زبان انگلیسی ۴۹۰ بازدید

of یکی از حرف اضافه‌های بسیار پرکاربرد در زبان انگلیسی است که ارتباط چیزی یا کسی را با شیء یا فردی دیگر نشان می‌دهد. در این مطلب قصد داریم به کاربرد of در زبان انگلیسی بپردازیم و روش‌های استفاده از آن را همراه با اسم، صفت و فعل بررسی کنیم. همچنین کاربرد آن را با حروف اضافه مشابه مقایسه می‌کنیم. علاوه بر این مثال‌های متعددی برای درک بهتر این کاربردها در اختیار زبان‌آموزان قرار می‌دهیم.

کاربرد of در زبان انگلیسی چیست؟

of یکی از حروف اضافه بسیار پرکاربرد زبان انگلیسی است. این حرف اضافه بیشتر در عبارات اضافی که متمم اسم هستند به کار می‌رود و ساختار کلی آن به شکل noun + of + noun است. این ساختار در بیشتر کاربردهای of در زبان انگلیسی استفاده می‌شود. در ادامه به کاربردهای مختلف این حرف اضافه اشاره می‌کنیم.

مهم‌ترین کاربرد of در زبان انگلیسی برای اشاره به تعلق داشتن چیزی به کسی، نشان دادن مالکیت یا اشاره به ارتباط بین دو چیز است. در جدول زیر به این کاربرد اشاره شده است.

نشان دادن تعلق داشتن و مالکیت
a friend of mine the president of the United States
the colour of his hair a habit of mine
the love of a good woman the complete plays of (= written by) Lorca
employees of the company that revolting dog of hers

به مثال‌های زیر از این کاربرد توجه کنید.

Those seats are reserved for senior members of the club.

آن صندلی‌ها برای اعضای ارشد باشگاه رزرو شده‌اند.

He was elected Member of Parliament.

او به عنوان عضور پارلمان انتخاب شد.

What's the name of that plant?

اسم آن گیاه چیست؟

Sean doesn't like the smell of garlic.

«شان» از بوی سیر خوشش نمی‌آید.

Troops shot dead the leader of the rebels in an attack last night.

سربازها در حمله شب گذشته به رهبر شورشی‌ها شلیک کردند.

یکی دیگر از کاربردهای حرف اضافه of بعد از کلمه‌ها یا عباراتی است که برای نشان دادن مقدار، تعداد یا اندازه استفاده می‌شوند. در جدول زیر به ساختار این کاربرد اشاره شده است.

نشان دادن مقدار یا اندازه
a kilo of apples loads of food
most of them none of them
a third of all people a speck of dust
hundreds of people both of us
a drop of rain

مثال‌های زیر از کاربرد of در زبان انگلیسی را در نظر بگیرید.

Do all of us agree on the matter?

همه ما در این مورد موافق هستیم؟

He broke the world record by a tenth of a second.

او رکورد جهانی را یک دهم ثانیه شکست.

Some of the players are not performing as well as they could.

بعضی از بازیکن‌ها به آن خوبی که می‌توانند عمل نمی‌کنند.

I bought her a bunch of flowers for her birthday.

برای تولدش برای او دسته‌ای گل خریدم.

She failed the exam because she got two of the questions wrong.

او در آزمون قبول نشد چون به دو سوال پاسخ غلط داد.

از حرف اضافه of برای اشاره به ظرف محتوی چیزی استفاده می‌شود. این کاربرد بیشتر برای اشاره به مقدار اسامی غیر قابل‌شمارش انگلیسی به کار می‌رود. در جدول زیر به چند ساختار پرکاربرد اشاره شده است.

اشاره به اندازه اسامی غیر قابل‌شمارش
a bag of sweets a bottle of beer
a class of idiots a book of short stories

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I'll have a cup of coffee, please.

من یک فنجان قهوه می‌خواهم.

He gave two bags of old clothes to the charity shop.

او دو کیسه لباس کهنه به مغازه خیریه داد.

She smokes two packets of cigarettes a day.

