زبان عربی ۱۴۳۱ بازدید

آشنایی با انواع فعل در عربی برای صرف و استفاده صحیح از فعل مهم است. انواع فعل در عربی را می‌توان بر اساس ساختار ریشه فعل، حروف ریشه فعل یا زمان فعل دسته‌بندی کرد که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شویم.

انواع فعل در عربی از نظر شخص

از نظر شخص، فعل عربی به سه دسته اول‌شخص (متکلم)، دوم‌شخص (مخاطب) و سوم‌شخص (غایب) تقسیم می‌شود.

متکلم

زمانی که خود گوینده و فاعل چیزی را درباره خود بیان می‌کند، متکلم یا اول‌شخص است. بنابراین، ضمایر من و ما مربوط به اول‌شخص هستند که در عربی به آن‌ها، به‌ترتیب، متکلم وحده و متکلم مع‌الغیر می‌گویند.

مخاطب

زمانی که به فاعلی می‌پردازیم که حضور دارد، فعل مخاطب یا دوم‌شخص است. ضمایر تو و شما مربوط به فعل دوم‌شخص هستند که در عربی به آن‌ها مخاطب می‌گویند.

غایب

وقتی که در مورد فاعلی صحبت می‌کنیم و او در آنجا حضور ندارد، غایب یا سوم‌شخص داریم. ضمایر او و آن‌ها مربوط به فعل سوم‌شخص هستند که در عربی غایب نامیده می‌شوند.

انواع فعل در عربی از نظر جنس

در برخی زبان‌ها، مانند زبان فارسی، فعل‌ها برای فاعل‌های مذکر و مؤنث تفاوتی با هم ندارند. اما در زبان عربی، جنس فاعل که در فعل نمود پیدا می‌کند مهم است و فعل در زبان عربی می‌تواند مذکر یا مؤنث باشد.

انواع فعل در عربی از نظر عدد

در عربی از هر سه شخص استفاده می‌شود و جنسیت نیز به دو دسته مذکر و مؤنث تقسیم می‌شود. عدد فعل در عربی بر سه قسم است: مفرد، مثنی و جمع. منظور از مفرد یک نفر، منظور از مثنی دو نفر و منظور از جمع سه شخص و بیشتر است.

صیغه‌های فعل در عربی

با توجه به آنچه در بخش‌های قبل گفتیم، در زبان عربی سه شخص، دو جنس و سه عدد داریم. اگر این حالت‌ها را ترکیب کنیم، تعداد هجده (۱۸ = ۳ × ۲ × ۳) صیغه خواهیم داشت که در جدول زیر ذکر شده‌اند.

اول‌شخص (متکلم) مذکر مفرد من (مرد)
مثنی ما (دو مرد)
جمع ما (چند مرد)
مؤنث مفرد من (زن)
مثنی ما (دو زن)
جمع ما (چند زن)
دوم‌شخص (مخاطب) مذکر مفرد تو (مرد)
مثنی شما (دو مرد)
جمع شما (چند مرد)
مؤنث مفرد تو (زن)
مثنی شما (دو زن)
جمع شما (چند زن)
سوم‌شخص (غایب) مذکر مفرد او (مرد)
مثنی آن‌ها (دو مرد)
جمع آن‌ها (چند مرد)
مؤنث مفرد او (زن)
مثنی آن‌ها (دو زن)
جمع آن‌ها (چند زن)

اما در زبان عربی همه صیغه‌ها برای اول‌شخص بیان نمی‌شوند، زیرا مثنی و جمع برای آن یکی هستند. به این ترتیب، می‌توان جدول نهایی زیر را به‌عنوان جدول صرف فعل در عربی بیان کرد.

اول شخص (متکلم) مذکر و مؤنث مفرد (وحده) من
جمع (مع‌الغیر) ما
دوم‌شخص مذکر مفرد تو (مرد)
مثنی شما (دو مرد)
جمع شما (چند مرد)
مؤنث مفرد تو (زن)
مثنی شما (دو زن)
جمع شما (چند زن)
سوم‌شخص مذکر مفرد او (مرد)
مثنی آن‌ها (دو مرد)
جمع آن‌ها (چند مرد)
مؤنث مفرد او (زن)
مثنی آن‌ها (دو زن)
جمع آن‌ها (چند زن)

برای آشنایی با مباحث عربی دبیرستان، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های دروس دبیرستان و پیش دانشگاهی فرادرس مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

انواع فعل در عربی از نظر زمان

در عربی، زمان‌ها را به سه دسته ماضی (گذشته)، مضارع (حال) و مستقبل (آینده) دسته‌بندی می‌کنند.

فعل ماضی

فعل ماضی فعلی است که بر گذشته دلالت دارد و درباره کاری یا چیزی است که در گذشته انجام شده است. برای ساختن فعل ماضی در عربی، کافی است به انتهای ریشه فعل، پسوندهایی را اضافه کنیم که نشان‌دهنده شخص و عدد و جنس فعل هستند. در ادامه، صیغه‌های ماضی ریشه «ذَهَبَ» را آورده‌ایم.

 • مفرد مذکر غایب: ذَهَبَ
 • مفرد مؤنث غایب: ذَهَبَتْ
 • مثنی مذکر غایب: ذَهَبا
 • مثنی مؤنث غایب: ذَهَبَتَا
 • جمع مذکر غایب: ذَهَبُوا
 • جمع مؤنث غایب: ذَهَبْنَ
 • مفرد مذکر مخاطب: ذَهَبْتَ
 • مفرد مؤنث مخاطب: ذَهَبْتِ
 • مثنی مذکر مخاطب: ذَهَبْتُما
 • مثنی مؤنث مخاطب: ذَهَبْتُما
 • جمع مذکر مخاطب: ذَهَبْتُمْ
 • جمع مؤنث مخاطب: ذَهَبْتُنَّ
 • متکلم وحده: ذَهَبْتُ
 • متکلم مع‌الغیر: ذَهَبْنا

برای آشنایی بیشتر با فعل ماضی، به آموزش «فعل ماضی در عربی چیست؟ + مثال و به زبان ساده» مراجعه کنید.

انواع فعل در عربی

فعل مضارع

فعل مضارع فعلی است که مربوط به انجام کار یا پذیرفتی حالتی در زمان حال است. برای ساخت فعل مضارع باید به ابتدا و انتهای ریشه فعل پیشوند و پسوند اضافه کنیم. در ادامه، صیغه‌های مضارع ریشه «ذَهَبَ» را آورده‌ایم.

 • مفرد مذکر غایب: یَذهَبُ
 • مفرد مؤنث غایب: تَذهبُ
 • مثنی مذکر غایب: یَذهَبانِ
 • مثنی مؤنث غایب: تَذهبان
 • جمع مذکر غایب: یَذهَبونَ
 • جمع مؤنث غایب: یَذهبنَ
 • مفرد مذکر مخاطب: تذهبُ
 • مفرد مؤنث مخاطب: تَذهَبینَ
 • مثنی مذکر مخاطب: تَذهبانِ
 • مثنی مؤنث مخاطب: تَذهَبانِ
 • جمع مذکر مخاطب: تَذهَبونَ
 • جمع مؤنث مخاطب: تَذهَبنَ
 • متکلم وحده: اَذهَبُ
 • متکلم مع‌الغیر: نذَهَب

فعل مستقبل

فعل مستقبل در عربی، فعلی است که برای انجام کار یا بیان حالتی در زمان آینده استفاده می‌شود. برای ساخت فعل مستقبل، کافی است پیشوند «سَـ» را به ابتدای فعل مضارع اضافه کنیم. یک راه دیگر این است که کلمه «سَوفَ» را قبل از فعل مضارع بیاوریم. البته دقت داشته باشید که «سَـ» برای آینده نزدیک و «سَوفَ» برای آینده دور است. در ادامه، صیغه‌های مستقبل ریشه «ذَهَبَ» را آورده‌ایم.

 • مفرد مذکر غایب: سَیَذهَبُ
 • مفرد مؤنث غایب: سَتَذهبُ
 • مثنی مذکر غایب: سَیَذهَبانِ
 • مثنی مؤنث غایب: سَتَذهبان
 • جمع مذکر غایب: سَیَذهَبونَ
 • جمع مؤنث غایب: سَیَذهبنَ
 • مفرد مذکر مخاطب: سَتذهبُ
 • مفرد مؤنث مخاطب: سَتَذهَبینَ
 • مثنی مذکر مخاطب: سَتَذهبانِ
 • مثنی مؤنث مخاطب: سَتَذهَبانِ
 • جمع مذکر مخاطب: سَتَذهَبونَ
 • جمع مؤنث مخاطب: سَتَذهَبنَ
 • متکلم وحده: سَاَذهَبُ
 • متکلم مع‌الغیر: سَنذَهَب

برای آشنایی بیشتر با فعل مضارع و مستقبل، به آموزش «فعل مضارع در عربی چیست ؟ به زبان ساده + مثال» مراجعه کنید.

انواع فعل در عربی از نظر ساختار ریشه فعل

در این بخش، با ٰانواع فعل در عربی بر اساس ساختار ریشه فعل‌ها آشنا می‌شویم.

فعل مجرد

فعل بسیط یا ساده یا مجرد (الفِعْل المُجَرَّد) فعلی است که ریشه ماضی آن سه یا چهار حرف اصلی دارد و به‌ترتیب به دو نوع ثلاثی و رباعی تقسیم می‌شود.

فعل ثلاثی مجرد

فعل‌های ثلاثی مجرد سه‌حرفی و ساده هستند. حروف ریشه آن‌ها نیز می‌تواند شامل حروف عله (حرف‌های «و»، «الف»، «ی» عله هستند) باشد. هر حرف بخشی جدایی‌ناپذیری از معنای فعل را تشکیل می‌دهد. این نوع افعال فعل‌های مزید را در عربی تشکیل می‌دهند. از طریق جمع حروف، بسیاری از افعال مرتبط دیگر را می‌توان از آن‌ها استخراج کرد.

از فعل‌های ثلاثی مجرد می‌توان به این موارد اشاره کرد: کَتَبَ، قَالَ، فَتَحَ، دَعَا، ضَرَبَ، جَرَى، فَرِحَ، وَعَدَ، حَفِظَ، صَامَ، قَطَعَ، نَسَى، سَهَا، شَرِبَ.

فعل رباعی مجرد

این فعل‌ها افعال چهار حرفی ساده هستند. مانند فعل‌های ثلاثی، وجود هر حرف برای معنای فعل ضروری است. این نوع افعال در عربی کم هستند و به‌ندرت از آن‌ها استفاده می‌شود.

از فعل‌های رباعی مجرد می‌توان به این موارد اشاره کرد: زَلْزَلَ، بَعْثَرَ، خَلْخَلَ، زَخْرَفَ، وَسْوَسَ، تَرْجَمَ، غَرْبَل، طَأطَأ.

فعل مزید

مزید در لغت به‌معنی اضافه و زیاد است و فعل مزید فعلی است که با افزودن حرف به فعل‌های مجرد به‌دست آمده و معنای جدیدی از آن‌ها را ساخته است. فعل مزید خود به دو دسته ثلاثی مزید و رباعی تقسیم می‌شود.

فعل ثلاثی مزید

این فعل‌ها از افعال ثلاثی مجرد ساخته می‌شوند و در واقع، ریشه اصلی‌ای که از آن گرفته شده‌اند فقط سه حرف را شامل می‌شود. به ریشه سه‌حرفی یک حرف، دو حرف یا سه حرف اضافه می‌شود. این چیزی است که آن‌ها را مزید می‌کند.

حروف اضافه‌شده معنی دیگری به ریشه می‌دهند؛ یعنی معنای جدید که با ثلاثی مجرد متفاوت، اما همچنان به آن مربوط است. مثلاً اِسْتَوْقَفَ از ریشه وَقَفَ به معنای توقف کردن است و اِسْتَوْقَف به معنای درخواست توقف کردن است.

از مثال‌های فعل ثلاثی مزید می‌توان به این فعل‌ها اشاره کرد: هَاجَمَ، اِنْفَعَلَ، خَمَّنَ، تَحَدَّثَ، اِسْتَفْهَمَ، خَوَّفَ، اِسْتَقَال، أَوْجَد، نَاهَضَ، اِسْتَوْقَفَ، اِجْتَمَعَ.

برخی از این فعل‌ها این‌گونه ساخته شده‌اند:

 • هَجَمَ: هـ + ا + جَمَ = هَاجَمَ
 • فَعَلَ: اِنْـ + فَعَلَ = اِنْفَعَلَ
 • خَمَنَ: خَمْ + مَ + نَ = خَمَّنَ
 • وَقَفَ: اِسْتَ + وَقَفَ = اِسْتَوْقَفَ

فعل رباعی مزید

ریشه اصلی فعل‌های رباعی مزید فعل رباعی مجرد است، زیرا ریشه آن‌ها فقط چهار حرف را شامل می شود و به آن یک یا دو حرف اضافه می‌شود تا افعال جدیدی با معانی کمی متفاوت تشکیل شود. همان‌طور که برای فعل‌های رباعی مجرد ذکر شد، این افعال در عربی کم هستند و به‌ندرت استفاده می‌شوند.

از مثال‌های فعل رباعی مزید می‌توان به این موارد اشاره کرد: تَدَهْوَرَ، اِطْمَأَنَّ، تَدَحْرَجَ، اِقْشَعَرَّ.

نحوه تشکیل برخی از آن‌ها به این صورت است:

 • تَـ + دَهْوَرَ = تَدَهْوَرَ
 • ا + طَمْأَنَ + ن = اِطْمَأَنَّ
 • اِ + قَشْعَرَ + ر = اِقْشَعَرَّ

انواع فعل در عربی از نظر داشتن حروف عله

انواع فعل در عربی را با توجه به داشتن یا نداشتن حروف عله (حرف‌های «و»، «الف»، «ی»)، می‌توان به دو دسته صحیح و مُعتَل دسته‌بندی کرد.

نکته: دقت کنید که همزه (أ) حرف عله نیست.

فعل صحیح

فعل صحیح فعلی است که حرف عله ندارد. فعل صحیح خود می‌تواند فعل ثُلاثِی یا سه حرف، فعل چهارحرفی یا رُباعی، فعل پنج‌حرفی یا خُماسی و فعل شش‌حرفی یا سُداسی باشد.

فعل ثلاثی صحیح

ریشه این افعال شامل حرف عله نمی‌شود و سه‌حرفی است. فعل‌های کَتَبَ، أَکَلَ، شَرِبَ، فَرَّ، رَسَمَ، سَأَلَ، قَرَأَ ثلاثی صحیح هستند.

فعل رباعی صحیح

فعل رباعی صحیح شامل چهار حرف ریشه است و حرف عله ندارد. فعل‌های أَنْزَلَ، نَظَّفَ، شَاهَدَ، قَاتَلَ از این دست فعل‌ها هستند.

فعل خماسی صحیح

ریشه فعل خماسی صحیح پنج حرف دارد و شامل حرف عله نیست. توجه داشته باشید که افعال شَاهَدَ، قَاتَلَ و تَقَاتَلَ صحیح هستند، زیرا «الف» آن‌ها عله نیست و مزید است و در واقع خودشان از ریشه شَهَدَ و قَتَلَ ساخته شده‌اند. از فعل‌های خماسی صحیح می‌توان به اِنْکَسَرَ، تَحَدَّثَ، اِجْتَمَع، تَقَاتَلَ اشاره کرد.

فعل سداسی صحیح

ریشه این افعال شامل حرف عله نمی‌شود و شش‌حرفی است. فعل‌های اِسْتَغْفَرَ، اِسْتَخْدَم، اِسْتَخرَجَ سداسی صحیح هستند.

فعل صحیح را از نظر نوع حروف می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

 1. مهموز: یکی از حروف اصلی آن همزه است؛ مانند أخذَ، سألَ، قَرأ.
 2. مضاعف: ریشه‌اش دو حرف هم‌جنس دارد؛ مانند فکَّ، فرَّ، وسوَسَ، زَلزلَ.
 3. سالم: نه مهموز است، نه مضاعف و نه معتل؛ مانند کتبَ، نَصرَ.

فعل معتل

ریشه این افعال شامل حروف عله (و، ا، ی) است. این فعل‌ها به‌نوعی بی‌قاعده هستند، یعنی صرف آن‌ها بی‌قاعده است.

فعل معتل می‌تواند یک فعل سه‌حرفی، چهارحرفی، پنج‌حرفی یا شش‌حرفی باشد.

فعل ثلاثی معتل

فعل ثلاثی معتل فعل معتلی با سه حرف است، مانند وَصَلَ، صَامَ، رَمَى، وَعَد، جَرَى، قَالَ.

فعل رباعی معتل

فعل رباعی معتل از چهار حرف تشکیل شده است، مانند أَوْصَلَ، وَاعَدَ، وَصَّلَ، قَوَّلَ، أَقَامَ، أَضَاعَ.

فعل خماسی معتل

فعل خماسی معتل دارای پنج حرف است، مانند تَوَاضَعَ، تَکَوَّنَ.

فعل سداسی معتل

این فعل، شش حرف دارد، مانند اِسْتَدْعَى، اِسْتَقَامَ، اِسْتَدَارَ.

فعل معتل، برحسب نوع حروفش انواعی دارد:

 1. مثال: اولین حرف اصلی آن «ی» یا «و» است؛ مانند وَعَدَ، یَسَرَ.
 2. أجوف: دومین حرف اصلی آن عله است؛ مانند قوَلَ، فَوَز، سیَرَ، بَیعَ.
 3. ناقص: سومین حرف اصلی آن عله است؛ مانند دَعوَ، تلَوَ، هدَیَ، شَفیَ.
 4. لَفیف: دو حرف از حروف اصلی آن عله است:
  1. لفیف مفروق: اگر حرف اول و سوم عله باشند، لفیف مفروق نام دارد؛ مانند وَلی، وَقی
  2. لفیف مقرون: اگر حرف دوم و سوم عله باشند، لفیف مقرون است؛ مانند سَویَ، شَویَ
انواع فعل در عربی

انواع فعل در عربی از نظر داشتن مفعول

فعل‌هایی که برای کامل شدن به مفعول نیاز ندارند، «فعل لازم» نامیده می‌شوند و فعل‌هایی که با مفعول معنی پیدا می‌کنند، «فعل متعدی» هستند. در ادامه، با این فعل‌ها آشنا می‌شویم.

فعل لازم

این افعال برای تشکیل جمله معنادار به مفعول نیاز ندارند و در جملات بدون مَفْعُول معنا دارند. این افعال در کنار یک فاعل می‌آیند. برای مثال، جَلَسَ، قَامَ، وصَلَ، ذَهَبَ، حَضَرَ، نَام، تَکَلَّمَ، اِنْکَسَرَ، عَصَّبَ، اِسْتَرَاحَ، اِنْتَظَر، تَکَسَلَ فعل لازم هستند. به معنی فعل‌های لازم زیر دقت کنید که فقط فاعل دارند و برای کامل شدن معنای جمله نیازی به مفعول ندارند:

 • جَلَسْتُ: نشستم.
 • اِنْصَرَفَ الأَوْلَاد: پسرها رفتند.
 • نَامَتِ الأُسِرَه: اعضای خانواده خوابیدند.
 • اِنْکَسَرَتِ النَّافِذِه: پنجره را شکستی.
 • اِسْتَرَاحَ اللاعِبُون: بازیکنان استراحت کردند.
 • تَکَاسَل الطالِب: شاگرد تنبلی کرد.

فعل متعدی

این افعال برای ساختن جمله معنادار به مَفْعُول نیاز دارند. افعال شَکَرَ، ضَرَبَ، فَهَّمَ، أَعْطَی، أَحْضَرَ، اِسْتَدَعَی، فَتَحَ، کَلَّمَ، شَاهَدَ، أَخْرَجَ، اِسْتَخْرَجَ متعدی هستند. مثال‌های زیر چند جمله با فعل متعدی را نشان می‌دهد:

 • شَکَرْتُ الأُسْتَاذ: از استاد تشکر کردم (معنی آن را می‌توان این‌گونه نوشت: استاد را شکر کردم).
 • أَخْرَجَتُ الکِتَاب: کتاب را بیرون آوردم.
 • فَتَحنَا الباب: در را باز کردیم.
 • أَعْطَیَ مُحَمَّد عَلِیًّا کِتَابًا: محمد کتابی را به علی داد.
 • تُشَاهَد الأُسْرَه التِّلْفَاز: خانواده در حال تماشای تلویزیون هستند (خانواده دارند تلوزیون را تماشا می‌کنند).
 • شجَعَ سامَ أُخْتَهُ: سام خواهرش را تشویق کرد.

انواع فعل از نظر مشخص بودن مفعول

با توجه به اینکه فعل به‌گونه‌ای باشد که فاعل را مشخص کند یا نه، به دو دسته معلوم و مجهول تقسیم می‌شود.

فعل معلوم

فعل معلوم فعلی است که فاعل آن مشخص است و مستقیماً به فاعل نسبت داده می‌شود. مثلاً در جمله «کتبَ التلمیذُ الدرسَ» فعل «کتب» به فاعل، یعنی «التلمیذُ» نسبت داده شده است و در جمله بیان شده که دانش‌آموز درس خواند، یعنی فاعل (دانش‌آموز) آمده است.

فعل مجهول

فعل مجهول به فعلی گفته می‌شود که فاعل آن مشخص نیست و در واقع، به مفعول نسبت داده می‌شود. مثلاً در جمله «کُتِبَ الدرسُ» فعل «کُتِبَ» به مفعول «الدرسُ» نسبت داده شده است. به عبارت دیگر، در این جمله گفته‌ایم درس خوانده شده و نگفته‌ایم توسط چه فاعلی و چه کسی خوانده شده است.

معرفی فیلم آموزش عربی – پایه هشتم

فیلم آموزش عربی

فیلم آموزش عربی – پایه هشتم یکی از بهترین منابع یادگیری عربی پایه هشتم است که در ۵ ساعت و ۱۷ دقیقه تدوین شده و ۱۰ درس آن را پوشش می‌دهد. در درس اول این فیلم آموزشی، مُراجَعَهُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ (یادآوری اسم، فعل و حرف) معرفی شده است. عنوان درس دوم أَهَمّیهُ اللُّغَهِ الْعَرَبیهِ (فعل مضارع) است. در درس‌های سوم و چهارم به مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ (فعل مستقبل) و اَلتَّجرِبَهُ الْجَدیدَهُ (فعل مضارع) پرداخته شده است. درس پنجم درباره اَلصَّداقَهُ (انواع ما) است. عنوان درس ششم فِی السَّفَرِ (فعل مضارع) است. در درس هفتم به أّرْضُ اللّهِ واسِعَه (کلمه پرسشی مَتیٰ) پرداخته شده است.  موضوع هشتم اَلاِعْتِمادُ عَلَی النَّفْسِ (فعل مضارع) است. در نهایت، در درس‌های نهم و دهم به اَلسَّفْرَهُ الْعِلمیَّهُ (کلمه پرسشی کَیف) و اَلْحِکَمُ (اعداد شمارشی و ترتیبی) پرداخته شده است.

معرفی فیلم آموزش عربی – پایه نهم

معرفی فیلم آموزش عربی - پایه نهم

یکی از آموزش‌های مقطع متوسطه دوم فرادرس، آموزش عربی پایه نهم است که فعل ماضی در آن آموزش داده می‌شود. این آموزش در ۶ ساعت و ۵۴ دقیقه و در قالب ۱۰ درس طبق کتاب درسی ارائه شده است. از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به مرور قواعد سال هفتم و هشتم اشاره کرد.

عناوین درس‌های این فیلم آموزشی و قواعد آن‌، عبارتند از: مُراجعَهُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ وَ الثّامِنِ (بررسی قواعد سال هفتم و هشتم)، قَوانینُ الْمُرورِ (وزن کلمات)، جِسْرُ الصَّداقَهِ (فعل امر دوم شخص مفرد)، اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ (فعل امر دوم شخص جمع)، اَلرَّجاءُ (فعل نهی دوم شخص مفرد)، تَغییرُ الْحَیاهِ (فعل نهی دوم شخص جمع)، ثَمَرَهُ الْجِدِّ (موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه)، حِوارٌ بَینَ الزّائِرِ وَ سائِقِ سَیّارَهِ الْاُجْرَهِ (ماضی استمراری)، نُصوصٌ حَوْلَ الصِّحَّهِ، اَلْأمانَهُ (ساعت‌شماری).

جمع‌بندی

در این آموزش، با انواع فعل در عربی از جنبه‌های مختلف آشنا شدیم و دیدیم که بر این اساس می‌توان افعال عربی را به دسته‌هایی مانند مجرد و مزید، لازم و متعدی، صحیح و معتل، ماضی و مضارع و… تقسیم‌بندی کرد.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

سید سراج حمیدی دانش‌آموخته مهندسی برق است و به ریاضیات و زبان و ادبیات فارسی علاقه دارد. او آموزش‌های مهندسی برق، ریاضیات و ادبیات مجله فرادرس را می‌نویسد.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاهده بیشتر