برچسب: ابزارهای ایلاستریتور

طراحی متن به شکل مکعبی در ایلاستریتور و گرفتن خروجی — آموزک [ویدیوی آموزشی]
طراحی متن به شکل حلقوی در ایلاستریتور — آموزک [ویدیوی آموزشی]
طراحی متن به شکل استوانه در ایلاستریتور — آموزک [ویدیوی آموزشی]
ساخت مجموعه آیکون انتزاعی شطرنج در ایلاستریتور — راهنمای گام به گام