تست زمان حال استمراری انگلیسی — ۱۰ تمرین + جواب

۱۸۶۴ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۴ دقیقه
تست حال استمراری

در آموزش‌های قبلی «فردارس» درباره زمان حال استمراری و کاربردهای آن توضیح دادیم. زمان‌ها در زبان انگلیسی به سه دسته کلی گذشته، حال و آینده تقسیم می‌شوند و هر یک از این زمان‌ها نیز از چهار دسته ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری تشکیل شده‌اند. این آموزش به تست زمان حال استمراری انگلیسی اختصاص یافته است، اما قبل از آن مختصری درباره ساختار زمان حال استمراری و کاربردهای در جمله‌های مختلف توضیح خواهیم داد.

تست زمان حال استمراری انگلیسی

زمان حال استمراری در انگلیسی کاربردهای زیادی دارد. به همین دلیل آشنایی با این کاربردها مستلزم تمرین زیاد است که به کمک مثال و نمونه تمرین‌های مختلف حاصل می‌شود. در این آموزش قصد داریم ده تست زمان حال استمراری انگلیسی را معرفی کنیم. پاسخ هر یک نیز در کنار تمرین‌ها آورده شده است. برای افرادی که به تازگی یادگیری زبان انگلیسی را شروع کرده‌اند یا می‌خواهند با ساختار و کاربردهای حال استمراری بیشتر آشنا شوند، توصیه می‌کنیم پس از بخش تست، ادامه مطلب را نیز مطالعه کنند.

در ادامه تمرین‌ها، ساختار و کاربردهای زمان حال استمراری را در قالب مثال‌های متعدد توضیح داده‌ایم. علاوه بر این، قیدهای رایج و کاربردی حال استمراری را معرفی کرد‌ه‌ایم و نکات مهمی در خصوص استفاده از فعل «ing» را مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای این‌که میزان آشنایی خود با زمان حال استمراری را متوجه شوید، می‌توانید از ده تست زمان حال استمراری انگلیسی استفاده کنید و با بررسی پاسخ‌ها، به نقاط ضعف خورد در این رابطه پی ببرید.

تمرین اول

در تست زمان حال استمراری انگلیسی زیر، گزینه درست را انتخاب کنید.

1. _____ they coming over for dinner?
Is
Are
Am
2. Maxwell _____ not sleeping on our sofa.
is
are
am
3. My mother-in-law is _____ at our house this week.
stay
staying
be staying
4. I _____ my dinner right now.
eat
eating
am eating
5. My sister _____ Spanish.
learn
is learning
learning
6. I _____ at the hair salon until September.
work
be working
am working
7. We _____ at a fancy restaurant tonight. Jason decided this yesterday
eat
are eating
eats
8. Why ________ playing football tomorrow?
he not is
he isn't
isn't he
9. They are _____ a new shopping mall downtown.
opening
openning
oppening
10. Melissa is _____ down on her bed.
leing
liying
lying

تمرین دوم

جمله‌های زیر را با فعل مثبت، منفی یا پرسشی حال استمراری کامل کنید.

Q1: (I / study at the moment)

جواب

Answer: I’m studying at the moment.

Q2: (I / not / sleep)

جواب

Answer: I’m not sleeping.

Q3: (you / play badminton tonight)

جواب

Answer: You’re playing badminton tonight.

Q4: (we / watch TV)

جواب

Answer: We’re watching TV.

Q5: (she / not / work in Spain)

جواب

Answer: She isn’t working in Spain.

Q6: (he / not / wait for the bus)

جواب

Answer: He isn’t waiting for the bus.

Q7: (they / read)

جواب

Answer: They’re reading.

Q8: (we / not / go to the cinema tonight)

جواب

Answer: We aren’t going to the cinema tonight.

Q9: (you / not / read the newspaper)

جواب

Answer: You aren’t reading the newspaper.

Q10: (she / eat chocolate)

جواب

Answer: She’s eating chocolate.

Q11: (I / not / live in Paris)

جواب

Answer: I’m not living in Paris.

Q12: (we / study French)

جواب

Answer: We’re studying French.

Q13: (they / not / leave now)

جواب

Answer: They aren’t leaving now.

Q14: (they / live in London)

جواب

Answer: They’re living in London.

Q15: (he / work in a restaurant now)

جواب

Answer: He’s working in a restaurant now.

Q16: (I / not / meet my father at four)

جواب

Answer: I’m not meeting my father at four.

Q17: (she / not / drink tea now)

جواب

Answer: She isn’t drinking tea now.

Q18: (she / play the guitar)

جواب

Answer: She’s playing the guitar.

Q19: (we / cook)

جواب

Answer: We’re cooking.

Q20: (he / walk to school now)

جواب

Answer: He’s walking to school now.

Present Continuous

تمرین سوم

جاهای خالی را با استفاده از فعل حال استمراری کامل کنید.

Q1: You _____ (use) my mobile phone!

جواب

Answer: You are using my mobile phone!

Q2: My dad _____ (wash) his car.

جواب

Answer: My dad’s washing his car.

Q3: It _____ (not rain) today.

جواب

Answer: It isn’t raining today.

Q4: Who is _____ (she / chat) to now?

جواب

Answer: Who is she chatting to now?

Q5: What _____ (you / do) at the moment?

جواب

Answer: What are you doing at the moment?

Q6: We _____ (sit) on the train.

جواب

Answer: We‘re sitting on the train.

Q7: The students are having _____ (have) lunch in the canteen.

جواب

Answer: The students are having lunch in the canteen.

Q8: 'Are you making dinner?' 'Yes, I ____.'

جواب

Answer: ‘Are you making dinner?’ ‘Yes, I am.’

تمرین چهارم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I am ____ a sandwich now.
eats
eating
eat
2. I am busy right now. I _____ breakfast.
am have
have
am having
3. My daughter ______ studying English at Istanbul University.
is
does
do
not
4._____ you waiting for a bus?
Do
Are
Does
Is
5. What _____? It looks awful.
do you drinking
are you drinking
does you drink
6. We ____ enjoying our holiday here so much.
don't
are
is
doesn't
7. What _____ John ______ at the moment?
does / do
is / do
are / doing
is / doing
8. I _____ sitting down at the moment.
am not
are not
is
don't
9. Don't disturb him. He ______.
sleeps
is sleeping
is sleep
sleep
10. They are ______ their coats..
not
put on
putting on
doesn't put

تمرین پنجم

در هر یک از جمله‌های زیر مشخص کنید که فعل برای زمان حال یا آینده استفاده شده است.

Q1: The weather is bad. It is raining and a cold wind is blowing.

جواب

Answer: Present

Q2: -What time are you getting up tomorrow?

-At eight o'clock.

جواب

Answer: Future

Q3: -What is Jemma wearing today?

-I haven't seen her yet.

جواب

Answer: Present

Q4: I am reading a very interesting book on history.

جواب

Answer: Present

Q5: Dan is working late hours tomorrow.

جواب

Answer: Future

Q6: What are you doing? Are you busy?

جواب

Answer: Present

Q7: What time is Maria coming tonight?

جواب

Answer: Future

Q8: Bill is planting roses in the backyard. He's a bit tired.

جواب

Answer: Present

Q9: The girls are going shopping. They are waiting for the bus.

جواب

Answer: Present

Q10: I'm having lunch at two o'clock today.

جواب

Answer: Future

گرامر حال استمراری

تمرین ششم

کلمه نادرست را در تست زمان حال استمراری انگلیسی زیر پیدا کنید و پاسخ درست را حدس بزنید.

Q1: Mike and Fred is leaving tomorrow early in the morning.

جواب

Answer: Mike and Fred are leaving tomorrow early in the morning.

Q2: My friend and I going to Acapulco in Mexico in June.

جواب

Answer: My friend and I are going to Acapulco in Mexico in June.

Q3: Do you do anything tonight? We could go out.

جواب

Answer: Are you doing anything tonight? We could go out.

Q4: I see doctor Conrad in his surgery this afternoon.

جواب

Answer: I am seeing doctor Conrad in his surgery this afternoon.

Q5: Where you go on your holiday next summer?

جواب

Answer: Where are you going on your holiday next summer?

Q6: I can't go out tonight. I having dinner with my business partner.

جواب

Answer: I can’t go out tonight. I am having dinner with my business partner.

Q7: Do you give Jill anything for her birthday this year?

جواب

Answer: Are you giving Jill anything for her birthday this year?

Q8: What time you are flying to Madrid tomorrow?

جواب

Answer: What time are you flying to Madrid tomorrow?

Q9: Are not you meeting your friends at the amusement park on Saturday afternoon?

جواب

Answer: Are you not meeting/Aren’t you meeting your friends at the amusement park on Saturday afternoon?

Q10: Is coming Miss Pitt to your party on Friday? I'd like to see her.

جواب

Answer: Is Miss Pitt coming to your party on Friday? I’d like to see her.

تمرین هفتم

جمله‌های زیر را با فعل حال استمراری کامل کنید.

Q1: I _____ to watch a movie at Inox. (go)

جواب

Answer: I am going to watch a movie at Inox.

Q2: We ___ in the nearby park. (play)

جواب

Answer: We are playing in the nearby park.

Q3: The boys ____ in the pond. (swim)

جواب

Answer: The boys are swimming in the pond.

Q4: Rita ____ at the function. (sing)

جواب

Answer: Rita is singing at the function.

Q5: The child ____ baseball. (play)

جواب

Answer: The child is playing baseball. (play)

Q6: The chef ____ his famous ravioli. (cook)

جواب

Answer: The chef is cooking his famous ravioli.

Q7: The teacher ____ the students. (teach)

جواب

Answer: The teacher is teaching the students.

Q8: I ____ Aladdin and the Magic Lamp. (read)

جواب

Answer: I am reading Aladdin and the Magic Lamp.

Q9: The man ____ a Royal Enfield. (ride)

جواب

Answer: The man is riding a Royal Enfield.

Q10: Sheela ____ for her dance performance. (practice)

جواب

Answer: Sheela is practicing for her dance performance.

Q11: The boys ___ everyone present at the party. (annoy)

جواب

Answer: The boys are annoying everyone present at the party.

Q12: My mother ____ a sweater for my sister. (knit)

جواب

Answer: My mother is knitting a sweater for my sister.

Q13: The man ___ on the streets. (beg)

جواب

Answer: The man is begging on the streets.

Q14: The baby ___ with her mother. (giggle)

جواب

Answer: The baby is giggling with her mother.

Q15: Ronaldo ___ matches for his team. (win)

جواب

Answer: Ronaldo is winning matches for his team.

گرامر انگلیسی

تمرین هشتم

در تست زمان حال استمراری انگلیسی زیر، گزینه درست را انتخاب کنید.

1. John _____
football at the moment.
play
plays
am playing
is playing
2. We often ____
tests at our school.
write
writes
is writing
are writing
3. I ____ to my teacher now.
am talking
talk
talking
talks
4. Look! Mandy and Susan a ____ a film on TV.
watch
are watching
watching
is watching
5. Olivia ____ her uncle every weekend.
visit
is visiting
visits
is visit
6. Now the sun ____.
is shining
shines
shine
shining
7. They sometimes ____ poems in the lessons.
reading
reads
is reading
read
8. Listen! The band ____ the new guitar.
tests
testing
are testing
is testing
9. First I ____, then I dress.
wash
washing
am washing
washes
10. Every morning my mother ____ at 6 o'clock.
get up
gets up
is get up
is getting up

تمرین نهم

جمله‌های زیر را با فعل حال استمراری، منفی کنید.

Q1: My brothers _____ their bikes now. (clean)

جواب

Answer: My brothers are riding their bikes now.

Q2: Listen, Michelle _____ in the shower anymore. (sing)

جواب

Answer: Listen, Michelle isn’t singing in the shower anymore.

Q3: I _____ the play for school right now. (read)

جواب

Answer: I‘m not reading the play for school right now.

Q4: They _____ a great time at the party. (have)

جواب

Answer: They are having a great time at the party.

Q5: Tim is in his room, but he _____ for the test. (study)

جواب

Answer: Tim is in his room, but he is studying for the test.

Q6: Look, I _____ a cake for my brother's birthday. (bake)

جواب

Answer: Look, I‘m not baking a cake for my brother’s birthday.

Q7: My parents _____ for work now. (leave)

جواب

Answer: My parents aren’t leaving for work now.

Q8: He _____ the flowers in the garden. (water)

جواب

Answer: He isn’t watering the flowers in the garden.

Q9: Hurry up! The teacher _____ at us. (look)

جواب

Answer: Hurry up! The teacher isn’t looking at us.

Q10: I _____ on my iPad at the moment. (play)

جواب

Answer: I‘m not playing on my iPad at the moment.

Q11: Look, our cat _____ its food. (eat)

جواب

Answer: Look, our cat isn’t eating its food.

Q12: I _____ my keys again. (look for)

جواب

Answer: I‘m looking for my keys again.

Q13: Where are you? We _____ for you any longer. (wait)

جواب

Answer: Where are you? We‘re waiting for you any longer.

Q14: My parents _____ dinner right now. (have)

جواب

Answer: My parents aren’t having dinner right now.

Q15: They _____ to the church today. (go)

جواب

Answer: They aren’t going to the church today.

Q16: He _____ my sisters to the airport. (drive)

جواب

Answer: He isn’t driving my sisters to the airport.

Q17: It _____ today, is it? (snow)

جواب

Answer: It isn’t snowing today, is it?

Q18: My brothers _____ in the garden. (work)

جواب

Answer: My brothers aren’t working in the garden.

Q19: She _____ in the pool now. (swim)

جواب

Answer: She isn’t swimming in the pool now.

Q20: We _____ the late-night-show. (watch)

جواب

Answer: We aren’t watching the late-night-show.

تمرین دهم

جاهای خالی را با فعل حال استمراری کامل کنید.

Q1: I _____ (build) a sandcastle right now.

جواب

Answer: I am building a sandcastle right now.

Q2: _____ (you / buy) these shoes now?

جواب

Answer: Are you buying (you / buy) these shoes now?

Q3: Jason ______ (dig) a big hole at the moment.

جواب

Answer: Jason is digging a big hole at the moment.

Q4: Tom _____ (draw) a picture of a lion now.

جواب

Answer: Tom is drawing a picture of a lion now.

Q5: The kids _____ (hide) behind the tree now.

جواب

Answer: The kids are hiding behind the tree now.

Q6: My sister _____ (not make) a cake now.

جواب

Answer: My sister isn’t making a cake now.

Q7: Look! The sun _____ (rise).

جواب

Answer: Look! The sun is rising.

Q8: _____ (Lucas / ride) his bike right now?

جواب

Answer: Is Lucas riding his bike right now?

Q9: _____ (Ryan / sing) a song now?

جواب

Answer: Is Ryan singing a song now?

Q10: Lea and I _____ (swim) in the pool at the moment.

جواب

Answer: Lea and I are swimming in the pool at the moment.

