مجموعه مقالات میدان مغناطیسی حاصل از سیملوله حامل جریان