برنامه نویسی 529 بازدید

در این مقاله شیوه ایجاد یک اپلیکیشن با فلاتر را شرح داده و اتصال آن به سیستم احراز هویت فایربیس را مورد بررسی قرار می‌دهیم. قصد ما این است که با فایربیس تعامل پیدا کنیم تا هویت کاربر را احراز کرده و تابع‌های دیگری را نیز در فایربیس اجرا کنیم. در این راهنما می‌توانید یک اپلیکیشن ساده فلاتر بسازید که در آن کاربر می‌تواند از طریق اپلیکیشن ثبت نام کرده و در آن لاگین کند. اگر کاربر تمایل داشته باشد، می‌تواند ایمیل و رمز عبور را تغییر دهد و یا حتی حساب کاربری را حذف کند.

اهداف

احراز هویت فایربیس با فلاتر

اهداف این پروژه شامل موارد زیر هستند:

 • پیکربندی فایربیس روی پروژه فلاتر
 • ایجاد فرم‌های ثبت نام، لاگین و دیگر کارکردها در فایربیس

روش اجرای پروژه

در این بخش و همانطور که از عنوان بر می‌آید، روش اجرای پروژه را با هم مرور می‌کنیم.

گام 1

قبل از هر چیز باید یک پروژه فلاتر ایجاد کنیم. اگر نمی‌دانید چگونه باید پروژه فلاتر ایجاد کنید، می‌توانید از این راهنمای مجله فرادرس کمک بگیرید:

پس از ایجاد پروژه فلاتر باید فایربیس را روی پروژه پیکربندی کنیم. در مورد اندروید به کنسول فایربیس بروید و روی دکمه «افزودن اپلیکیشن» (Add App) کلیک کنید تا با انتخاب آیکون اندروید فرمی مانند زیر نمایش یابد:

احراز هویت فایربیس با فلاتر

نام پروژه را اضافه کنید. با باز کردن فایل AndroidManifest در مسیر android/app/src/main/AndroidManifest.xml می‌توانید نام پروژه را به دست آورید. پس از آن فایل google-services.json را دانلود کنید. سپس به پروژه بروید و فایل google-services.json را درون پوشه دایرکتوری اندروید یعنی android/app قرار دهید.

باید افزونه Google Services Gradle را نیز برای خواندن فایل Google Services Gradle اضافه کنیم. بنابراین فایل build.gradle را به صورت زیر ویرایش کنید:

احراز هویت فایربیس با فلاتر

پس از پایان یافتن ویرایش‌ها پروژه را همگام‌سازی (Sync) کنید.

در مورد iOS، برای اجرای Xcode ابتدا ios/Runner.xcworkspace را باز کنید. نام پکیج را می‌توانید در شناسه bundle در نمای Runner ببینید. فایل config را که به صورت GoogleService-info.plist است دانلود کنید. این فایل را درون زیرپوشه Runner درون Runner که به صورت زیر است، بکشید:

احراز هویت فایربیس با فلاتر

سپس به کنسول فایربیس بروید و روی دکمه احراز هویت در سمت چپ نوار ناوبری بزنید. سپس ایمیل/رمز عبور را فعال کنید. با این فعال‌سازی می‌توانید کاربران را در فایربیس ثبت نام کنید.

احراز هویت فایربیس با فلاتر

اکنون پیکربندی فایربیس انجام یافته است. کار بعدی که باید انجام دهیم در سطح کد است.

گام 2

در این بخش باید وابستگی‌ها را به پروژه فلاتر خود اضافه کنیم. به این منظور به فایل pubspec.yaml بروید و زیر وابستگی‌ها خط زیر را اضافه کنید:

firebase_auth: ^0.9.0

پروژه را ذخیره کنید.

گام 3

اکنون باید سرویس‌هایی که به اپلیکیشن موبایل با فایربیس وصل می‌شوند را بنویسیم. درون پوشه lib یک پوشه جدید به نام Services ایجاد می‌کنیم. سپس یک فایل dart درون پوشه Services به نام authentication.dart ایجاد کرده و کد زیر را در آن قرار می‌دهیم:

import 'dart:async';
import 'package:firebase_auth/firebase_auth.dart';

abstract class BaseAuth {
 Future<String> signIn(String email, String password);

 Future<String> signUp(String email, String password);

 Future<FirebaseUser> getCurrentUser();

 Future<void> sendEmailVerification();

 Future<void> signOut();

 Future<bool> isEmailVerified();

 Future<void> changeEmail(String email);

 Future<void> changePassword(String password);

 Future<void> deleteUser();

 Future<void> sendPasswordResetMail(String email);
}

class Auth implements BaseAuth {
 final FirebaseAuth _firebaseAuth = FirebaseAuth.instance;

 Future<String> signIn(String email, String password) async {
  FirebaseUser user = await _firebaseAuth.signInWithEmailAndPassword(email: email, password: password);
  return user.uid;
 }

 Future<String> signUp(String email, String password) async {
  FirebaseUser user = await _firebaseAuth.createUserWithEmailAndPassword(
    email: email, password: password);
  return user.uid;
 }

 Future<FirebaseUser> getCurrentUser() async {
  FirebaseUser user = await _firebaseAuth.currentUser();
  return user;
 }

 Future<void> signOut() async {
  return _firebaseAuth.signOut();
 }

 Future<void> sendEmailVerification() async {
  FirebaseUser user = await _firebaseAuth.currentUser();
  user.sendEmailVerification();
 }

 Future<bool> isEmailVerified() async {
  FirebaseUser user = await _firebaseAuth.currentUser();
  return user.isEmailVerified;
 }

 @override
 Future<void> changeEmail(String email) async {
  FirebaseUser user = await _firebaseAuth.currentUser();
  user.updateEmail(email).then((_) {
   print("Succesfull changed email");
  }).catchError((error) {
   print("email can't be changed" + error.toString());
  });
  return null;
 }

 @override
 Future<void> changePassword(String password) async {
  FirebaseUser user = await _firebaseAuth.currentUser();
  user.updatePassword(password).then((_) {
   print("Succesfull changed password");
  }).catchError((error) {
   print("Password can't be changed" + error.toString());
  });
  return null;
 }

 @override
 Future<void> deleteUser() async {
  FirebaseUser user = await _firebaseAuth.currentUser();
  user.delete().then((_) {
   print("Succesfull user deleted");
  }).catchError((error) {
   print("user can't be delete" + error.toString());
  });
  return null;
 }

 @override
 Future<void> sendPasswordResetMail(String email) async{
  await _firebaseAuth.sendPasswordResetEmail(email: email);
  return null;
 }

}

در کد فوق، یک کلاس به نام BaseAuth ایجاد می‌کنیم تا متدی که قصد داریم پیاده‌سازی کنیم را بنویسیم و پارامترها را ارسال کنیم. سپس یک کلاس مجزا به نام Auth ایجاد می‌کنیم آن را در کلاس BaseAuth پیاده‌سازی می‌کنیم به طوری که متدهای الحاق یافته بتوانند در Auth پیاده‌سازی شوند.

گام 4

در این گام باید صفحه‌های ثبت نام و لاگین کاربر را طراحی کنیم. یک پوشه درون دایرکتوری lib به نام pages ایجاد کنید. درون پوشه pages یک فایل دارت به نام login_signup_page.dart ایجاد کرده و کد دارت زیر را در آن بنویسید:

import 'package:flutter/material.dart';
import '../services/authentication.dart';

class LoginSignUpPage extends StatefulWidget {
 LoginSignUpPage({this.auth, this.onSignedIn});

 final BaseAuth auth;
 final VoidCallback onSignedIn;

 @override
 State<StatefulWidget> createState() => new _LoginSignUpPageState();
}

enum FormMode { LOGIN, SIGNUP }

class _LoginSignUpPageState extends State<LoginSignUpPage> {
 final _formKey = new GlobalKey<FormState>();

 String _email;
 String _password;
 String _errorMessage;

 // Initial form is login form
 FormMode _formMode = FormMode.LOGIN;
 bool _isIos;
 bool _isLoading;