او روزی دو پاکت سیگار می‌کشد.

He dropped a jar of peanut butter onto the floor.

او یک شیشه کره بادام‌زمینی را به زمین انداخت.

The family looked through an album of old photographs.

خانواده به آلبومی از عکس‌های قدیمی نگاه می‌کرد.

از of برای نشان دادن موقعیت مکانی نیز استفاده می‌کنیم. در جدول زیر به چند ساختار مهم از این کاربرد of در زبان انگلیسی اشاره شده است.

اشاره به موقعیت مکانی
the top of his head the back of your dress
on the corner of the street the front of the queue

به مثال‌های زیر دقت کنید.

He hit the ball over the top of the trees.

او توپ را به بالای درخت‌ها انداخت.

They have recently painted the front of the house yellow.

آن‌ها تازگی جلوی خانه را رنگ زرد زده‌اند.

He built a shed at the bottom of the garden.

او آلونکی پایین باغ ساخت.

The accident left him with a scar on the side of his face.

تصادف زخمی روی پهلوی صورت او گذاشت.

Use the index in the back of the book.

از فهرست آخر کتاب استفاده کنید.

یادگیری زبان انگلیسی

برای اشاره به جنس مواد سازنده چیزی از ساختار noun + of + noun استفاده می‌کنیم. در جدول زیر به مثال‌هایی از این ساختار اشاره شده است.

ویژگی‌های سازنده
dresses of lace and silk plates of gold and silver
a land of ice and snow a woman of great charm
a subject of very little interest

به کاربرد این ساختار در جمله‌های زیر توجه کنید.

He wore a coat of many colors.

او کتی چندرنگ پوشید.

The car was a wreck of twisted metal after the collision.

ماشین بعد از تصادف لاشه‌ای از آهن در هم پیچیده بود.

A feeling of great sadness came over him.

احساس اندوه شدیدی او را فرا گرفت.

The captain inspired a sense of pride in his team.

کاپیتان الهام‌بخش احساس غروری در تیم خود شد.

یکی دیگر از کاربردهای حرف اضافه of در این ساختار، همراه با فعل to be است. در جدول زیر به چند ساختار که می‌توان آن‌ها را با این فعل بیان کرد اشاره شده است.

همراه با فعل to be
the problem of homelessness a rise of two percent in inflation
the skill of negotiating the difficulty of bringing up twins
the pain of separation

به مثال‌های زیر از این ساختار توجه کنید.

It was one of the advantages of being tall.

یکی از مزایای قد بلند بود.

The students didn't understand the aim of the exercise.

دانش‌آموزان هدف تمرین را درک نمی‌کردند.

He was taught the importance of wearing a helmet when cycling.

اهمیت استفاده از کلاه ایمنی موقع دوچرخه‌سواری به او یاد داده شده بود.

What is the meaning of that symbol?

معنی آن نماد چیست؟

He discovered the pleasure of gardening after he retired.

او بعد از بازنشستگی لذت باغبانی را کشف کرد.

برای اشاره به اتفاقی که برای کسی یا چیزی افتاده از of در کنار مصدر فعل استفاده می‌کنیم. در جدول زیر به چند مورد از عبارت‌های پرکاربرد این ساختار اشاره شده است.

برای اشاره به اتفاقات
the massacre of hundreds of innocent people the destruction of the rainforest
the oppression of a nation

برای درک بهتر به مثال‌های زیر از این ساختار دقت کنید.

A crowd had gathered to watch the demolition of the building.

جمعیتی جمع شده بود تا خراب کردن ساختمان را تماشا کند.

The agreement marked the creation of a new state.

توافق نشانه‌ی ایجاد وضعیتی تازه بود.

The newspapers reported the sacking of the manager.

روزنامه‌ها غارتگری مدیر را گزارش کردند.

The photos show the abuse of prisoners.

عکس‌ها سوءاستفاده از زندانیان را نشان می‌دهد.

We watched the changing of the guard at Buckingham Palace.

ما عوض شدن نگهبان کاخ «باکینگهام» را تماشا کردیم.

