استفاده از احراز هویت فایربیس با فلاتر — از صفر تا صد

۵۴۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
استفاده از احراز هویت فایربیس با فلاتر — از صفر تا صد

در این مقاله شیوه ایجاد یک اپلیکیشن با فلاتر را شرح داده و اتصال آن به سیستم احراز هویت فایربیس را مورد بررسی قرار می‌دهیم. قصد ما این است که با فایربیس تعامل پیدا کنیم تا هویت کاربر را احراز کرده و تابع‌های دیگری را نیز در فایربیس اجرا کنیم. در این راهنما می‌توانید یک اپلیکیشن ساده فلاتر بسازید که در آن کاربر می‌تواند از طریق اپلیکیشن ثبت نام کرده و در آن لاگین کند. اگر کاربر تمایل داشته باشد، می‌تواند ایمیل و رمز عبور را تغییر دهد و یا حتی حساب کاربری را حذف کند.

997696

اهداف

احراز هویت فایربیس با فلاتر

اهداف این پروژه شامل موارد زیر هستند:

 • پیکربندی فایربیس روی پروژه فلاتر
 • ایجاد فرم‌های ثبت نام، لاگین و دیگر کارکردها در فایربیس

روش اجرای پروژه

در این بخش و همانطور که از عنوان بر می‌آید، روش اجرای پروژه را با هم مرور می‌کنیم.

گام 1

قبل از هر چیز باید یک پروژه فلاتر ایجاد کنیم. اگر نمی‌دانید چگونه باید پروژه فلاتر ایجاد کنید، می‌توانید از این راهنمای مجله فرادرس کمک بگیرید:

پس از ایجاد پروژه فلاتر باید فایربیس را روی پروژه پیکربندی کنیم. در مورد اندروید به کنسول فایربیس بروید و روی دکمه «افزودن اپلیکیشن» (Add App) کلیک کنید تا با انتخاب آیکون اندروید فرمی مانند زیر نمایش یابد:

احراز هویت فایربیس با فلاتر

نام پروژه را اضافه کنید. با باز کردن فایل AndroidManifest در مسیر android/app/src/main/AndroidManifest.xml می‌توانید نام پروژه را به دست آورید. پس از آن فایل google-services.json را دانلود کنید. سپس به پروژه بروید و فایل google-services.json را درون پوشه دایرکتوری اندروید یعنی android/app قرار دهید.

باید افزونه Google Services Gradle را نیز برای خواندن فایل Google Services Gradle اضافه کنیم. بنابراین فایل build.gradle را به صورت زیر ویرایش کنید:

احراز هویت فایربیس با فلاتر

پس از پایان یافتن ویرایش‌ها پروژه را همگام‌سازی (Sync) کنید.

در مورد iOS، برای اجرای Xcode ابتدا ios/Runner.xcworkspace را باز کنید. نام پکیج را می‌توانید در شناسه bundle در نمای Runner ببینید. فایل config را که به صورت GoogleService-info.plist است دانلود کنید. این فایل را درون زیرپوشه Runner درون Runner که به صورت زیر است، بکشید:

احراز هویت فایربیس با فلاتر

سپس به کنسول فایربیس بروید و روی دکمه احراز هویت در سمت چپ نوار ناوبری بزنید. سپس ایمیل/رمز عبور را فعال کنید. با این فعال‌سازی می‌توانید کاربران را در فایربیس ثبت نام کنید.

احراز هویت فایربیس با فلاتر

اکنون پیکربندی فایربیس انجام یافته است. کار بعدی که باید انجام دهیم در سطح کد است.

گام 2

در این بخش باید وابستگی‌ها را به پروژه فلاتر خود اضافه کنیم. به این منظور به فایل pubspec.yaml بروید و زیر وابستگی‌ها خط زیر را اضافه کنید:

firebase_auth: ^0.9.0

پروژه را ذخیره کنید.