 // Check if form is valid before perform login or signup
 bool _validateAndSave() {
  final form = _formKey.currentState;
  if (form.validate()) {
   form.save();
   return true;
  }
  return false;
 }

 // Perform login or signup
 void _validateAndSubmit() async {
  setState(() {
   _errorMessage = "";
   _isLoading = true;
  });
  if (_validateAndSave()) {
   String userId = "";
   try {
    if (_formMode == FormMode.LOGIN) {
     userId = await widget.auth.signIn(_email, _password);
     print('Signed in: $userId');
    } else {
     userId = await widget.auth.signUp(_email, _password);
     widget.auth.sendEmailVerification();
     _showVerifyEmailSentDialog();
     print('Signed up user: $userId');
    }
    setState(() {
     _isLoading = false;
    });

    if (userId.length > 0 && userId != null && _formMode == FormMode.LOGIN) {
     widget.onSignedIn();
    }

   } catch (e) {
    print('Error: $e');
    setState(() {
     _isLoading = false;
     if (_isIos) {
      _errorMessage = e.details;
     } else
      _errorMessage = e.message;
    });
   }
  }
 }


 @override
 void initState() {
  _errorMessage = "";
  _isLoading = false;
  super.initState();
 }

 void _changeFormToSignUp() {
  _formKey.currentState.reset();
  _errorMessage = "";
  setState(() {
   _formMode = FormMode.SIGNUP;
  });
 }

 void _changeFormToLogin() {
  _formKey.currentState.reset();
  _errorMessage = "";
  setState(() {
   _formMode = FormMode.LOGIN;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  _isIos = Theme.of(context).platform == TargetPlatform.iOS;
  return new Scaffold(
    appBar: new AppBar(
     title: new Text('Flutter Firebase Authentication'),
    ),
    body: Stack(
     children: <Widget>[
      _showBody(),
      _showCircularProgress(),
     ],
    ));
 }

 Widget _showCircularProgress(){
  if (_isLoading) {
   return Center(child: CircularProgressIndicator());
  } return Container(height: 0.0, width: 0.0,);

 }

 void _showVerifyEmailSentDialog() {
  showDialog(
   context: context,
   builder: (BuildContext context) {
    // return object of type Dialog
    return AlertDialog(
     title: new Text("Verify your account"),
     content: new Text("Link to verify account has been sent to your email"),
     actions: <Widget>[
      new FlatButton(
       child: new Text("Dismiss"),
       onPressed: () {
        _changeFormToLogin();
        Navigator.of(context).pop();
       },
      ),
     ],
    );
   },
  );
 }

 Widget _showBody(){
  return new Container(
    padding: EdgeInsets.all(16.0),
    child: new Form(
     key: _formKey,
     child: new ListView(
      shrinkWrap: true,
      children: <Widget>[
       _showLogo(),
       _showEmailInput(),
       _showPasswordInput(),
       _showPrimaryButton(),
       _showSecondaryButton(),
       _showErrorMessage(),
      ],
     ),
    ));
 }

 Widget _showErrorMessage() {
  if (_errorMessage.length > 0 && _errorMessage != null) {
   return new Text(
    _errorMessage,
    style: TextStyle(
      fontSize: 13.0,
      color: Colors.red,
      height: 1.0,
      fontWeight: FontWeight.w300),
   );
  } else {
   return new Container(
    height: 0.0,
   );
  }
 }

 Widget _showLogo() {
  return new Hero(
   tag: 'hero',
   child: Padding(
    padding: EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 30.0, 0.0, 0.0),
    child: CircleAvatar(
     backgroundColor: Colors.transparent,
     radius: 48.0,
     child: Image.asset('assets/images/logo.png'),
    ),
   ),
  );
 }

 Widget _showEmailInput() {
  return Padding(
   padding: const EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 100.0, 0.0, 0.0),
   child: new TextFormField(
    maxLines: 1,
    keyboardType: TextInputType.emailAddress,
    autofocus: false,
    decoration: new InputDecoration(
      hintText: 'Email',
      icon: new Icon(
       Icons.mail,
       color: Colors.grey,
      )),
    validator: (value) => value.isEmpty ? 'Email can\'t be empty' : null,
    onSaved: (value) => _email = value.trim(),
   ),
  );
 }

 Widget _showPasswordInput() {
  return Padding(
   padding: const EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 15.0, 0.0, 0.0),
   child: new TextFormField(
    maxLines: 1,
    obscureText: true,
    autofocus: false,
    decoration: new InputDecoration(
      hintText: 'Password',
      icon: new Icon(
       Icons.lock,
       color: Colors.grey,
      )),
    validator: (value) => value.isEmpty ? 'Password can\'t be empty' : null,
    onSaved: (value) => _password = value.trim(),
   ),
  );
 }

 

 Widget _showSecondaryButton() {
  return new FlatButton(
   child: _formMode == FormMode.LOGIN
     ? new Text('Create an account',
       style: new TextStyle(fontSize: 18.0, fontWeight: FontWeight.w300))
     : new Text('Have an account? Sign in',
       style:
         new TextStyle(fontSize: 18.0, fontWeight: FontWeight.w300)),
   onPressed: _formMode == FormMode.LOGIN
     ? _changeFormToSignUp
     : _changeFormToLogin,
  );
 }

 Widget _showPrimaryButton() {
  return new Padding(
    padding: EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 45.0, 0.0, 0.0),
    child: SizedBox(
     height: 40.0,
     child: new RaisedButton(
      elevation: 5.0,
      shape: new RoundedRectangleBorder(borderRadius: new BorderRadius.circular(30.0)),
      color: Colors.blue,
      child: _formMode == FormMode.LOGIN
        ? new Text('Login',
          style: new TextStyle(fontSize: 20.0, color: Colors.white))
        : new Text('Create account',
          style: new TextStyle(fontSize: 20.0, color: Colors.white)),
      onPressed: _validateAndSubmit,
     ),
    ));
 }
 
}

در این کد برای هر دو صفحه ثبت نام و ورود، از صفحه یکسانی استفاده کرده‌ایم. اما UI آن‌ها متفاوت است.

سپس یک فایل به نام home_page.dart ایجاد می‌کنیم. در این صفحه اصلی، فعالیت‌های زیر انجام خواهند یافت:

 • تغییر رمز عبور کاربر
 • تغییر ایمیل کاربر
 • ارسال ایمیل تأیید حساب به کاربر
 • حذف کاربر
 • خروج از حساب کاربری
import 'package:flutter/material.dart';
import '../services/authentication.dart';
import 'package:firebase_database/firebase_database.dart';
import 'dart:async';

class HomePage extends StatefulWidget {
 HomePage({Key key, this.auth, this.userId, this.onSignedOut})
   : super(key: key);

 final BaseAuth auth;
 final VoidCallback onSignedOut;
 final String userId;

 @override
 State<StatefulWidget> createState() => new _HomePageState();
}

class _HomePageState extends State<HomePage> {

 final FirebaseDatabase _database = FirebaseDatabase.instance;
 final GlobalKey<FormState> formKey = GlobalKey<FormState>();

 final TextEditingController _emailFilter = new TextEditingController();
 final TextEditingController _passwordFilter = new TextEditingController();
 final TextEditingController _resetPasswordEmailFilter =
   new TextEditingController();

 String _email = "";
 String _password = "";
 String _resetPasswordEmail = "";

 String _errorMessage;
 bool _isIos;
 bool _isLoading;

 _HomePageState() {
  _emailFilter.addListener(_emailListen);
  _passwordFilter.addListener(_passwordListen);
  _resetPasswordEmailFilter.addListener(_resetPasswordEmailListen);
 }

 void _resetPasswordEmailListen() {
  if (_resetPasswordEmailFilter.text.isEmpty) {
   _resetPasswordEmail = "";
  } else {
   _resetPasswordEmail = _resetPasswordEmailFilter.text;
  }
 }

 void _emailListen() {
  if (_emailFilter.text.isEmpty) {
   _email = "";
  } else {
   _email = _emailFilter.text;
  }
 }

 void _passwordListen() {
  if (_passwordFilter.text.isEmpty) {
   _password = "";
  } else {
   _password = _passwordFilter.text;
  }
 }

 final _textEditingController = TextEditingController();

 StreamSubscription<Event> _onTodoAddedSubscription;
 StreamSubscription<Event> _onTodoChangedSubscription;

 Query _todoQuery;

 bool _isEmailVerified = false;

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  _checkEmailVerification();
 }

 void _checkEmailVerification() async {
  _isEmailVerified = await widget.auth.isEmailVerified();
  if (!_isEmailVerified) {
   _showVerifyEmailDialog();
  }
 }

 void _resentVerifyEmail() {
  widget.auth.sendEmailVerification();
  _showVerifyEmailSentDialog();
 }

 void _showVerifyEmailDialog() {
  showDialog(
   context: context,
   builder: (BuildContext context) {
    // return object of type Dialog
    return AlertDialog(
     title: new Text("Verify your account"),
     content: new Text("Please verify account in the link sent to email"),
     actions: <Widget>[
      new FlatButton(
       child: new Text("Resent link"),
       onPressed: () {
        Navigator.of(context).pop();
        _resentVerifyEmail();
       },
      ),
      new FlatButton(
       child: new Text("Dismiss"),
       onPressed: () {
        Navigator.of(context).pop();
       },
      ),
     ],
    );
   },
  );
 }

 void _showVerifyEmailSentDialog() {
  showDialog(
   context: context,
   builder: (BuildContext context) {
    // return object of type Dialog
    return AlertDialog(
     title: new Text("Verify your account"),
     content:
       new Text("Link to verify account has been sent to your email"),
     actions: <Widget>[
      new FlatButton(
       child: new Text("Dismiss"),
       onPressed: () {
        Navigator.of(context).pop();
       },
      ),
     ],
    );
   },
  );
 }

 @override
 void dispose() {
  _onTodoAddedSubscription.cancel();
  _onTodoChangedSubscription.cancel();
  super.dispose();
 }

 

 _signOut() async {
  try {
   await widget.auth.signOut();
   widget.onSignedOut();
  } catch (e) {
   print(e);
  }
 }


 Widget _showButtonList() {
  return new Container(
   padding: EdgeInsets.all(26.0),
   child: new ListView(
    children: <Widget>[
     _showChangeEmailContainer(),
     new SizedBox(
      height: 40.0,
     ),
     _showChangePasswordContainer(),
     new SizedBox(
      height: 40.0,
     ),
     _showSentResetPasswordEmailContainer(),
     new SizedBox(
      height: 40.0,
     ),
     _removeUserContainer(),
    ],
   ),
  );
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return new Scaffold(
   appBar: new AppBar(
    title: new Text('Flutter login demo'),
    actions: <Widget>[
     new FlatButton(
       child: new Text('Logout',
         style: new TextStyle(fontSize: 17.0, color: Colors.white)),
       onPressed: _signOut)
    ],
   ),
   body: _showButtonList(),
  );
 }

 Widget _showEmailChangeErrorMessage() {
  if (_errorMessage != null) {
   return new Text(
    _errorMessage,
    style: TextStyle(
      fontSize: 13.0,
      color: Colors.red,
      height: 1.0,
      fontWeight: FontWeight.w300),
   );
  } else {
   return new Container(
    height: 0.0,
   );
  }
 }

 _showChangeEmailContainer() {
  return Container(
   decoration: BoxDecoration(
    borderRadius: new BorderRadius.circular(30.0),
    color: Colors.amberAccent,
   ),
   padding: EdgeInsets.fromLTRB(10, 20, 10, 20),
   child: Column(
    children: <Widget>[
     new TextFormField(
      controller: _emailFilter,
      decoration: new InputDecoration(
       contentPadding: EdgeInsets.fromLTRB(20.0, 15.0, 20.0, 15.0),
       hintText: "Enter New Email",
       border:
         OutlineInputBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(22.0)),
      ),
     ),
     new MaterialButton(
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: new BorderRadius.circular(30.0)),
      onPressed: () {
       // widget.auth.changeEmail("abc@gmail.com");
       _changeEmail();
      },
      minWidth: MediaQuery.of(context).size.width,
      padding: EdgeInsets.fromLTRB(20.0, 15.0, 20.0, 15.0),
      color: Colors.blueAccent,
      textColor: Colors.white,
      child: Text(
       "Change Email",
       textAlign: TextAlign.center,
      ),
     ),
    ],
   ),
  );
 }

 void _changeEmail() {
  if (_email != null && _email.isNotEmpty) {
   try {
    print("============>" + _email);
    widget.auth.changeEmail(_email);
   } catch (e) {
    print("============>" + e);
    setState(() {
     _isLoading = false;
     if (_isIos) {
      _errorMessage = e.details;
     } else
      _errorMessage = e.message;
    });
   }
  } else {
   print("email feild empty");
  }
 }

 void _changePassword() {
  if (_password != null && _password.isNotEmpty) {
   print("============>" + _password);
   widget.auth.changePassword(_password);
  } else {
   print("password feild empty");
  }
 }

 void _removeUser() {
  widget.auth.deleteUser();
 }

 void _sendResetPasswordMail() {
  if (_resetPasswordEmail != null && _resetPasswordEmail.isNotEmpty) {
   print("============>" + _resetPasswordEmail);
   widget.auth.sendPasswordResetMail(_resetPasswordEmail);
  } else {
   print("password feild empty");
  }
 }

 _showChangePasswordContainer() {
  return Container(
   decoration: BoxDecoration(
    borderRadius: BorderRadius.circular(30.0),
    color: Colors.brown
   ),
   padding: EdgeInsets.fromLTRB(10, 20, 10, 20),
   child: Column(
    children: <Widget>[
     new TextFormField(
      controller: _passwordFilter,
      decoration: new InputDecoration(
       contentPadding: EdgeInsets.fromLTRB(20.0, 15.0, 20.0, 15.0),
       hintText: "Enter New Password",
       border:
         OutlineInputBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(22.0)),
      ),
     ),
     new MaterialButton(
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: new BorderRadius.circular(30.0)),
      onPressed: () {
       _changePassword();
      },
      minWidth: MediaQuery.of(context).size.width,
      padding: EdgeInsets.fromLTRB(20.0, 15.0, 20.0, 15.0),
      color: Colors.blueAccent,
      textColor: Colors.white,
      child: Text(
       "Change Password",
       textAlign: TextAlign.center,
      ),
     ),
    ],
   ),
  );
 }

 _showSentResetPasswordEmailContainer() {
  return Column(
   children: <Widget>[
    new Container(
     child: new TextFormField(
      controller: _resetPasswordEmailFilter,
      decoration: new InputDecoration(
       contentPadding: EdgeInsets.fromLTRB(20.0, 15.0, 20.0, 15.0),
       hintText: "Enter Email",
       border:
         OutlineInputBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(22.0)),
      ),
     ),
    ),
    new MaterialButton(
     shape: RoundedRectangleBorder(
       borderRadius: new BorderRadius.circular(30.0)),
     onPressed: () {
      _sendResetPasswordMail();
     },
     minWidth: MediaQuery.of(context).size.width,
     padding: EdgeInsets.fromLTRB(20.0, 15.0, 20.0, 15.0),
     color: Colors.blueAccent,
     textColor: Colors.white,
     child: Text(
      "Send Password Reset Mail",
      textAlign: TextAlign.center,
     ),
    ),
   ],
  );
 }

 _removeUserContainer() {
  return new MaterialButton(
   shape:
     RoundedRectangleBorder(borderRadius: new BorderRadius.circular(30.0)),
   onPressed: () {
    _removeUser();
   },
   minWidth: MediaQuery.of(context).size.width,
   padding: EdgeInsets.fromLTRB(20.0, 15.0, 20.0, 15.0),
   color: Colors.red,
   textColor: Colors.white,
   child: Text(
    "Remove User",
    textAlign: TextAlign.center,
   ),
  );
 }
}

سپس یک صفحه به نام root_page.dart ایجاد کرده و کد زیر را در آن قرار می‌دهیم:

import 'package:flutter/material.dart';
import './login_signup_page.dart';
import '../services/authentication.dart';
import './home_page.dart';

class RootPage extends StatefulWidget {
 RootPage({this.auth});

 final BaseAuth auth;

 @override
 State<StatefulWidget> createState() => new _RootPageState();
}

enum AuthStatus {
 NOT_DETERMINED,
 NOT_LOGGED_IN,
 LOGGED_IN,
}

class _RootPageState extends State<RootPage> {
 AuthStatus authStatus = AuthStatus.NOT_DETERMINED;
 String _userId = "";

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  widget.auth.getCurrentUser().then((user) {
   setState(() {
    if (user != null) {
     _userId = user?.uid;
    }
    authStatus =
      user?.uid == null ? AuthStatus.NOT_LOGGED_IN : AuthStatus.LOGGED_IN;
   });
  });
 }

 void _onLoggedIn() {
  widget.auth.getCurrentUser().then((user){
   setState(() {
    _userId = user.uid.toString();
   });
  });
  setState(() {
   authStatus = AuthStatus.LOGGED_IN;

  });
 }

 void _onSignedOut() {
  setState(() {
   authStatus = AuthStatus.NOT_LOGGED_IN;
   _userId = "";
  });
 }

 Widget _buildWaitingScreen() {
  return Scaffold(
   body: Container(
    alignment: Alignment.center,
    child: CircularProgressIndicator(),
   ),
  );
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  switch (authStatus) {
   case AuthStatus.NOT_DETERMINED:
    return _buildWaitingScreen();
    break;
   case AuthStatus.NOT_LOGGED_IN:
    return new LoginSignUpPage(
     auth: widget.auth,
     onSignedIn: _onLoggedIn,
    );
    break;
   case AuthStatus.LOGGED_IN:
    if (_userId.length > 0 && _userId != null) {
     return new HomePage(
      userId: _userId,
      auth: widget.auth,
      onSignedOut: _onSignedOut,
     );
    } else return _buildWaitingScreen();
    break;
   default:
    return _buildWaitingScreen();
  }
 }
}

در این کد تصمیم‌گیری می‌شود که در زمان بارگذاری اپلیکیشن کدام صفحه باید بارگذاری شود. اگر کاربر ورود کرده باشد، به صفحه ورود هدایت می‌شود. در غیر این صورت اگر کاربر از قبل احراز هویت شده باشد، به صفحه اصلی هدایت خواهد شد.

در نهایت فایل main.dart را به صورت زیر تغییر می‌دهیم:

import 'package:flutter/material.dart';
import './pages/root_page.dart';
import './services/authentication.dart';

void main() => runApp(MyApp());


class MyApp extends StatelessWidget {

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Startup Name Generator',
   home: new RootPage(auth: new Auth())
   );
 }
 
}

اکنون می‌توانید اپلیکیشن را با اجرای دستور flutter run روی ترمینال باز کنید.

احراز هویت فایربیس با فلاتر احراز هویت فایربیس با فلاتر احراز هویت فایربیس با فلاتر احراز هویت فایربیس با فلاتر

سخن پایانی

در این راهنما با شیوه استفاده از فایربیس برای لاگین کاربران از طریق اپلیکیشن‌های موبایل و اجرای کارکردهای دیگر در فایربیس آشنا شدیم. بدین ترتیب می‌توانید یک اپلیکیشن احراز هویت با استفاده از فایربیس ایجاد کنید. اگر در هر مرحله از اجرای اپلیکیشن با مشکل مواجه شدید، می‌توانید کد کامل این پروژه را در این ریپوی گیت‌هاب (+) ملاحظه کنید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

==

اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«میثم لطفی» دانش‌آموخته ریاضیات و شیفته فناوری به خصوص در حوزه رایانه است. وی در حال حاضر علاوه بر پیگیری علاقه‌مندی‌هایش در رشته‌های برنامه‌نویسی، کپی‌رایتینگ و محتوای چندرسانه‌ای، در زمینه نگارش مقالاتی با محوریت نرم‌افزار نیز با مجله فرادرس همکاری دارد.

بر اساس رای 2 نفر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *