مجموعه مقالات اندوکتانس خودی

تزویج در مدارهای الکتریکی — مفاهیم اصلی (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)