برای اشاره به احساسی که کسی در موقعیتی خاص داشته نیز از حرف اضافه of استفاده می‌کنیم.

To the delight of the supporters, the team equalized in the last minute.

تیم در دقیقه آخر بازی را مساوی کرد و باعث شادی تماشاچی‌ها شد.

The joy of the new parents was obvious to everyone.

شادی آن دو که تازه پدر و مادر شده بودند برای همه واضح بود.

The company's results confirmed the confidence of the board.

نتایج شرکت، اطمینان هیئت مدیران را تایید کرد.

The teacher had earned the respect of the class.

معلم احترام کلاس را به دست آورده بود.

The singer fell off the stage, much to the amusement of the crowd.

خواننده از روی سن افتاد و مایه سرگرمی جمعیت شد.

از حرف اضافه of برای وصل کردن بعضی از صفت‌ها و فعل‌ها به اسم نیز استفاده می‌کنیم. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Adjective/Verb + Noun

به مثال‌های زیر از کاربرد این ساختار در زبان انگلیسی توجه کنید.

I'm bored of this game.

از این بازی خسته‌ام.

Paul is scared of heights.

«پال» از ارتفاع می‌ترسد.

He's very sure of himself.

او خیلی به خود مطمئن است.

He was wary of dogs since he was bitten as a child.

او نسبت به سگ‌ها محتاط بود چون در کودکی گاز گرفته شده بود.

I'm tired of your complaining.

از شکایت کردن‌های تو خسته شدم.

این ساختار برای نظر دادن در مورد رفتار کسی، بعد از صفت نیز استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر از این کاربرد دقت کنید.

It was mean of you to mention her weight.

از نامهربانی تو بود که به وزن او اشاره کردی.

Thank you so much for my present. How thoughtful of you.

بابت هدیه‌ام خیلی ممنونم. از باملاحظگی شما بود.

It was careless of him to leave the door open.

از بی‌توجهی او بود که در را باز گذاشت.

It was sweet of her to tidy up afterwards.

از مهربانی او بود که آنجا را بعد از آن مرتب کرد.

It was reckless of her not to take precautions.

از بی‌ملاحظگی او بود که احتیاط نکرد.

It was very heroic of him to dive into the cold water.

کار او بسیار قهرمانانه بود که در آب سرد شیرجه زد.

They agreed that it was naughty of him not to have asked permission.

آن‌ها موافقت کردند که از شیطنت او بود که اجازه نخواست.

دوره آموزش زبان

کاربرد های دیگر of در زبان انگلیسی

of در زبان انگلیسی کاربردهای دیگری نیز دارد که کمتر استفاده می‌شوند. در ادامه به چند مورد از این کاربردها اشاره می‌کنیم و برای هر کدام چند مثال می‌آوریم.

 • برای اشاره به ویژگی‌های شخصیتی:

She has the face of an angel.

او چهره فرشته‌ها را دارد.

That boy's got the personality of an old man!

آن پسر شخصیت پیرمردها را دارد.

He's got the mental age of a three-year-old.

او سن عقلی کودکی سه‌ساله را دارد.

That was a stroke of genius.

این فکری نبوغ‌آمیز بود.

She has all the attributes of a great player.

او تمام ویژگی‌های بازیکنی بی‌نظیر را دارد.

She plays the piano with the skill of a professional.

او با مهارت فردی حرفه‌ای پیانو می‌نوازد.

 • برای نشان دادن تاریخ دقیقی در یک ماه:

My birthday's on the fifth of July.

تولد من پنجم جولای است.

Today is the first of April.

امروز اول آوریل است.

Employees get paid on the last day of each month.

کارمندها روز آخر هر ماه حقوق می‌گیرند.

The book is published on the tenth of September.

این کتاب دهم سپتامبر منتشر شده است.

 • برای نشان دادن ارتباط بین دو چیز، یا ارتباط چیزی با کسی:

Speaking of Elizabeth, here she is.

حالا که حرف از الیزابت شد، او اینجاست.

One of the advantages of traveling by train is being able to read.

یکی از مزایای سفر با قطار این است که می‌توانی کتاب بخوانی.

Let us consider the events of the last five months.

بگذارید اتفاقات پنج ماه اخیر را در نظر بگیریم.

Of her childhood, we know very little.

ما از کودکی او چیزهای بسیار کمی می‌دانیم.

He bought a map of the area so that he wouldn't get lost.

او نقشه‌ای از آن محوطه خرید تا گم نشود.

Going to the gym is not my idea of fun.

تصور من از سرگرمی رفتن به باشگاه نیست.

I think you've got the wrong impression of Tony.

فکر می‌کنم تو تصور اشتباهی از «تونی» داری.

Andrew didn't think much of the film, but I liked it.

«اندرو» چندان از فیلم خوشش نیامد اما من دوستش داشتم.

 • برای اشاره به علت چیزی:

I didn't have to go there. I did it of my own free will.

مجبور نبودم به آنجا بروم. از روی اراده خود این کار را کردم.

I want to know how it happened because it certainly didn't happen of itself.

می‌خواهم بدانم این اتفاق چطور افتاد چون مطمئنا به طور خودکار نیفتاده است.

He later died of his wounds.

او کمی بعد به خاطر زخم‌هایش مرد.

I'm tired of teaching. I'm going to look for a new job.

من از درس دادن خسته شده‌ام. می‌خواهم به دنبال کار جدیدی بگردم.

You did that out of spite.

تو این کار را از روی نفرت انجام دادی.

He acted out of respect for his parents.

او از روی احترام به پدر و مادرش عمل کرد.

 • برای مقایسه چند چیز مرتبط:

I liked the green one best of all.

آن یکی که سبز است را از همه بیشتر دوست دارم.

Worst of all was the food!

از همه بدتر غذا بود!

He's the best-looking of the three brothers.

او بین سه برادر از همه خوش‌چهره‌تر است.

I think that of all his books it's my favorite.

فکر می‌کنم از بین تمام کتاب‌های او، آن یکی کتاب محبوب من است.

Of all the places we visited, New Zealand was the most amazing.

از بین تمام جاهایی که سر زده بودیم، نیوزیلند خارق‌العاده‌ترین بود.

Crete is the largest of the Greek islands.

«کرت» بزرگ‌ترین جزیره یونان است.

The Eiffel Tower is the most famous of all Paris's landmarks.

برج «ایفل» مشهورترین جاذبه پاریس است.

In my opinion, it's the best of all the novels he's written.

در نظر من، این بهترین رمانی است که او نوشته.

The blue whale is the largest of all the animals.

نهنگ آبی بزرگ‌ترین حیوان بین تمام حیوانات است.

At the age of six, she could read a newspaper.

او در شش سالگی می‌توانست روزنامه بخواند.

ساختار of در زبان انگلیسی
 • برای بیان کردن ساعت:

It's ten minutes of five.

(ten minutes before five o'clock).

ده دقیقه به پنج است.

It's twenty five of four.

بیست و پنج دقیقه به چهار است.

We got there at five of nine.

پنج دقیقه به نه به آنجا رسیدیم.

 • برای نشان دادن فاصله زمانی یا مکانی:

We live within a mile of the school.

ما در فاصله یک مایلی مدرسه هستیم.

She came within two seconds of beating the world record.

او دو ثانیه تا شکستن رکورد جهانی فاصله داشت.

The firm is within a week of going bankrupt.

شرکت تا یک هفته دیگر به ورشکستگی می‌رسد.

The game was much enlivened when both teams scored within five minutes of each other.

وقتی هر دو تیم به فاصله پنج دقیقه از همدیگر گل زدند بازی خیلی سرزنده شد.

The city was within range of the enemy missiles.

شهر در برد موشک‌های دشمن بود.

I came within an inch of losing my life on the rocks below.

من تا یک قدمی از دست دادن جانم روی صخره‌های زیر پایمان رفتم.

 • برای اشاره به از دست دادن چیزی:

They were robbed of all their savings.

تمام پس‌انداز آن‌ها ازشان دزدیده شد.

I feel I've been deprived of your company.

من حس می‌کنم از همراهی شما محروم بوده‌ام.

They robbed the company of £2 million.

آن‌ها دو میلیون پوند از شرکت دزدیدند.

A last-minute injury robbed me of my place on the team.

جراحتی در دقایق آخر، جایگاهم را در تیم از من گرفت.

She was desolated at the loss of her sister.

او از فقدان خواهرش نابود شده بود.

In hospital, she felt stripped of all her dignity.

در بیمارستان، حس می‌کرد تمام احترام خود را از دست داده است.

He was stripped of his knighthood after he was convicted of stealing from the company.

وقتی به دزدی از شرکت متهم شد، عنوان شوالیه خود را از دست داد.

کاربرد حرف اضافه مشابه of

همان‌طور که می‌دانید حرف اضافه در زبان انگلیسی کلمه‌ای است که به اسم، ضمیر یا عبارتی اسمی اضافه می‌شود و جمله را کامل‌تر می‌کند. از طرفی یاد گرفتن کاربرد صحیح بعضی از حروف اضافه به دلایل زیادی برای برخی زبان‌آموزان دشوار است. در ادامه این مطلب به کاربرد of در زبان انگلیسی و حروف اضافه مشابه آن می‌پردازیم.

حرف اضافه on

کاربردهای حرف اضافه on عبارتند از:

 • برای اشاره به سطح چیزی:

I kept the dishes on the dining table.

من بشقاب‌ها را روی میز ناهارخوری نگه داشتم.

 • اشاره به روزها و تاریخ‌های خاص:

I will come on Monday.

دوشنبه می‌آیم.

Sara was born on 15th August.

سارا در پانزده آگوست به دنیا آمد.

 • اشاره به تلویزیون و دیگر وسایل دیجیتال:

She is on the phone.

او پای تلفن است.

My favorite movie will be on TV now.

فیلم محبوبم الان در تلویزیون پخش می‌شود.

 • اشاره به بخش‌های مختلف بدن:

I keep wearing my wedding ring on my finger.

من همیشه حلقه ازدواج خود را روی [در] انگشتم نگه می‌دارم.

 • اشاره به وضعیتی خاص:

The products available in the store are on sale.

محصولاتی که در این فروشگاه در دسترس هستند حراج شده‌اند.

حرف اضافه at

مهم‌ترین کاربردهای حرف اضافه at به شکل زیر است:

 • برای اشاره به مکانی باز:

There are a good number of people at the park.

تعداد زیادی از مردم در پارک هستند.

 • برای اشاره به زمانی دقیق:

We'll meet at 5 p.m. tomorrow.

فردا ساعت پنج عصر همدیگر را می‌بینیم.

 • برای اشاره به فعالیت کسی

John laughed at my acting in the play.

جان به بازی من در نمایش خندید.

حرف اضافه in

کاربردهای حرف اضافه in عبارتند از:

 • برای اشاره به مکانی بسته:

I am in my friend’s place now.

الان در خانه دوستم هستم.

 • برای اشاره به انجام کاری:

The tagline should be catchy in marketing a product.

شعار تبلیغاتی برای بازاریابی یک محصول باید در ذهن بماند.

 • برای اشاره به عقاید و احساسات:

I believe in hardworking.

من به سخت‌کوشی معتقدم.

 • برای اشاره به دوره‌ای زمانی:

I prefer to do Maths in the morning.

ترجیح می‌دهم صبح‌ها ریاضی کار کنم.

The new academic session will commence in March.

فصل آکادمیک جدید در مارس آغاز می‌شود.

 • برای اشاره به رنگ، شکل و اندازه:

This dress comes in four sizes.

این لباس در چهار اندازه تولید می‌شود.

حرف اضافه to

در ادامه به مهم‌ترین کاربردهای حرف اضافه to اشاره شده است:

 • برای اشاره به جهت و مکان:

Your friends went to the restaurant.

دوستان تو به رستوران رفتند.

I am heading to my college.

من به سمت دانشکده خود می‌روم.

 • برای اشاره به ارتباط بین چیزی و کسی:

Do not respond to the annoying persons.

به افراد آزاردهنده جواب نده.

Your answer is important to me.

پاسخ تو برای من مهم است.

 • برای اشاره به اندازه‌ای محدود:

The old newspapers were piled up to the roof.

روزنامه‌های قدیمی تا سقف روی هم کپه شده بودند.

 • برای اشاره به دوره زمانی یا مکانی:

I am here from 10 to 5.

من از ساعت ده تا پنج اینجا هستم.

حرف اضافه for

مهم‌ترین کاربردهای حرف اضافه for عبارتند از:

 • برای اشاره به دلیل چیزی:

I am really happy for you.

واقعا برای تو خوشحال هستم.

 • برای اشاره به مدت چیزی:

I attended the session for one hour only.

فقط یک ساعت در آن جلسه شرکت کردم.

 • برای اشاره به کاربرد چیزی:

She is preparing for her final exam.

او در حال آماده شدن برای آزمون نهایی است.

حرف اضافه of

تعدادی از مهم‌ترین کاربردهای حرف اضافه of به شکل زیر است:

 • برای اشاره به مالکیت یا ارتباط بین دو چیز:

I always dreamed of being famous.

من همیشه رویای مشهور بودن را داشتم.

 • برای اشاره به مرجع چیزی:

This is a picture of my last birthday.

این عکسی از آخرین تولد من است.

 • برای اشاره به تعداد یا مقدار چیزی:

A good number of people understand Hindi.

تعداد زیادی از مردم زبان هندی را می‌فهمند.

تفاوت کاربرد of و off در زبان انگلیسی

تفاوت کاربرد of و off در زبان انگلیسی

به طور کلی «of» حرف اضافه‌ای است که ارتباط بین کلمات دیگر مانند مالکیت، اندازه، موقعیت مکانی یا دیگر ویژگی‌های آن‌ها را نشان می‌دهد. «off» معمولا به عنوان قید یا حرف اضافه در جمله به کار می‌رود و در هر دو صورت نشان‌دهنده جدایی یا ارتباط نداشتن بین دو چیز است.

با وجود این‌که این دو کلمه کاربرد کاملا متفاوتی دارند، اغلب اوقات زبان‌آموزان به دلیل شباهت ظاهری آن‌ها را اشتباه می‌گیرند. در ادامه تعدادی از مهم‌ترین کاربردهای هر دو این کلمه‌ها را ببرسی کرده‌ایم.

چه زمانی از of استفاده می‌کنیم

از of وقتی استفاده می‌کنیم که بخواهیم نشان بدهیم چیزی یا کسی به شی یا فرد دیگری ارتباطی دارد. مثلا وقتی بخواهیم بگوییم که چیزی یا کسی بخشی از گروهی دیگر است به مثال‌های زیر توجه کنید.

Tiffany stared at the floor of her room.

«تیفانی» به کف اتاق خود خیره شد.

He resigned his position as a member of the school board.

او از جایگاه خود به عنوان عضوی از هیئت مدیره مدرسه استعفا داد.

از of وقتی استفاده می‌کنیم که بخواهیم نشان بدهیم چیزی شامل چیز دیگری است، یا به اندازه اسامی غیر قابل‌شمارش اشاره کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

He picked up a piece of wood.

او تکه‌ای چوب را برداشت.

She likes to drink a glass of milk before going to bed.

او دوست دارد قبلا از رفتن به تخت‌خواب لیوانی شیر بخورد.

یکی دیگر از کاربردهای of برای اشاره به موقعیت مکانی یا زمانی است. می‌توان با استفاده از of موقعیت چیزی را به مرجع آن وصل کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این کاربرد بهتر آشنا شوید.

At the time of the Viking raids, people spoke a very different kind of English.

هنگام غارتگری وایکینگ‌ها، مردم به گونه بسیار متفاوتی از زبان انگلیسی حرف می‌زدند.

