ساخت بازی دوز با جاوا اسکریپت — از صفر تا صد

آخرین به‌روزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
زمان مطالعه: ۵ دقیقه
ساخت بازی دوز با جاوا اسکریپت

در این مقاله به صورت عملی با روش ساخت بازی دوز با جاوا اسکریپت خالص آشنا خواهیم شد. برای اجرای مراحل این راهنما شما باید برخی اطلاعاتی مقدماتی در مورد HTML ‌،CSS و تابع‌های سلکتور کوئری داشته باشید. ابتدا یک ساختار ابتدایی برای بازی خود ایجاد می‌کنیم. بنابراین باید مطمئن شویم که یک رابط کاربری مناسب داریم. برای سهولت کار این بخش را به چند بخش کوچک‌تر تقسیم می‌کنیم. به این ترتیب نگهداری کد آسان خواهد بود. این بخش‌ها به شرح زیر هستند:

 • عنوان
 • شبکه 3 در 3
 • نمایش اطلاعات نوبت بازیکن جاری
 • نمایش برنده بازی
  نمایش نتیجه تساوی
 • دکمه شروع مجدد برای کل بازی

در ادامه روند بازی را برای هر کلیک روی خانه‌ها مرور می‌کنیم.

 • هر گونه کلیک روی خانه‌های جدول بازی ردگیری می‌شود.
 • بررسی می‌شود آیا حرکت مجاز است و آیا قبلاً روی خانه مورد نظر کلیک شده است یا نه.
 • حالت بازی به‌روزرسانی می‌شود.
 • حالت بازی اعتبارسنجی می‌شود.
 • تغییرهای ایجاد شده در UI به‌روزرسانی می‌شود.
 • تا پایان یافتن بازی این مراحل تکرار می‌شود.

در ادامه به کدنویسی پروژه بازی می‌پردازیم.

ساختار پوشه‌های پروژه

کار خود را با ساخت رابط کاربری بازی آغاز می‌کنیم. چنان که پیش‌تر اشاره کردیم، این یک بازی ساده است و از این رو رابط کاربری آن نیز ساده خواهد بود.

این ساختار شامل سه فایل اصلی به شرح زیر است:

 • index.html – شامل ساختار UI است.
 • style.css – ظاهر زیباتری به بازی می‌بخشد.
 • script.js – شامل منطق بازی است.

بخش HTML ساخت بازی دوز

فایل HTML این بازی به صورت زیر است:

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
     content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Tic Tac Toe</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <section>
    <h1 class="game--title">Tic Tac Toe</h1>
    <div class="game--container">
      <div data-cell-index="0" class="cell"></div>
      <div data-cell-index="1" class="cell"></div>
      <div data-cell-index="2" class="cell"></div>
      <div data-cell-index="3" class="cell"></div>
      <div data-cell-index="4" class="cell"></div>
      <div data-cell-index="5" class="cell"></div>
      <div data-cell-index="6" class="cell"></div>
      <div data-cell-index="7" class="cell"></div>
      <div data-cell-index="8" class="cell"></div>
    </div>
    <h2 class="game--status"></h2>
    <button class="game--restart">Restart Game</button>
  </section>
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>

استایل شیت بازی در تگ <head> قرار دارد تا استایل شیت پیش از HTML بارگذاری شود. همچنین فایل script.js را نیز درست بالای تگ پایانی </body> قرار داده‌ایم تا فایل جاوا اسکریپت پس از HTML بارگذاری شود.

یک عنصر <h2> نیز داریم که اطلاعات بازی و دکمه ری‌استارت را نمایش می‌دهد. همچنین هر کدام شامل خصوصیات اندیس خانه‌های داده‌ای هستند که برای ردگیری‌ کلیک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بخش CSS ساخت بازی دوز

فایل CSS بازی دوز ما به صورت زیر است:

body {
  font-family: "Arial", sans-serif;
}
section {
  text-align: center;
}
.game--container {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, auto);
  width: 306px;
  margin: 50px auto;
}
.cell {
  font-family: "Permanent Marker", cursive;
  width: 100px;
  height: 100px;
  box-shadow: 0 0 0 1px #333333;
  border: 1px solid #333333;
  cursor: pointer;
line-height: 100px;
  font-size: 60px;
}

استایل‌هایی که در فایل فوق می‌بینید روی کانتینر game. برای هر خانه گرید CSS ما پیاده‌سازی می‌شوند. ما یک گرید 3 در 3 می‌سازیم تا مطمئن شویم که قالب ستون گرید مناسب است و سپس آن را تکرار می‌کنیم. این کد خانه‌ها را به 2 ستون تقسیم می‌کند و به این ترتیب خانه به صورت خودکار عرض خود را مشخص می‌سازد.

ساخت بازی دوز با جاوا اسکریپت

بخش جاوا اسکریپت ساخت بازی دوز

اکنون نوبت به طراحی منطق بازی می‌رسد. ما کدهای جاوا اسکریپت را به قطعه‌های کوچکی تقسیم کرده‌ایم.

/*
We store our game status element here to allow us to more easily 
use it later on 
*/
const statusDisplay = document.querySelector('.game--status');
let gameActive = true;
let currentPlayer = "X";
let gameState = ["", "", "", "", "", "", "", "", ""];
const winningMessage = () => `Player ${currentPlayer} has won!`;
const drawMessage = () => `Game ended in a draw!`;
const currentPlayerTurn = () => `It's ${currentPlayer}'s turn`;
/*
We set the inital message to let the players know whose turn it is
*/
statusDisplay.innerHTML = currentPlayerTurn();
function handleCellPlayed() {

}
function handlePlayerChange() {

}
function handleResultValidation() {

}
function handleCellClick() {

}
function handleRestartGame() {

}
document.querySelectorAll('.cell').forEach(cell => cell.addEventListener('click', handleCellClick));
document.querySelector('.game--restart').addEventListener('click', handleRestartGame);

قبلاً منطق بازی را توضیح داده‌ایم. اینک باید منطق بازی را مدیریت کنیم.

handleCellClick

در تابع handleCellClick باید دو مورد را مدیریت کنیم. ابتدا باید بررسی کنیم آیا قبلاً روی خانه کنونی کلیک شده است یا نه. اگر چنین نباشد، روند بازی ادامه می‌یابد. روش کار به صورت زیر است:

function handleCellClick(clickedCellEvent) {
/*
We will save the clicked html element in a variable for easier further use
*/  
  const clickedCell = clickedCellEvent.target;
/*
Here we will grab the 'data-cell-index' attribute from the clicked cell to identify where that cell is in our grid. 
Please note that the getAttribute will return a string value. Since we need an actual number we will parse it to an 
integer(number)
*/
  const clickedCellIndex = parseInt(
   clickedCell.getAttribute('data-cell-index')
  );
/* 
Next up we need to check whether the call has already been played, 
or if the game is paused. If either of those is true we will simply ignore the click.
*/
  if (gameState[clickedCellIndex] !== "" || !gameActive) {
    return;
  }
/* 
If everything if in order we will proceed with the game flow
*/  
  handleCellPlayed(clickedCell, clickedCellIndex);
  handleResultValidation();
}

handleCellPlayed

در این دستگیره، دو مورد را به‌روزرسانی می‌کنیم. ابتدا حالت بازی را به‌روزرسانی کرده و سپس رابط کاربری را رفرش می‌کنیم.

function handleCellPlayed(clickedCell, clickedCellIndex) {
/*
We update our internal game state to reflect the played move, 
as well as update the user interface to reflect the played move
*/
  gameState[clickedCellIndex] = currentPlayer;
  clickedCell.innerHTML = currentPlayer;
}

در این تابع خانه‌ای که کاربر کلیک کرده و اندیس آن را دریافت می‌کنیم.

handleResultValidation

اعتبارسنجی نتیجه، بخشی اساسی از بازی دوز را تشکیل می‌دهد. در این بخش بررسی می‌کنیم آیا بازی با یک برنده خاتمه یافته یا به تساوی انجامیده است. در ادامه به بررسی این نکته می‌پردازیم که آیا بازیکن کنونی برنده شده است یا نه.

const winningConditions = [
  [0, 1, 2],
  [3, 4, 5],
  [6, 7, 8],
  [0, 3, 6],
  [1, 4, 7],
  [2, 5, 8],
  [0, 4, 8],
  [2, 4, 6]
];
function handleResultValidation() {
  let roundWon = false;
  for (let i = 0; i <= 7; i++) {
    const winCondition = winningConditions[i];
    let a = gameState[winCondition[0]];
    let b = gameState[winCondition[1]];
    let c = gameState[winCondition[2]];
    if (a === '' || b === '' || c === '') {
      continue;
    }
    if (a === b && b === c) {
      roundWon = true;
      break
    }
  }
if (roundWon) {
    statusDisplay.innerHTML = winningMessage();
    gameActive = false;
    return;
  }
}

در صورتی که بازی به تساوی رسیده باشد، شرایط دیگر را بررسی می‌کنیم. در برخی شرایط خاص است که بازی به تساوی می‌انجامد.

const winningConditions = [
  [0, 1, 2],
  [3, 4, 5],
  [6, 7, 8],
  [0, 3, 6],
  [1, 4, 7],
  [2, 5, 8],
  [0, 4, 8],
  [2, 4, 6]
];
function handleResultValidation() {
  let roundWon = false;
  for (let i = 0; i <= 7; i++) {
    const winCondition = winningConditions[i];
    let a = gameState[winCondition[0]];
    let b = gameState[winCondition[1]];
    let c = gameState[winCondition[2]];
    if (a === '' || b === '' || c === '') {
      continue;
    }
    if (a === b && b === c) {
      roundWon = true;
      break
    }
  }
if (roundWon) {
    statusDisplay.innerHTML = winningMessage();
    gameActive = false;
    return;
  }
/* 
We will check weather there are any values in our game state array 
that are still not populated with a player sign
*/
  let roundDraw = !gameState.includes("");
  if (roundDraw) {
    statusDisplay.innerHTML = drawMessage();
    gameActive = false;
    return;
  }
/*
If we get to here we know that the no one won the game yet, 
and that there are still moves to be played, so we continue by changing the current player.
*/
  handlePlayerChange();
}

handlePlayerChange

این تابع بازیکن کنونی را عوض کرده و حالت بازی را به‌روزرسانی می‌کند. در این بخش از عملگر سه‌تایی برای انتساب مقدار به بازیکن جدید استفاده می‌کنیم.

function handlePlayerChange() {
  currentPlayer = currentPlayer === "X" ? "O" : "X";
  statusDisplay.innerHTML = currentPlayerTurn();
}

handleRestartGame

این تابع همه ردپاهای بازی را پاک می‌کند. همه نشانه‌های روی صفحه بازی حذف می‌شوند و حالت بازی به وضعیت ابتدایی تغییر می‌یابد.

function handleRestartGame() {
  gameActive = true;
  currentPlayer = "X";
  gameState = ["", "", "", "", "", "", "", "", ""];
  statusDisplay.innerHTML = currentPlayerTurn();
  document.querySelectorAll('.cell')
        .forEach(cell => cell.innerHTML = "");
}

سخن پایانی

این یک راهنمای مقدماتی است و بدیهی است که جای زیادی برای بهبود این بازی وجود دارد. مثلاً می‌توان حالت چند بازیکنی را به آن اضافه کرد. امیدواریم از مطالعه این راهنما لذت برده و با کارکرد مقدماتی بازی دوز آشنا شده باشید.

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
javascript-in-plain-english

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *