گرامر going to – به زبان ساده + مثال و تمرین

۱۹۴۵۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه
گرامر going to

استفاه درست از زمان‌ها، تأثیر زیادی در بهبود مهارت‌های زبان انگلیسی دارد. در آموزش‌های قبلی «فرادرس» با انواع زمان‌ها و کاربرد آن‌ها آشنا شدیم. یکی از زمان‌های مهم و پرکاربرد در زبان انگلیسی، «زمان آینده» (Future Tense) است. برای توصیف زمان آینده، روش‌های مختلفی وجود دارد. در این مطلب، قصد داریم یکی از این روش‌ها، یعنی کاربرد گرامر going to را بررسی کنیم و ساختار آن را در جملات منفی و پرسشی آموزش دهیم.

ساختار گرامر Going to

همان‌طور که اشاره کردیم، یکی از روش‌هایی که برای زمان آینده به کار می‌رود، استفاده از «going to» است. برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی، بهتر است از فرمول کمک بگیریم. ساختار کلی جملات با going to به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + be + going to + verb

نکته: در جملات مثبت، منفی و پرسشی، بعد از going to همواره از شکل ساده فعل (Base Form of the Verb) استفاده می‌شود.

در جملات زیر، ساختار مثبت گرامر going to به کار رفته است.

I am going to buy a new car.

من قصد دارم ماشین جدیدی بخرم.

I’m going to take a few exams at the end of the year.

در پایان سال قصد دارم چند امتحان بدهم.

She’s going to be a professional dancer when she grows up.

او قصد دارد وقتی بزرگ شد، رقصنده حرفه‌ای شود.

It’s going to snow again soon.

به زودی دوباره برف می‌بارد.

We're going to stay here for a few days.

قصد داریم چند روزی اینجا بمانیم.

Several employees are going to be promoted next month.

ماه آینده قرار است چند کارمند ترفیع بگیرند.

(در این جمله، بعد از «going to» از «حالت مجهول» (Passive) استفاده شده است.)

He’s going to break that glass.

او قصد دارد آن شیشه را بشکند.

They're going to see a play tonight.

آن‌ها قصد دارند امشب نمایش ببینند.

We are going to Japan to see the Olympic Games.

ما قصد داریم برای دیدن بازی‌های المپیک، به ژاپن برویم.

(در مواقعی که فعل اصلی جمله «go» است، معمولاً جمله به شکل حال استمراری به کار می‌رود و معنی آینده می‌دهد.)

ساختار جملات منفی

فرمول جملات منفی با گرامر going to به صورت زیر است:

Subject +be (not) + going to + verb

در ادامه، با چند مثال و ترجمه آن‌ها، با ساختار گرامر going to بیشتر آشنا خواهید شد.

I'm afraid they're not going to read the whole report.

می‌ترسم آن‌ها کل گزارش را نخوانند.

It's not going to rain soon.

به این زودی‌ها باران نمی‌بارد.

Only five people signed up? My boss is not going to speak to such a small audience.

فقط پنج نفر ثبت نام کردند؟ رئیس من برای چنین تعداد مخاطب کمی، صحبت نمی‌کند.

He's not going to speak at the conference.

او قصد ندارد در کنفرانس سخنرانی کند.

They aren't going to the party tomorrow.

آن‌ها قصد ندارند فردا به مهمانی بروند.

She's not going to invite Nancy to the restaurant.

او قصد ندارد «نانسی» را به رستوران دعوت کند.

جملات پرسشی در انگلیسی

ساختار جملات پرسشی

در زبان انگلیسی، دو ساختار برای حالت پرسشی وجود دارد که عبارت‌اند از:

 • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/no questions)
 • جملات پرسشی با کلمه پرسشی (wh-questions)

جملات پرسشی بله یا خیر

برای ساختن جملات پرسشی بله یا خیر، جای فاعل و فعل «to be» را عوض می‌کنیم. فرمول جملات پرسشی بله یا خیر به صورت زیر است:

Be + subject + going to + verb?

در ادامه به چند مثال توجه کنید تا با ساختار جملات پرسشی بله یا خیر بیشتر آشنا شوید.

Are you going to speak at the conference?

آیا قصد داری در کنفرانس صحبت کنی؟

Is he going to tell us what to study for the test?

آیا او قصد دارد به ما بگوید که برای آزمون چه بخوانیم؟

Is it going to rain this afternoon?

آیا امروز بعد از ظهر قرار است باران ببارد؟

Are you going to come to my party tomorrow?

آیا قصد داری فردا به مهمانی من بیایی؟

Aren't you going to stay at the library until your report is finished?

مگر قرار نیست تا پایان گزارش خود در کتابخانه بمانید؟

(در این مثال، از «جمله پرسشی منفی» (Negative Question) استفاده شده است.)

Aren't they going to come to the party?

مگر قرار نیست آن‌ها به مهمانی بیایند؟

(در این مثال، از «جمله پرسشی منفی» (Negative Question) استفاده شده است.)

Are they going to sleep all day?

آیا آن‌ها قصد دارند تمام روز را بخوابند؟

جملات پرسشی با کلمه پرسشی

برای ساختن جملات پرسشی با کلمه پرسشی، از فرمول زیر پیروی می‌کنیم:

Wh-word + be + subject + going to + verb?

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار جملات پرسشی با کلمه پرسشی بیشتر آشنا شوید.

What are you going to wear at the party?

می‌خواهی در مهمانی چه چیزی بپوشی؟

What is she going to cook for dinner?

او قصد دارد برای شام چه چیزی بپزد؟

Where is your brother going to sleep when he visits you?

برادرت قرار است وقتی به شما سر می‌زند، کجا بخوابد؟

When are we going to eat lunch?

کی قرار است ناهار بخوریم؟

Who is going to read the next paragraph?

چه کسی قرار است پاراگراف بعدی را بخواند؟

(در این جمله، «who» نقش فاعل را دارد.)

کاربرد گرامر going to

کاربردهای گرامر Going to

کاربرد گرامر going to در موارد زیر خلاصه شده است:

 • وقتی از قبل برای آینده برنامه‌ریزی کرده‌ایم یا قصد داریم در آینده کاری را انجام دهیم:

I'm going to visit India next year.

من قصد دارم سال آینده از هندوستان دیدن کنم.

(شخص گوینده از قبل برای رفتن برنامه‌ریزی کرده است.)

We talked about it yesterday and I'm going to quit my job tomorrow.

دیروز در مورد آن صحبت کردیم و فردا از کارم استعفا می‌دهم.

(شخص گوینده از قبل برای آن تصمیم گرفته است.)

 • وقتی بر اساس شواهد موجود، وقوع عملی را در آینده پیش‌بینی می‌کنیم:

It's so cold! I think it is going to snow.

هوا خیلی سرد است! فکر کنم قرار است برف ببارد.

Look out! He’s going to break that glass.

مواظب باش! او می‌خواهد آن شیشه را بشکند.

 • وقتی قرار است اتفاقی بیفتد:

Get back! The bomb is going to explode.

برگرد! بمب منفجر خواهد شد.

 • وقتی می‌خواهیم طرف مقابل را ملزم به انجام کاری بکنیم:

You’re going to pick up all of those toys right now. This room is a mess!

همین الآن همه آن اسباب‌بازی‌ها را جمع می‌کنی. این اتاق به‌هم‌ریخته است!

(در این مثال «going to» در حالت دستوری به کار رفته است.)

کاربرد زمان گذشته با Going to

وقتی going to را برای زمان گذشته به کار می‌بریم، در واقع به چیزی اشاره می‌کنیم که قرار بوده در گذشته به وقوع بپیوندد، اما در نهایت اتفاق نیفتاده است، مانند مثال‌های زیر:

I was going to call you but I lost your phone number.

قصد داشتم دیشب با شما تماس بگیرم، اما شماره تلفن شما را گم کردم.

It was going to rain but suddenly the sun appeared.

قرار بود باران ببارد، اما ناگهان خورشید ظاهر شد.

We were going to buy a new TV but then we changed our minds.

قصد داشتیم تلویزیون بخریم، اما تصمیم‌مان عوض شد.

You were going to be my bridesmaid, but then you didn't come to my wedding.

قرار بود ساقدوش من باشی، اما به مراسم عروس من نیامدی.

قیدهای زمان انگلیسی

قیدهای زمان آینده با Going to

مهم‌ترین نشانه‌های جملاتی که آینده را توصیف می‌کنند، قید زمان است. همان‌طور که برای زمان «حال» و «گذشته»، قیدهای مشخصی به کار می‌رود، برای زمان آینده نیز قیدهای بخصوصی وجود دارد. چند قید زمان رایج که با goinh to در جمله به کار می‌رود، عبارت است از:

 • in one year به معنای «طی یک سال»
 • next week/year/Monday/month/July به معنای «هفته آینده/سال آینده/دوشنبه آینده/ماه آینده/ژوئیه آینده»
 • tomorrow به معنای «فردا»
 • this/week/month/Saturday/year/morning به معنای «این هفته/این ماه/این شنبه/امسال/امروز صبح»

شکل کوتاه جمله با Going to

شکل کوتاه جملات مثبت و منفی با going to در مواقع غیر رسمی و محاوره به کار می‌رود. جدول زیر شکل کوتاه و بلند را برای going to نشان می‌دهد.

مثال

شکل کوتاه

Short Form

شکل بلند

Long Form

I'm (not) (not: I amn't) ...'m (not) am (not)
you're ...'re are
we're not/we aren't ...'re not/...aren't are not
he's ...'s is
she's not/she isn't ...'s not/...isn't is not

نکته: در نوشتار انگلیسی، شکل کوتاه «are» فقط می‌تواند بعد از «ضمایر فاعلی» (Subject Pronouns) بیاید، نه بعد از اسم. به مثال زیر توجه کنید.

They’re going to meet in town.

(but not: The women’re going to meet in town.)

آن‌ها قرار است [همدیگر] را در شهر ملاقات کنند.

توضیح ساختار Gonna

در زبان انگلیسی محاوره و در موقعیت‌های غیر رسمی، اغلب افراد انگلیسی‌زبان از «gonna» به جای «going to» استفاده می‌کنند. برای هر دو حالت، فعل بعد از آن به شکل ساده می‌‌آید. توجه داشته باشید که ساختار «gonna» نباید برای موقعیت‌های رسمی و نگارشی به کار برود. مثال‌های زیر ساختار «gonna» را در جمله نشان می‌دهند.

I'm gonna go to the beach tomorrow. (Informal)

 I'm going to go to the beach tomorrow. (Formal)

قرار است فردا به کنار دریا بروم.

He's gonna bring his old friend to the party. (Informal)

He's going to bring his old friend to the party. (Formal)

او قصد دارد دوست قدیمی‌اش را به مهمانی دعوت کند.

This is gonna be a good day! (Informal)

This is going to be a good day! (Formal)

قرار است روز خوبی باشد!

تفاوت Will و Going to

گرامر «will» هم مانند «going to» برای آینده به کار می‌رود، اما تفاوت‌هایی میان آن‌ها وجود دارد. در ادامه این مطلب، به بررسی تفاوت میان «will» و «going to» پرداخته‌ایم. به طور کلی، از «will» در موارد زیر استفاده می‌کنیم:

 • برای تصمیم‌گیری‌های آنی:

I'll buy one for you too.

یکی هم برای تو می‌خرم.

I think I'll try one of those.

فکر کنم یکی از آن‌ها را امتحان کنم.

در این مثال، شخص گوینده در لحظه تصمیم گرفته است.)

 • وقتی فکر می‌کنیم یا باور داریم که اتفاقی در آینده می‌افتد:

My team will not win the league this season.

تیم من در این فصل قهرمان لیگ نمی‌شود.

I think it will rain later so take an umbrella with you.

فکر می‌کنم بعداً باران بیاید، بنابراین چتر با خودت ببر.

 • برای پیشنهاد دادن، قول دادن یا تهدید کردن:

I'll give you a discount if you buy it right now.

اگر همین الان آن را بخرید، به شما تخفیف می‌دهم.

I promise I will behave next time.

قول می‌دهم دفعه بعد مؤدب باشم.

I'll take you to the movies if you'd like.

اگر بخواهی تو را به سینما می‌برم.

توضیح گرامر going to

نشان دادن زمان آینده

همان‌طور که در این مطلب اشاره شد، برای توصیف زمان آینده می‌توانیم از روش‌های مختلفی کمک بگیریم که یکی از آن‌ها استفاده از گرامر going to است. به طور کلی، روش‌های زیر برای نشان دادن زمان آینده در انگلیسی کاربرد زیادی دارند و برای موقعیت‌های مختلفی در آینده به کار می‌روند.

 • be going to
 • will
 • Present Continuous
 • Present Simple
 • Future Simple

در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی، به معرفی گرامر going to پرداخته‌ایم. اما برای آشنایی بیشتر با روش‌های نشان دادن زمان آینده، مطالعه مطالب زیر از «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود.

سوالات رایج درباره گرامر Going to

برای درک بهتر این مبحث گرامری، در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص گرامر Going to پاسخ دهیم.

ساختار گرامر Going to چگونه است؟

از گرامر Going to برای توضیف زمان آینده استفاده می‌کنیم. برای ساختن این جملات، ابتدا فاعل را در جمله قرار می‌دهیم و پس از آن فعل را با ساختار «be + going to» و شکل ساده فعل اصلی می‌آوریم.

برای منفی کردن این نوع جملات نیز «not» را به فعل «to be» اضافه می‌کنیم و برای سوالی کردن جای فعل «to be»‌ و فاعل را در جمله عوض می‌کنیم. اگر بخواهیم جمله پرسشی بسازیم نیز از کلمه پرسشی مناسب استفاده می‌‌کنیم و آن را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم. سپس بقیه ساختار مانند جملات سوالی بله یا خیر نوشته می‌شود.

کاربردهای گرامر Going to چیست؟

از Going to برای صحبت کردن درمورد آینده استفاده می‌کنیم. اما کاربرد آن با «going to» فرق دارد. معمولاً وقتی از قبل برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنیم یا قصد داریم کاری را در آینده انجام دهیم، از «going to» کمک می‌گیریم.

همچنین وقتی بر اساس شواهد موجود، وقوع عملی را در آینده پیش‌بینی می‌کنیم، می‌توانیم از این ساختار استفاده کنیم.

کاربرد زمان گذشته با Going to چیست؟

وقتی going to را برای زمان گذشته به کار می‌بریم، در واقع به چیزی اشاره می‌کنیم که قرار بوده در گذشته به وقوع بپیوندد، اما در نهایت اتفاق نیفتاده است. برای مثال در جمله «I was going to call you but I lost your phone number» گوینده قصد داشته تماس بگیرد، اما به دلیلی که بیان کرده، موفق به انجام این کار نشده است.

تمرین گرامر Going to

برای درک بهتر گرامر going to در ادامه به چند نمونه‌سوال از این مبحث اشاره کرده‌ایم

تمرین اول

با توجه به کلمات داده شده و ساختار گرامر going to جمله‌های سوالی بسازید.

Q1: You / read a book.

جواب

Answer: Are you going to read a book?

Q2: I / talk to you.

جواب

Answer: Am I going to talk to you?

Q3: We / sing at the party.

جواب

Answer: Are we going to sing at the party?

Q4: They / sell the car.

جواب

Answer: Are they going to sell the car?

Q5: She / go to the park.

جواب

Answer: Is she going to go to the park?

Q6: You / dance tomorrow.

جواب

Answer: Are you going to dance tomorrow?

Q7: He / buy a new shirt.

جواب

Answer: Is he going to buy a new shirt?

Q8: Your sister / arrive late.

جواب

Answer: Is your sister going to arrive late?

Q9: That tree / fall over.

جواب

Answer: Is that tree going to fall over?

Q10: I / miss the bus.

جواب

Answer: Am I going to miss the bus?

تمرین دوم

جمله‌های زیر را با توجه به کلمه داخل پرانتز کامل کنید.

Q1: She _____ to the stadium. (not/to walk)

جواب

Answer: She is not going to walk to the stadium.

Q2: _____ you _____ to London? (to fly)

جواب

Answer: Are you going to fly to London?

Q3: John _____ anything. (not/to eat)

جواب

Answer: John is not going to eat anything.

Q4: _____ she _____ at a campsite? (to stay)

جواب

Answer: Is she going to stay at a campsite?

Q5: What _____  you _____ tomorrow? (to do)

جواب

Answer: What are you going to do tomorrow?

Q6: I _____  Dennis tonight. (to see)

جواب

Answer: I am going to see Dennis tonight.

Q7: _____  Alexander _____  the next bus? (to take)

جواب

Answer: Is Alexander going to take the next bus?

Q8: They _____ football in the gym. (not/to play)

جواب

Answer: They are not going to play football in the gym.

Q9: When _____ you _____ me the book back? (to give)

جواب

Answer: When are you going to give me the book back?

Q10: Angela _____ a week in Poland. (to spend)

جواب

Answer: Angela is going to spend a week in Poland.

جدول جمع‌بندی

در بخش پایانی، جدول‌های جمع‌بندی گرامر going to همراه با مثال آمده است.

جملات مثبت و منفی با going to
.travel going to

am

are

is

are

are

I

You

He/She/it

We

They

travel. not going to
جملات پرسشی بله یا خیر با going to
travel? going to

I

you

he/she/it

we

they

Am

Are

Is

Are

Are

پاسخ مثبت با going to

am.

are.

is.

are.

are.

I

you

he/she/it

we

they

Yes,
پاسخ منفی با going to

am not.

are not. (aren't)

is not. (isn't)

are not. (aren't)

are not. (aren't)

I

you

he/she/it

we

they

No,
جملات پرسشی با کلمه پرسشی
travel? going to

I

you

he/she/it

we

they

am

are

is

are

are

What

when

where

why

How

Who...with

بر اساس رای ۶۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Woodward Lingolia Oyster English
۳ thoughts on “گرامر going to – به زبان ساده + مثال و تمرین

عالییییییییییییییی

سلام و تشکر ویژه

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *