زبان انگلیسی ۸۲ بازدید

قید یکی از اجزای کلام در زبان انگلیسی است که معنای فعل، صفت یا قید دیگری را تغییر می‌دهد. قید زمان نشان‌دهنده زمان انجام شدن کاری در جمله است و روی فعل آن تاثیر می‌گذارد. از طرفی هر کدام از ساختارهای زمانی در زبان انگلیسی قیدهای مخصوصی دارند که نشان‌دهنده ویژگی‌های آن زمان است. در این مطلب قصد داریم قید زمان آینده را بررسی کنیم، انواع آن را توضیح دهیم و کاربرد هر گروه را در جمله‌های مختلف در نظر بگیریم. در نهایت تمرینی برای درک بهتر این ساختارها ارائه می‌کنیم.

قید زمان آینده ساده در انگلیسی

وقتی بخواهیم در مورد اتفاقی حرف بزنیم که در آینده رخ می‌دهد از زمان «آینده ساده» (Simple Future Tense) استفاده می‌کنیم. این ساختار برای اشاره به برنامه‌های آینده یا اتفاقاتی است که می‌دانیم قرار است در آینده رخ بدهند. فعل در زمان آینده ساده به حالت پایه می‌آید و ed- یا s سوم‌شخص مفرد نمی‌گیرد. فرمول اصلی این ساختار برای جمله‌های مثبت به شکل زیر است:

Subject + Will +Verb + Object

به مثال‌های زیر دقت کنید.

I will meet her at the mall.

او را در فروشگاه می‌بینم.

The monkeys will eat any bananas that their handlers give them.

میمون‌ها هر موزی را که مربی آن‌ها بهشان بدهد می‌خورند.

برای منفی کردن این ساختار فقط باید کلمه منفی‌ساز not را به بعد از فعل کمکی وجهی will اضافه کنیم. توجه داشته باشید که در زبان انگلیسی برای تلفظ ساده‌تر، عبارت will not به صورت مخفف درمی‌آید اما مخفف آن از قواعد زبان انگلیسی پیروی نمی‌کند به شکل willn’t نیست، بلکه به شکل won’t به کار می‌رود. به این مثال‌ها توجه کنید.

I will not stop the music.

من موسیقی را قطع نمی‌کنم.

My friends will not abandon me.

دوستانم من را رها نمی‌کنند.

She will not eat eggs and ham.

او تخم‌مرغ و کالباس نمی‌خورد.

از آنجا که زمان آینده ساده در انگلیسی با استفاده از فعل کمکی وجهی will ساخته می‌شود، برای سوالی کردن آن به فعل کمکی دیگری نیاز نداریم و فقط باید جای will را با فاعل جمله عوض کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Will you go to Thailand?

به تایلند می‌روی؟

Will it rain tomorrow?

فردا باران می‌بارد؟

در جدول زیر به تعدادی از مهم‌ترین قیدهای زمان آینده ساده اشاره شده است.

قیدهای زمان آینده ساده
Only Always
Never Ever
Still Just
At 6 PM Tonight
Tomorrow The year 2222
Next year When
Later Soon

توجه داشته باشید که زمان آینده ساده در زبان انگلیسی معمولا با قید زمان همراه نمی‌شود چراکه این زمان بیشتر برای پیش‌بینی اتفاقات در آینده‌ای نزدیک است. از طرفی وقتی در زبان انگلیسی در مورد آینده حرف می‌زنیم، همیشه مقداری تردید در جملات ما وجود دارد، چراکه برای اشاره به آینده باید چیزی را پیش‌بینی کنیم یا حدس بزنیم. به همین جهت برای نشان دادن میزان اطمینان به پیش‌بینی خود از قیدهای اطمینان استفاده می‌کنیم.

«قیدهای اطمینان» (Adverbs of Certainty) در زبان انگلیسی به مخاطب نشان می‌دهند گوینده جمله چقدر از احتمال وقوع چیزی که بیان می‌کند اطمینان دارد. به مثال‌های زیر از کاربرد این قیدها توجه کنید.

I'll definitely be at the meeting, don't worry.

من حتما در جلسه شرکت خواهم کرد، نگران نباش.

It probably won't rain later according to the weather forecast.

با توجه به پیش‌بینی آب‌وهوا احتمالا باران نمی‌بارد.

People will definitely work from home more in the future.

مردم حتما در آینده بیشتر دورکاری می‌کنند.

Robots definitely won't replace all human jobs.

بدون شک ربات‌ها در همه شغل‌ها جایگزین انسان‌ها نمی‌شوند.

Donna will really enjoy this film.

«دانا» خیلی از این فیلم لذت می‌برد.

You probably won't regret it.

تو احتمالا از این کار پشیمان نمی‌شوی.

We'll probably finish the project by tomorrow.

احتمالا تا فردا پروژه را تمام خواهیم کرد.

یادگیری زبان

کاربرد آینده ساده در انگلیسی

زمان آینده ساده در انگلیسی کاربردهای متنوعی دارد که عبارتند از:

 • معمولا از زمان آینده ساده برای پیش‌بینی کردن یا حدس زدن در مورد آینده استفاده می‌کنیم. ممکن است از این پیش‌بینی‌ها مطمئن باشیم یا در مورد آن‌ها شک داشته باشیم. این کاربرد معمولا با قیدهای آینده نزدیک یا قیدهای اطمینان همراه می‌شود:

He said it will rain tomorrow.

او گفت فردا باران می‌بارد.

I think our team will win the baseball game.

فکر می‌کنم تیم ما بازی بسکتبال را می‌برد.

She is pretty sure that her cat will hate her new puppy.

او کاملا مطمئن است که گربه‌اش از توله‌سگ جدید او متنفر می‌شود.

 • علاوه بر این می‌توانیم از زمان آینده ساده برای سوال پرسیدن در مورد آینده استفاده کنیم:

Will we find the pirate treasure?

ما گنج دزد دریایی را پیدا می‌کنیم؟

Will the Grinch discover the true meaning of Christmas?

«گرینچ» معنی واقعی کریسمس را درک خواهد کرد؟

 • می‌توانیم با استفاده از زمان آینده ساده اطلاعاتی در مورد آینده به دیگران بدهیم که از آن‌ها اطمینان کامل داریم:

It will be a leap year next year.

سال بعد کبیسه خواهد بود.

This expensive soap will cost us more money.

این صابون گران‌قیمت هزینه بیشتری برای ما خواهد داشت.

 • با استفاده از زمان آینده ساده به شرایط احتمالی آینده اشاره می‌کنیم:

If I fail this test, my parents will take away my phone.

اگر در این امتحان رد شوم، پدر و مادرم گوشی من را می‌گیرند.

She will only go to the party if her sister goes with her.

او فقط در صورتی به مهمانی می‌رود که خواهرش همراه او برود.

 • همچنین می‌توانیم با استفاده از زمان آینده ساده انگلیسی به کسی دستور بدهیم:

You will turn in your term paper on time, or else you will fail this class.

مقاله این ترم خود را به موقع تحویل می‌دهی، وگرنه در این کلاس رد می‌شوی.

قید زمان آینده استمراری در انگلیسی

زمان «آینده استمراری» (Future Continuous Tense) در زبان انگلیسی برای اشاره به اتفاقی است که در آینده رخ می‌دهد. در واقع این زمان نشان می‌دهد کاری در آینده انجام می‌شود و برای مدتی ادامه پیدا می‌کند. فرمول اصلی زمان آینده استمراری در انگلیسی به شکل زیر است:

Subject + Will + Be + Verb +-ing+ Object

به مثال‌های زیر دقت کنید.

At five o’clock, I will be meeting with the management about my raise.

ساعت پنج با مدیر در مورد ارتقای شغلی خود جلسه خواهم داشت.

Michael will be running a marathon this Saturday.

«مایکل» شنبه این هفته در ماراتنی می‌دود.

Eric will be competing against Michael in the race.

«اریک» در مسابقه با «مایکل» رقابت می‌کند.

توجه داشته باشید که معمولا will و فاعل جمله در جملات مثبت مخفف می‌شود و به شکل یک کلمه درمی‌آیند.

I'll be watching Michael and Eric race.

من مسابقه «مایکل» و «اریک» را تماشا خواهم کرد.

We'll be having dinner when the film starts.

وقتی فیلم شروع شود ما مشغول شام خوردن خواهیم بود.

برای منفی کردن جمله در زمان آینده استمراری کلمه منفی‌ساز not را بین فعل کمکی وجهی will و فعل کمکی be قرار می‌دهیم. علاوه بر این برای منفی کردن این ساختار فعل will not را مخفف می‌کنیم و به شکل won't درمی‌آوریم. این مثال‌ها را در نظر بگیرید.

You will not be waiting for her when her plane arrives tonight.

وقتی امشب هواپیمای او برسد، تو منتظر او نخواهی بود.

He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives.

او امشب را در کتابخانه خواهد ماند، به همین دلیل وقتی «جنیفر» بیاید او را نمی‌بیند.

برای سوالی کردن زمان آینده استمراری در انگلیسی جای فعل کمکی وجهی will را با فاعل جمله عوض می‌کنیم و باقی جمله را به همان ترتیب می‌نویسیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Will you be singing in the concert tomorrow?

فردا تو در کنسرت مشغول آواز خواندن هستی؟

Will you be bringing your friend to the party tonight?

امشب دوست خود را به مهمانی می‌آوری؟

در جدول زیر به قیدهای آینده اشاره شده است که معمولا با این ساختار زمانی در زبان انگلیسی به کار می‌روند.

قیدهای آینده استمراری
Next week In the future
Next year Next time
At this time tomorrow At this moment next year
In 20 years At 5 p.m tomorrow
When Tonight
In the afternoon While
Later Soon
In ten minutes On Saturday
At the weekend

برای درک بهتر قید‌های آینده استمراری در زبان انگلیسی، بهتر است با کاربرد آن‌ها در جمله آشنا شویم. به همین علت در ادامه این مطلب کاربردهای متفاوت این ساختار زمانی همراه با قیدهای مناسب بررسی شده‌اند.

قید زمان آینده استمراری

کاربرد آینده استمراری در انگلیسی

مهم‌ترین کاربردهای زمان آینده استمراری در انگلیسی عبارتند از:

 • از زمان آینده استمراری برای اشاره به کاری استفاده می‌کنیم که در بازه‌ای طولانی در آینده انجام می‌شود و کار دیگری همزمان با آن رخ می‌دهد. ممکن است این کار به طور کلی قطع شود یا فقط در مدتی کوتاه همزمان با آن کار دیگر انجام شود. این کاربرد بیشتر همراه با قیدهای when و while همراه می‌شود:

I will be watching TV when she arrives tonight.

امشب وقتی او برسد من مشغول تماشای تلویزیون خواهم بود.

I will be waiting for you when your bus arrives.

وقتی اتوبوس برسد من منتظر تو خواهم بود.

I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me.

اگر اتفاقی افتاد و نیاز داشتی با من تماس بگیری، من در هتل «مدیسون» هستم.

 • یکی دیگر از کاربردهای این زمان برای اشاره به کاری است که در زمان خاصی در آینده مشغول انجام دادن آن هستیم. معمولا انجام این کار قبل از زمان مد نظر در جمله آغاز می‌شود و تا مدتی بعد از آن نیز ادامه دارد. این کاربرد معمولا با قیدهای زمانی به کار می‌رود که به بازه زمانی خاصی اشاره می‌کنند:

Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner.

امشب ساعت شش عصر من مشغول شام خوردن خواهم بود.

At midnight tonight, we will still be driving through the desert.

نیمه‌شب امشب ما هنوز مشغول رانندگی در بیابان خواهیم بود.

 • برای اشاره به دو کار که در بازه زمانی خاصی در آینده همزمان انجام می‌شوند از زمان آینده استمراری استفاده می‌کنیم. این کاربرد معمولا با استفاده از قیدهای when و while به کار می‌رود یا از ویرگول و کلمه and برای نشان‌دادن همزمانی آن‌ها استفاده می‌کنیم:

I am going to be studying and he is going to be making dinner.

من مشغول درس خواندن خواهم بود و او مشغول درست کردن شام.

Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time.

امشب آن‌ها مشغول خوردن شام، بررسی برنامه‌های خود و گذراندن اوقاتی خوش خواهند بود.

While Ellen is reading, Tim will be watching television.

وقتی «الن» کتاب می‌خواند، تیم مشغول تماشای تلویزیون خواهد بود.

قید زمان آینده کامل در انگلیسی

وقتی بخواهیم در مورد اتفاقی حرف بزنیم که بعد از زمان خاصی در آینده رخ می‌دهد، از زمان «آینده کامل» (Future Perfect Tense) استفاده می‌کنیم. در واقع زمان آینده کامل به موعد مقرری برای انجام شدن کاری اشاره دارد. این موعد مقرر می‌تواند زمان دقیقی باشد، یا به محدوده زمانی مبهمی اشاره داشته باشد، همچنین ممکن است به اتفاق افتادن چیز دیگری وابسته باشد. فرمولی کلی این ساختار در حالت مثبت برای تمامی اشخاص به شکل زیر است:

Subject + Will + Have + Present Participle

به مثال‌های زیر دقت کنید.

I will have been here for six months on June 23rd.

بیست و سوم ماه ژوئن، شش ماه می‌شود که من اینجا هستم.

By the time you read this I will have left.

وقتی این را بخوانی من رفته‌ام.

You will have finished your report by this time next week.

تا هفته دیگر همین موقع، تو گزارش خود را تمام کرده‌ای.

برای منفی کردن این زمان، کلمه منفی‌ساز not را بعد از اولین بخش عبارت فعلی، یعنی will اضافه می‌کنیم. علاوه بر این توجه داشته باشید که می‌توان will not را به صورت مخفف درآورد و به جای آن از won’t در جمله استفاده کرد. این مثال‌ها را در نظر بگیرید.

He will not have done it by this evening.

او تا امروز عصر آن کار را تمام نخواهد کرد.

I will not have finished my report by the end of this month.

من تا آخر این ماه گزارش خود را تمام نخواهم کرد.

برای سوالی کردن زمان آینده کامل، جای اولین بخش عبارت فعلی را با فاعل جمله عوض می‌کنیم و سپس باقی جمله را به همان ترتیب می‌نویسیم.به مثال‌های زیر توجه کنید.

Won't they have arrived by 5:00?

آن‌ها تا ساعت پنج نخواهند رسید؟

Will you have eaten when I pick you up?

وقتی به دنبال تو بیایم، غذا خورده‌ای؟

در جدول زیر به تعدادی از قیدهای زمان آینده کامل در زبان انگلیسی اشاره شده است.

قید زمان آینده کامل
By the time Before
Until/till By then
By the end of… By tomorrow
By… Already
Before 8 o’clock By six o'clock
On February 2nd By 10:00
For For two years
Before they arrive

برای درک بهتر روش استفاده و جایگاه این قیدهای زمانی در جمله، در ادامه این مطلب کاربردهای زمان آینده کامل را بررسی می‌کنیم.

تمرین قید زمان آینده کامل

کاربرد آینده کامل در انگلیسی

زمان آینده کامل در انگلیسی کاربردهای متعددی دارد که عبارتند از:

 • زمان آینده کامل در زبان انگلیسی به کاری اشاره دارد که قبل از کار دیگری در آینده انجام می‌شود. همچنین این ساختار می‌تواند نشان‌دهنده رخ دادن اتفاقی قبل از زمانی معین در آینده باشد. این کاربرد در زبان انگلیسی بیشتر با قیدهایی همراه می‌شود که از ترکیب by و زمانی معین ساخته شده باشند:

Sam is probably going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon.

«سم» احتمالا تا وقتی که امروز بعد از ظهر از شرکت برود، اظهارنامه خود را تمام کرده است.

By the time I finish this course, I will have taken ten tests.

تا وقتی این دوره را تمام کنم، ده آزمون داده‌ام.

How many countries are you going to have visited by the time you turn 50?

تا وقتی پنجاه‌ساله بشوی به چند کشور سفر کرده‌ای؟

 • علاوه بر این برای اشاره به ادامه‌دار بودن فعالیتی تا قبل از شروع کاری دیگر از زمان آینده کامل استفاده می‌کنیم. این کاربرد بیشتر برای نشان دادن تداوم فعل‌های غیراستمراری در زبان انگلیسی است و معمولا با قید زمانی by همراه می‌شود:

I will have been in London for six months by the time I leave.

وقتی از اینجا بروم، شش ماه می‌شود که در لندن هستم.

By Monday, Susan is going to have had my book for a week.

وقتی دوشنبه برسد، یک هفته می‌شود که کتاب من پیش «سوزان» است.

 • کاربرد دیگر این زمان برای اشاره به کارهایی است که از قبل شروع شده‌اند و تا زمان شروع شدن کار دیگری در آینده ادامه پیدا می‌کنند. این کاربرد معمولا با قید زمان for همراه می‌شود که مدت تداوم این کار را نشان می‌دهد:

When they get married, she'll have known her husband for two years.

وقتی ازدواج کنند، دو سال می‌شود که او شوهر خود را می‌شناسد.

At 6:00, I'll have been in the office for a whole day.

ساعت شش که برسد، یک روز تمام می‌شود که من در دفتر هستم.

قید زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی

وقتی بخواهیم به کاری اشاره کنیم که تا زمان معینی در آینده ادامه خواهد داشت از زمان «آینده کامل استمراری» (Future Perfect Continuous Tense) استفاده می‌کنیم. این ساختار بیستر به مدت زمان آن کار اشاره دارد. زمان آغاز این فعالیت می‌تواند در گذشته، حال یا آینده باشد اما انتظار می‌رود در آینده ادامه پیدا کند. فرمول کلی این زمان به شکل زیر است.

Subject + Will + Have + Been + Verb +-ing

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

If I focus, I will have been studying for a few hours when you get here.

اگر تمرکز کنم، وقتی به اینجا برسی چند ساعتی می‌شود که مشغول درس خواندن هستم.

Next month I'll have been studying Chinese for two years.

ماه بعد، دو سال می‌شود که مشغول یاد گرفتن چینی بوده‌ام.

In April, Ricardo will have been working here for 30 years.

آوریل، سی سال می‌شود که «ریکاردو» اینجا کار می‌کند.

برای منفی کردن زمان آینده کامل استمراری کلمه منفی‌ساز not را به بعد از اولین بخش فعل در جمله اضافه می‌کنیم. در واقع not در این ساختار بین will و have قرار می‌گیرد و در نهایت می‌تواند به شکل مخفف درآمده و تبدیل به won't شود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

He won't have been studying long enough to qualify.

او [تا آن موقع] به اندازه کافی مشغول درس خواندن نبوده که واجد شرایط باشد.

You will not have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

وقتی هواپیمای او بالاخره برسد، تو بیشتر از دو ساعت منتظر نبوده‌ای.

همان‌طور که می‌دانید برای سوالی کردن هر جمله در زبان انگلیسی باید از افعال کمکی استفاده کنیم. ساختار زمان آینده کامل استمراری دو فعل کمکی وجهی دارد. برای سوال ساختن در این ساختار جای فاعل را با اولین بخش از عبارت فعلی عوض می‌کنیم و باقی جمله را به همان ترتیب می‌نویسیم. به مثال‌های زیر از این ساختار توجه کنید.

How long will Jo have been working when he retires?

وقتی «جو» بازنشسته شود، چه مدت مشغول کار کردن بوده است؟

Will you have been working when I arrive?

وقتی من برسم تو مشغول کار کردن بوده‌ای؟

در جدول زیر به مهم‌ترین قیدهای زمان آینده کامل استمراری اشاره شده است.

قید زمان آینده کامل استمراری
By then Since morning
Since 1995 By tomorrow
By this year

Next year

for 10 years by the end of October
for three months by the time
for over an hour When

برای درک بهتر روش استفاده از قید‌های آینده کامل استمراری بهتر است با روش استفاده هر کدام از آن‌ها در کاربردهای مختلف این ساختار آشنا شویم. به همین علت در ادامه این مطلب کاربردهای آینده کامل استمراری را بررسی می‌کنیم.

قید زمان آینده کامل استمراری

کاربرد آینده کامل استمراری در انگلیسی

مهم‌تزین کاربردهای آینده کامل استمراری در انگلیسی عبارتند از:

 • از زمان آینده کامل استمراری برای اشاره به کاری استفاده می‌کنیم که در زمان دیگری آغاز شده و تا زمان خاصی یا روی دادن اتفاق خاصی در آینده ادامه دارد. این کاربرد بیشتر با قیدهایی همراه می‌شود که از ترکیب «By» و «For» با مشخصه‌های زمانی تشکیل می‌شوند:

They will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives.

وقتی «توماس» برسد یک ساعت می‌شود که آن‌ها مشغول حرف زدن هستند.

She is going to have been working at that company for three years when it finally closes.

وقتی آن شرکت بالاخره بسته شود، سه سال می‌شود که او آنجا کار می‌کند.

James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.

وقتی «جیمز» به آسیا برود، بیشتر از یک سال می‌شود که در دانشگاه مشغول تدریس است.

 • کاربرد دیگر زمان آینده کامل استمراری برای نشان دادن علت و معلول است:

Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour.

وقتی «جیسون» به خانه برسد خسته خواهد بود چون بیشتر از یک ساعت می‌شود که مشغول دویدن است.

Claudia's English will be perfect when she returns to Germany because she is going to have been studying English in the United States for over two years.

وقتی «کلودیا» به آلمان برگردد انگلیسی او بی‌نقص خواهد بود چراکه تا آن موقع بیش از دو سال می‌شود که در ایالات متحده مشغول خواندن انگلیسی بوده.

قید اطمینان در آینده

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم موقع حرف زدن در مورد آینده و پیش‌بینی اتفاقاتی که رخ خواهند داد همیشه مقداری تردید در جمله‌های ما وجود دارد. قیدهای اطمینان در زبان انگلیسی به مخاطب ما نشان می‌دهند تا چه اندازه از احتمال رخ دادن آن اتفاق مطمئن هستیم. این قیدها برای زمان‌های گذشته، حال و آینده به کار می‌روند. در ادامه این مطلب کاربرد آن‌ها در زمان آینده را بررسی می‌کنیم.

در جدول زیر به مهم‌ترین قیدهای اطمینان انگلیسی اشاره شده است.

قید اطمینان معنی میزان اطمینان
definitely حتما ۱۰۰٪
probably احتمالا ۷۰-۹۰٪
maybe شاید ۵۰٪
probably not احتمالا نه ۱۰-۳۰٪
definitely not اصلا ۰٪

به مثال‌های زیر از کاربرد این قیدها توجه کنید.

I will definitely be good.

حتما خوب خواهم بود.

The movie will undoubtedly be sold out.

بلیت‌های فیلم حتما کامل به فروش می‌رود.

I will probably go.

من احتمالا می‌روم.

I will probably not go.

من احتمالا نمی‌روم.

It will definitely rain tomorrow.

حتما فردا باران می‌بارد.

She will probably not come.

او احتمالا نمی‌آید.

همان‌طور که در مثال‌های بالا می‌بینید ساختار این جمله‌ها به شکل زیر است:

Subject + Will + Adverb + Verb

توجه داشته باشید که برای ساختن جمله منفی در زمان آینده ساده با قیدهای اطمینان از کلمه مخفف‌شده «won't» استفاده نمی‌کنیم، بلکه قید منفی‌ساز «not» را بعد از قید اطمینان قرار می‌دهیم. ساختار جمله منفی با قید اطمینان به شکل زیر است:

Subject + Will + Adverb + Not + Verb

مثال زیر را در نظر بگیرید.

It will definitely not rain.

NOT: It won't definitely rain.

امکان ندارد باران ببارد.

بسیاری از بومی‌زبان‌های انگلیسی از ساختار مخفف‌شده «won't» بعد از قید اطمینان استفاده می‌کنند. این روش بیشتر در محاوره زبان انگلیسی کاربرد دارد. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این کاربرد بهتر آشنا شوید.

It definitely won't rain.

ممکن نیست باران ببارد.

She probably won't be at the party.

او احتمالا در مهمانی نخواهد بود.

همان‌طور که می‌دانید در زبان انگلیسی می‌توان جایگاه قید را در جمله تغییر داد تا تاکید روی آن بیشتر شود. به همین علت در بعضی جمله‌ها قید اطمینان بعد از فاعل و قبل از will قرار می‌گیرد. به مثال‌های زیر از این ساختار دقت کنید.

He definitely will not come.

او به احتمال زیاد نمی‌آید.

She probably will quit.

او احتمالا استعفا می‌دهد.

She probably won't be angry.

او احتمالا عصبانی نمی‌شود.

They surely won't be happy.

آن‌ها به احتمال زیاد خوشحال نمی‌شوند.

اگر برای اشاره به زمان آینده ساده از ساختار be going to استفاده کنیم، یا به زمان آینده استمراری اشاره داشته باشیم، قید اطمینان بعد فعل be قرار می‌گیرد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این روش بهتر آشنا شوید.

She is probably going to come.

او احتمالا می‌آید.

They are definitely not going to be happy.

آن‌ها به احتمال زیاد خوشحال نمی‌شوند.

It is definitely not going to rain tomorrow.

به احتمال زیاد فردا باران نمی‌بارد.

نکته اول: قید اطمینان maybe همیشه و برای اشاره به هر زمانی در زبان انگلیسی، اول جمله می‌آید.

Maybe, I will get the job.

شاید شغل را به دست بیاورم.

Maybe, she will go home.

شاید او به خانه برود.

نکته دوم: در زبان انگلیسی قیدهای اطمینان دیگری نیز وجود دارند که هم‌معنی definitely محسوب می‌شوند. این قیدها شامل «Surely»، «Certainly» و «Undoubtedly» می‌شوند و معمولا اول جمله می‌آیند.

Surely, she will understand.

او حتما درک می‌کند.

Certainly, he will not do that.

مطمئنم او چنین کاری نمی‌کند.

Undoubtedly, he is going to be the best player of all time.

بدون شک او بهترین بازیکن تمام دوران خواهد بود.

تمرین قید زمان آینده

تمرین قید زمان آینده

یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی، تمرین و تکرار مطالب تازه است. به همین علت در ادامه چند نمونه سوال از قید زمان آینده تهیه کرده‌ایم.

تمرین اول

با توجه به قیدهای زمان آینده و ساختار هر جمله، جاهای خالی را با زمان مناسب کامل کنید.

Q1: Right now, I am watching TV. Tomorrow at this time, I (watch) _____ TV as well.

جواب

Answer: Right now, I am watching TV. Tomorrow at this time, I will be watching TV as well.

Q2: Tomorrow after school, I (go) _____ to the beach.

جواب

Answer: Tomorrow after school, I am going to go to the beach.

Q3: I am going on a dream vacation to Tahiti. While you (do) _____ paperwork and (talk) _____ to annoying customers on the phone, I (lie) _____ on a sunny, tropical beach. Are you jealous?

جواب

Answer: I am going on a dream vacation to Tahiti. While you are doing paperwork and talking to annoying customers on the phone, I will be lying on a sunny, tropical beach. Are you jealous?

Q4: We (hide) _____ when Tony (arrive) _____ at his surprise party. As soon as he opens the door, we (jump) _____ out and (scream) _____, "Surprise!"

جواب

Answer: We will be hiding when Tony arrives at his surprise party. As soon as he opens the door, we are going to jump out and scream, “Surprise!”

Q5: We work out at the fitness center every day after work. If you (come) _____ over while we (work) _____ out, we will not be able to let you into the house. Just to be safe, we (leave) _____ a key under the welcome mat so you will not have to wait outside.

جواب

Answer: We work out at the fitness center every day after work. If you come over while we are working out, we will not be able to let you into the house. Just to be safe, we will leave a key under the welcome mat so you will not have to wait outside.

Q6: While you (study) _____ at home, Magda (be) _____ in class.

جواب

Answer: While you are studying at home, Magda will be in class.

Q7: When I (get) _____ to the party, Sally and Doug (dance) _____, John (make) _____ drinks, Sue and Frank (discuss) _____ something controversial, and Mary (complain) _____ about something unimportant. They are always doing the same things. They are so predictable.

جواب

Answer: When I get to the party, Sally and Doug will be dancing, John will be making drinks, Sue and Frank will be discussing something controversial, and Mary will be complaining about something unimportant. They are always doing the same things. They are so predictable.

Q8: When you (get) _____ off the plane, I (wait) _____ for you.

جواب

Answer: When you get off the plane, I will be waiting for you.

Q9: I am sick of rain and bad weather! Hopefully, when we (wake) _____ up tomorrow morning, the sun (shine) _____.

جواب

Answer: I am sick of rain and bad weather! Hopefully, when we wake up tomorrow morning, the sun will be shining.

Q10: If you (need) _____to contact me sometime next week, I (stay) _____ at the Sheraton in San Francisco.

جواب

Answer: If you need to contact me sometime next week, I will be staying at the Sheraton in San Francisco.

جمع‌بندی

در این آموزش به بررسی کاربردهای هر کدام از زمان‌های آینده در زبان انگلیسی پرداختیم و سپس به کمک این کاربردها، قید زمان آینده در انگلیسی را یاد گرفتیم.

زمان آینده ساده در زبان انگلیسی به طور کلی برای پیش‌بینی اتفاقی که در آینده رخ می‌دهد استفاده می‌شود. مهم‌ترین قید‌های آینده ساده عبارت‌اند از:

 • قیدهایی که با ترکیب next و مشخصه‌های زمانی دیگر ساخته می‌شوند به زمان مشخص یا مدت خاصی در آینده اشاره دارند.
 • قیدهایی که با ترکیب next و مشخصه‌های زمانی به زمان یا محدوده زمانی خاصی در آینده نزدیک اشاره می‌کنند.
 • قیدهایی که با حرف اضافه‌های «in» ،«on» و «at» ساخته می‌شوند.

زمان آینده استمراری برای اشاره به کاری است که در آینده انجام می‌شود و مدتی ادامه دارد. قیدهای این زمان بسیار شبیه به قیدهای آینده ساده هستند.

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی برای اشاره به کاری استفاده می‌شود که در موعد مقرری در آینده انجام می‌شود. به همین دلیل قیدهای این زمان عبارتند از:

 • قیدهایی که با ترکیب for و مشخصه‌های زمانی ساخته می‌شوند و زمان دیگری را در گذشته، حال یا آینده به زمان مشخصی در آینده وصل می‌کنند.
 • قیدهایی که با ترکیب by و مشخصه‌های زمانی ساخته می‌شوند و دو قید when و while که نشان‌دهنده همزمانی دو اتفاق هستند.
 • قیدهای already و before که به ترتیب زمانی اتفاق‌ها در آینده اشاره دارند و نشان می‌دهند چه کاری بعد از چه کار دیگری انجام شده است.

زمان آینده کامل استمراری برای اشاره به کاری استفاده می‌شود که تا زمان معینی در آینده ادامه دارد. به همین علت مهم‌ترین قیدهای این زمان عبارتند از:

 • قیدهایی که با ترکیب for و مشخصه‌های زمانی ساخته می‌شوند نشان‌دهنده زمانی در گذشته، حال یا آینده با زمان دیگری در آینده هستند.
 • قیدهایی که با ترکیب since و مشخصه‌های زمانی ساخته می‌شوند نشان‌دهنده اتفاقی هستند که در زمان خاصی آغاز شده و ادامه یافته است.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

سمانه افشارحاتم دانش‌آموخته زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه تهران است. فعالیت‌هایش در حوزه تدریس و ترجمه کتاب بوده و در حال حاضر در زمینه زبان انگلیسی و اسپانیایی در مجله فرادرس مطلب می‌نویسد.