مجموعه مقالات کتاب ترمودینامیک هالیدی حل مسایل دانشکده کردستان