مجموعه مقالات سیستم های دینامیکی

دینامیک سیستم چیست؟ — آشنایی با مبانی پویایی شناسی سیستم ها — به زبان ساده