this.

حتما در فکر رفته‌ای که من چطور این را کامل کردم.

You must ask yourself, whether the decision is right or not?

حتما از خودت می‌پرسی این تصمیم درست است یا نه.

 • برای بیان نتیجه‌گیری:

He’s so small. He must be no more than four years old.

او خیلی ریزجثه‌ است. حتما بیشتر از چهار سال ندارد.

نکته: برای بیان نتیجه‌گیری‌های منفی، به جای must از can’t یا cannot استفاده می‌کنیم.

It just can’t be true. He can’t have left his job.

ممکن نیست درست باشد. ممکن نیست او کارش را رها کرده باشد.

***

That cannot be his sister. She looks so different.

او ممکن نیست خواهرش باشد. خیلی متفاوت به نظر می‌آید.

کاربرد have to در جمله انگلیسی

وقتی کسی مجبور به انجام کاری باشد از have to استفاده می‌کنیم. به همین علت این فعل نشان‌دهنده اجبار تحمیل شده به کسی است. کاربردهای have to در انگلیسی عبارت‌اند از:

 • اشاره به اجبار در انجام کاری:

She has to go to America, on the launch of a new product.

او باید برای افتتاح پروژه‌ای جدید به آمریکا برود.

I have to mail the letter by today itself.

من باید تا همین امروز نامه را پست کنم.

Every person has to follow the traffic rules.

هر کسی باید قوانین رفت‌ و آمد را رعایت کند.

 • اشاره به قانون در مورد انجام کاری:

You have to hold the luggage carefully.

باید چمدان را محکم نگه داری.

You have to stay silent if you are in the hospital.

اگر در بیمارستان هستی باید ساکت بمانی.

 • برای تاکید روی چیزی:

I have to say; you did a fantastic work.

باید بگویم کار فوق‌العاده‌ای انجام دادی.

 • برای نصیحت کردن کسی یا نظر دادن:

You don’t have to be an expert in science to understand the law of gravity.

نیازی نیست متخصص علوم باشی تا قانون گرانش را درک کنی.

To get good marks in exams, you have to study hard.

برای گرفتن نمره‌های خوب در امتحانات باید خوب درس بخوانی.

You have to be smart, to win this game.

باید باهوش باشی تا در این مسابقه برنده شوی.

مثال جمله با must و have to

در ادامه این متن برای یادگیری بهتر، چند مثال از کاربرد must و have to در جمله انگلیسی آورده‌ایم.

CVs must be received by tomorrow 8 pm.

رزومه‌ها باید تا فردا هشت شب به دست ما برسند.

You must make an appointment to meet the doctor.

برای دیدن دکتر باید وقت بگیری.

کاربرد جمله با must و have to

I must call the police and inform them about the crime.

باید به پلیس زنگ بزنم و جرم را گزارش بدهم.

I must finish this by the end of the week.

باید این کار را تا آخر هفته تمام کنم.

I must complete the assignment on time.

باید این تکلیف را به موقع تمام کنم.

You must tell me what happened.

باید به من بگویی چه اتفاقی افتاد.

You must have medical training for this job.

برای این کار باید آموزش پزشکی دیده باشی.

You must know about computers for this position.

برای گرفتن این جایگاه شغلی باید در مورد رایانه‌ها اطلاعات داشته باشی.

She must tell the truth to the court.

او باید حقیقت را به دادگاه بگوید.

You must know what she did.

تو باید بدانی او چه گفت.

They must spend a lot of money on clothes.

حتما آن‌ها پول زیادی خرج لباس می‌کنند.

They must never find out the truth.

آن‌ها هیچ‌وقت نباید حقیقت را بفهمند.

It must be tiring having to work all day.

این‌که آدم مجبور باشد کل روز کار کند حتما خسته‌کننده است.

Stores must be busy during the holiday season.

فروشگاه‌ها حتما در فصل تعطیلات شلوغ هستند.

Staying in shape is a must for swimmers.

خوش‌هیکل ماندن برای شناگران لازم است.

A college degree is a must for many jobs these days.

این روزها داشتن مدرک دانشگاهی برای بسیاری شغل‌ها واجب است.

یادگیری زبان انگلیسی

Do you have to go to the library?

مجبوری به کتابخانه بروی؟

Kate has to travel a lot because of her job.

«کیت» به خاطر شغل خود مجبور است زیاد به سفر برود.

Robin had to do everything by himself when he was in London.

وقتی «رابین» در لندن بود مجبور بود هر کاری را خودش انجام بدهد.

You have to go to school.

باید به مدرسه بروی.

They have to clean the house.

آن‌ها مجبور هستند خانه را تمیز کنند.

He has to see the doctor.

او مجبور است پیش دکتر برود.

You have to drive slower than 110 km/h on highways.

باید در بزرگراه‌ها با سرعت کمتر از صد و ده کیلومتر بر ساعت برانی.

You have to wear uniform in class.

باید در کلاس یونیفرم بپوشی.

My brother has to drink milk before going to bed.

برادرم باید قبل از این‌که به تخت‌خواب برود شیر بنوشد.

You don’t have to come to school on Sundays.

یکشنبه‌ها مجبور نیستی به مدرسه بیایی.

We don’t have to watch this movie.

ما مجبور نیستیم این فیلم را تماشا کنیم.

They don’t have to wear a suit.

آن‌ها مجبور نیستند کت و شلوار بپوشند.

He doesn’t have to take the exam.

او مجبور نیست امتحان بدهد.

سوالات رایج درباره جمله با must و have to

در ادامه این مطلب به چند سوال پرتکرار در مورد جمله با must و have to پاسخ می‌دهیم.

تفاوت بین must و have to چیست؟

در زمان حال انگلیسی می‌توان از دو فعل must و have to برای نشان دادن اجبار استفاده کرد. توجه داشته باشید که must نشان می‌دهد گوینده جمله، فکر می‌کند کاری لازم و ضروری است و have to نشان‌دهنده اجبار بیرونی یا قانون و مقرراتی خاص است.

آیا must همراه با to می‌آید؟

به طور کلی must برای اشاره به اجبار استفاده می‌شود. این کلمه جزو افعال کمکی وجهی انگلیسی است و همیشه به حالت ساده و بدون to در جمله می‌آید.

آیا must شکل گذشته دارد؟

فعل کمکی وجهی must برای نشان دادن اجبار در زمان حال و آینده به کار می‌رود. برای نشان دادن اجبار در گذشته از had to استفاده می‌کنیم.

تفاوت mustn't و don't have to چیست؟

به طور کلی mustn't نشان‌دهنده کاری است که فرد نباید انجام دهد اما don't have to به معنی مجبور نبودن است.

must قوی‌تر است یا have to؟

به طور کلی must برای اشاره به اجبار درونی به کار می‌رود، یعنی در جملاتی استفاده می‌شود که فرد فکر می‌کند باید کاری را انجام بدهد و have to نشان‌دهنده اجبار بیرونی است، یعنی فرد دیگری او را مجبور به انجام کاری می‌کند. اما اگر از must برای نشان دادن اجبار بیرونی استفاده کنیم، کاربر آن قوی‌تر از have to است.

تمرین جمله با must و have to

یکی از بهترین روش‌های یادگیری بهتر گرامر انگلیسی حل کردن نمونه سوال است. به همین علت در ادامه چند تمرین از جمله با must و have to تهیه کرده‌ایم.

تمرین جمله با must و have to

تمرین اول

جمله‌های زیر را با شکل مثبت یا منفی have to ،must یا has to کامل کنید.

Q1: It's raining outside. Tim _____ take his umbrella.

جواب

Answer: It’s raining outside. Tim must take his umbrella.

Q2: I can give you my car, so you _____ buy a new one.

جواب

Answer: I can give you my car, so you don’t have to buy a new one.

Q3: They _____ be in a hurry, because they have got more than enough time.

جواب

Answer: They don’t have to be in a hurry, because they have got more than enough time.

Q4: You _____ stop at the red light.

جواب

Answer: You must stop at the red light.

Q5: Tomorrow is Sunday. You _____ get up very early.

جواب

Answer: Tomorrow is Sunday. You don’t have to get up very early.

Q6: Mrs. Parks can't see very well. She _____ wear glasses.

جواب

Answer: Mrs. Parks can’t see very well. She must wear glasses.

Q7: You _____ return them. They are too small for you.

جواب

Answer: You must return them. They are too small for you.

Q8: I am broke, I _____ borrow some money to buy a car.

جواب

Answer: I am broke, I have to borrow some money to buy a car.

Q9: You _____ stop smoking. It is very harmful.

جواب

Answer: You must stop smoking. It is very harmful.

Q10: Mr. Dickson is travelling abroad this summer, so he _____ get his passport soon.

جواب

Answer: Mr. Dickson is travelling abroad this summer, so he has to get his passport soon.

Q11: All the students _____ obey the school rules.

جواب

Answer: All the students have to obey the school rules.

Q12: It's freezing outside, so we _____ take a cab and not walk.

جواب

Answer: It’s freezing outside, so we must take a cab and not walk.

Q13: Students _____ look at their notes during the test.

جواب

Answer: Students mustn’t look at their notes during the test.

Q14: I have a terrible headache, so I _____ leave early.

جواب

Answer: I have a terrible headache, so I must leave early.

Q15: Snow has blocked the roads. We _____ stay here until it's cleared.

جواب

Answer: Snow has blocked the roads. We have to stay here until it’s cleared.

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I can stay in bed tomorrow morning because I _____ work. It's holiday!
must
musn't
have to
don't have to
2. Whatever you do, you _____ touch that switch. It’s very dangerous.
must
musn't
have to
don't have to
3. You _____ forget what I told you. It’s very important.
must
mustn't
have to
don't have to
4. In Spain, teachers _____ work on Saturdays. They are free.
must
musn't
have to
don't have to
5. You ______ read this book. It’s really good.
must
musn't
have to
don't have to
6. The windows are very dirty. I _____ clean them.
must
musn't
have to
don't have to
7. We ______ feed the animals. It’s forbidden.
must
mustn't
have to
don't have to
8. In many countries men _____ do military service.
must
mustn't
have to
don't have to
9. You _____ park here – it’s illegal.
must
mustn't
have to
don't have to
10. They _____ eat too much cake or they'll get fat!
must
mustn't
have to
don't have to
11. The museum is free. You _____ pay to get in.
must
mustn't
have to
don't have to
12. You _____ smoke inside the school.
must
mustn't
have to
doesn't must
13. He _____ be late for the exam.
must
don't have to
mustn't
doesn't have to
14. Susan _____ go to school every day.
have to
must
has to
mustn't
15. I'm not going to pay that bill! She _____ pay it!
mustn't
doesn't have to
has to
must
16. We _____ wear a uniform at our school . It is a rule for every one.
mustn't
don't have to
have to
must
17. You _____ fasten your seat belt when you are driving.
mustn't
don't have to
have to
must

تمرین سوم

جمله‌های زیر را با گزینه درست کامل کنید.

Q1: You _____ apologise; it isn't necessary.

(don't have to / mustn't)

جواب

Answer: You don’t have to apologise; it isn’t necessary.

Q2: You _____ tell the boss what happened, or he'll fire you.

(don't have to / mustn't)

جواب

Answer: You mustn’t tell the boss what happened, or he’ll fire you.

Q3: I _____ wear a tie; I do it because I like wearing ties.

(don't have to / mustn't)

جواب

Answer: I don’t have to wear a tie; I do it because I like wearing ties.

Q4: You _____ smoke in here; smoking is not allowed.

(don't have to / mustn't)

جواب

Answer: You mustn’t smoke in here; smoking is not allowed.

Q5: I _____ be late. It's the most important meeting of the year.

(don't have to / mustn't)

جواب

Answer: I mustn’t be late. It’s the most important meeting of the year.

Q6: You _____ go now; you can stay a bit longer.

(don't have to / mustn't)

جواب

Answer: You don’t have to go now; you can stay a bit longer.

Q7: Visitors to the zoo _____ feed the animals.

(don't have to / mustn't)

جواب

Answer: Visitors to the zoo mustn’t feed the animals.

Q8: You _____ drive so fast; we have a lot of time.

(don't have to / mustn't)

جواب

Answer: You don’t have to drive so fast; we have a lot of time.

Q9: We _____ cook more; there's enough food.

(don't have to / mustn't)

جواب

Answer: We don’t have to cook more; there’s enough food.

Q10: You _____ put salt in her food; the doctor said she can't eat salt.

(don't have to / mustn't)

جواب

Answer: You mustn’t put salt in her food; the doctor said she can’t eat salt.

جمع‌بندی

در این مطلب به کاربرد اجبار در زبان انگلیسی پرداختیم و روش‌های منفی و پرسشی کردن جمله با must و have to را یاد گرفتیم. به طور کلی must جزو افعال کمکی وجهی انگلیسی است و شکل آن برای اشخاص مختلف تغییری نمی‌کند اما have to جزو افعال نیمه‌کمکی وجهی این زبان است که بعضی از ویژگی‌های فعل‌های اصلی و بعضی ویژگی‌های فعل‌های کمکی وجهی را دارد.

کاربرد must برای اشاره به اجبار درونی است و have to اجبار بیرونی را نشان می‌دهد. must برای منفی و سوالی شدن نیازی به فعل کمکی ندارد اما have to با استفاده از فعل کمکی do به شکل منفی یا سوالی درمی‌آید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Key Differences Grammar Bank Quizizz English Study Here

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *