مجموعه مقالات SELECT

کلون (Clone) کردن جدول ها در MySQL — راهنمای جامع
اندیس ها در MySQL — راهنمای جامع