مجموعه مقالات انقباض جانبی

نسبت پواسون و رفتار مواد در محدوده الاستیک — به زبان ساده