مشتق گیری عددی — به زبان ساده

۴۸۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۸ دقیقه
مشتق گیری عددی

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس، درباره مشتق و روش‌های مشتق‌گیری بحث کردیم. در این آموزش، فرمول‌های مشتق گیری عددی را معرفی می‌کنیم. این فرمول‌ها، تفاضل رو به جلو، تفاضل رو به عقب و تفاضل مرکزی هستند. پیاده‌سازی این فرمول‌ها در پایتون نیز ارائه شده است.

تعریف مشتق

مشتق تابع $$ f (x ) $$ در نقطه $$ x = a $$ با حد زیر محاسبه می‌شود:

$$ \large f ^ \prime ( a ) = \lim _ { h \to 0 } \frac { f ( a + h ) - f ( a ) } { h } $$

فرمول‌های تفاضل

سه فرمول اصلی برای مشتق‌گیری تقریبی عددی وجود دارد:

۱) فرمول تفاضل رو به جلو (Forward Difference Formula) با اندازه گام $$h $$:

$$ \large f ^ \prime ( a ) \approx \frac { f ( a + h ) - f ( a ) } { h } $$

۲) فرمول تفاضل رو به عقب (Backward Difference Formula) با اندازه گام $$h $$:

$$ \large f ^ \prime ( a ) \approx \frac { f ( a ) - f ( a - h ) } { h } $$

۳) فرمول تفاضل مرکزی (Central Difference Formula) با اندازه گام $$h$$، میانگین فرمول‌های تفاضل رو به جلو و تفاضل رو به عقب است:

$$ \large \begin {align*}
f ^ \prime ( a ) & \approx \frac { 1 } { 2 } \left ( \frac { f ( a + h ) - f ( a ) } { h } + \frac { f ( a ) - f ( a - h ) } { h } \right ) \\ & = \frac { f ( a + h ) - f ( a - h ) } { 2 h }
\end {align*} $$

پیاده‌سازی مشتق گیری عددی در پایتون

ابتدا کتابخانه‌های لازم را فراخوانی می‌کنیم:

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
      
    

برای پیاده‌سازی فرمول‌های مشتق‌‌گیری عددی در پایتون، تابعی به نام derivative را می‌نویسیم که ورودی‌های آن method ،a ،f و h هستند (با مقادیر پیش‌فرض 'method='central و h=0.01). خروجی تابع مورد نظر، متناظر با خروجی فرمول تفاضل برای $$ f'(a) $$ با اندازه گام $$h$$ است.

def derivative(f,a,method='central',h=0.01):
  '''Compute the difference formula for f'(a) with step size h.

  Parameters
  ----------
  f : function
    Vectorized function of one variable
  a : number
    Compute derivative at x = a
  method : string
    Difference formula: 'forward', 'backward' or 'central'
  h : number
    Step size in difference formula

  Returns
  -------
  float
    Difference formula:
      central: f(a+h) - f(a-h))/2h
      forward: f(a+h) - f(a))/h
      backward: f(a) - f(a-h))/h      
  '''
  if method == 'central':
    return (f(a + h) - f(a - h))/(2*h)
  elif method == 'forward':
    return (f(a + h) - f(a))/h
  elif method == 'backward':
    return (f(a) - f(a - h))/h
  else:
    raise ValueError("Method must be 'central', 'forward' or 'backward'.")

برنامه بالا را برای چند تابع ساده بررسی می‌کنیم. به عنوان مثال، برای تابع کسینوس، داریم:

$$ \large \left . \frac { d } { d x } \left ( \cos x \right ) \, \right | _ { x = 0 } = - \sin ( 0 ) = 0 $$

اگر از تابع پایتون زیر نیز استفاده کنیم، خروجی صفر را خواهد داد:

derivative(np.cos,0)

خروجی:

0.0

برای روش رو به جلو نیز داریم:

derivative(np.cos,0,method='forward',h=1e-8)

خروجی:

0.0

به عنوان مثالی دیگر، برای تابع نمایی نیز می‌دانیم:

$$ \large \left . \frac { d } { d x } \left ( e ^ x \right) \, \right | _ { x = 0 } = e ^ 0 = 1 $$

با استفاده از تابع پایتون نیز داریم:‌

derivative(np.exp,0,h=0.0001)

خروجی:

1.0000000016668897

اگر بخواهیم از روش رو به عقب استفاده کنیم، دستور زیر را می‌نویسیم:

derivative(np.exp,0,method='backward',h=0.0001)

خروجی:

0.9999500016666385

تابعی که نوشتیم، آرایه‌ای از ورودی‌ها را برای $$ a $$ می‌گیرد و مقدار مشتق را برای آن مقدار $$a $$ محاسبه و به عنوان خروجی ارائه می‌کند. برای مثال، مشتق $$ \sin (x) $$ را می‌توانیم به صورت زیر رسم کنیم:

x = np.linspace(0,5*np.pi,100)
dydx = derivative(np.sin,x)

dYdx = np.cos(x)

plt.figure(figsize=(12,5))
plt.plot(x,dydx,'r.',label='Central Difference')
plt.plot(x,dYdx,'b',label='True Value')

plt.title('Central Difference Derivative of y = cos(x)')
plt.legend(loc='best')
plt.show()

مشتق کسینوس

اکنون می‌خواهیم مشتق تابع نسبتاً پیچیده زیر را محاسبه و رسم کنیم:‌

$$ \large y = \left ( \frac { 4 x ^ 2 + 2 x + 1 } { x + 2 e ^ x } \right ) ^ x $$

x = np.linspace(0,6,100)
f = lambda x: ((4*x**2 + 2*x + 1)/(x + 2*np.exp(x)))**x
y = f(x)
dydx = derivative(f,x)

plt.figure(figsize=(12,5))
plt.plot(x,y,label='y=f(x)')
plt.plot(x,dydx,label="Central Difference y=f'(x)")
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.show()

تابع و مشتق آن

فرمول‌های خطا

پرسشی که هنگام تقریب زدن پیش می‌آید، این است که دقت مناسب فرمول‌های تفاضل رو به جلو، رو به عقب و مرکزی چقدر است؟ به همین دلیل، فرمول‌های خطا را با استفاده از سری تیلور پیدا می‌کنیم.

قضیه

چندجمله‌ای تیلور مرتبه $$n$$ تابع $$ f (x ) $$ در $$ x = a $$ با جمله باقیمانده به صورت زیر است:

$$ \large \begin {align*}
f ( x ) & = f ( a ) + f ^ \prime ( a ) ( x - a ) + \frac { f ^ {\prime \prime } ( a ) } { 2 } ( x - a ) ^ 2 \\ & \, \, \, \, \, \, \, \, + \cdots + \frac { f ^ { ( n ) } ( a ) } { n ! } ( x - a ) ^ n + \frac { f ^ { ( n + 1 ) } ( c ) } { ( n + 1 ) ! } ( x - a ) ^ { n + 1 }
\end {align*} $$

که در آن، $$c $$ مقداری بین $$ x $$ و $$ a $$ است.

قضیه

خطای فرمول تفاضل رو به جلو برابر است با:

$$ \large \left | \, \frac { f ( a + h ) - f ( a ) } { h } - f ^ \prime ( a ) \, \right | \leq \frac { h K _ 2 } { 2 } $$

که در آن، برای همه $$ x \in [a,a+h] $$ رابطه $$ \left| \, f ^ {\prime \prime }(x) \, \right| \leq K_2 $$ برقرار است. فرمول خطای مشابهی برای روش تفاضل رو به عقب برقرار است.

اثبات: فرمول تیلور مرتبه اول را در نظر بگیرید:

$$ \large f ( x ) = f ( a ) + f ^ \prime ( a ) ( x - a ) + \frac { f ^ { \prime \prime } ( c ) } { 2 } ( x - a ) ^ { 2 } $$

با فرض $$ x = a+h $$ و جایگذاری آن در فرمول بالا، داریم:

$$ \large \begin {align}
f ( a + h ) & = f ( a ) + f ^ \prime ( a ) h + \frac { f ^ { \prime \prime } ( c ) } { 2 } h ^ { 2 } \\
f ( a + h ) - f ( a ) & = f ^ \prime ( a ) h + \frac { f ^ {\prime \prime } ( c ) } { 2 } h ^ { 2 } \\
\frac { f ( a + h ) - f ( a ) } { h } & = f ^ \prime ( a ) + \frac { f ^ {\prime \prime } ( c ) } { 2 } h \\
\frac { f ( a + h ) - f ( a ) } { h } - f ^ \prime ( a ) & = \frac { f ^ { \prime \prime } ( c ) } { 2 } h \\
\end{align} $$

$$ K_2 $$ را به گونه‌ای در نظر بگیرید که برای همه $$ x \in [a,a+h] $$، رابطه $$ | f ^ { \prime \prime  } ( x ) | \leq K _ 2 $$ برقرار باشد.

قضیه

خطای فرمول تفاضل مرکزی، برابر است با:

$$ \large \left | \frac { f ( a + h ) - f ( a - h ) } { 2 h } - f' ( a ) \right | \leq \frac { h ^ 2 K _ 3 } { 6 } $$

که در آن، برای همه $$ x \in [a-h,a+h] $$، رابطه $$ | f ^ { \prime \prime \prime } ( x ) | \leq K _ 3 $$ برقرار است.

اثبات: چندجمله‌ای مرتبه دوم تیلور را در نظر بگیرید:

$$ \large f ( x ) = f ( a ) + f' ( a ) ( x - a ) + \frac { f ^ { \prime \prime } ( a ) } { 2 } ( x - a ) ^ 2 + \frac { f ^ {\prime \prime \prime } ( c ) } { 6 } ( x - a ) ^ { 3 } $$

تساوی‌های $$ x = a + h $$ و $$ x = a - h $$ را در نظر بگیرید. روابط زیر را داریم:

$$ \large \begin {align}
f ( a + h ) & = f ( a ) + f ^ \prime ( a ) h + \frac { f ^ {\prime \prime } ( a ) } { 2 } h ^ 2 + \frac { f ^ { \prime \prime \prime } ( c _ 1 ) } { 6 } h ^ { 3 } \\
f ( a - h ) & = f ( a ) - f ^ \prime ( a ) h + \frac { f ^ {\prime \prime } ( a ) } { 2 } h ^ 2 - \frac { f ^ { \prime \prime \prime } ( c _ 2 ) } { 6 } h ^ { 3 } \\
f ( a + h ) - f ( a - h ) & = 2 f ^ \prime ( a ) h + \frac { f ^ { \prime \prime \prime } ( c _ 1 ) } { 6 } h ^ { 3 } + \frac { f ^ { \prime \prime \prime } ( c _ 2 ) } { 6 } h ^ { 3 } \\
\frac { f ( a + h ) - f ( a - h ) } { 2 h } - f ^ \prime ( a) & = \frac { f ^ {\prime \prime \prime } ( c _ 1 ) + f ^ {\prime \prime \prime } ( c _ 2 ) } { 1 2 } h ^ { 2 } \\
\end{align} $$

توجه کنید که $$ f ^ { \prime \prime \prime } ( x ) $$ پیوسته است (طبق فرض) و $$ ( f ^ { \prime \prime \prime } ( c _ 1 ) + f ^ { \prime \prime \prime } ( c _ 2 ) ) / 2 $$ بین $$ f ^ { \prime \prime \prime } ( c _ 1 ) $$ و $$ f ^ { \prime \prime \prime } ( c _ 2 ) $$ قرار دارد. بنابراین، طبق قضیه مقدار میانی، یک $$ c $$ بین $$ c _ 1 $$ و $$ c _ 2$$ به گونه‌ای وجود دارد که رابطه زیر برقرار باشد:

$$ \large f ^ { \prime \prime \prime } ( c ) = \frac { f ^ { \prime \prime \prime } ( c _ 1 ) + f ^ { \prime \prime \prime } ( c _ 2 ) } { 2 } $$

$$K_3$$ به گونه‌ای است که برای همه $$ x \in [a-h,a+h] $$ رابطه $$ \left | \, f ^ { \prime \prime \prime } ( x ) \, \right | \leq K _ 3 $$ برقرار باشد.

مثال‌

در این مثال می‌خواهیم چندجمله‌ای تیلور مرتبه سوم $$ T_3(x) $$ تابع $$ f(x) = \frac{3e^x}{x^2 + x + 1} $$ را با مرکز $$ x = 0 $$ و در بازه $$ x \in [-3,3] $$ رسم کنیم. ابتدا نمودار $$ y = f (x ) $$ را رسم می‌کنیم:

x = np.linspace(-3,3,100)
f = lambda x: 3*np.exp(x) / (x**2 + x + 1)
y = f(x)
plt.plot(x,y);
plt.show()

تابع

اکنون ضرایب $$ a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} $$ را برای $$ n=0,1,2,3 $$ محاسبه می‌کنیم:

a0 = f(0)
a1 = derivative(f,0,dx=0.001,n=1)
a2 = derivative(f,0,dx=0.001,n=2) / 2
a3 = derivative(f,0,dx=0.001,n=3,order=5) / 6
# The parameter order specifies the number of points to use
# The value order must be odd and at least n + 1

print(a0,a1,a2,a3)

خروجی:

3.0 1.99999838912e-06 -1.50000037502 1.99999209786

در نهایت، $$ f (x ) $$ و $$ T_3 (x ) $$ را با هم در یک شکل رسم می‌کنیم:

T3 = a0 + a1*x + a2*x**2 + a3*x**3
plt.plot(x,y,x,T3), plt.xlim([-3,3]), plt.ylim([0,5]);
plt.show()

نمودار تابع

 

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Mathematical Python
۶ thoughts on “مشتق گیری عددی — به زبان ساده

سلام وقت بخیر
میشه روش محاسبه مشتق جزئی رو توضیح بدید
ممنون

سلام و وقت بخیر؛

برای آشنایی با نحوه محاسبه مشتق جزئی، مطالعه مطلب «مشتق جزئی — به زبان ساده» را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

از همراهیتان با مجله فرادرس سپاسگزاریم.

سلام
یه سری اطلاعات عددی دارم بدون تابع، چگونه مشتق اول و دوم این اعداد را بدست آورم؟
کسی می تونه راهنمایی بکنه؟

سلام خسته نباشید .. منظور از K2 , K3 در فرمول خطاها چی هستش؟ مرسی بابت وقتی که میذارید…………

سلام.
پارامترهای $$K_2$$ و $$ K_ 3$$، به‌ترتیب، کران مشتق دوم و مشتق سوم تابع را نشان می‌دهند.
شاد و پیروز باشید.

ممنون
خیلی خوب توضیح دادید

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *