چه زمانی فعل ed می گیرد؟ — گرامر ed گرفتن فعل + مثال

۱۱۱۰۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
Learn English

یکی از پسوندهای رایج در زبان انگلیسی «ed» است. «ed» معمولاً به انتهای برخی از فعل‌های زمان گذشته اضافه می‌شود که به آن‌ها افعال باقاعده می‌گوییم. در این آموزش قصد داریم با ed گرفتن فعل آشنا شویم و به کمک تمرین و مثال بدانیم که چه زمانی فعل ed می‌گیرد. همچنین به قوانین املایی اضافه کردن «ed» به کلمه نیز اشاره خواهیم کرد.

چه زمانی فعل ed می گیرد؟

«ed» پسوندی است که به انتهای فعل اضافه می‌شود تا «زمان گذشته» (Past Tense) یا اسم مفعول» (Past Participle) را شکل دهد. اما درمورد این پسوند قوانین املایی خاصی وجود دارد که در این مطلب به طور کامل به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. مثال‌های زیر نمونه‌ای از فعل‌هایی با پسوند «ed» را نشان می‌دهند.

I posted the letter.

من نامه را پست کردم.

He danced well.

او خوب رقصید.

'I quite understand,' he replied.

او پاسخ داد: «من کاملاً درک می‌کنم.»

سایر کاربردهای پسوند ed در انگلیسی

علاوه بر پسوند فعل، «ed» به کلمه‌های دیگری نیز اضافه می‌شود که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

  • «ed» به اسم اضافه می‌شود تا صفتی را شکل دهد که توصیف‌کننده شخص یا چیزی است که ویژگی یا خصوصیات خاصی دارد:

a fat, bearded man

مردی چاق و ریشو

colored flags

پرچم‌های رنگی

  • «ed» به اسم یا فعل‌هایی اضافه می‌شود که در ترکیب با گروه دیگر به کار می‌روند تا صفت‌های مرکب را شکل دهند:

a cone-shaped container

ظرف مخروطی‌شکل

He wore green-tinted glasses.

او عینک سبز تیره زده بود.

ed گرفتن فعل باقاعده

در زبان انگلیسی دو نوع فعل تعریف شده است که عبارتند از:

برخلاف افعال بی‌قاعده، فعل‌هایی که شکل گذشته یا اسم مفعول آن‌ها «d» یا «ed» می‌گیرد، در دسته افعال باقاعده قرار می‌گیرند. بر روی این فعل‌ها تغییرات خاصی صورت نمی‌گیرد و برای انواع زمان‌ها از همین قانون تبعیت می‌کنند. بنابراین یکی از مواردی که درباره ed گرفتن فعل باید بررسی شود، افعال باقاعده انگلیسی است.

ed گرفتن در افعال باقاعده قوانین مشخصی دارد یا به عبارت ساده‌تر، از قاعده و قانون مشخصی پیروی می‌کند. اما قبل از آن‌که این قوانین را توضیح دهیم، ابتدا توضیح مختصری درباره افعال باقاعده و بی‌قاعده خواهیم داد.

ed گرفتن فعل

افعال باقاعده

افعال باقاعده در زبان انگلیسی، به افعالی گفته می‌شود که برای تبدیل شدن به گذشته یا اسم مفعول، پسوند «ed» می‌گیرند. یادگیری افعال بی‌قاعده کار ساده‌ای است، زیرا از قاعده و قانون مشخصی برای تبدیل شدن به گذشته استفاده می‌کنند. تنها نکته مهم در رابطه با این دسته از فعل‌ها، قوانین املایی آن‌ها پس از ed گرفتن فعل است که در این مطلب به طور کامل به آن اشاره خواهیم کرد.

افعال بی‌قاعده

افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی، در حالت گذشته ed نمی‌گیرند. برای مثال، گذشته فعل «speak» به صورت «spoke» نوشته می‌شود. در این دسته از فعل‌ها، شکل ظاهری فعل تغییر می‌کند. به همین دلیل به آن‌ها افعال بی‌قاعده می‌گویند، زیرا برای تبدیل به گذشته از قاعده و قانون مشخصی پیروی نمی‌کنند.

تنها راه به خاطر سپردن فعل‌های بی‌قاعده این است که هر روز تعداد معینی از آن‌ها را یاد بگیریم و پیوسته تمرین کنیم تا به طور کامل در ذهن‌مان حک شود. در این آموزش، قصد داریم به بررسی نحوه ed گرفتن فعل اشاره کنیم، بنابراین بیشترین تمرکز روی افعال باقاعده است. اما برای این‌که با افعال بی‌قاعده انگلیسی آشنا شوید، می‌توانید پی‌دی‌اف آن را به کمک لینک زیر دانلود و مطالعه کنید.

لیست افعال باقاعده انگلیسی

برای این‌که با قواعد ed در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید، در ادامه این مطلب به فهرستی از افعال باقاعده اشاره کرده‌ایم.

فهرست افعال باقاعده انگلیسی

شکل سوم

(Past Participle)

گذشته ساده

(Past Simple)

شکل ساده فعل

(Base Form)

Accepted Accepted Accept
Achieved Achieved Achieve
Added Added Add
Admired Admired Admire
Admitted Admitted Admit
Adopted Adopted Adopt
Advised Advised Advise
Agreed Agreed Agree
Allowed Allowed Allow
Announced Announced Announce
Appreciated Appreciated Appreciate
Approved Approved Approve
Argued Argued Argue
Arrived Arrived Arrive
Asked Asked Ask
Assisted Assisted Assist
Attacked Attacked Attack
Baked Baked Bake
Begged Begged Beg
Behaved Behaved Behave
Boiled Boiled Boil
Borrowed Borrowed Borrow
Brushed Brushed Brush
Buried Buried Bury
Called Called Call
Challenged Challenged Challenge
Changed Changed Change
Chased Chased Chase
Cheated Cheated Cheat
Cheered Cheered Cheer
Chewed Chewed Chew
Clapped Clapped Clap
Cleaned Cleaned Clean
Collected Collected Collect
Compared Compared Compare
Complained Complained Complain
Confessed Confessed Confess
Constructed Constructed Construct
Controlled Controlled Control
Copied Copied Copy
Counted Counted Count
Created Created Create
Cried Cried Cry
Cycled Cycled Cycle
Damaged Damaged Damage
Danced Danced Dance
Delivered Delivered Deliver
Destroyed Destroyed Destroy
Divided Divided Divide
Earned Earned Earrn
Employed Employed Employ
Encouraged Encouraged Encourage
Enjoyed Enjoyed Enjoy
Established Established Establish
Estimated Estimated Estimate
Exercised Exercised Exercise
Expanded Expanded Expand
Fried Fried Fry
Gathered Gathered Gather
Greeted Greeted Greet
Guessed Guessed Guess
Harassed Harassed Harass
Hated Hated Hate
Helped Helped Help
Hoped Hoped Hope
Identified Identified Identify
Interrupted Interrupted Interrupt
Introduced Introduced Introduce
Irritated Irritated Irritate
Joked Joked Joke
Jumped Jumped Jump
Kicked Kicked Kick
Killed Killed Kill
Laughed Laughed Laugh
Lied Lied Lie
Liked Liked Like
Listened Listened Listen
Loved Loved Love
Married Married Marry
Measured Measured Measure
Moved Moved Move
Murdered Murdered Murder
Needed Needed Need
Obeyed Obeyed Obey
Offended Offended Offend
Offered Offered Offer
Opened Opened Open
Painted Painted Paint
Parked Parked Park
Phoned Phoned Phone
Picked Picked Pick
Played Played Play
Prayed Prayed Pray
Printed Printed Print
Pulled Pulled Pull
Punched Punched Punch
Punished Punished Punish
Purchased Purchased Purchase
Pushed Pushed Push
Questioned Questioned Question
Raced Raced Race
Relaxed Relaxed Relax
Remembered Remembered Remember
Replied Replied Reply
Retired Retired Retire
Returned Returned Return
Rubbed Rubbed Rub
Scolded Scolded Scold
Selected Selected Select
Smoked Smoked Smoke
Snored Snored Snore
Stared Stared Stare
Started Started Start
Studied Studied Study
Talked Talked Talk
Thanked Thanked Thank
Traveled Traveled Travel
Troubled Troubled Trouble
Typed Typed Type
Used Used Use
Visited Visited Visit
Waited Waited Wait
Walked Walked Walk
Wanted Wanted Want
Warned Warned Warn
Winked Winked Wink
Worried Worried Worry
Yelled Yelled Yell

ed گرفتن فعل مجهول در انگلیسی

از دیگر مواردی که فعل ed می‌گیرد، حالت مجهول است. هنگامی که جمله‌ای را از حالت معلوم به مجهول تغییر می‌دهیم، هم جای فاعل و مفعول عوض می‌شود و هم ساختار فعل تغییر می‌کند. در تمامی زمان‌ها، ساختار فعل در حالت مجهول به صورت «be + p.p» تعریف می‌شود، اما فعل «to be» برای هر یکی از زمان‌ها فرق می‌کند.

در صورتی که فعل باقاعده باشد، برای تبدیل شدن به حالت مجهول از فعل «to be» و شکل سوم فعل (Past Participle) استفاده می‌کنیم. بنابراین، فعل ed می‌گیرد. برای درک بهتر، چند جمله مجهول برای زمان‌های مختلف با فعل باقاعده آورده شده است.

My flight is cancelled.

پرواز من لغو شده است.

The hall is being painted this week.

راهرو این هفته رنگ می‌شود.

John F. Kennedy was assassinated in 1963.

«جان اف کندی» در سال ۱۹۶۳ ترور شد.

The work will be finished next week.

کار هفته آینده تمام خواهد شد.

They had been invited to the party before she came.

قبل از این‌که او بیاید، آن‌ها به مهمانی دعوت شده بودند.

تلفظ ed در زبان انگلیسی

همان‌طور که با اضافه کردن «ed» به انتهای فعل، قوانین املایی آن‌ها در برخی موارد تغییراتی می‌کند، تلفظ آن‌ها نیز با توجه به فعل تغییر خواهد کرد. به طور کلی، برای ساختن فعل گذشته ساده و اسم مفعول افعال باقاعده، بعد از ed گرفتن فعل، تلفظ کلمه نیز تغییر می‌کند. سه روش مختلف برای تلفظ «ed» در انتهای فعل وجود دارد. در جدول زیر به این سه روش همراه با مثال اشاره شده است.

 سه شکل تلفظ ed در زبان انگلیسی
صدا مثال تلفظ
/t/ worked ‘t’ sound
/d/ played ‘d’ sound
/id/ started ‘id’ sound

در جدول زیر به برخی از افعال باقاعده که به «ed» ختم می‌شوند و صدای /t/ می‌دهند، اشاره شده است.

افعالی که «ed» در انتهای فعل به صورت /t/ تلفظ می‌شود
تلفظ /t/ گذشته فعل
worked worked work
cooked cooked cook
walked walked walk
kissed kissed kiss
liked liked like
stopped stopped stop
looked looked look
dropped dropped drop

در جدول زیر به افعال بی‌قاعده‌ای اشاره شده که به «ed» ختم می‌شوند و صدای /d/ می‌دهند.

افعالی که «ed» در انتهای فعل به صورت /d/ تلفظ می‌شود
تلفظ /d/ گذشته فعل
played played play
showed showed show
closed closed close
opened opened open
enjoyed enjoyed enjoy
loved loved love
tried tried try
rained rained rain
learned learned learn
cleaned cleaned clean

در جدول زیر برخی از فعل‌های باقاعده را مشاهده می‌کنید که وقتی ed ‌می‌گیرند، به صورت /id/ تلفظ می‌شوند.

افعالی که «ed» در انتهای فعل به صورت /id/ تلفظ می‌شود
تلفظ /id/ گذشته فعل 
waited waited wait
wanted wanted want
needed needed need
decided decided decide
hated hated hate
tasted tasted taste
ended ended end

مثال فعل هایی که ed می گیرند

در ادامه، برای درک بهتر مبحث ed گرفتن فعل، به چند مثال اشاره کرده‌ایم که همراه با ترجمه آورده شده است. در این مثال‌‌ها از فعل زمان گذشته ساده، گذشته کامل، حال کامل و انواع جمله‌های مجهول استفاده شده است.

Last night I played my guitar loudly and the neighbors complained.

دیشب با صدای بلند گیتار زدم و همسایه‌ها شکایت کردند.

She kissed me on the cheek.

او گونه‌ام را بوسید.

It rained yesterday.

دیروز باران آمد.

Angela watched TV all night.

«آنجلا» تمام شب تلویزیون تماشا کرد.

John wanted to go to the museum.

جان می‌خواست به موزه برود.

She has burned dinner before.

او قبلاً شام را سوزانده است.

I have lived an interesting life.

من زندگی جالبی داشته‌ام.

He has lied to me too many times!

او بارها به من دروغ گفته است!

I had already completed my project work.

من قبلاً کار پروژه‌ام را کامل کرده بودم.

Someone had checked my wallet in my absence.

یکی در غیابم، کیف پولم را چک کرده بود.

Every year thousands of people are killed on our roads.

هر سال هزاران نفر در جاده‌های ما کشته می‌شوند.

The house will be cleaned next week.

خانه هفته آینده تمیز خواهد شد.

The house would be cleaned if they had visitors.

اگر بازدیدکننده داشتند، خانه تمیز می‌شد.

You have to be tested on your English grammar.

دستور زبان انگلیسی شما باید تست شود.

A lot of olive oil is produced in Italy.

روغن زیتون زیادی در ایتالیا تولید می شود.

The suspect will be released tomorrow.

مظنون فردا آزاد می شود.

This product has not been tested on animals.

این محصول بر روی حیوانات آزمایش نشده است.

چه زمانی فعل ed می گیرد

قوانین اضافه کردن ed

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، وقتی صحبت از ed گرفتن فعل می‌شود، در برخی موارد املای کلمه نیز دستخوش تغییر خواهد شد. به دو مثال زیر دقت کنید.

Judy talked to Mary yesterday.

«جودی» دیروز با «ماری» صحبت کرد.

Max arrived late at work.

«مکس» دیر سر کار آمد.

در مثال اول، فعل باقاعده «talked» به کار رفته است. شکل ساده فعل «talk» است و وقتی «ed» می‌گیرد، به «talked» تبدیل می‌شود. بنابراین ظاهر فعل تغییری نمی‌کند. اما در مثال دوم «arrived» شکل گذشته فعل «arrive» است که چون خودش «e» دارد، برای تبدیل شدن به گذشته فقط «d» به آن اضافه می‌شود. در ادامه این مطلب به قوانین املایی ed گرفتن فعل‌های باقاعده، به طور کامل اشاره خواهیم کرد.

قانون اول ed گرفتن فعل

به انتهای فعل پسوند «ed» اضافه کنید تا به گذشته تبدیل شود، مانند مثال‌های زیر:

talk + ed = talked

walk + ed = walked

visit+ ed = visited

قانون دوم ed گرفتن فعل

در صورتی که فعل به «e» ختم شود، فقط «d» به آن اضافه کنید، مانند مثال‌های زیر:

arrive + d = arrived

fine + d = fined

practice + d = practiced

قانون سوم ed گرفتن فعل

در صورتی که فعل به «حرف بی‌صدا (Consonant) + y» ختم شود، «y» به «i» تغییر می‌کند و سپس «ed» اضافه می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

study + ed = studied

cry + ed = cried

fry + ed = fried

bully + ed = bullied

قانون چهارم ed گرفتن فعل

اگر فعل به «حرف صدادار (Vowel) + y» ختم شود، به آن «ed» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

play + ed = played

stay + ed = stayed

enjoy + ed = enjoyed

قانون پنجم ed گرفتن فعل

اگر فعل تک‌سیلابی به «حرف صدادار + حرف بی‌صدا» ختم شود، حرف بی‌صدا را تکرار می‌کنیم. سپس به آن «ed» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

stop + ed = stopped

tip + ed = tipped

regret + ed = regretted

قانون ششم ed گرفتن فعل

اگر استرس روی آخرین سیلاب فعلی باشد که به «حرف صدادار + حرف بی‌صدا» ختم می‌شود، حرف بی‌صدای آخر را تکرار می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

prefer + ed = preferred

refer + ed = referred

admit + ed = admitted

قانون هفتم ed گرفتن فعل

در صورتی که استرس روی سیلاب آخر فعلی که به «حرف صدادار + حرف بی‌صدا» ختم می‌شود نباشد، فقط «ed» به آن اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

offer + ed = offered

visit + ed = visited

زمانهای انگلیسی

سوالات رایج درباره ed گرفتن فعل

برای اضافه کردن پسوند ed به انتهای فعل، معمولاً زبان‌آموزان سؤال‌هایی را مطرح می‌کنند که در ادامه این مطلب به تعدادی از این سؤال‌های رایج و کاربردی اشاره کرده‌ایم.

با افزودن ed به انتهای فعل چه اتفاقی می‌افتد؟

برای افعال باقاعده، با افزودن ed به انتهای فعل، آن را به گذشته تبدیل می‌کنیم. اگر فعل باقاعده «e» داشته باشد، به آن فقط «d» اضافه می‌کنیم. اگر فعل به «y» ختم شود، مانند «hurry»، آن را به «i» تبدیل می‌کنیم و سپس «ed» اضافه می‌شود، مانند «hurried».

چه فعل هایی ed می گیرند؟

به فعل‌هایی که ed می‌گیرند، افعال باقاعده گفته می‌شود. این دسته از فعل‌ها به راحتی با افزودن پسوند «ed» یا «d» به گذشته تبدیل می‌شوند. برای «شکل سوم فعل» (Past Participle) افعال بی‌قاعده نیز به فعل ed اضافه می‌شود. با اضافه کردن ed، ممکن است تغییراتی در تلفظ یا شکل ظاهری ایجاد شود. برای مثال، «study» در حالت گذشته به «studied»‌ تبدیل می‌شود.

چرا برخی از فعل‌ها ed می‌گیرند؟

زمان گذشته با فعل‌هایی ساخته می‌شود که در زمان گذشته رخ داده است. برای ساختن گذشته افعال باقاعده، باید به آن‌ها پسوند «ed» اضافه شود (I asked her a question). همچنین برای ساختن شکل سوم فعل که به آن «اسم مفعول یا صفت مفعولی» (Past Participle) نیز گفته می‌شود، به ed نیاز داریم. اما درمورد همه فعل‌ها این مسئله صدق نمی‌کند. دسته‌ای از فعل‌ها در زبان انگلیسی باقاعده هستند و دسته دیگر بی‌قاعده. از بین این دو دسته، فقط افعال باقاعده پسوند می‌گیرند. در مجموع، برای تبدیل شدن فعل به گذشته یا اسم مفعول، به آن ed اضافه می‌کنیم.

آیا می‌توان به اسم ed اضافه کرد؟

پاسخ این سؤال مثبت است. علاوه بر فعل، ed می‌تواند به اسم نیز اضافه شود تا شخص یا چیزی را توصیف کند که ویژگی یا ویژگی‌های خاصی دارد، مانند «colored flags» به معنای «پرچم‌های رنگی».

تلفظ ed در انتهای افعال گذشته چگونه است؟

وقتی انتهای فعل ed می‌گیرد، به سه شکل «ɪd» ،«d» و «t» تلفظ می‌شود. به خاطر داشته باشید که تلفظ «ed-» به آخرین صدای فعل بستگی دارد، نه به آخرین حرف فعل. دو تلفظ دیگر، به آخرین آوای «واک‌دار» (Voiced) فعل بستگی دارد.

تمرین ed گرفتن فعل

به منظور درک بهتر ed گرفتن فعل و کاربرد فعل‌هایی که ed می‌گیرند، در ادامه این مطلب چند تمرین همراه با پاسخ ارائه شده است.

تمرین اول

از میان گزینه‌ها، تلفظ درست ed در انتهای فعل را انتخاب کنید.

1. escaped
/t/
/d/
/Id/
2. laughed
/t/
/d/
/Id/
3. needed
/t/
/d/
/Id/
4. liked
/t/
/d/
/Id/
5. rained
/t/
/d/
/Id/
6. counted
/t/
/d/
/Id/
7. smoked
/t/
/d/
/Id/
8. looked
/t/
/d/
/Id/
9. cooked
/t/
/d/
/Id/
10. opened
/t/
/d/
/Id/

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. tThe man ___ the box inside.
carried
carryed
2. tWe ____ the film.
enjoied
enjoyed
3. tThe baby ____ all night.
cried
cryed
4. tThe postman ____ the address.
verified
verifyed
5. tMy parents ____ at home.
staied
stayed
6. tThe cook ____ two eggs.
fried
fryed
7. The librarian____ the books.
classified
classifyed
8. tShe ____ tennis for three hours.
plaied
played
9. tShe ____ tennis for three hours.
dryed
dried
تمرین ed گرفتن فعل

تمرین سوم

جاهال خالی را با شکل درست فعل کامل کنید.

Q1: Jane ____ a film. (to watch)

جواب

Answer: Jane watched a film.

Q2: He ____ a box. (to carry)

جواب

Answer: He carried a box.

Q3: They _____ their father. (to help)

جواب

Answer: They helped their father.

Q4: John and Amy _____ things. (to swap)

جواب

Answer: John and Amy swapped things.

Q5: I _____ to Andrew. (to talk)

جواب

Answer: I talked to Andrew.

Q6: Susan _____ with Peter. (to dance)

جواب

Answer: Susan danced with Peter.

Q7: The boys ______ basketball. (to try)

جواب

Answer: The boys tried basketball.

Q8: We _____ a trip. (to plan)

جواب

Answer: We planned a trip.

Q9: She _____ her hair. (to wash)

جواب

Answer: She washed her hair.

Q10: The car _____ at the traffic lights. (to stop)

جواب

Answer: The car stopped at the traffic lights.

تمرین چهارم

فعل‌هایی زیر را در جمله‌‌های زیر به گذشته تبدیل کنید.

Q1: We visit

جواب

Answer: We visited

Q2: They like

جواب

Answer: They liked

Q3: She dances

جواب

Answer: She danced

Q4: I play

جواب

Answer: I played

Q5: You carry

جواب

Answer: You carried

Q6: He stops

جواب

Answer: He stopped

Q7: You change

جواب

Answer: You changed

Q8: We enjoy

جواب

Answer: We enjoyed

Q9: She uses

جواب

Answer: She used

Q10: You try

جواب

Answer: You tried

جمع‌بندی

در این آموزش با نحوه ed گرفتن فعل آشنا شدیم و مثال‌هایی برای انواع فعل‌هایی که ed می‌گیرند، ارائه کردیم. علاوه بر این به قوانین املایی ed گرفتن فعل اشاره کردیم و روش‌های اضافه کردن آن را به انتهای فعل توضیح دادیم. همچنین برای درک بهتر افعال باقاعده در انگلیسی، نمونه تمرین‌هایی را نیز طراحی کردیم.

در نهایت، در بخش پایانی، به سؤال‌های رایج درباره ed گرفتن فعل اشاره کردیم. علاوه بر قوانین املایی ‌ed گرفتن فعل، به تلفظ آن‌ها نیز اشاره کردیم. برای مثال، آموختیم که افزودن پسوند «ed» به انتهای فعل، سه تلفظ مختلف «/t/ ،/d/ ،/id/» را داریم و مثال‌هایی در این رابطه ارائه کردیم. در جدول زیر، تعدادی از فعل‌هایی که ed می‌گیرند را مشاهده می‌کنید.

فعل‌هایی که ed می‌گیرند
شکل سوم گذشته ساده فعل
walked walked walk
talked talked talk
worked worked work
played played play
studied studied study
visited visited visit
painted painted paint
practiced practiced practice

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
ESL Grammar Speak Speak Englisch Hilfen Agenda Web
One thought on “چه زمانی فعل ed می گیرد؟ — گرامر ed گرفتن فعل + مثال

فوق‌العاده و کامل

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *