مجموعه مقالات رکورد CNAME

رکورد CNAME چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