Q11: Andrea _____ (talk) to his teacher at present.

جواب

Answer: Andrea is talking to his teacher at present.

Q12: Rebeca _____ (not listen) to you now.

جواب

Answer: Rebeca isn’t listening to you now.

Q13: Selena _____ (not wear) her glasses now.

جواب

Answer: Selena isn’t wearing her glasses now.

Q14: I _____ (think) of quitting my job nowadays.

جواب

Answer: I am thinking of quitting my job nowadays.

Q15: You _____ (spend) a lot of money nowadays.

جواب

Answer: You are spending a lot of money nowadays.

Q16: What _____ (she / show) to you right now?

جواب

Answer: What is she showing to you right now?

Q17: _____ (Jess / go) home?

جواب

Answer: Is Jess going home?

Q18: Why _____ (you / run)?

جواب

Answer: Why are you running?

Q19: Thomas _____ (fly) a kite now.

جواب

Answer: Thomas is flying a kite now.

Q20: I _____ (try) to finish my project at the moment.

جواب

Answer: I am trying to finish my project at the moment.

ساختار زمان حال استمراری

حال استمراری در زبان انگلیسی از دو بخش زیر تشکیل شده است:

در جدول زیر می‌توانید ساختار زمان حال استمراری را برای هر یک از ضمایر فاعلی در جمله‌های مثبت یا خبری مشاهده کنید.

حال استمراری در جمله های خبری
Present Participle Verb to be Subject
reading am I
 buying are You/We/They
walking is He/She/It

ساختار جمله منفی حال استمراری انگلیسی

در تست زمان حال استمراری انگلیسی برای جمله‌‌های منفی، از منفی‌کننده «not» بعد از فعل «to be» استفاده می‌کنیم، بنابراین خواهیم داشت:

Subject + am/is/are not +verb (ing)

به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

He is reading.

او مشغول خواندن است.

He is not reading.

او مشغول خواندن نیست.

He isn't reading.

او مشغول خواندن نیست.

در جمله اول از زمان حال استمراری در حالت مثبت استفاده شده است. اما در جمله‌های دوم و سوم، ساختار جمله‌ها منفی است. برای منفی کردن، از دو «شکل کوتاه» (Short Form) و «شکل بلند فعل» (Full Form) می‌توانیم استفاده کنیم که برای تست زمان حال استمراری انگلیسی کاربرد دارد. به مثال دیگری در حالت جمع توجه کنید.

They are sleeping now.

آن‌ها در حال حاضر خوابند.

They are not sleeping now.

آن‌ها الآن خواب نیستند.

They aren't sleeping now.

آن‌ها الآن خواب نیستند.

همان‌طور که مشاهده کردید، شکل کوتاه و بلند فعل حال استمراری در حالت منفی، به صورت «not» و «n't» است که بعد از فعل «to be» قرار می‌گیرد و جمله را منفی می‌کند. بنابراین ساختار حال استمراری در حالت منفی را برای تمام ضمایر فاعلی می‌توانیم به صورت زیر تعریف کنیم:

 • I am not/I'm not
 • You are not/You aren't
 • He is  not/He isn't
 • She is not/She isn't
 • It is not/It isn't
 • We are not/ We aren't
 • They are not/They aren't

نکته: در نظر داشته باشید که شکل کوتاه «amn't» برای حالت منفی استفاده نمی‌شود. این نکته در تست زمان حال استمراری انگلیسی زیاد دیده می‌شود. به مثال زیر دقت کنید.

I'm not studying English right now.

Not: I amn't studying English right now.

من در حال حاضر مشغول مطالعه زبان انگلیسی نیستم.

ساختار جمله سوالی حال استمراری انگلیسی

جمله‌های سؤالی حال استمراری نیز با فعل «to be» و « verb + ing» ساخته می‌شود. برای ساختن این جمله‌ها، فعل «to be» را قبل از فاعل می‌آوریم و جمله پرسشی بله یا خیر را می‌سازیم. بنابراین خواهیم داشت:

Am/Is/Are + subject + v (ing)?

به چند مثال زیر توجه کنید.

He is working.

او مشغول کار کردن است.

Is he working?

آیا او مشغول کار کردن است؟

We are meeting at six.

ما ساعت ۶ دیدار خواهیم داشت.

Are we meeting at six?

آیا ما ساعت ۶ دیدار خواهیم داشت؟

برای سؤال ساختن با wh برای زمان حال استمراری، از همان ساختار جمله‌های بله یا خیر کمک می‌گیریم، با این تفاوت که کلمه پرسشی را ابتدای جمله می‌آوریم، مانند مثال‌های زیر:

He is working in the morning.

او صبح مشغول کار کردن است.

When is he working?

او چه زمانی مشغول کار کردن است؟

We are meeting them at six.

ما ساعت ۶ آن‌ها را ملاقات خواهیم کرد.

Who are we meeting?

ما چه کسانی را ملاقات خواهیم کرد؟

تست حال استمراری در انگلیسی

کاربرد زمان حال استمراری

همان‌‌طور که اشاره شد، عمده‌ترین کاربرد زمان حال استمراری برای اشاره به عملی است که در حال حاضر در حال رخ دادن است. اما علاوه بر این، کاربردهای دیگری نیز دارد که برای انجام تست زمان حال استمراری انگلیسی باید بدانیم.

 • برای توصیف عملی که در حال رخ دادن است. زمان حال استمراری برای بیان عملی به کار می‌رود که در لحظه‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم در حال رخ دادن است. بدین معنا که عمل در حال انجام شدن است و ما درست وسط انجام آن هستیم. بنابراین در همان لحظه، مشغول صحبت کردن درمورد آن هستیم. به دو مثال زیر دقت کنید.

You are studying English grammar.

شما در حال مطالعه زبان انگلیسی هستید.

He is laughing.

او در حال خندیدن است.

 • برای توصیف عملی که تقریباً در لحظه حال انجام می‌‌شود، اما دقیقاً موقع صحبت کردن رخ نمی‌دهد. در واقع چند لحظه قبل شروع شده و همچنان تا به این لحظه ادامه دارد. حتی ممکن است تا چند لحظه بعد نیز ادامه داشته باشد، مانند مثال‌های زیر:

I am living with my sister until I find an apartment.

تا وقتی آپارتمان پیدا کنم، با خواهرم زندگی می‌کنم.

He is working in Dubai.

او در دبی کار می‌کند.

 • برای صحبت کردن درباره عملی که می‌‌‌دانیم موقتی است. عمل موقتی یعنی برای مدتی طولانی ادامه ندارد. در واقع تغییر خواهد کرد، اما مطمئن نیستیم چه زمانی تغییر می‌کند، مانند مثال‌های زیر:

Ellen cannot come to the phone since she is sleeping.

«الن» نمی‌تواند تلفن را جواب دهد زیرا خواب است.

(عمل خوابیدن در این مثال موقتی است و تا ابد ادامه نخواهد داشت.)

I'm working in London for the next two weeks.

من تا دو هفته آینده در لندن کار خواهم کرد.

 • برای برنامه‌‌ها یا قرارهای آینده. از زمان حال استمراری می‌توانیم برای صحبت کردن درباره عمل یا واقعه‌ای در زمان آینده نیز صحبت کنیم. این حالت در انواع تست زمان حال استمراری انگلیسی زیاد دیده می‌شود و کاربرد آن به مواقعی مربوط می‌شود که از قبل برای کاری برنامه‌ریزی شده و به آن فکر کرده‌ایم. بنابراین، در رابطه با آینده، هر جا از قبل برنامه‌ریزی قطعی یا تصمیم‌گیری مشخصی انجام شده باشد، می‌توانیم از زمان حال استمراری استفاده کنیم. به مثال زیر و ترجمه آن توجه کنید.

What are you doing next week?

هفته آینده چه کار خواهی کرد؟

(در این جمله، از شخصی درباره برنامه مشخصی در هفته آینده سؤال شده است. به همین دلیل، قید زمان آینده همراه با فعل حال استمراری آمده است.)

یکی از روش‌های تشخیص کاربرد حال استمراری در آینده، توجه به قید زمان جمله، به‌ویژه در تست زمان حال استمراری انگلیسی است. قید زمان آینده، کاربرد فعل را در زمان آینده نشان می‌دهد. به مثال دیگری توجه کنید تا با کاربرد حال استمراری در آینده بیشتر آشنا شوید.

I'm visiting my parents this Christmas.

من این کریسمس به دیدن خانواده‌ام می‌روم.

(در ترجمه فارسی، معمولاً از فعل حال ساده «می‌روم» به‌جای فعل آینده «خواهم رفت» استفاده می‌شود.)

 • برای توصیف تغییر و روند انجام کار. یکی دیگر از کاربردهای حال استمراری در زبان انگلیسی، برای بیان عملی است که در حال تغییر، افزایش یا پیشرفت است. در واقع، عمل توصیف‌شده در حال تغییر از سطحی به سطح دیگر است که معمولاً به‌تدریج یا به مرور زمان حاصل می‌شود. مثال زیر را در نظر بگیرید.

The climate is changing rapidly.

آب‌وهوا به سرعت در حال تغییر است.

(در این جمله، به تغییری اشاره شده که به سرعت در حال وقوع است. به همین دلیل از فعل حال استمراری برای توصیف آن کمک گرفته‌ایم.)

 • برای توصیف عملی که به دفعات تکرار می‌شود. زمان حال استمراری را می‌توانیم با قیدهای تکرار «always, forever, constantly» به کار ببریم که بر روی دفعات وقوع عمل تأکید دارد و روند ادامه‌دار بودن آن را نشان می‌دهد. در این حالت، عمل به طور منظم و به دفعات رخ می‌دهد و هم‌زمان ادامه پیدا می‌کند. در نظر داشته باشید که برای توصیف چنین عملی، گوینده معمولاً قیدهایی مانند «always» یا «all the time» را به کار می‌برد، مانند مثال زیر:

They are always arguing.

آن‌ها همیشه در حال جروبحث‌ هستند.

(در این جمله، به عملی اشاره شده است که تمام مدت رخ می‌دهد.)

 • برای قصه‌گویی یا روایت‌های داستانی. علاوه بر کاربردهایی که گفته شد، برای داستان تعریف کردن در زمان گذشته نیز می‌توانیم از حال استمراری کمک بگیریم. قصه‌گویی، بیشتر شبیه خلاصه کردن واقعه‌ای است. به مثال زیر دقت کنید.

The other day I'm just walking down the street when suddenly Sam calls me and asks me to come visit her. So I'm thinking when I should go.

چند روز پیش در حال قدم زدن در خیابان بودم که ناگهان «سام» با من تماس گرفت و از من خواست که به دیدنش بروم. بنابراین به این فکر می‌کردم که چه زمانی باید بروم.

(در نظر داشته باشید که این روایت به گذشته مربوط می‌شود، به همین دلیل فعل، به صورت گذشته ترجمه شده است.)

 • برای توصیف موقعیت‌های خاص. از فعل‌های اصلی مانند «to be» و «to have» در حالت استمراری برای اشاره به موقعیت‌های خاص استفاده می‌کنیم. دقت داشته باشید که چنین حالتی فقط به ساختارهایی با «be» و «have» محدود شده است، مانند مثال‌های زیر:

She is having her first birthday party.

او اولین تولدش را جشن می‌‌گیرد.

He is being the president of America for the next four years.

او برای چهار سال آینده رئیس‌جمهور آمریکا می‌شود.

 • برای گزارش رویدادهای ورزشی. در تفسیر یا گزارش برنامه‌های ورزشی، زمانی که عملی در لحظه حال رخ می‌دهد و در حال تداوم است، می‌توانیم از زمان حال استمراری استفاده کنیم. اما معمولاً به دنبال آن، جمله‌‌ حال ساده می‌آید. به مثال‌های زیر دقت کنید.

He is passing Christian and shoots the ball.

او در حال پاس دادن به «کریستین» است و به توپ ضربه می‌‌زند.

(در این مثال، درباره عملی صحبت شده که همین حالا در حال رخ دادن است و به احتمال زیاد، تا لحظه‌ای ادامه خواهد داشت که گوینده درباره آن صحبت می‌کند.)

She is swimming faster than the others and passes the end line.

او دارد سریع‌تر از بقیه شنا می‌‌کند و به خط پایانی می‌رسد.

تست حال استمراری

چه زمانی از حال استمراری انگلیسی استفاده نمی‌کنیم؟

از مواردی که در تست زمان حال استمراری انگلیسی با آن زیاد سروکار داریم، «فعل‌های حالتی» (Stative Verbs) است. با این فعل‌ها از حال استمراری استفاده نمی‌‌کنیم. به همین دلیل، به این فعل‌ها «غیر استمراری» (Non-continuous Verbs) نیز گفته می‌شود. فعل‌های غیر استمراری معمولاً به شکل حال ساده به کار می‌روند، زیرا به حالت فعل اشاره می‌کنند و نه به خود عمل یا تداوم آن. برخی از فعل‌های رایج غیر استمراری انگلیسی عبارتند از:

 • have
 • know
 • want
 • cost

به مثال‌های زیر و فعل‌های به‌کاررفته دقت کنید.

She has three dogs and a cat.

Not: She is having three dogs and a cat.

او سه سگ و یک گربه دارد.

This pizza tastes wonderful.

Not: This pizza is tasting wonderful.

این پیتزا فوق‌العاده است.

چند جمله با حال استمراری انگلیسی

برای این‌که بتوانیم تست زمان حال استمراری انگلیسی را بهتر انجام دهیم، لازم است کاربرد آن را در جمله‌‌های مختلف یاد بگیریم. در ادامه به چند جمله حال استمراری در حالت مثبت، منفی و پرسشی توجه کنید.

I am writing articles on different topics.

من در حال نوشتن مقاله در موضوعات مختلف هستم.

He is reading various kinds of books.

او در حال خواندن انواع کتاب است.

They are playing football now.

آن‌ها الآن دارند فوتبال بازی می‌کنند.

She is drinking coffee.

او در حال نوشیدن قهوه است.

He is going to the library.

او در حال رفتن به کتابخانه است.

We are coming for shopping in this market.

ما برای خرید به این بازار می‌آییم.

We are watching a movie in this Cineplex.

ما در این پردیس سینمایی، مشغول تماشای فیلم هستیم.

You are shopping in that market.

شما در حال خرید کردن در آن بازار هستید.

I am singing different kinds of songs, especially modern.

من آهنگ‌های مختلفی می‌خوانم، مخصوصاً مدرن.

I am listening to melodious songs.

آهنگ‌های خوش‌نوایی گوش می‌دهم.

He is traveling around the world.

او در حال سفر به دور دنیاست.

They are playing cricket in that field.

آن‌ها در حال بازی کریکت در آن زمین هستند.

The poet is writing romantic poems.

شاعر در حال سرودن شعرهای عاشقانه است.

The lyricist is writing realistic songs.

ترانه‌سرا در حال نوشتن ترانه‌های واقع‌گرایانه است.

Are you listening to realistic songs?

آیا به آهنگ های واقع گرایانه گوش می دهید؟

I am not quarreling with you.

من با شما دعوا ندارم.

Are you coming to our home?

به خانه ما می‌آیی؟

I am helping him to do the task.

من دارم به او در انجام کار کمک می‌کنم.

My mom is cooking beef with cabbage.

مادرم در حال پختن گوشت گاو با کلم است.

Are you watching cricket on television?

آیا مشغول تماشای بازی کریکت از تلویزیون هستید؟

We are eating dinner.

داریم شام می‌خوریم.

She is cooking dinner.

او در حال پختن شام است.

کاربرد تست زمان حال استمراری انگلیسی

They are sleeping.

آن‌ها خواب هستند.

I am not playing with my friends.

من با دوستانم بازی نمی کنم.

You are not going to school now.

تو الآن به مدرسه نمی‌روی.

Is she not writing the exam paper?

آیا او برگه امتحانی را نمی‌نویسد؟

They are not doing homework now.

آن‌ها در حال حاضر مشغول انجام تکالیف‌شان نیستند.

Is your friend not watching TV?

آیا دوست شما مشغول تماشای تلویزیون نیست؟

I am not going to the market now.

من الآن به بازار نمی‌روم.

Are you not writing an essay?

تو الآن انشا نمی‌نویسی؟

He is not gossiping with his friends now.

او الآن با دوستانش در حال غیبت کردن نیست.

Is it not raining?

باران نمی بارد؟

We are playing cricket on the ground.

ما داریم در زمین ورزشی، کریکت بازی می‌کنیم.

She is writing a letter.

او در حال نوشتن نامه است.

You are sleeping in your bed now.

الآن توی تختت خوابی.

They are not doing their work properly.

آن‌ها کار خود را درست انجام نمی‌دهند.

Is your mother not preparing lunch?

مادرت مشغول آماده کردن ناهار نیست؟

It is raining heavily.

باران شدیدی می‌بارد.

I am not walking now.

من الآن مشغول پیاده‌روی نیستم.

Am I not writing the exam paper?

آیا مشغول نوشتن برگه امتحانی نیستم؟

یادگیری زبان انگلیسی

قیدهای زمان حال استمراری انگلیسی

زمان حال استمراری نیز مانند سایر زمان‌های انگلیسی از قیدهای زمان خاصی استفاده می‌کند. مهم‌ترین قیدهای حال استمراری که در بیشتر موارد، سؤال تست زمان حال استمراری انگلیسی است عبارتند از:

 • now
 • right now
 • just now
 • at the moment
 • at present

چند مثال دیگر با قیدهای زمان حال استمراری آورده شده است. به قیدهای زمانی که برای هر یک از جمله‌‌ها در حالت مثبت، منفی یا پرسشی به کار رفته توجه کنید.

I am walking to the park right now.

من همین الآن در حال قدم زدن به سمت پارک هستم.

You aren't listening to music at the moment.

شما در این لحظه مشغول گوش دادن به موسیقی نیستید.

Jack isn't doing his homework at present.

«جک» در حال حاضر مشغول انجام دادن تکالیفش نیست.

Are they going on a trip right now?

آیا آن‌ها الآن در حال رفتن به مسافرت هستند؟

نکته: همان‌طور که اشاره شد، یکی از کاربردهای حال استمراری برای زمان آینده است. بنابراین می‌توانیم از قیدهای زمان آینده مانند «tomorrow» یا «next week» و مانند این‌ها نیز استفاده کنیم که در تست زمان حال استمراری انگلیسی کاربرد زیادی دارد، مانند مثال‌های زیر:

Are they going on a trip tomorrow?

آیا آن‌ها فردا به مسافرت می‌روند؟

∗∗∗

Where are you going next week?

هفته آینده کجا می‌روی؟

سوالات رایج درباره زمان حال استمراری

زمان حال استمراری، یکی از مباحث گرامری بسیار مهم در رابطه با زمان‌های انگلیسی است. از آنجا که این زمان کاربردهای زیادی دارد، ممکن است زبان‌آموزان را با چالش مواجه کند. به همین دلیل، در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از سؤا‌ل‌های رایج درباره زمان حال استمراری پاسخ دهیم.

چرا زمان حال استمراری مهم است؟

زمان حال استمراری در انگلیسی به گوینده اجازه می‌دهد که رویدادی را توصیف کند که در همان لحظه در حال وقوع است یا در آینده‌ای نزدیک رخ خواهد داد. به علاوه، این زمان به گوینده فرصتی برای بیان وقایع موقتی یا مداوم می‌دهد. اهمیت حال استمراری بیشتر نه‌تنها در صحبت کردن و گفتار، بلکه در نوشتار نیز مشخص است و به همین دلیل، تست زمان حال استمراری انگلیسی از تنوع زیادی برخوردار است و جزو مباحث مهم دستور زبان انگلیسی به شمار می‌آید.

قوانین اضافه کردن ing به فعل حال استمراری انگلیسی چیست؟

پنج قانون مهم در رابطه با اضافه کردن ing به فعل حال استمراری وجود دارد که در تست زمان حال استمراری انگلیسی اغلب دیده می‌شود. این قوانین، به طور خلاصه شامل موارد زیر می‌شود.

 • در فعل‌هایی که به «e» ختم می‌شوند، «e» حذف و «ing» اضافه می‌شود.
 • در بیشتر فعل‌ها، بدون هیچ تغییری، فقط «ing» به انتهای آن‌ها اضافه می‌شود.
 • فعل‌هایی که به «y» ختم می‌شوند، فقط «ing» می‌گیرند و در املای آن‌ها تغییری ایجاد نمی‌شود.
 • در فعل‌هایی که به یک حرف صدادار و یک حرف بی‌صدا ختم می‌شوند، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود و سپس فعل «ing» می‌گیرد.
 • در فعل‌های دوسیلابی، اگر سیلاب اول استرس داشته باشد، فقط به آن «ing» اضافه می‌شود.

مشخصه‌های زمان حال استمراری انگلیسی چیست؟

برخی از کلمه‌ها نشان‌دهنده زمان حال استمراری هستند. به عبارت دیگر، اگر آن‌ها را در جمله ببینیم، یا در محاوره‌های روزمره بشنویم، می‌توانیم به عنوان معیاری برای زمان حال استمراری در نظر بگیریم. این کلمه‌ها یا عبارت‌ها شامل موارد زیر می‌شود.

 • now
 • at the moment
 • this week
 • for the time being
 • !look
 • !listen

از چه فعلی برای حال استمراری انگلیسی استفاده می‌شود؟

فعل حال استمراری انگلیسی از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول فعل «to be» و بخش دوم فعل اصلی همراه با پسوند «ing» است. بنابراین، ساختار کلی فعل حال استمراری در جمله‌های مثبت به صورت «be + v + ing» است. برای منفی کردن فعل، از منفی‌کننده «not» کمک می‌گیریم و آن را به فعل «to be» اضافه می‌کنیم. فعل «to be» با توجه به فاعل جمله به سه شکل «is» ،«am» و «are» کاربرد دارد.

چه فعل‌هایی برای حال استمراری استفاده نمی‌شوند؟

دسته‌ای از فعل‌ها که آن‌ها را افعال غیر استمراری می‌نامند، با «ing» به کار نمی‌روند، زیرا حالت فعل را نشان می‌دهند و نه استمرار آن را. برخی از فعل‌های غیر استمراری در ادامه آمده است.

 • فعل‌هایی که ماهیت انتزاعی دارند: «Be, want, cost, need, care, contain, owe, exist»
 • فعل‌هایی که مالکیت را نشان می‌دهند: «own, belong, posses»
 • فعل‌هایی که برای بیان عواطف و احساسات به کار می‌روند: «Like, love, hate, dislike, fear, envy»

به دو مثال زیر و شکل درست و نادرست آن‌ها توجه کنید.

She needs help.

Not She is needing help.

او به کمک نیاز دارد.

He wants a break.

Not He is wanting a break.

او می‌خواهد استراحت کند.

چند زمان استمراری در انگلیسی وجود دارد؟

برای انجام تست زمان حال استمراری انگلیسی لازم است با زمان‌ها به خوبی آشنایی داشته باشیم. به طور کلی زمان‌های انگلیسی به سه دسته گذشته، حال و آینده تقسیم می‌شوند. هر یک از این زمان‌ها نیز به چهار دسته ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری تقسیم می‌شوند. بنابراین انواع زمان های استمراری انگلیسی را می‌توان به سه دسته حال استمراری، گذشته استمراری و آینده استمراری تقسیم کرد.

learn English

 جمع‌بندی

در این آموزش به بررسی گرامر حال استمراری انگلیسی پرداختیم و برای درک بهتر، ساختار و انواع کاربردهای آن را به کمک مثال توضیح دادیم. همچنین برای درک بهتر کاربرد زمان حال استمراری از چند تست زمان حال استمراری انگلیسی کمک گرفتیم. در بخش پایانی، چند جمله حال استمراری را برای حالت مثبت، منفی و سؤالی مشاهده می‌کنید.

حال استمراری انگلیسی

(Present Continuous Tense)

Subject + to be + verb (ing) ساختار
She is trying to be nice. مثبت
She isn't trying to be nice. منفی
Is she trying to be nice? جمله پرسشی بله یا خیر
What is she trying to do? جمله سؤالی با wh
Isn't she trying to be nice? جمله پرسشی منفی
She is trying to be nice, isn't she? تگ کوئسشن

به طور خلاصه، کاربرد زمان حال استمراری انگلیسی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد.

 • برای بیان عملی در لحظه حال
 • برای توصیف برنامه‌های یا قرارهای آینده
 • برای بیان تغییر
 • برای بیان کارهای تکراری
 • برای قصه‌گویی و روایت‌های داستانی
 • برای توصیف موقعیت‌های خاص
 • برای گزارش رویدادهای ورزشی

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۶ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Langeek English Club Perfect English Grammar ElT English Finders Lingbase E Grammar

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *