مشتق توابع کسری — به زبان ساده

۱۸۹۳۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۵ مهر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۳۱ دقیقه
مشتق توابع کسری

در آموزش‌های قبلی مجله فرادس، با مفاهیم مشتق و روش‌های مشتق‌گیری آشنا شدیم. همچنین، مباحثی مانند مشتق لگاریتم و تابع نمایی، مشتق ضمنی، مشتق جزئی، مشتق زنجیره‌ای، مشتق توابع معکوس،‌ و مشتق جهتی را توضیح دادیم. در این آموزش، با مشتق توابع کسری آشنا می‌شویم.

مشتق توابع کسری و قاعده خارج قسمت

مشتق توابع کسری یا گویا را می‌توان با استفاده از «قاعده خارج قسمت» (Quotient Rule) به دست آورد. تابع کسری $$ { h ( x ) = \frac { f ( x ) } { g ( x ) } } $$ را در نظر بگیرید. مشتق این تابع برابر است با:

$$ \large { h' ( x ) = \frac { g ( x ) \cdot f' ( x ) - f ( x ) \cdot g' ( x ) } { \left ( g ( x ) \right ) ^ 2 } } $$

اثبات: از تعریف پایه مشتق استفاده می‌کنیم:

$$ \large \displaystyle \dfrac { d h ( x ) } { d x } = \lim _ { \Delta x \rightarrow 0 } { \frac { h ( x + \Delta x ) - h ( x ) } { \Delta x } } . $$

از آنجا که $$ \frac { f ( x ) } { g ( x ) } = h ( x ) $$ است، می‌توان نوشت:

$$ \large \displaystyle \dfrac { d h ( x ) } { d x } = \lim _ { \Delta x \rightarrow 0 } { \dfrac { \frac { f ( x + \Delta x ) } { g ( x + \Delta x ) } - \frac { f ( x ) } { g ( x ) } } { \Delta x } } . $$

عبارت بالا را به صورت زیر ساده می‌کنیم:

$$ \large \begin {aligned} \frac { d h ( x ) } { d x } & = \lim _ { \Delta x \rightarrow 0 } { \frac { f ( x + \Delta x ) g ( x ) -f ( x ) g ( x + \Delta x ) } { \Delta x g ( x ) g ( x + \Delta x ) } } \\\\ & = \lim _ { \Delta x \rightarrow 0 } { \frac { 1 } { g ( x ) g ( x + \Delta x ) } } \lim _ { \Delta x \rightarrow 0 } { \frac { f ( x + \Delta x ) g ( x ) - f ( x ) g ( x + \Delta x ) } { \Delta x } } \\\\ & = \frac { 1 } { \big ( g ( x ) \big ) ^ 2 } \lim _ { \Delta x \rightarrow 0 } { \frac { f ( x + \Delta x ) g ( x ) -f ( x ) g ( x + \Delta x ) } { \Delta x } } . \end {aligned} $$

یک نوجوان نشسته پشت میز پشت به تخته در حال نوشتن (تصویر تزئینی مطلب مشتق توابع کسری)

با اضافه و کم کردن $$ f (x) g ( x ) $$ در صورت کسر، داریم:

$$ \large \displaystyle \frac { d h ( x ) } { d x } = \frac { 1 } { { \big ( g ( x ) \big ) } ^ { 2 } } \lim _ { \Delta x \rightarrow 0 } { \frac { f ( x + \Delta x ) g ( x ) - f ( x ) g ( x ) + f ( x ) g ( x ) - f ( x ) g ( x + \Delta x ) } { \Delta x } } $$

با اعمال چند تغییر کوچک در عبارت بالا، خواهیم داشت:

$$ \large \begin {aligned} \frac { d h ( x ) } { d x } & = \frac { 1 } { { g ( x ) } ^ { 2 } } \lim _ { \Delta x \rightarrow 0 } { \left ( g ( x ) \bigg ( \frac { f ( x + \Delta x ) - f ( x ) } { \Delta x } \bigg ) - f ( x ) \bigg ( \frac { g ( x + \Delta x ) - g ( x ) } { \Delta x } \bigg ) \right ) } \\\\ & = \dfrac { \displaystyle \left ( g ( x ) \bigg ( \lim _ { \Delta x\rightarrow 0 } { \frac { f ( x + \Delta x ) - f ( x ) } { \Delta x } } \bigg ) - f ( x ) \bigg ( \lim _ { \Delta x \rightarrow 0 } { \frac { g ( x + \Delta x ) -g ( x ) } { \Delta x } } \bigg ) \right) } { { g ( x ) } ^ { 2 } } . \end {aligned} $$

در نهایت، فرمول مورد نظر به دست می‌آید:

$$ \large \displaystyle \boxed { \dfrac { d h ( x ) } { d x } = \dfrac { f' ( x ) g ( x ) - g' ( x ) f ( x ) } { { \big ( g ( x ) \big ) } ^ { 2 } } } . \ _ \square $$

مثال‌های مشتق توابع کسری

در این بخش، مثال‌های متنوعی را از مشتق توابع کسری بررسی می‌کنیم.

مثال ۱ مشتق توابع کسری

حاصل $$ \frac { d } { d x } \left ( \frac { 3 x ^ 3 - x - 2 } { 2 x } \right ) $$ را به دست آورید.

حل:‌ با توجه به فرمول بالا، توابع $$ 3x^3-x-2=f(x)$$ و $$ 2x=g(x) $$ را داریم. با جایگذاری این توابع در فرمول، خواهیم داشت:

$$ \large \begin {aligned} \frac { d } { d x } h ( x ) & = \frac { ( 2 x ) ( 9 x ^ 2 - 1 ) - ( 3 x ^ 3 - x - 2 ) ( 2 ) } { ( 2 x ) ^ 2 } \\ & = \frac { 1 8 x ^ 3 - 2 x - 6 x ^ 3 + 2 x + 4 } { 4 x ^ 2 } \\ & = \frac { 3 x ^ 3 + 1 } { x ^ 2 } . \ _ \square \end {aligned} $$

وقتی عبارات صورت و مخرج یک عبارت کسری پیچیده باشند، مشتق‌گیری از آن کسر کاملاً پیچیده و گیج‌کننده خواهد بود. در چنین مواردی، می‌توانیم صورت را به عنوان یک عبارت و مخرج را به عنوان یک عبارت فرض کرده و مشتقات آن‌ها را جداگانه بیابیم. پس از آن، مشتقات ترکیبی کسر را با استفاده از فرمول فوق برای مشتق توابع کسری می‌نویسیم و مستقیماً جایگزین می‌کنیم تا هیچ‌گونه سردرگمی ایجاد نشود و احتمال اشتباه کاهش یابد. در ادامه، چند مثال را برای این مورد بیان می‌کنیم.

مثال ۲ مشتق توابع کسری

اگر $$y = \frac { a - x } { a + x }$$ باشد ($$ x \neq - a  $$)، عبارت $$ \frac{dy}{dx} $$ را به دست آورید.

حل: توابع $$ u ( x ) = a - x \implies u' ( x ) = - 1 $$ و $$ v ( x ) = a + x \implies v' ( x ) = 1 $$ را در نظر بگیرید، به گونه‌ای که $$ y = \frac { u ( x ) } { v ( x ) } $$. بنابراین، خواهیم داشت:

$$ \large \begin {aligned} \dfrac { d y } { d x } & = \dfrac { v ( x ) u' ( x ) - v' ( x ) u ( x ) } { \big ( v ( x ) \big ) ^ 2 } \\\\ & = \dfrac { ( a + x ) ( - 1 ) - ( a - x ) ( 1 ) } { ( a + x ) ^ 2 } \\\\ & = \dfrac { - 2 a } { a ^ 2 + 2 a x + x ^ 2 } . \ _ \square \end {aligned} $$

مثال ۳ مشتق توابع کسری

اگر $$ y = \frac { p x ^ 2 + q x + r } { a x + b } $$ را داشته باشیم ($$ | a | + | b | \neq 0$$)، آنگاه $$ \frac { d y } { d x } $$ را بیابید.

حل: تابع را به صورت $$ y = \frac{u(x)}{v(x)} $$ می‌نویسیم که در آن، $$ u ( x ) = p x ^ 2 + q x + r \implies u' ( x ) = 2 p x + q $$ و $$ v ( x ) = a x + b \implies v' ( x ) = a $$ است. بنابراین، حاصل مشتق $$ y = \frac { u ( x ) } { v ( x ) } $$ به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$ \large \begin {aligned} \dfrac { d y } { d x } & = \dfrac { d }{ d x } \left ( \dfrac { u ( x ) } { v ( x ) } \right ) \\\\ & = \dfrac{ v ( x ) u' ( x ) - v' ( x ) u ( x ) } { \big ( v ( x ) \big ) ^ 2 } \\\\ & = \dfrac { ( a x + b ) ( 2 p x + q ) - ( a ) ( p x ^ 2 + q x + r ) } { ( a x + b ) ^ 2 } \\\\ & = \dfrac { a p x ^ 2 + 2 b p x + b q - a r } { a ^ 2 x ^ 2 + 2 a b x + b ^ 2 } . \ _ \square \end {aligned} $$

مثال ۴ مشتق توابع کسری

اگر $$ y = \frac { 1 } { a x ^ 2 + b x + c } $$ باشد ($$ |a| + |b| + |c| \neq 0 $$)، آنگاه حاصل $$ \frac{dy}{dx} $$ را بیابید.

حل: تابع را به صورت $$ y = \frac{u(x)}{v(x)} $$ می‌نویسیم که در آن، $$ u(x) = 1 \implies u'(x) = 0 $$ و $$ v(x) = ax^2 + bx + c \implies v'(x) = 2ax + b $$ است. بنابراین، حاصل مشتق تابع کسری $$ y = \frac { u ( x ) } { v ( x ) } $$ به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$ \large \begin {aligned} \dfrac { d y } { d x } & = \dfrac { d } { d x } \left ( \dfrac { u ( x ) } { v ( x ) } \right ) \\\\ & = \dfrac { v ( x ) u' ( x ) - v' ( x ) u ( x ) } { \big ( v ( x ) \big ) ^ 2 } \\\\ & = \dfrac { ( a x ^ 2 + b x + c ) ( 0 ) - ( 2 a x + b ) ( 1 ) }{ ( a x ^ 2 + b x + c ) ^ 2 } \\\\ & = \dfrac { - ( 2 a x + b ) }{ ( a x ^ 2 + b x + c ) ^ 2 } .\ _ \square \end {aligned} $$

یک کلاس درس با دانش آموزان نشسته در حال نگاه کردن به تخته

مثال ۵ مشتق توابع کسری

اگر $$ y = \frac{ax + b}{cx + d} $$ باشد ($$|c| + |d| \neq 0$$)، آنگاه حاصل $$ \frac{dy}{dx} $$ را بیابید.

حل: تابع را به صورت $$ y = \frac{u(x)}{v(x)} $$ می‌نویسیم که در آن، $$ u(x) = ax + b \implies u'(x) = a $$ و $$ v(x) = cx + d \implies v'(x) = c $$ است. بنابراین، مشتق $$ y = \frac { u ( x ) } { v ( x ) } $$ به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$ \large \begin {aligned} \dfrac { d y } { d x } & = \dfrac { d } { d x } \left ( \dfrac { u ( x ) } { v ( x ) } \right ) \\\\ & = \dfrac { v ( x ) u' ( x ) - v' ( x ) u ( x ) } { \big ( v ( x ) \big ) ^ 2 } \\\\ & = \dfrac { ( c x + d ) ( a ) - ( c ) ( a x + b ) } { ( c x + d ) ^ 2 } \\\\ & = \dfrac { a d - b c } { ( c x + d ) ^ 2 } . \ _ \square \end {aligned} $$

مثال ۶ مشتق توابع کسری

اگر $$ y = \frac { 1 - x \sqrt { x } } { 1 + x \sqrt { x } } $$ باشد، آنگاه حاصل $$ \frac{dy}{dx} $$ را بیابید.

حل: تابع را به صورت $$ y = \frac{u(x)}{v(x)} $$ می‌نویسیم که در آن، $$ u ( x ) = 1 - x \sqrt { x } \implies u' ( x ) = 0 - \sqrt { x } - \frac { x } { 2 \sqrt { x } } = - \frac { 3 \sqrt { x } } { 2 } $$ و $$ v ( x ) = 1 + x \sqrt { x } \implies v' ( x ) = 0 + \sqrt { x } + \frac { x } { 2 \sqrt { x } } = \frac { 3 \sqrt { x } } { 2 } $$ است. بنابراین، خواهیم داشت:

$$ \large \begin {aligned} y & = \dfrac { u ( x ) } { v ( x ) } \\\\ \Rightarrow \dfrac { d y } { d x } & = \dfrac { v ( x ) u' ( x ) - v' ( x ) u ( x ) } { \big ( v ( x ) \big ) ^ 2 } \\\\ & = \dfrac { ( 1 + x \sqrt { x } ) \left ( - \dfrac { 3 \sqrt { x } } { 2 } \right ) - \left ( \dfrac { 3 \sqrt { x } } { 2 } \right ) ( 1 - x \sqrt { x } ) } { ( 1 + x \sqrt { x } ) ^ 2 } \\\\ & = \dfrac { - 3 \sqrt { x } - 3 x ^ 2 - ( 3 \sqrt { x } - 3 x ^ 2 ) } { 2 ( 1 + x \sqrt { x } ) ^ 2 } \\\\ & = \dfrac { - 6 \sqrt { x } } { 2 ( 1 + x \sqrt { x } ) ^ 2 } \\\\ & = - \dfrac { 3 \sqrt { x } } { ( 1 + x \sqrt { x } ) ^ 2 } . \ _ \square \end {aligned} $$

مثال ۷ مشتق توابع کسری

مشتق تابع $$ f ( x ) = \frac { x ^ 2 + 1 } { x } $$ را محاسبه کنید.

حل: از آنجا که $$ (x^2+1)' = 2x $$ و $$ (x)' = 1 $$، داریم:

$$ \large \begin {aligned} f' ( x ) & = \frac { x ( 2 x ) -( 1 ) \big ( x ^ 2 + 1 \big ) } { x ^ 2 } \\ & = \frac { 2 x ^ 2 - x ^ 2 - 1 } { x ^ 2 } \\ & = \frac { x ^ 2 - 1 } { x ^ 2 } . \ _ \square \end {aligned} $$

مثال ۸ مشتق توابع کسری

مشتق تابع $$ f ( x ) = \frac { e ^ x } {x ^ 2 } $$ را محاسبه کنید.

حل: از آنجا که $$ (e^x)'=e^x $$ و $$ \big(x^2\big)'=2x $$، خواهیم داشت:

$$ \large \begin {aligned} f' ( x ) & = \frac { \big ( x ^ 2 \big ) ( e ^ x ) - ( 2 x ) ( e ^ x ) } { x ^ 4 } \\ & = \frac { x ^ 2 e ^ x - 2 x e ^ x } { x ^ 4 } \\ & = \frac { x e ^ x - 2 e ^ x } { x ^ 3 } . \ _ \square \end {aligned} $$

مثال ۹ مشتق توابع کسری

اگر $$ \displaystyle f ( x ) = \frac { \sin x } { x ^ 3 } $$ باشد، مقدار $$ f' (x)$$ را به دست آورید.

حل: از آنجا که $$(\sin x)'=\cos x$$ و $$\left(x^3\right)'=3x^2$$، می‌توان نوشت:

$$ \large \begin {aligned} f' ( x ) & = \frac { \left ( x ^ 3 \right ) \left ( \cos x \right ) - \left ( \sin x \right ) \left ( 3 x ^ 2 \right ) } { x ^ 6 } \\ & = \frac { x ^ 2 \left ( x \cos x - 3 \sin x \right ) } { x ^ 6 } \\ & = \frac { x \cos x - 3 \sin x } { x ^ 4 } . \ _ \square \end {aligned} $$

مثال ۱۰ مشتق توابع کسری

مشتق تابع زیر را به دست آورید:

$$ \large f ( x ) = \frac { e ^ { \cos x } + \tan x } { e ^ { 3 x } } . $$

حل: با توجه به $$(e^{\cos x} + \tan x)'=-\sin x e^{\cos x} + \sec ^2 x$$ و $$ \big(e^{3x}\big)' = 3e^{3x} $$، خواهیم داشت:

$$ \large \begin {aligned} f' ( x ) & = \frac { \big ( e ^ { 3 x } \big ) ( - \sin x e ^ { \cos x } + \sec ^ 2 x ) - \big ( 3 e ^ { 3 x } \big ) ( e ^ { \cos x } + \tan x ) } { ( e ^ { 3 x } ) ^ 2 } \\ & = \frac { ( - \sin x e ^ { \cos x } + \sec ^ 2 x ) - 3 ( e ^ { \cos x } + \tan x ) } { e ^ { 3 x } } \\ & = \frac { - \sin x e ^ { \cos x } + \sec ^ 2 x - 3 e ^ { \cos x } - 3 \tan x }{ e ^ { 3 x } } . \ _ \square \end {aligned} $$

یک دانش آموز در مقابل تخته در حال نگاه کردن به جواب یک مسئله (تصویر تزئینی مطلب مشتق توابع کسری)

مثال ۱۱ مشتق توابع کسری

مشتق تابع کسری زیر را به دست آورید:

$$ \large f (x) = - \frac { x ^ 2 + 1 } { ( x ^ 2 - 1 ) ^ 2 } $$

حل: مشتق این تابع به صورت زیر به دست می‌آید:

$$ \large \begin {align*}
\frac { d } { d x } \left ( - \frac { x ^ 2 + 1 } { ( x ^ 2 - 1 ) ^ 2 } \right ) & = - \frac { d } { d x } \left ( \frac { x ^ 2 + 1 } { ( x ^ 2 - 1 ) ^ 2 } \right ) \\
& = - \left ( \frac { ( x ^ 2 - 1 ) ^ 2 ( x ^ 2 + 1 )' - ( x ^ 2 + 1 ) \left ( ( x ^ 2 - 1 ) ^ 2 \right )' } { \left ( ( x ^ 2 - 1 ) ^ 2 \right ) ^ 2 } \right ) \\
& = - \frac { ( x ^ 2 - 1 ) ^ 2 ( 2 x ) - ( x ^ 2 + 1 ) \left ( 2 ( x ^ 2 - 1 ) ( x ^ 2 - 1 )' \right ) } { ( x ^ 2 - 1 ) ^ 4 } \\
& = - \frac { 2 x ( x ^ 2 - 1 ) ^ 2 - ( x ^ 2 + 1 ) ( 2 ( x ^ 2 - 1 ) 2 x ) } { ( x ^ 2 - 1 ) ^ 4 } \\
& = - \frac { 2 x ( x ^ 2 - 1 ) ^ 2 - 4 x ( x ^ 2 + 1 ) ( x ^ 2 - 1 ) } { ( x ^ 2 - 1 ) ^ 4 } \\
& = - \frac { 2 x ( x ^ 2 - 1 ) \left ( ( x ^ 2 - 1 ) - 2 ( x ^ 2 + 1 ) \right ) } { ( x ^ 2 - 1 ) ^ 4 } \\
& = - \frac { 2 x ( x ^ 2 - 1 ) \left ( x ^ 2 - 1 - 2 x ^ 2 - 2 \right ) } { ( x ^ 2 - 1 ) ^ 4 } \\
& = - \frac { 2 x ( x ^ 2 - 1 ) ( - x ^ 2 - 3 ) } { ( x ^ 2 - 1 ) ^ 4 } \\
& = - \frac { 2 x ( - x ^ 2 - 3 ) } { ( x ^ 2 - 1 ) ^ 3 } \\
& = - \frac { - 2 x ( x ^ 2 + 3 ) } { ( x ^ 2 - 1 ) ^ 3 } \\
& = - ( - 2 ) \frac { x ( x ^ 2 + 3 ) } { ( x ^ 2 - 1 ) ^ 3 } \\
& = 2 \frac { x ( x ^ 2 + 3 ) } { ( x ^ 2 - 1 ) ^ 3 } .
\end {align*} $$

مثال ۱۲ مشتق توابع کسری

مشتق تابع تانژانت را محاسبه کنید.

حل: با توجه به اینکه تانژانت برابر با نسبت سینوس به کسینوس است، می‌توان مشتق آن را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$ \large \begin {aligned}
\frac { d } { d x } \tan ( x ) & = \frac { d } { d x } \left ( \frac { \sin ( x ) } { \cos ( x ) } \right ) \\
& = \frac { ( \cos ( x ) ) ( \cos ( x ) ) - ( \sin ( x ) ) ( - \sin ( x ) ) } { \cos ^ { 2 } ( x ) } \\
& = \frac { \cos ^ { 2 } ( x ) + \sin ^ { 2 } (x ) } { \cos ^ { 2 } ( x ) } \\
& = \frac { 1 } { \cos ^ { 2 } ( x ) } \\
& = \sec ^ { 2 } ( x )
\end {aligned} $$

مثال ۱۳ مشتق توابع کسری

مشتق تابع کتانژانت را محاسبه کنید.

حل: با توجه به اینکه کتانژانت برابر با نسبت کسینوس به سینوس است، می‌توان مشتق آن را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$ \large \begin {aligned}
\frac { d } { d x } \cot ( x ) & = \frac { d } { d x} \left ( \frac { \cos ( x ) } { \sin ( x ) } \right ) \\
& = \frac { ( \sin ( x ) ) ( - \sin ( x ) ) - ( \cos ( x ) ) ( \cos ( x ) ) } { \sin ^ { 2 } ( x ) } \\
& = - \frac { \sin ^ { 2 } ( x ) + \cos ^ { 2 } ( x ) } { \sin ^ { 2 } ( x ) } \\
& = - \frac { 1 } { \sin ^ { 2 } ( x ) } \\
& = - \csc ^ { 2 } ( x )
\end {aligned} $$

مثال ۱۴ مشتق توابع کسری

مشتق تابع سکانت را محاسبه کنید.

حل: با توجه به اینکه سکانت عکس کسینوس است، می‌توان مشتق آن را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$ \large \begin {aligned}
\frac { d } { d x } \sec ( x ) & = \frac { d } { d x } \frac { 1 } { \cos ( x ) } \\
& = \frac { \cos ( x ) ( 0 ) - ( - \sin ( x ) ) } { \cos ^ { 2 }( x ) } \\
& = \frac { \sin ( x ) } { \cos ^ { 2 } ( x ) } \\
& = \frac { 1 } { \cos ( x ) } \frac { \sin ( x ) } { \cos ( x ) } \\
& = \sec ( x ) \tan ( x )
\end {aligned} $$

مثال ۱۵ مشتق توابع کسری

مشتق تابع کسکانت را محاسبه کنید.

حل: با توجه به اینکه کسکانت عکس سینوس است، می‌توان مشتق آن را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$ \large \begin {aligned}
\frac { d } { d x } \csc ( x ) & = \frac { d } { d x } \frac { 1 } { \sin ( x ) } \\
& = \frac { \sin ( x ) ( 0 ) - \cos ( x ) } { \sin ^ { 2 } ( x ) } \\
& = - \frac { \cos ( x ) } { \sin ^ { 2 } ( x ) } \\
& = - \frac { 1 } { \sin ( x ) } \frac { \cos ( x ) } { \sin ( x ) } \\
& = - \csc ( x ) \cot ( x )
\end {aligned} $$

چند دانش آموز نشسته دور میز با جزوه

مثال ۱۶ مشتق توابع کسری

مشتق تابع زیر را محاسبه کنید:

$$ \large y = \frac { { { e ^ x } – { e ^ { – x } } } } { { { e ^ x } + { e ^ { – x } } } } $$

حل: با استفاده از قاعده زنجیره‌ای و قاعده خارج قسمت، خواهیم داشت:

$$ \large \require {cancel} \begin {align*} y ^ \prime & = \left ( { \frac { { { e ^ x } – { e ^ { – x } } } } { { { e ^ x } + { e ^ { – x } } } } } \right ) ^ \prime = { \frac { { \left ( { { e ^ x } + { e ^ { – x } } } \right ) \left ( { { e ^ x } + { e ^ { – x } } } \right ) – \left ( { { e ^ x } – { e ^ { – x } } } \right ) \left ( { { e ^ x } – { e ^ { – x } } } \right ) } }{ {{ { \left ( { { e ^ x } + { e ^ { – x } } } \right ) } ^ 2 } } } } = { \frac { { { { \left ( { { e ^ x } + { e ^ { – x } } } \right ) } ^ 2 } – { { \left ( { { e ^ x } – { e ^ { – x } } } \right ) } ^ 2 } } } { { { { \left ( { { e ^ x } + { e ^ { – x } } } \right ) } ^ 2 } } } } \\ & = { \frac { { \cancel { e ^ { 2 x } } + 2 + \cancel { e ^ { – 2 x } } – \cancel { e ^ { – 2 x } } + 2 – \cancel { e ^ { – 2 x } } } } { { { { \left ( { { e ^ x } + { e ^ { – x } } } \right ) } ^ 2 } } } } = { \frac { 4 } { { { { \left ( { { e ^ x } + { e ^ { – x } } } \right ) } ^ 2 } } } . } \end {align*} $$

مثال ۱۷ مشتق توابع کسری

مشتق تابع $$ y = \frac { { { x ^ 2 } } } { { { 2 ^ x } } } $$ را به دست آورید.

حل: با استفاده از قاعده خارج قسمت برای مشتق توابع کسری می‌توان نوشت:

$$ \large \begin {align*}
\require {cancel} y’ \left ( x \right ) & = { \left ( { \frac { { { x ^ 2 } } } { { { 2 ^ x } } } } \right ) ^ \prime } = { \frac { { { { \left ( { { x ^ 2 } } \right ) } ^ \prime } \cdot { 2 ^ x } – { x ^ 2 } \cdot { { \left ( { { 2 ^ x } } \right ) } ^ \prime } } } { { { { \left ( { { 2 ^ x } } \right ) } ^ 2 } } } } = { \frac { { 2 x \cdot { 2 ^ x } – { x ^ 2 } \cdot { 2 ^ x } \ln 2 } } { { { { \left ( { { 2 ^ x } } \right ) } ^ 2 } } } } \\ & = { \frac { { x \cancel { 2 ^ x } \left ( { 2 – x \ln 2 } \right ) } } { { { { \left ( { { 2 ^ x } } \right ) } ^ { \cancel { 2 } } } } } } = { \frac { { x \left ( { 2 – x \ln 2 } \right ) } } {{ { 2 ^ x } } } . \; \; }
\end {align*} $$

مثال ۱۸ مشتق توابع کسری

مشتق تابع $$ y = { \large \frac { { 1 + \cos x } } { { \sin x } } \normalsize } $$ را محاسبه کنید.

حل: با استفاده از قاعده خارج قسمت می‌توان نوشت:

$$ \large \begin {align*}
\require {cancel} y’ \left ( x \right ) & = { \left ( { \frac { { 1 + \cos x } } { { \sin x } } } \right ) ^ \prime } = { \frac { { \left ( { – \sin x } \right ) \sin x – \left ( { 1 + \cos x } \right ) \cos x } } { { { { \sin } ^ 2 } x } } } \\ & = { \frac { { – { { \sin } ^ 2 } x – \cos x – { { \cos } ^ 2 } x } } { { { { \sin } ^ 2 } x } } } = { \frac { { – \left ( { { { \sin } ^ 2 } x + { { \cos } ^ 2 } x } \right ) – \cos x } } { { { { \sin } ^ 2 } x } } } \\ &= { \frac { { – 1 – \cos x } } { { { { \sin } ^ 2 } x } } = \frac { { – 1 – \cos x } } { { 1 – { { \cos } ^ 2 } x } } } = { \frac { { – \cancel { \left ( { 1 + \cos x } \right ) } } } { { \left ( { 1 – \cos x } \right ) \cancel { \left ( { 1 + \cos x } \right ) } } } } \\ & = { \frac { { – 1 } } { { 1 – \cos x } } = \frac { 1 } { { \cos x – 1 } } . } \end {align*} $$

توجه کنید که دامنه عبارت نهایی مشتق متفاوت از دامنه تابع اصلی است. این امر به دلیل حذف ریشه در هنگام ساده کردن عبارت $${\left( {1 + \cos x} \right)} $$ از صورت و مخرج است. در حقیقت، دامنه تابع اصلی و مشتق آن کل مجموعه اعداد حقیقی است، به جز $$x = \pi n,\;n \in \mathbb{Z}$$.

مثال ۱۹ مشتق توابع کسری

مشتق تابع $$ y = {\large\frac{{\sqrt x – 1}}{{\sqrt x + 1}}\normalsize} $$ را محاسبه کنید.

حل: با استفاده از قاعده خارج قسمت، خواهیم داشت:

$$ \large \begin {align*}
\require {cancel} y’ \left ( x \right ) & = { { \left ( { \frac { { \sqrt x – 1 } } { { \sqrt x + 1 } } } \right ) ^ \prime } } = { \frac { { \large \frac { 1 } { { 2 \sqrt x } } \normalsize \left ( { \sqrt x + 1 } \right ) – \left ( { \sqrt x – 1 } \right ) \large \frac { 1 } { { 2 \sqrt x } } \normalsize } } { { { { \left ( { \sqrt x + 1 } \right ) } ^ 2 } } } } \\ & = { \frac { { \large \frac { 1 } { { 2 \sqrt x } } \normalsize \left ( { \cancel { \color {blue}{ \sqrt x } } + \color {red} { 1 } – \cancel { \color {blue} { \sqrt x } } + \color {red} { 1 } } \right ) } } { { { { \left ( { \sqrt x + 1 } \right ) } ^ 2 } } } } = { \frac { { \large \frac { 1 } { { 2 \sqrt x } } \normalsize \cdot \color {red} { 2 } } } { { { { \left ( { \sqrt x + 1 } \right ) } ^ 2 } } } } = { \frac { 1 } { { \sqrt x { { \left ( { \sqrt x + 1 } \right ) } ^ 2 } } } . } \end {align*} $$

مثال ۲۰ مشتق توابع کسری

مشتق تابع $$ f \left ( x \right ) = { \large \frac { { u \left ( x \right ) v \left ( x \right ) } } { { w \left ( x \right ) } } \normalsize } $$ ا محاسبه کنید.

حل: ابتدا با استفاده از قاعده خارج قسمت از تابع مشتق می‌گیریم:

$$ \large { f’ \left ( x \right ) = { \left ( { \frac { { u v } } { w } } \right ) ^ \prime } } = { \frac { { { { \left ( { u v } \right ) } ^ \prime } \cdot w – u v \cdot w’ } } { { { w ^ 2 } } } . } $$

در ادامه، با استفاده از قاعده زنجیره‌ای، خواهیم داشت:

$$ \large \begin {align*}
f’ \left ( x \right ) & = { \frac { { { { \left ( { u v } \right ) } ^ \prime } \cdot w – u v \cdot w’ } } { { { w ^ 2 } } } } = { \frac { { \left ( { u’ v + u v’ } \right ) w – u v w’ } } { { { w ^ 2 } } } } \\ & = { \frac { { u’ v w + u v’ w – u v w’ } } { { { w ^ 2 } } } . } \end {align*} $$

مثال ۲۱ مشتق توابع کسری

مشتق تابع $$ y = \frac { { { { \log } _ 2 } \left ( { { x ^ 2 } } \right ) } } { { { x ^ 2 } } } $$ را به دست آورید.

حل: با استفاده از قاعده خارج قسمت، داریم:

$$ \large { y’ \left ( x \right ) = { \left ( { \frac { { { { \log } _2 } \left ( { { x ^ 2 } } \right ) } } { { { x ^ 2 } } } } \right ) ^ \prime } } = { \frac { { \frac { { 2 { x ^ 3 } } } {{ { x ^ 2 } \ln 2 } } – 2 x { { \log } _ 2 } \left ( { { x ^ 2 } } \right ) } }{ { { x ^ 4 } } } } = { \frac { { 2 \left [ { 1 – { { \log } _ 2 } \left ( { { x ^ 2 } } \right ) \ln 2 } \right ] } } { { { x ^ 3 } \ln 2 } } } $$

که در آن، $$x \ne 0 $$ است.

یک پسر نوجوان نشسته پشت میز در حال فکر کردن (تصویر تزئینی مطلب مشتق توابع کسری)

مثال ۲۲ مشتق توابع کسری

مشتق تابع زیر را محاسبه کنید:

$$ \large y = \frac { { { { \sin } ^ 2 } x } } { { 1 + \cot x } } + \frac { { { { \cos } ^ 2 } x } } { { 1 + \tan x } } $$

حل: ابتدا تابع را برحسب جملات سینوس و کسینوس ساده می‌کنیم:

$$ \large \begin {align*}
y & = \frac { { { { \sin } ^ 2 } x } } { { 1 + \cot x } } + \frac { { { { \cos } ^ 2 } x } } { { 1 + \tan x } } = { \frac { { { { \sin } ^ 2 } x } } { { 1 + \frac { { \cos x } } { { \sin x } } } } + \frac { { { { \cos } ^ 2 } x } } { { 1 + \frac { { \sin x } } { { \cos x } } } } } \\ & = { \frac { { { { \sin } ^ 2 } x } } { { \frac { { \sin x + \cos x } } { { \sin x } } } } + \frac { { { { \cos } ^ 2 } x } } { { \frac { { \cos x + \sin x } } { { \cos x } } } } } = { \frac { { { { \sin } ^ 3 } x } } { { \sin x + \cos x } } + \frac { { { { \cos } ^ 3 } x } }{ { \sin x + \cos x } } } \\ & = { \frac { { { { \sin } ^ 3 } x + { { \cos } ^ 3 } x } } { { \sin x + \cos x } } . }
\end {align*} $$

از اتحاد چاق و لاغر برای صورت کسر استفاده می‌کنیم:

$$ \large { { a ^ 3 } + { b ^ 3 } } = { \left ( { a + b } \right ) \left ( { { a ^ 2 } – a b + { b ^ 2 } } \right ) } $$

بنابراین، تابع به فرم زیر در می‌آید:

$$ \large y = { \sin ^ 2 } x – \sin x \cos x + { \cos ^ 2 } x . $$

اکنون از قاعده زنجیره‌ای و ضرب استفاده می‌کنیم و از تابع مشتق می‌گیریم:

$$ \large \begin {align*} \require {cancel}
y ^ \prime & = \left ( { { { \sin } ^ 2 } x } \right ) ^ \prime - { \left ( { \sin x \cos x } \right ) ^ \prime } + { \left ( { { { \cos } ^ 2 } x } \right ) ^ \prime } \\ &= { 2 \sin \cos x } - { \left ( { \sin x } \right ) ^ \prime \cos x } - { \sin x\left ( { \cos x } \right ) ^ \prime } + { 2 \cos x \left ( { – \sin x } \right ) } \\ & = { \cancel { 2 \sin x \cos x } } - { { \cos ^ 2 } x } + { { \sin ^ 2 } x } - { \cancel { 2 \sin x \cos x } } \\ & = { – \left ( { { { \cos } ^ 2 } x – { { \sin } ^ 2 } x } \right ) } = { – \cos 2 x . }
\end {align*} $$

مثال ۲۳ مشتق توابع کسری

مشتق مرتبه $$n$$اُم تابع $$ \large y = \large { \frac { 1 } { { 1 – 5 x } } } \normalsize $$ را به دست آورید.

حل: ابتدا مشتق اول تابع را با استفاده از قاعده توان و زنجیره‌ای می‌نویسیم:

$$ \large \begin {align*}
y ^ \prime & = \left ( { \frac { 1 } { { 1 – 5 x } } } \right ) ^ \prime = { \left ( { { { \left ( { 1 – 5 x } \right ) } ^ { – 1 } } } \right ) ^ \prime } = { – 1 \cdot { \left ( { 1 – 5 x } \right ) ^ { – 2 } } \cdot \left ( { 1 – 5 x } \right ) ^ \prime } \\ & = { – 1 \cdot { \left ( { 1 – 5 x } \right ) ^ { – 2 } } \cdot \left ( { – 5 } \right ) } = { 1 \cdot { \left ( { 1 – 5 x } \right ) ^ { – 2 } } \cdot 5 } = { \frac { { 1 \cdot 5 } }{ { { { \left ( { 1 – 5 x } \right ) } ^ 2 } } } ; }
\end {align*} $$

مشتق دوم و سوم و چهارم نیز به صورت زیر هستند:

$$ \large \begin {align*}
y ^ { \prime \prime } & = \left ( { 1 \cdot { { \left ( { 1 – 5 x } \right ) } ^ { – 2 } } \cdot 5 } \right ) ^ \prime = { 1 \cdot \left ( { – 2 } \right ) \cdot { \left ( { 1 – 5 x } \right ) ^ { – 3 } } \cdot 5 \cdot \left ( { – 5 } \right ) } \\ & = { 2 ! \cdot { \left ( { 1 – 5 x } \right ) ^ { – 3 } } \cdot { 5 ^ 2 } } = { \frac { { 2 ! \, { 5 ^ 2 } } } { { { { \left ( { 1 – 5 x } \right ) } ^ 3 } } } ; }
\end {align*} $$

$$ \large \begin {align*}
y ^ { \prime \prime \prime } & = \left ( { 2 ! \cdot { { \left ( { 1 – 5 x } \right ) } ^ { – 3 } } \cdot { 5 ^ 2 } } \right ) ^ \prime = { 2 ! \cdot \left ( { – 3 } \right ) \cdot { \left ( { 1 – 5 x } \right ) ^ { – 4 } } \cdot { 5 ^ 2 } \cdot \left ( { – 5 } \right ) } \\ & = { 3 ! \cdot { \left ( { 1 – 5 x } \right ) ^ { – 4 } } \cdot { 5 ^ 3 } } = { \frac { { 3 ! \, { 5 ^ 3 } } }{ { { { \left ( { 1 – 5 x } \right ) } ^ 4 } } } ; }
\end {align*} $$

$$ \large \begin {align*}
{ y ^ { \left ( 4 \right ) } } & = \left ( { 3 ! \cdot { { \left ( { 1 – 5 x } \right ) } ^ { – 4 } } \cdot { 5 ^ 3 } } \right ) ^ \prime = { 3 ! \cdot \left ( { – 4 } \right ) \cdot { \left ( { 1 – 5 x } \right ) ^ { – 5 } } \cdot { 5 ^ 3 } \cdot \left ( { – 5 } \right ) } \\ & = { 4 ! \cdot { \left ( { 1 – 5 x } \right ) ^ { – 5 } } \cdot { 5 ^ 4 } } = { \frac { { 4 ! \, { 5 ^ 4 } } } { { { { \left ( { 1 – 5 x } \right ) } ^ 5 } } } . }
\end {align*} $$

بنابراین، مشتق مرتبه $$n$$اُم تابع برابر خواهد بود با:

$$ \large { y ^ { \left ( n \right ) } } = \frac { { n ! \, { 5 ^ n } } } { { { { \left ( { 1 – 5 x } \right ) } ^ { n + 1 } } } } . $$

یک معلم ایستاده کنار تخته و در حال اشاره به نوشته های روی تخته

مثال ۲۴ مشتق توابع کسری

مشتق تابع کسری زیر را بیابید:

$$ \large { y \left ( x \right ) } = { \frac { { { { \left ( { x + 1 } \right ) } ^ 2 } } } { { { { \left ( { x + 2 } \right ) } ^ 3 }{ { \left ( { x + 3 } \right ) } ^ 4 } } } , \; \; } \kern-0.3pt { x \gt – 1 } $$

حل: اگر از قاعده خارج قسمت مشتق توابع کسری استفاده کنیم، محاسبات بسیار طولانی خواهند بود. بنابراین، از دو طرف تابع لگاریتم می‌گیریم:

$$ \large \begin {align*}
\ln y & = \ln \frac { { { { \left ( { x + 1 } \right ) } ^ 2 } } }{ { { { \left ( { x + 2 } \right ) } ^ 3 } { { \left ( { x + 3 } \right ) } ^ 4 } } } , \; \; \\ &\Rightarrow { \ln y = \ln { \left ( { x + 1 } \right ) ^ 2 } } - { \ln { \left ( { x + 2 } \right ) ^ 3 } } - { \ln { \left ( { x + 3 } \right ) ^ 4 } , \; \; } \\ & \Rightarrow { \ln y = 2 \ln \left ( { x + 1 } \right ) } - { 3 \ln \left ( { x + 2 } \right ) } - { 4 \ln \left ( { x + 3 } \right ) . } \end {align*} $$

اکنون از دو طرف عبارت بالا مشتق می‌گیریم و مشتق تابع اصلی را به دست می‌آوریم:

$$ \large \begin {align*}
{ \frac { { y’ } } { y } } & = { \frac { 2 } { { x + 1 } } } - { \frac { 3 } { { x + 2 } } } - { \frac { 4 } { { x + 3 } } , \; \; } \Rightarrow { y’ = y \cdot } \kern0pt { \left ( { \frac { 2 } { { x + 1 } } – \frac { 3 } { { x + 2 } } – \frac { 4 } { { x + 3 } } } \right ) , \; \; } \\ & \Rightarrow { y’ = \frac { {{ { \left ( { x + 1 } \right ) } ^ 2 } } } { { { { \left ( { x + 2 } \right ) } ^ 3 } { { \left ( { x + 3 } \right ) } ^ 4 } } } \cdot } \kern0pt { \left ( { \frac { 2 } { { x + 1 } } – \frac { 3 } { { x + 2 } } – \frac { 4 } { { x + 3 } } } \right ) . } \end {align*} $$

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Brilliant مجله فرادرس
One thought on “مشتق توابع کسری — به زبان ساده

مشتق ضمنی توابع کسری چجوری محاسبه میشه؟

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *