قید زمان حال کامل در انگلیسی — توضیح + مثال، تمرین و تلفظ

۱۵۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۶ دقیقه

قید زمان یکی از اجزای کلام است که در مورد زمان انجام کار در جمله به ما اطلاعاتی می‌دهد. هر کدام از زمان‌ها در زبان انگلیسی قیدهای مخصوصی دارند که کاربردهای مختلف آن زمان را نشان می‌دهد. در این مطلب قصد داریم به قید زمان حال کامل در انگلیسی بپردازیم و تاثیر آن را در این زمان بررسی کنیم. همچنین تعدادی از مهم‌ترین قیدهای این زمان را به صورت جداگانه و همراه با مثال‌های متعدد بررسی می‌کنیم.

قید زمان حال کامل در انگلیسی

مانند سایر زمان‌های انگلیسی، «زمان حال کامل» (Present perfect tense) که به آن ماضی نقلی نیز گفته می‌شود، قیدهای زمان خاص خودش را دارد که درواقع یکی از مشخصه‌های جمله به شمار می‌رود. حال کامل برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع و تمام شده است، اما هنوز ارتباطی با زمان حال دارد.

برای مثال، اثر عمل تا زمان حال مشاهده می‌شود یا ردپایی از خود به جا گذاشته است. برای مثال در زبان فارسی می‌گوییم «پدرم برایم هدیه‌ای خریده است.» این جمله نشان می‌دهد که پدر هدیه را در زمان گذشته تهیه کرده است، اما اثر آن که همان هدیه است در زمان حال مشاهده می‌شود. به همین دلیل از زمان حال کامل استفاده شده است.

حال کامل در زبان فارسی با پسوند «ام/ای/است» و «ایم/اید/اند» مشخص می‌شود. در زبان انگلیسی برای ساختن فعل حال کامل، از «have/has + p.p» استفاده می‌کنیم که با توجه به فاعل جمله تعیین می‌شود. ترجمه انگلیسی مثال فوق را می‌توانیم به صورت زیر بنویسیم:

My father has bought a gift for me.

پدرم برایم هدیه‌ای خریده است.

از دیگر کاربردهای حال کامل این است که برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده اما تا زمان حال همچنان ادامه دارد. برای هر دو کاربرد زمان حال کامل، قیدهای زمان بخصوصی وجود دارد. برای مثال، «for» برای نشان دادن مدت زمان انجام عمل به کار می‌رود و «since» زمانی را که عمل شروع شده تا به این لحظه مشخص می‌کند. از دیگر قیدهای زمان حال کامل می‌توان به «already» و «just» اشاره کرد.

برای این‌که قیدهای زمان حال کامل آشنا شویم، ابتدا باید ساختار و کاربرد زمان حال کامل در انگلیسی را یاد بگیریم. به همین دلیل، در ابتدای مطلب به این موضوع اشاره‌ای خواهیم کرد و سپس به بررسی قید زمان حال کامل می‌پردازیم.

مطلب پیشنهادی:
قید زمان در انگلیسی — انواع Adverb of Time با مثال
شروع مطالعه

 

کاربرد حال کامل در انگلیسی

زمان حال کامل در زبان انگلیسی زمانی بین گذشته و آینده است. زمان رخ دادن اتفاق پیش از زمان حال و نامشخص است و اکنون نتیجه آن را می‌بینیم. در بعضی موارد می‌توان گفت زمان حال کامل به کارهایی اشاره دارد که در گذشته آغاز شده‌اند و هنوز ادامه دارند. در ادامه به کاربردهای این زمان اشاره می‌کنیم.

  • برای اشاره به کارهای که در گذشته انجام شده‌اند و در زمان حال ادامه دارند:

She has worked in the bank for five years.

پنج سال است که او در بانک کار می‌کند.

We have had the same car for ten years.

ده سال است که ما همان ماشین را داشته‌ایم.

Have you played the piano since you were a child?

