مجموعه مقالات Nonuniform Torsion

پیچش غیر یکنواخت (Nonuniform Torsion) و حالت های مختلف آن – با مثال های کاربردی