می‌توان از of برای تبدیل کردن عبارت فعلی به عبارت اسمی استفاده کرد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

They had to clean up the house before their parents arrived.

آن‌ها مجبور بودند قبل از این‌که پدر و مادرشان برسند خانه را تمیز کنند.

They had to clean up the house before the arrival of their parents.

آن‌ها مجبور بودند قبل از رسیدن پدر و مادرشان خانه را تمیز کنند.

چه زمانی از off استفاده می‌کنیم

«off» به طور کلی متضاد «on» محسوب می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با کاربردهای مختلف آن آشنا شوید.

The radio was on, but she needed peace and quiet so she turned it off.

رادیو روشن بود اما او نیاز به آرامش و سکوت داشت بنابراین آن را خاموش کرد.

You should always make sure the stove is turned off before leaving the house.

همیشه باید قبل از بیرون رفتن از خانه حواست باشد که اجاق خاموش باشد.

وقتی می‌خواهیم بگوییم چیزی از جایی دور می‌شود نیز از «off» استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

He was walking his dog without a leash, and the dog ran off.

او داشت سگ خود را بدون قلاده راه می‌برد و سگ فرار کرد.

After walking Taylor home, Steve set off into the city.

«استیو» بعد از اینکه «تیلور» را پیاده به خانه رساند، به سمت شهر به راه افتاد.

یکی دیگر از کاربردهای off زمانی است که می‌خواهیم بگوییم چیزی از چیز دیگری جدا شده است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

He cleaned the spilled soup off the kitchen floor.

او سوپ ریخته شده را از کف آشپزخانه پاک کرد.

They took the wheel off the car.

آن‌ها چرخ را از ماشین جدا کردند.

تمرین کاربرد of

تمرین کاربرد of در زبان انگلیسی

در ادامه برای یادگیری عمیق‌تر گرامر این درس تمرینی در مورد کاربرد of در زبان انگلیسی تهیه کرده‌ایم.

تمرین اول

جمله‌های زیر را با of یا off کامل کنید.

Q1: Go to the shop, Mark. I need three kilos _____ sugar.

جواب

Answer: Go to the shop, Mark. I need three kilos of sugar.

Q2: She was born on the 21st _____ July in New York.

جواب

Answer: She was born on the 21st of July in New York.

Q3: The plane took _____ when the weather got better.

جواب

Answer: The plane took off when the weather got better.

Q4: He broke _____ the engagement last month.

جواب

Answer: He broke off the engagement last month.

Q5: There were a lot _____ people standing in line.

جواب

Answer: There were a lot of people standing in line.

Q6: We're going to reach the top _____ the hill.

جواب

Answer: We’re going to reach the top of the hill.

Q7: They live in a block _____ flats on this street.

جواب

Answer: They live in a block of flats on this street.

Q8: He drove _____ at the most incredible speed.

جواب

Answer: He drove off at the most incredible speed.

Q9: I think she has to do something with that revolting dog _____ hers!

جواب

Answer: I think she has to do something with that revolting dog of hers!

Q10: If we can get _____ early tomorrow morning we'll avoid most of the traffic.

جواب

Answer: If we can get off early tomorrow morning we’ll avoid most of the traffic.

جمع‌بندی کاربرد of در زبان انگلیسی

در این مطلب کاربرد of در زبان انگلیسی را در ساختارهای مختلف در نظر گرفته و مثال‌های متعددی برای هر کدام ارائه کردیم. همچنین به مقایسه کاربرد آن با off پرداختیم و یاد گرفتیم که این دو حرف اضافه کاربرد متضادی دارند. به طور کلی از of در زبان انگلیسی برای نشان دادن ارتباط بین دو چیز استفاده می‌کنیم اما off جدا شدن یا قطع ارتباط بین دو چیز را نشان می‌دهد.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

سمانه افشارحاتم دانش‌آموخته زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه تهران است. فعالیت‌هایش در حوزه تدریس و ترجمه کتاب بوده و در حال حاضر در زمینه زبان انگلیسی و اسپانیایی در مجله فرادرس مطلب می‌نویسد.