از وقتی بچه بودی پیانو می‌نواختی؟

  • برای اشاره به کارهایی که در مدت زمانی انجام شده‌اند که هنوز پایان نیافته است:

I have worked hard this week.

من این هفته سخت کار کرده‌ام.

It has rained a lot this year.

امسال باران زیادی باریده است.

We haven't seen her today.

امروز او را ندیده‌ام.

  • برای اشاره به کارهایی که در زمان نامشخصی بین گذشته و حال انجام شده‌اند:

They have seen that film six times.

آن‌ها آن فیلم را شش بار دیده‌اند.

It has happened several times already.

این اتفاق قبلا بارها رخ داده است.

She has visited them frequently.

او مرتب به آن‌ها سر می‌زند.

We have eaten at that restaurant many times.

ما بارها در آن رستوران غذا خورده‌ایم.

  • برای اشاره به کارهایی که در مدت اخیر انجام یافته و کامل شده‌اند:

Have you just finished work?

همین حالا کارت تمام شده؟

I have just eaten.

من همین حالا غذا خوردم.

We have just seen her.

ما چند لحظه پیش او را دیدیم.

Has he just left?

او همین الان رفت؟

  • برای اشاره به کارهایی که زمان دقیق انجام شدن آن‌ها نامشخص است یا اهمیتی ندارد:

Someone has eaten my soup!

کسی صابون من را دزدیده است!

Have you seen 'Gone with the Wind'?

فیلم «بر باد رفته» را دیده‌ای؟

She's studied Japanese, Russian, and English.

او زبان‌های ژاپنی، روسی و انگلیسی را یاد گرفته است.

قید زمان حال کامل در انگلیسی

انواع قید های زمان حال کامل

زمان حال کامل در زبان انگلیسی معمولا با قیدهای زمانی نامعین به کار می‌روند. این قیدها به زمان دقیق رخ دادن اتفاقی یا انجام شدن کاری اشاره ندارند، بلکه فقط به زمان حدودی آن اشاره می‌کنند یا انجام شدن یا نشدن آن را بیان می‌کنند. در ادامه این مطلب به ساختار و کاربرد تعدادی از مهم‌ترین قیدهای زمان حال کامل در انگلیسی می‌پردازیم.

قیدهای این زمان معمولا به کارهایی اشاره می‌کنند که به تازگی انجام شده‌اند، یا به طور کلی به مدت زمانی اشاره دارند که تا حال حاضر ادامه دارد. در جدول زیر به تعدادی از این قیدهای زمانی اشاره شده است.

قیدهای زمان نشان‌دهنده حال
just recently
until now so far
yet ever
up to now only just
since

به مثال‌های زیر از کاربرد این قیدها دقت کنید.

Scientists have recently discovered a new breed of monkey.

دانشمندان به تازگی گونه جدیدی از میمون را کشف کرده‌اند.

We have just got back from our holidays.

ما به تازگی از تعطیلات خود برگشته‌ایم.

Have you ever seen a ghost?

تا به حال روح دیده‌ای؟

Where have you been up to now?

تا الان کجا بودی؟

A: Have you finished your homework yet?

B: No, so far I've only done my history.

A: هنوز تکلیف خود را تمام نکرده‌ای؟

B: نه فقط تکلیف تاریخ خود را انجام داده‌ام.

I've worked here since I left school.

من از وقتی از دانشگاه بیرون آمده‌ام اینجا کار می‌کردم.

I've been watching that program every week since it started.

من از زمانی که آن برنامه شروع شد هر هفته آن را تماشا می‌کردم.

زمان حال کامل با قیدهایی که به زمان پایان‌یافته‌ای در گذشته اشاره دارند، استفاده نمی‌شود، این قیدها با زمان گذشته ساده کاربرد دارند. زمان حال کامل با قیدهای زمانی به کار می‌رود که زمان اشاره‌شده در آن‌ها تمام نشده است. در جدول زیر به تعدادی از این قیدها اشاره شده است.