گام 3

اکنون باید سرویس‌هایی که به اپلیکیشن موبایل با فایربیس وصل می‌شوند را بنویسیم. درون پوشه lib یک پوشه جدید به نام Services ایجاد می‌کنیم. سپس یک فایل dart درون پوشه Services به نام authentication.dart ایجاد کرده و کد زیر را در آن قرار می‌دهیم:

1import 'dart:async';
2import 'package:firebase_auth/firebase_auth.dart';
3
4abstract class BaseAuth {
5 Future<String> signIn(String email, String password);
6
7 Future<String> signUp(String email, String password);
8
9 Future<FirebaseUser> getCurrentUser();
10
11 Future<void> sendEmailVerification();
12
13 Future<void> signOut();
14
15 Future<bool> isEmailVerified();
16
17 Future<void> changeEmail(String email);
18
19 Future<void> changePassword(String password);
20
21 Future<void> deleteUser();
22
23 Future<void> sendPasswordResetMail(String email);
24}
25
26class Auth implements BaseAuth {
27 final FirebaseAuth _firebaseAuth = FirebaseAuth.instance;
28
29 Future<String> signIn(String email, String password) async {
30  FirebaseUser user = await _firebaseAuth.signInWithEmailAndPassword(email: email, password: password);
31  return user.uid;
32 }
33
34 Future<String> signUp(String email, String password) async {
35  FirebaseUser user = await _firebaseAuth.createUserWithEmailAndPassword(
36    email: email, password: password);
37  return user.uid;
38 }
39
40 Future<FirebaseUser> getCurrentUser() async {
41  FirebaseUser user = await _firebaseAuth.currentUser();
42  return user;
43 }
44
45 Future<void> signOut() async {
46  return _firebaseAuth.signOut();
47 }
48
49 Future<void> sendEmailVerification() async {
50  FirebaseUser user = await _firebaseAuth.currentUser();
51  user.sendEmailVerification();
52 }
53
54 Future<bool> isEmailVerified() async {
55  FirebaseUser user = await _firebaseAuth.currentUser();
56  return user.isEmailVerified;
57 }
58
59 @override
60 Future<void> changeEmail(String email) async {
61  FirebaseUser user = await _firebaseAuth.currentUser();
62  user.updateEmail(email).then((_) {
63   print("Succesfull changed email");
64  }).catchError((error) {
65   print("email can't be changed" + error.toString());
66  });
67  return null;
68 }
69
70 @override
71 Future<void> changePassword(String password) async {
72  FirebaseUser user = await _firebaseAuth.currentUser();
73  user.updatePassword(password).then((_) {
74   print("Succesfull changed password");
75  }).catchError((error) {
76   print("Password can't be changed" + error.toString());
77  });
78  return null;
79 }
80
81 @override
82 Future<void> deleteUser() async {
83  FirebaseUser user = await _firebaseAuth.currentUser();
84  user.delete().then((_) {
85   print("Succesfull user deleted");
86  }).catchError((error) {
87   print("user can't be delete" + error.toString());
88  });
89  return null;
90 }
91
92 @override
93 Future<void> sendPasswordResetMail(String email) async{
94  await _firebaseAuth.sendPasswordResetEmail(email: email);
95  return null;
96 }
97
98}

در کد فوق، یک کلاس به نام BaseAuth ایجاد می‌کنیم تا متدی که قصد داریم پیاده‌سازی کنیم را بنویسیم و پارامترها را ارسال کنیم. سپس یک کلاس مجزا به نام Auth ایجاد می‌کنیم آن را در کلاس BaseAuth پیاده‌سازی می‌کنیم به طوری که متدهای الحاق یافته بتوانند در Auth پیاده‌سازی شوند.

گام 4

در این گام باید صفحه‌های ثبت نام و لاگین کاربر را طراحی کنیم. یک پوشه درون دایرکتوری lib به نام pages ایجاد کنید. درون پوشه pages یک فایل دارت به نام login_signup_page.dart ایجاد کرده و کد دارت زیر را در آن بنویسید:

1import 'package:flutter/material.dart';
2import '../services/authentication.dart';
3
4class LoginSignUpPage extends StatefulWidget {
5 LoginSignUpPage({this.auth, this.onSignedIn});
6
7 final BaseAuth auth;
8 final VoidCallback onSignedIn;
9
10 @override
11 State<StatefulWidget> createState() => new _LoginSignUpPageState();
12}
13
14enum FormMode { LOGIN, SIGNUP }
15
16class _LoginSignUpPageState extends State<LoginSignUpPage> {
17 final _formKey = new GlobalKey<FormState>();
18
19 String _email;
20 String _password;
21 String _errorMessage;
22
23 // Initial form is login form
24 FormMode _formMode = FormMode.LOGIN;
25 bool _isIos;
26 bool _isLoading;
27
28 // Check if form is valid before perform login or signup
29 bool _validateAndSave() {
30  final form = _formKey.currentState;
31  if (form.validate()) {
32   form.save();
33   return true;
34  }
35  return false;
36 }
37
38 // Perform login or signup
39 void _validateAndSubmit() async {
40  setState(() {
41   _errorMessage = "";
42   _isLoading = true;
43  });
44  if (_validateAndSave()) {
45   String userId = "";
46   try {
47    if (_formMode == FormMode.LOGIN) {
48     userId = await widget.auth.signIn(_email, _password);
49     print('Signed in: $userId');
50    } else {
51     userId = await widget.auth.signUp(_email, _password);
52     widget.auth.sendEmailVerification();
53     _showVerifyEmailSentDialog();
54     print('Signed up user: $userId');
55    }
56    setState(() {
57     _isLoading = false;
58    });
59
60    if (userId.length > 0 && userId != null && _formMode == FormMode.LOGIN) {
61     widget.onSignedIn();
62    }
63
64   } catch (e) {
65    print('Error: $e');
66    setState(() {
67     _isLoading = false;
68     if (_isIos) {
69      _errorMessage = e.details;
70     } else
71      _errorMessage = e.message;
72    });
73   }
74  }
75 }
76
77
78 @override
79 void initState() {
80  _errorMessage = "";
81  _isLoading = false;
82  super.initState();
83 }
84
85 void _changeFormToSignUp() {
86  _formKey.currentState.reset();
87  _errorMessage = "";
88  setState(() {
89   _formMode = FormMode.SIGNUP;
90  });
91 }
92
93 void _changeFormToLogin() {
94  _formKey.currentState.reset();
95  _errorMessage = "";
96  setState(() {
97   _formMode = FormMode.LOGIN;
98  });
99 }
100
101 @override
102 Widget build(BuildContext context) {
103  _isIos = Theme.of(context).platform == TargetPlatform.iOS;
104  return new Scaffold(
105    appBar: new AppBar(
106     title: new Text('Flutter Firebase Authentication'),
107    ),
108    body: Stack(
109     children: <Widget>[
110      _showBody(),
111      _showCircularProgress(),
112     ],
113    ));
114 }
115
116 Widget _showCircularProgress(){
117  if (_isLoading) {
118   return Center(child: CircularProgressIndicator());
119  } return Container(height: 0.0, width: 0.0,);
120
121 }
122
123 void _showVerifyEmailSentDialog() {
124  showDialog(
125   context: context,
126   builder: (BuildContext context) {
127    // return object of type Dialog
128    return AlertDialog(
129     title: new Text("Verify your account"),
130     content: new Text("Link to verify account has been sent to your email"),
131     actions: <Widget>[
132      new FlatButton(
133       child: new Text("Dismiss"),
134       onPressed: () {
135        _changeFormToLogin();
136        Navigator.of(context).pop();
137       },
138      ),
139     ],
140    );
141   },
142  );
143 }
144
145 Widget _showBody(){
146  return new Container(
147    padding: EdgeInsets.all(16.0),
148    child: new Form(
149     key: _formKey,
150     child: new ListView(
151      shrinkWrap: true,
152      children: <Widget>[
153       _showLogo(),
154       _showEmailInput(),
155       _showPasswordInput(),
156       _showPrimaryButton(),
157       _showSecondaryButton(),
158       _showErrorMessage(),
159      ],
160     ),
161    ));
162 }
163
164 Widget _showErrorMessage() {
165  if (_errorMessage.length > 0 && _errorMessage != null) {
166   return new Text(
167    _errorMessage,
168    style: TextStyle(
169      fontSize: 13.0,
170      color: Colors.red,
171      height: 1.0,
172      fontWeight: FontWeight.w300),
173   );
174  } else {
175   return new Container(
176    height: 0.0,
177   );
178  }
179 }
180
181 Widget _showLogo() {
182  return new Hero(
183   tag: 'hero',
184   child: Padding(
185    padding: EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 30.0, 0.0, 0.0),
186    child: CircleAvatar(
187     backgroundColor: Colors.transparent,
188     radius: 48.0,
189     child: Image.asset('assets/images/logo.png'),
190    ),
191   ),
192  );
193 }
194
195 Widget _showEmailInput() {
196  return Padding(
197   padding: const EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 100.0, 0.0, 0.0),
198   child: new TextFormField(
199    maxLines: 1,
200    keyboardType: TextInputType.emailAddress,
201    autofocus: false,
202    decoration: new InputDecoration(
203      hintText: 'Email',
204      icon: new Icon(
205       Icons.mail,
206       color: Colors.grey,
207      )),
208    validator: (value) => value.isEmpty ? 'Email can\'t be empty' : null,
209    onSaved: (value) => _email = value.trim(),
210   ),
211  );
212 }
213
214 Widget _showPasswordInput() {
215  return Padding(
216   padding: const EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 15.0, 0.0, 0.0),
217   child: new TextFormField(
218    maxLines: 1,
219    obscureText: true,
220    autofocus: false,
221    decoration: new InputDecoration(
222      hintText: 'Password',
223      icon: new Icon(
224       Icons.lock,
225       color: Colors.grey,
226      )),
227    validator: (value) => value.isEmpty ? 'Password can\'t be empty' : null,
228    onSaved: (value) => _password = value.trim(),
229   ),
230  );
231 }
232
233 
234
235 Widget _showSecondaryButton() {
236  return new FlatButton(
237   child: _formMode == FormMode.LOGIN
238     ? new Text('Create an account',
239       style: new TextStyle(fontSize: 18.0, fontWeight: FontWeight.w300))
240     : new Text('Have an account? Sign in',
241       style:
242         new TextStyle(fontSize: 18.0, fontWeight: FontWeight.w300)),
243   onPressed: _formMode == FormMode.LOGIN
244     ? _changeFormToSignUp
245     : _changeFormToLogin,
246  );
247 }
248
249 Widget _showPrimaryButton() {
250  return new Padding(
251    padding: EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 45.0, 0.0, 0.0),
252    child: SizedBox(
253     height: 40.0,
254     child: new RaisedButton(
255      elevation: 5.0,
256      shape: new RoundedRectangleBorder(borderRadius: new BorderRadius.circular(30.0)),
257      color: Colors.blue,
258      child: _formMode == FormMode.LOGIN
259        ? new Text('Login',
260          style: new TextStyle(fontSize: 20.0, color: Colors.white))
261        : new Text('Create account',
262          style: new TextStyle(fontSize: 20.0, color: Colors.white)),
263      onPressed: _validateAndSubmit,
264     ),
265    ));
266 }
267 
268}

در این کد برای هر دو صفحه ثبت نام و ورود، از صفحه یکسانی استفاده کرده‌ایم. اما UI آن‌ها متفاوت است.

سپس یک فایل به نام home_page.dart ایجاد می‌کنیم. در این صفحه اصلی، فعالیت‌های زیر انجام خواهند یافت:

 • تغییر رمز عبور کاربر
 • تغییر ایمیل کاربر
 • ارسال ایمیل تأیید حساب به کاربر
 • حذف کاربر
 • خروج از حساب کاربری
1import 'package:flutter/material.dart';
2import '../services/authentication.dart';
3import 'package:firebase_database/firebase_database.dart';
4import 'dart:async';
5
6class HomePage extends StatefulWidget {
7 HomePage({Key key, this.auth, this.userId, this.onSignedOut})
8   : super(key: key);
9
10 final BaseAuth auth;
11 final VoidCallback onSignedOut;
12 final String userId;
13
14 @override
15 State<StatefulWidget> createState() => new _HomePageState();
16}
17
18class _HomePageState extends State<HomePage> {
19
20 final FirebaseDatabase _database = FirebaseDatabase.instance;
21 final GlobalKey<FormState> formKey = GlobalKey<FormState>();
22
23 final TextEditingController _emailFilter = new TextEditingController();
24 final TextEditingController _passwordFilter = new TextEditingController();
25 final TextEditingController _resetPasswordEmailFilter =
26   new TextEditingController();
27
28 String _email = "";
29 String _password = "";
30 String _resetPasswordEmail = "";
31
32 String _errorMessage;
33 bool _isIos;
34 bool _isLoading;
35
36 _HomePageState() {
37  _emailFilter.addListener(_emailListen);
38  _passwordFilter.addListener(_passwordListen);
39  _resetPasswordEmailFilter.addListener(_resetPasswordEmailListen);
40 }
41
42 void _resetPasswordEmailListen() {
43  if (_resetPasswordEmailFilter.text.isEmpty) {
44   _resetPasswordEmail = "";
45  } else {
46   _resetPasswordEmail = _resetPasswordEmailFilter.text;
47  }
48 }
49
50 void _emailListen() {
51  if (_emailFilter.text.isEmpty) {
52   _email = "";
53  } else {
54   _email = _emailFilter.text;
55  }
56 }
57
58 void _passwordListen() {
59  if (_passwordFilter.text.isEmpty) {
60   _password = "";
61  } else {
62   _password = _passwordFilter.text;
63  }
64 }
65
66 final _textEditingController = TextEditingController();
67
68 StreamSubscription<Event> _onTodoAddedSubscription;
69 StreamSubscription<Event> _onTodoChangedSubscription;
70
71 Query _todoQuery;
72
73 bool _isEmailVerified = false;
74
75 @override
76 void initState() {
77  super.initState();
78  _checkEmailVerification();
79 }
80
81 void _checkEmailVerification() async {
82  _isEmailVerified = await widget.auth.isEmailVerified();
83  if (!_isEmailVerified) {
84   _showVerifyEmailDialog();
85  }
86 }
87
88 void _resentVerifyEmail() {
89  widget.auth.sendEmailVerification();
90  _showVerifyEmailSentDialog();
91 }
92
93 void _showVerifyEmailDialog() {
94  showDialog(
95   context: context,
96   builder: (BuildContext context) {
97    // return object of type Dialog
98    return AlertDialog(
99     title: new Text("Verify your account"),
100     content: new Text("Please verify account in the link sent to email"),
101     actions: <Widget>[
102      new FlatButton(
103       child: new Text("Resent link"),
104       onPressed: () {
105        Navigator.of(context).pop();
106        _resentVerifyEmail();
107       },
108      ),
109      new FlatButton(
110       child: new Text("Dismiss"),
111       onPressed: () {
112        Navigator.of(context).pop();
113       },
114      ),
115     ],
116    );
117   },
118  );
119 }
120
121 void _showVerifyEmailSentDialog() {
122  showDialog(
123   context: context,
124   builder: (BuildContext context) {
125    // return object of type Dialog
126    return AlertDialog(
127     title: new Text("Verify your account"),
128     content:
129       new Text("Link to verify account has been sent to your email"),
130     actions: <Widget>[
131      new FlatButton(
132       child: new Text("Dismiss"),
133       onPressed: () {
134        Navigator.of(context).pop();
135       },
136      ),
137     ],
138    );
139   },
140  );
141 }
142
143 @override
144 void dispose() {
145  _onTodoAddedSubscription.cancel();
146  _onTodoChangedSubscription.cancel();
147  super.dispose();
148 }
149
150 
151
152 _signOut() async {
153  try {
154   await widget.auth.signOut();
155   widget.onSignedOut();
156  } catch (e) {
157   print(e);
158  }
159 }
160
161
162 Widget _showButtonList() {
163  return new Container(
164   padding: EdgeInsets.all(26.0),
165   child: new ListView(
166    children: <Widget>[
167     _showChangeEmailContainer(),
168     new SizedBox(
169      height: 40.0,
170     ),
171     _showChangePasswordContainer(),
172     new SizedBox(
173      height: 40.0,
174     ),
175     _showSentResetPasswordEmailContainer(),
176     new SizedBox(
177      height: 40.0,
178     ),
179     _removeUserContainer(),
180    ],
181   ),
182  );
183 }
184
185 @override
186 Widget build(BuildContext context) {
187  return new Scaffold(
188   appBar: new AppBar(
189    title: new Text('Flutter login demo'),
190    actions: <Widget>[
191     new FlatButton(
192       child: new Text('Logout',
193         style: new TextStyle(fontSize: 17.0, color: Colors.white)),
194       onPressed: _signOut)
195    ],
196   ),
197   body: _showButtonList(),
198  );
199 }
200
201 Widget _showEmailChangeErrorMessage() {
202  if (_errorMessage != null) {
203   return new Text(
204    _errorMessage,
205    style: TextStyle(
206      fontSize: 13.0,
207      color: Colors.red,
208      height: 1.0,
209      fontWeight: FontWeight.w300),
210   );
211  } else {
212   return new Container(
213    height: 0.0,
214   );
215  }
216 }
217
218 _showChangeEmailContainer() {
219  return Container(
220   decoration: BoxDecoration(
221    borderRadius: new BorderRadius.circular(30.0),
222    color: Colors.amberAccent,
223   ),
224   padding: EdgeInsets.fromLTRB(10, 20, 10, 20),
225   child: Column(
226    children: <Widget>[
227     new TextFormField(
228      controller: _emailFilter,
229      decoration: new InputDecoration(
230       contentPadding: EdgeInsets.fromLTRB(20.0, 15.0, 20.0, 15.0),
231       hintText: "Enter New Email",
232       border:
233         OutlineInputBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(22.0)),
234      ),
235     ),
236     new MaterialButton(
237      shape: RoundedRectangleBorder(
238        borderRadius: new BorderRadius.circular(30.0)),
239      onPressed: () {
240       // widget.auth.changeEmail("abc@gmail.com");
241       _changeEmail();
242      },
243      minWidth: MediaQuery.of(context).size.width,
244      padding: EdgeInsets.fromLTRB(20.0, 15.0, 20.0, 15.0),
245      color: Colors.blueAccent,
246      textColor: Colors.white,
247      child: Text(
248       "Change Email",
249       textAlign: TextAlign.center,
250      ),
251     ),
252    ],
253   ),
254  );
255 }
256
257 void _changeEmail() {
258  if (_email != null && _email.isNotEmpty) {
259   try {
260    print("============>" + _email);
261    widget.auth.changeEmail(_email);
262   } catch (e) {
263    print("============>" + e);
264    setState(() {
265     _isLoading = false;
266     if (_isIos) {
267      _errorMessage = e.details;
268     } else
269      _errorMessage = e.message;
270    });
271   }
272  } else {
273   print("email feild empty");
274  }
275 }
276
277 void _changePassword() {
278  if (_password != null && _password.isNotEmpty) {
279   print("============>" + _password);
280   widget.auth.changePassword(_password);
281  } else {
282   print("password feild empty");
283  }
284 }
285
286 void _removeUser() {
287  widget.auth.deleteUser();
288 }
289
290 void _sendResetPasswordMail() {
291  if (_resetPasswordEmail != null && _resetPasswordEmail.isNotEmpty) {
292   print("============>" + _resetPasswordEmail);
293   widget.auth.sendPasswordResetMail(_resetPasswordEmail);
294  } else {
295   print("password feild empty");
296  }
297 }
298
299 _showChangePasswordContainer() {
300  return Container(
301   decoration: BoxDecoration(
302    borderRadius: BorderRadius.circular(30.0),
303    color: Colors.brown
304   ),
305   padding: EdgeInsets.fromLTRB(10, 20, 10, 20),
306   child: Column(
307    children: <Widget>[
308     new TextFormField(
309      controller: _passwordFilter,
310      decoration: new InputDecoration(
311       contentPadding: EdgeInsets.fromLTRB(20.0, 15.0, 20.0, 15.0),
312       hintText: "Enter New Password",
313       border:
314         OutlineInputBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(22.0)),
315      ),
316     ),
317     new MaterialButton(
318      shape: RoundedRectangleBorder(
319        borderRadius: new BorderRadius.circular(30.0)),
320      onPressed: () {
321       _changePassword();
322      },
323      minWidth: MediaQuery.of(context).size.width,
324      padding: EdgeInsets.fromLTRB(20.0, 15.0, 20.0, 15.0),
325      color: Colors.blueAccent,
326      textColor: Colors.white,
327      child: Text(
328       "Change Password",
329       textAlign: TextAlign.center,
330      ),
331     ),
332    ],
333   ),
334  );
335 }
336
337 _showSentResetPasswordEmailContainer() {
338  return Column(
339   children: <Widget>[
340    new Container(
341     child: new TextFormField(
342      controller: _resetPasswordEmailFilter,
343      decoration: new InputDecoration(
344       contentPadding: EdgeInsets.fromLTRB(20.0, 15.0, 20.0, 15.0),
345       hintText: "Enter Email",
346       border:
347         OutlineInputBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(22.0)),
348      ),
349     ),
350    ),
351    new MaterialButton(
352     shape: RoundedRectangleBorder(
353       borderRadius: new BorderRadius.circular(30.0)),
354     onPressed: () {
355      _sendResetPasswordMail();
356     },
357     minWidth: MediaQuery.of(context).size.width,
358     padding: EdgeInsets.fromLTRB(20.0, 15.0, 20.0, 15.0),
359     color: Colors.blueAccent,
360     textColor: Colors.white,
361     child: Text(
362      "Send Password Reset Mail",
363      textAlign: TextAlign.center,
364     ),
365    ),
366   ],
367  );
368 }
369
370 _removeUserContainer() {
371  return new MaterialButton(
372   shape:
373     RoundedRectangleBorder(borderRadius: new BorderRadius.circular(30.0)),
374   onPressed: () {
375    _removeUser();
376   },
377   minWidth: MediaQuery.of(context).size.width,
378   padding: EdgeInsets.fromLTRB(20.0, 15.0, 20.0, 15.0),
379   color: Colors.red,
380   textColor: Colors.white,
381   child: Text(
382    "Remove User",
383    textAlign: TextAlign.center,
384   ),
385  );
386 }
387}

سپس یک صفحه به نام root_page.dart ایجاد کرده و کد زیر را در آن قرار می‌دهیم:

1import 'package:flutter/material.dart';
2import './login_signup_page.dart';
3import '../services/authentication.dart';
4import './home_page.dart';
5
6class RootPage extends StatefulWidget {
7 RootPage({this.auth});
8
9 final BaseAuth auth;
10
11 @override
12 State<StatefulWidget> createState() => new _RootPageState();
13}
14
15enum AuthStatus {
16 NOT_DETERMINED,
17 NOT_LOGGED_IN,
18 LOGGED_IN,
19}
20
21class _RootPageState extends State<RootPage> {
22 AuthStatus authStatus = AuthStatus.NOT_DETERMINED;
23 String _userId = "";
24
25 @override
26 void initState() {
27  super.initState();
28  widget.auth.getCurrentUser().then((user) {
29   setState(() {
30    if (user != null) {
31     _userId = user?.uid;
32    }
33    authStatus =
34      user?.uid == null ? AuthStatus.NOT_LOGGED_IN : AuthStatus.LOGGED_IN;
35   });
36  });
37 }
38
39 void _onLoggedIn() {
40  widget.auth.getCurrentUser().then((user){
41   setState(() {
42    _userId = user.uid.toString();
43   });
44  });
45  setState(() {
46   authStatus = AuthStatus.LOGGED_IN;
47
48  });
49 }
50
51 void _onSignedOut() {
52  setState(() {
53   authStatus = AuthStatus.NOT_LOGGED_IN;
54   _userId = "";
55  });
56 }
57
58 Widget _buildWaitingScreen() {
59  return Scaffold(
60   body: Container(
61    alignment: Alignment.center,
62    child: CircularProgressIndicator(),
63   ),
64  );
65 }
66
67 @override
68 Widget build(BuildContext context) {
69  switch (authStatus) {
70   case AuthStatus.NOT_DETERMINED:
71    return _buildWaitingScreen();
72    break;
73   case AuthStatus.NOT_LOGGED_IN:
74    return new LoginSignUpPage(
75     auth: widget.auth,
76     onSignedIn: _onLoggedIn,
77    );
78    break;
79   case AuthStatus.LOGGED_IN:
80    if (_userId.length > 0 && _userId != null) {
81     return new HomePage(
82      userId: _userId,
83      auth: widget.auth,
84      onSignedOut: _onSignedOut,
85     );
86    } else return _buildWaitingScreen();
87    break;
88   default:
89    return _buildWaitingScreen();
90  }
91 }
92}

در این کد تصمیم‌گیری می‌شود که در زمان بارگذاری اپلیکیشن کدام صفحه باید بارگذاری شود. اگر کاربر ورود کرده باشد، به صفحه ورود هدایت می‌شود. در غیر این صورت اگر کاربر از قبل احراز هویت شده باشد، به صفحه اصلی هدایت خواهد شد.

در نهایت فایل main.dart را به صورت زیر تغییر می‌دهیم:

1import 'package:flutter/material.dart';
2import './pages/root_page.dart';
3import './services/authentication.dart';
4
5void main() => runApp(MyApp());
6
7
8class MyApp extends StatelessWidget {
9
10 @override
11 Widget build(BuildContext context) {
12  return MaterialApp(
13   title: 'Startup Name Generator',
14   home: new RootPage(auth: new Auth())
15   );
16 }
17 
18}

اکنون می‌توانید اپلیکیشن را با اجرای دستور flutter run روی ترمینال باز کنید.

احراز هویت فایربیس با فلاتر
احراز هویت فایربیس با فلاتر
احراز هویت فایربیس با فلاتر
احراز هویت فایربیس با فلاتر

سخن پایانی

در این راهنما با شیوه استفاده از فایربیس برای لاگین کاربران از طریق اپلیکیشن‌های موبایل و اجرای کارکردهای دیگر در فایربیس آشنا شدیم. بدین ترتیب می‌توانید یک اپلیکیشن احراز هویت با استفاده از فایربیس ایجاد کنید. اگر در هر مرحله از اجرای اپلیکیشن با مشکل مواجه شدید، می‌توانید کد کامل این پروژه را در این ریپوی گیت‌هاب (+) ملاحظه کنید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

==

بر اساس رای ۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
abeythilakeudara3
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *