مجموعه مقالات Git

قالب‌های گیت هاب برای درخواست‌های Pull یکپارچه و هوشمندانه — راهنمای کاربردی