قیدهای نامناسب زمان حال کامل قیدهای مناسب زمان حال کامل
yesterday today
last week/ last month/ last year this week/ this month/year this
in 2017 now that I am 18
when I was younger

به مثال‌های زیر دقت کنید.

I have seen that film.

NOT: I have seen that film yesterday.

من آن فیلم را تماشا کرده‌ام.

We have just bought a new car.

NOT: We have just bought a new car last week.

ما به تازگی ماشین جدیدی خریده‌ایم.

We have been to California.

NOT: When we were children we have been to California.

ما به «کالیفرنیا» رفته‌ایم.

Have you seen Helen today?

امروز «هلن» را دیده‌ای؟

We have bought a new car this week.

ما این هفته ماشین جدیدی خریده‌ایم.

قید Just در زمان حال کامل

قید just در زبان انگلیسی به معنی «همین حالا» یا «به تازگی» است و به اتفاقاتی اشاره دارد که در مدت کوتاهی پیش از زمان حال انجام شده‌اند. در واقع این قید به انجام شدن کاری در گذشته اشاره دارد و آن را به زمان حال متصل می‌کند. ساختار کلی جمله در زمان حال کامل با این قید به شکل زیر است.

Subject + have/has + just + past participle

به مثال‌های زیر از این قید زمان دقت کنید.

A: Are you hungry?

B: No, I’ve just had dinner.

A: گرسنه‌ای؟

B: نه همین حالا شام خورده‌ام.

A: Is Tom here?

B: No, I’m afraid he’s just gone out.

A: «تام» اینجاست؟

B: نه، متاسفانه همین چند لحظه پیش بیرون رفته است.

A: Would you like to go out to dinner with us?

B: Thanks, but I‘ve just eaten an entire pizza.

A: دوست داری برای شام با ما بیرون بیایی؟

B: ممنون اما همین حالا یک پیتزای کامل خورده‌ام.

Be careful, I have just broken a glass and there are pieces on the floor.

مراقب باش، من همین حالا لیوانی را شکستم و تکه‌های آن روی زمین است.

قید Already در زمان حال کامل

قید already در زبان انگلیسی به کاری اشاره می‌کند که در زمان نامشخصی در گذشته رخ داده است و نیازی به تکرار کردن آن نیست یا زودتر از موعد انجام شده است. این قید را می‌توان قبل از فعل اصلی جمله یا در انتهای جمله قرار داد. توجه داشته باشید که این قید در جمله‌های مثبت به کار می‌رود و نمی‌توان آن را در جمله‌های منفی به کار برد. فرمول کلی جمله در زمان حال کامل با این قید زمان به شکل زیر است.

Subject + have/has + already + past participle

مطلب پیشنهادی:
گرامر Already و Just — توضیح کامل و مثال
شروع مطالعه

 

مثال‌های زیر را از این ساختار در نظر بگیرید.

A: What time does the film start?

B: It has already started.

***

A: What time does the film start?

B: It has started already.

A: فیلم چه ساعتی شروع می‌شود؟

B: قبلا شروع شده است.

She has already finished the report.

او پیش از این گزارش را تمام کرده است.

I’ve already had lunch.

من قبلا ناهار خورده‌ام.

We’ve already chosen what we would like to eat.

ما قبلا انتخاب کرده‌ایم که دوست داریم چه بخوریم.

He has already taken the trash out.

او قبلا زباله‌ها را بیرون برده است.

قید Yet در زمان حال کامل

قید yet در زبان انگلیسی به انجام شدن یا نشدن کاری تا به حال اشاره دارد. در واقع این قید فقط در جمله‌های منفی و پرسشی استفاده می‌شود و در مورد انجام شدن کاری سوال می‌پرسد یا اشاره می‌کند که بر خلاف انتظار، اتفاق مدنظر هنوز رخ نداده است. فرمول کلی زمان حال کامل با این قید به شکل زیر است.

Subject + have/has + past participle + … + yet

به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این کاربرد بهتر آشنا شوید.

He hasn’t arrived yet.

او هنوز نرسیده است.

Have you eaten the apples yet?

هنوز سیب‌ها را نخورده‌ای؟

A: Are Jack and Jill at this event?

B: No, they haven’t arrived yet.

A: آیا «جک» و «جیل» در این مراسم هستند؟

B: نه هنوز نرسیده‌اند.

I’m hungry. I haven’t had lunch yet.

من گرسنه‌ام. هنوز ناهار نخورده‌ام.

Have you finished your homework yet?

تکلیف خود را هنوز تمام نکرده‌ای؟

I haven’t received a letter from her yet.

من هنوز نامه‌ای از او دریافت نکرده‌ام.

ترتیب قید زمان حال کامل در انگلیسی

قید For در زمان حال کامل

قید زمان for در زبان انگلیسی به مدت زمان انجام شدن کاری اشاره دارد. کاربرد این قید به زمان دقیق انجام شدن کار اشاره نمی‌کند و فقط در مورد انجام شدن آن در دوره زمانی خاصی حرف می‌زند. فرمول کلی این قید در زمان حال کامل انگلیسی به شکل زیر است.

Subject + have/has + past participle + … + for

به مثال‌های زیر از کاربرد for دقت کنید تا با کاربرد آن بهتر آشنا شوید.

He has lived in Paris for a long time.

او مدت زیادی در پاریس زندگی کرده است.

We’re going to New York for the weekend.

ما قصد داریم برای آخر هفته به نیویورک برویم.

قید Since در زمان حال کامل

قید since در زبان انگلیسی کاربرد منحصر به فردی دارد. این قید به زمان شروع یک دوره زمانی اشاره می‌کند و به انجام شدن یا نشدن کاری طی این دوره می‌پردازد. فرمول کلی این ساختار در زمان حال کامل به شکل زیر است.

Subject + have/has + past participle + … + since

مطلب پیشنهادی:
گرامر Since – آموزش و کاربرد + مثال، تمرین و تلفظ
شروع مطالعه

 

مثال‌های زیر را از کاربرد since به عنوان قید زمان حال کامل در نظر بگیرید.

I have lived here since 2010.

من از سال ۲۰۱۰ اینجا زندگی کرده‌ام.

I have been walking since 5 p.m.

من از ساعت پنج عصر مشغول قدم زدن بوده‌ام.

قید Still در زمان حال کامل

از قید still در زبان انگلیسی می‌توان در جمله‌هایی در زمان حال کامل استفاده کرد تا نشان دهیم اتفاقی که منتظر رخ دادن آن بوده‌ایم یا کاری که منتظر انجام شدن آن بوده‌ایم هنوز عملی نشده است و انتظار ما ادامه دارد. توجه داشته باشید این قید معمولا در جمله‌های منفی انگلیسی استفاده می‌شود. فرمول کلی جمله در زمان حال کامل با still به شکل زیر است.

Subject + still + have/has + past participle

به مثال‌های زیر از کاربرد این قید دقت کنید.

He still hasn’t finished the report.

او هنوز گزارش را تمام نکرده است.

I still haven’t had eaten today.

من امروز هنوز غذا نخورده‌ام.

They still haven’t paid her a penny.

آن‌ها هنوز هیچ پولی به او پرداخت نکرده‌اند.

قید Ever و Never در زمان حال کامل

دو قید ever و never در زبان انگلیسی به ترتیب در جمله‌های سوالی و جمله‌های مثبت با معنی ضمنی منفی به کار می‌روند. این دو قید به زمان نامشخصی پیش از زمان حال اشاره می‌کنند که کاری در آن انجام شده یا انجام نشده است. توجه داشته باشید قید ever و never همیشه قبل از فعل اصلی جمله می‌آیند. فرمول کلی جمله در زمان حال کامل با never و ever به شکل زیر است.

Subject + have/has + never / ever + past participle + …

به مثال‌های زیر از کاربرد این دو قید دقت کنید.

He has never been abroad.

او هیچ‌وقت به خارج از کشور نرفته است.

Have you ever been to Europe?

تا به حال به اروپا رفته‌ای؟

Have you ever fallen asleep at work?

تا به حال سر کار خوابت برده است؟

Has he ever tried a steak and mushroom pie?

او تا به حال استیک و پای قارچ را امتحان کرده است؟

This is the first time I have ever been to Australia.

این اولین باری است که به استرالیا آمده‌ام.

It is the first time she has ever done the dishes.

این اولین باری است که او در عمر خود ظرف شسته است.

I‘ve never seen a UFO.

من تا به حال بشقاب‌پرنده فضایی ندیده‌ام.

She’s never been to Argentina.

او تا به حال به آرژانتین نرفته است.

آموزش زبان انگلیسی

قید زمان حال کامل در جملات مثبت

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم قیدهای زمان حال کامل در انگلیسی معمولا به کارهایی اشاره دارند که در گذشته آغاز شده‌اند و هنوز ادامه دارند. یا به کارهایی اشاره می‌کنند که فرد تجربه کرده است. قیدهایی که به زمانی نه چندان دور در گذشته اشاره دارند، معمولا در جمله‌های مثبت حال کامل انگلیسی به کار می‌روند. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این کاربرد بهتر آشنا شوید.

Amy has just finished her homework. She's so happy about it because she can now watch her favorite TV show.

«ایمی» به تازگی تکالیف خود را انجام داده است. الان خیلی بابت این خوشحال است چون می‌تواند برنامه تلویزیونی محبوب خود را ببیند.

I’ve already seen this movie. It’s boring.

من قبلا این فیلم را دیده‌ام. کسل‌کننده است.

Campbell has recently finished his university studies. He's elaborating on his dissertation.

«کمپبل» به تازگی تحصیلات دانشگاهی خود را تمام کرده است. الان مشغول تاًلیف پایان‌نامه خود است.

Tommy has played a lot of video games lately. They have become an obsession.

«تامی» این اواخر خیلی بازی ویدئویی بازی کرده است. این بازی‌ها برایش به اعتیادی تبدیل شده‌اند.

قید زمان حال کامل در جملات منفی

یکی از کاربردهای زمان حال کامل در انگلیسی برای اشاره به کارهایی است که فرد هرگز تجربه نکرده است. همچنین از این زمان برای صحبت کردن در مورد کارهایی استفاده می‌کنیم که هنوز انجام نشده‌اند و انتظار داریم به زودی انجام شوند. مثال‌های زیر را از جملات منفی در زمان حال کامل در نظر بگیرید.

My brother hasn’t finished his breakfast yet. Don’t take the salt away, please.

برادرم هنوز صبحانه خود را تمام نکرده است. لطفا نمک را کنار نگذار.

I’m afraid I haven’t seen Dorothy lately. I’m sorry.

متاسفانه این اواخر «دوروتی» را ندیده‌ام. شرمنده‌ام.

Jackson has never seen a scary movie. Can you believe it?

«جکسون» تا به جال فیلم ترسناک ندیده است. باورت می‌شود؟

قید زمان حال کامل در جملات سوالی

همان‌طور که می‌دانید زمان حال کامل در انگلیسی به کارهایی اشاره دارد که فرد در زندگی خود انجام داده است. همچنین این زمان در مورد کارهایی صحبت می‌کند که فرد انتظار داشته انجام شود، اما در زمان مقرر انجام شده‌اند یا انجام نشده‌اند. جملات سوالی در این زمان در مورد تجربیات فرد و انجام شدن کار در زمان مقرر پرسشی مطرح می‌کنند. به این مثال‌ها از کاربرد زمان حال کامل در حالت سوالی دقت کنید.

Have you ever considered working as a teacher?

تا به حال فکر کرده‌ای به عنوان معلم مشغول به کار شوی؟

Has Sam already come back from the store? It’s getting dark.

«سم» از فروشگاه برگشته است؟ هوا دارد کم‌کم تاریک می‌شود.

Have you watched the news lately? The lost schoolboys finally appeared and they’re fine.

این اواخر اخبار را دیده‌ای؟ بالاخره آن پسربچه‌های مدرسه‌ایِ گم‌شده پیدا شدند و حالشان خوب است.

Haven’t you found a new job yet? They’re needing people at Macy’s

هنوز کار جدیدی پیدا نکرده‌ای؟ در «میسی» به نیروی کار تازه نیاز دارند.

گرامر انگلیسی

مثال قیدهای زمان حال کامل در انگلیسی

یکی از بهترین راه‌های یادگیری بهتر زبان انگلیسی، تمرین و تکرار است. به همین دلیل در ادامه به چند مثال از این ساختار اشاره می‌کنیم.

I have already celebrated my birthday.

من قبلا تولدم را جشن گرفته‌ام.

You have already studied for the exam.

تو قبلا برای امتحان درس خوانده‌ای.

She has just finished training.

او همین الان تمرینات خود را تمام کرد.

He has just heard the news.

او همین حالا اخبار را شنیده است.

We still haven’t made any plans for Easter.

ما هنوز برای جشن عید پاک برنامه‌ای نریخته‌ایم.

Have you still forgotten that it is my birthday?

هنوز یادت نیست که امروز تولد من است؟

You haven’t met my friend yet.

تو هنوز دوست من را ملاقات نکرده‌ای.

They haven’t arrived yet.

آن‌ها هنوز نرسیده‌اند.

سوالات رایج درباره قید زمان حال کامل

در ادامه این مطلب به چند سوال پرتکرار در مورد قید زمان حال کامل در انگلیسی پاسخ داده‌ایم.

کاربرد قید زمان حال کامل در انگلیسی چیست؟

قید زمان حال کامل در انگلیسی برای اشاره به زمان انجام شدن کاری در گذشته به کار می‌رود که هنوز در زمان حال ادامه دارد. کاربرد دیگر آن برای اشاره به زمان پایان‌نیافته‌ای است که کاری در طی آن انجام شده است.

همچنین به زمان نامشخصی بین گذشته و حال اشاره می‌کند که طی آن کاری انجام شده است. کاربرد دیگر این قیدها برای اشاره به مدت زمان اخیر است که طی آن کاری انجام شده است. به علاوه، برای سوال پرسیدن در مورد تجربه کردن یا نکردن چیزی، از این قیدها کمک می‌گیریم.

قید زمان حال کامل در جمله مثبت چیست؟

به طور کلی قیدهایی که به انجام شدن کاری در گذشته و در زمانی نامشخص اشاره کنند در جمله‌های مثبت حال کامل به کار می‌روند. مهم‌ترین قیدهای جملات مثبت در این زمان just و already هستند. همچنین قیدهای دیگری که به مدت زمان اخیر اشاره داشته باشند، مانند recently و lately نیز در این ساختار به کار می‌روند.

قید زمان حال کامل در جمله منفی چیست؟

قید زمان حال کامل در جمله‌های منفی به انجام نشدن کاری در گذشته نامعلوم و تجربه نکردن آن برای فرد اشاره می‌کند. همچنین این قیدها به کارهایی اشاره می‌کنند که در زمان مقرر انجام نشده‌اند. مهم‌ترین قیدهای این ساختار yet و never هستند.

قید زمان حال کامل در جمله سوالی چیست؟

قید زمان حال کامل در جمله‌های سوالی در مورد انجام شدن کاری در کل عمر فرد سوال می‌پرسد. همچنین این قیدها در مورد رخ دادن اتفاقی در گذشته نزدیک و زمان مقرر سوال می‌پرسند. مهم‌ترین قیدهای این ساختار ever و yet هستند.

تمرین قید زمان حال کامل در انگلیسی

برای یادگیری بهتر این مطلب، در ادامه به چند نمونه‌سوال در مورد قید زمان حال کامل در انگلیسی می‌پردازیم.

تمرین اول

جمله‌های زیر را با گزینه درست از بین for یا since کامل کنید.

Q1: I haven't been in Italy _____ July 2005.

جواب

Answer: I haven’t been in Italy since July 2005.

Q2: She has lived in Paris _____ January.

جواب

Answer: She has lived in Paris since January.

Q3: Jim has studied _____ three hours. Now he is tired.

جواب

Answer: Jim has studied for three hours. Now he is tired.

Q4: My friend has been ill _____ a long time.

جواب

Answer: My friend has been ill for a long time.

Q5: It has been raining _____ more than four days.

جواب

Answer: It has been raining for more than four days.

Q6: I haven't seen him _____ Eastern.

جواب

Answer: I haven’t seen him since Eastern.

Q7: He hasn't had a holiday _____ last summer.

جواب

Answer: He hasn’t had a holiday since last summer.

Q8: He hasn't done any work _____ a month.

جواب

Answer: He hasn’t done any work for a month.

Q9: We have had this car _____ 1998.

جواب

Answer: We have had this car since 1998.

Q10: We have been here _____ two hours.

جواب

Answer: We have been here for two hours.

Q11: She hasn't written _____ Christmas.

جواب

Answer: She hasn’t written since Christmas.

Q12: Carol hasn't eaten meat _____ ages.

جواب

Answer: Carol hasn’t eaten meat for ages.

Q13: We have been working in his office _____ three years.

جواب

Answer: We have been working in his office for three years.

Q14: It has been snowing _____ yesterday morning.

جواب

Answer: It has been snowing since yesterday morning.

Q15: I haven't spoken to her _____ our quarrel.

جواب

Answer: I haven’t spoken to her since our quarrel.

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با مطلب قید زمان حال کامل، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل ۱۰ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. A: I have _____ seen this movie twice. I like it.

already

since

for

yet

2. B: Yes, they say it's an interesting story, but I haven't seen it _____.

already

since

yet

just

3. A: I haven't seen John _____ Sunday. He just disappeared.

already

since

yet

for

4. B: I have _____ met him at the hospital. I was there a few moments ago. He hasn't been feeling well _____ the farewell party we had on Saturday.

already-just

just-since

since-yet

yet-already

5. Alan and Pamella have been married _____ twelve years.

for

already

since

still

6. They have lived in the same house _____ they got married.

yet

since

for

still

7. I haven't told anyone _____ about my decision. Please, keep it secret.

still

already

since

yet

8. I am worried about my son. He hasn't come home _____.

yet

already

just

for

9. My brother bought a house last month, but he hasn't renovated it _____.

still

yet

already

since

جمع‌بندی

همان‌طور که می‌دانید زمان حال کامل در انگلیسی به کاری اشاره دارد که در گذشته آغاز شده و هنوز ادامه دارد. یا کاری را نشان می‌دهد که فرد در زندگی خود تجربه کرده یا نکرده است. در این مطلب به کاربردهای زمان حال کامل در انگلیسی و تاثیر قیدهای آن پرداختیم. همچنین به ساختار انواع قید زمان حال کامل و جایگاه آن در جمله پرداختیم. علاوه بر این، کاربرد این قیدها را در جمله‌های مثبت، منفی و سوالی آموزش دادیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
7Esl Books for Language
۲ thoughts on “قید زمان حال کامل در انگلیسی — توضیح + مثال، تمرین و تلفظ

I’ve been watching معنیش تماشا میکردم نیس . ترجمش غلطه

با سلام؛
حال کامل استمراری دو کاربرد دارد: برای توصیف عملی که همچنان استمرار دارد و برای توصیف عملی که به‌تازگی کامل شده است. اگر منظور مورد دوم باشد، ترجمه درست است، البته «تماشا می‌کرده‌ایم» به عنوان ترجمه دقیق‌تر، در زبان فارسی رایج نیست.
از بازخورد شما سپاس‌گزاریم.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *