گرامر Already و Just — توضیح کامل و مثال

۳۴۸۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۸ اسفند ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه

زبان انگلیسی قیدهای زیادی دارد که هر کدام کاربرد متفاوتی دارند. از مهم‌ترین این‌ها قیدهای زمان، قیدهای مکان، قیدهای حالت و قیدهای مقدار هستند. در این مطلب  قصد داریم گرامر already و just را بررسی کنیم که جزو قیدهای زمان هستند و توضیحی به زمان‌های حال کامل و گذشته کامل در انگلیسی اضافه می‌کنند. سپس تفاوت‌های آن دو را آموزش داده و ساختار و کاربرد هر یک را به طور مفصل و جداگانه توضیح بدهیم.

گرامر already و just چیست؟

در زبان انگلیسی وقتی به کاری اشاره داریم که در گذشته انجام شده و روی زمان حال تاثیری دارد، از گرامر already و just استفاده می‌کنیم. این دو کلمه که هر دو «قید زمان» (Adverbs of Time) هستند در جمله‌هایی به کار می‌روند که در زمان «حال کامل» (Present Perfect Tense) یا در زمان «گذشته کامل» (Past Perfect Tense) هستند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I have already written the report.

من قبلا گزارش را نوشته‌ام.

She has just written the report.

او همین چند لحظه پیش گزارش را نوشت.

I've just seen Sara. She is really enjoying her new job.

همین چند لحظه قبل سارا را دیدم. واقعا از کار جدید خود لذت می‌برد.

I've already had lunch but I'll join you for coffee.

من قبلا ناهار خورده‌ام اما با تو قهوه می‌خورم.

I've already visited three universities.

من قبلا به سه دانشگاه سر زده‌ام.

She has just won the match.

او همین حالا در مسابقه برنده شد.

زمان حال کامل

زمان حال کامل در زبان انگلیسی گذشته را به آینده وصل می‌کند. در واقع این زبان برای اشاره به کارهایی است که در گذشته رخ داده‌اند و هنوز اثر آن‌ها باقی مانده است. کاربرد این زمان با قیدهایی است که ارتباط زمان گذشته را با حال نشان دهند و بیانگر تاثیر عمل مد نظر در حال حاضر باشند.

برای ساختن زمان حال کامل در انگلیسی اول فاعل را می‌آوریم، سپس فعل کمکی have یا has و در نهایت قسمت سوم فعل. به این ترتیب فرمول کلی این زمان به شکل زیر است.

Subject + Have/Has + Past Participle

جایگاه قیدهای already و just‌ در این ساختار بین فعل کمکی و اصلی جمله است. البته already می‌تواند اول یا انتهای جمله هم قرار بگیرد تا تاکید ببشتری روی زمان انجام فعل داشته باشیم.

He wanted to see that action movie but I've already seen it.

او می‌خواست آن فیلم اکشن را ببینیم اما من قبلا آن را دیده‌ام.

The train's left already!

قطار قبلا رفته است!

I've just seen Susan coming out of the cinema.

همین حالا «سوزان» را دیدم که از سینما بیرون می‌آمد.

Mike's just called. Can you ring him back, please?

«مایک» همین چند لحظه پیش تماس گرفت. می‌توانی لطفا به او زنگ بزنی؟

برای منفی یا سوالی کردن جمله‌هایی که در زمان حال کامل ساخته می‌شوند به قید دیگری نیاز داریم. قید yet که به معنی «هنوز» است در این ساختار به کار می‌رود. به مثال‌های زیر از این قید دقت کنید.

A: Have you finished your homework yet?

B: I haven't finished it yet. I'll do it after dinner.

A: هنوز تکلیف خود را انجام نداده‌ای؟

B: هنوز آن را تمام نکرده‌ام. بعد از شام انجامش می‌دهم.

A: Where's Jim?

B: He hasn't arrived yet.

A: «جیم» کجاست؟

B: او هنوز نرسیده است.

زمان حال کامل

ساختار گرامر already و just

برای اشاره به جمله‌های مثبتی که در زمان حال کامل ساخته می‌شوند می‌توان از گرامر already و just استفاده کرد. به طور کلی وقتی این دو قید همراه با زمان حال کامل استفاده می‌شوند به کاری اشاره دارند که در گذشته انجام شده است.

در این کاربرد just به کاری اشاره دارد که در زمان کوتاهی پیش از صحبت کردن انجام شده است، اما نمی‌توان گفت این مدت چقدر کوتاه است چراکه به دیدگاه گوینده جمله بستگی دارد. already نشان می‌دهد که گوینده جمله انتظار نداشته آن عمل آنقدر سریع انجام شود. از آن‌جایی که این دو کلمه هر دو در جمله نقش قید زمان را دارند، ساختار یکسانی در جمله دارند. فرمول اصلی این ساختار به شکل زیر است.

Subject + Have/Has + Just/Already + Past Participle

She has already sent an email to the manager.

او قبلا برای مدیر ایمیلی فرستاده است.

He has just called the office.

او همین چند لحظه پیش با دفتر تماس گرفت.

همان‌طور که می‌بینید هر دو این قیدها بین فعل کمکی جمله یعنی have و has و فعل اصلی آن می‌آیند. اما می‌توان برای تاکید بیشتر یا نشان دادن تعجب already‌ را در ابتدا یا انتهای جمله آورد. توجه کنید که این کاربرد برای محاوره غیررسمی است و در نوشتار علمی و رسمی استفاده نمی‌شود.

They've spent nearly a lot of money on it already.

آن‌ها از قبل تقریبا پول زیادی برای آن خرج کرده‌اند.

Already, the supporters of the newly elected president have occupied the streets to celebrate the event.

حامیان رئیس‌جمهور تازه‌برگزیده از پیش خیابان‌ها را پر کرده‌اند تا این رویداد را جشن بگیرند.

تفاوت گرامر already و just

تفاوت اصلی در کاربرد گرامر already و just در این است که از already برای اشاره به کارهایی استفاده می‌کنیم که قبل از زمان حال انجام گرفته و تمام شده‌اند، مثلا کارهایی که سال‌ها قبل انجام شده‌اند یا برای اشاره به این‌که تجربه انجام کاری را در گذشته داشته‌ایم. از just برای اشاره به کارهایی استفاده می‌کنیم که در مدت زمان کوتاهی پیش از حرف زدن ما تمام شده‌اند.

 • از کلمه already وقتی استفاده می‌کنیم که در زمانی مشخص مثل گذشته، حال یا آینده کاری انجام شده یا حالتی رخ داده باشد. این قید معمولا نشان‌دهنده این است که کار مد نظر ما زودتر از انتظار تمام شده است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

This day has already started to get exciting, and isn’t even the afternoon yet.

امروز از خیلی وقت پیش شروع هیجان‌انگیزی داشته و هنوز حتی بعدازظهر نشده است.

I’ve already used up all my sick days when I was vacationing out in the Bahamas last year.

سال گذشته که برای تعطیلات به «باهاماس» رفتم تمام مرخصی‌های استعلاجی خود را استفاده کردم.

The last train for London has already left, even though I reached the station on time.

آخرین قطار لندن قبلا رفته، حتی با این‌که به موقع به ایستگاه رسیدم.

 • از قید already می‌توان موقع صحبت کردن در مورد اتفاقی استفاده کرد که در گذشته رخ داده و حالا هم دوباره در حال رخ دادن است. به این مثال‌ها و ترجمه دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا بشوید.

This day has been going bad already, and now I hear that someone scratched my car as they were parking.

امروز از قبل هم بد پیش رفته بود، حالا هم صدای کسی را شنیدم که موقع پارک کردن، روی ماشین من خط انداخت.

 • از قید already برای اشاره به کارهایی که زودتر از انتظار ما رخ داده‌اند نیز استفاده می‌کنیم.

A: Don't forget to bring your book!

B: I have already brought it.

A: فراموش نکن کتاب خود را بیاوری.

B: قبلا آن را آورده‌ام.

A: The boys are going to pack, aren't they?

B: No. They have already packed.

A: پسرها قصد دارند وسایل خود را جمع کنند، این‌طور نیست؟

B: نه. آن‌ها قبلا وسایل خود را جمع کرده‌اند.

A: Is Adam going to buy a new car?

B: No, he isn't. He has already bought it.

A: آیا آدام می‌خواهد ماشین جدیدی بخرد؟

B: نه، نمی‌خواهد. او همین اواخر آن را خریده است.

تفاوت گرامر already و just
 • از کلمه just وقتی استفاده می‌کنیم که اتفاقی درست قبل از آن‌که در مورد آن حرف بزنیم رخ داده باشد. معمولا این کلمه در محاوره جایگزین کلماتی مانند «merely» و «only» می‌شود که معنی یکسانی دارند. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با تفاوت این دو بیشتر آشنا شوید.

I have just come out of the worst meeting of my life, and I have to get back to work in an hour or two.

همین چند لحظه پیش از بدترین جلسه عمر خود بیرون آمدم و باید تا یکی دو ساعت دیگر به سر کار برگردم.

I would have reached work earlier if I hadn’t just missed the last bus that left my town.

اگر همین چد لحظه پیش از آخرین اتوبوسی که شهرم را ترک کرد جا نمانده بودم، زودتر به سر کار می‌رسیدم.

کاربرد already و just

قیدهای already و just معمولا در جمله‌هایی به کار می‌روند که در زمان حال کامل یا گذشته کامل هستند. علاوه بر این، already و just بعد از فعل کمکی have یا سوم‌شخص مفرد آن has یا شکل گذشته آن had به کار می‌روند. در ادامه مثال‌هایی از کاربرد این قیدها در کنار شکل‌های مختلف have آورده‌ایم.

 • گرامر have already:

The worms have already eaten off some pages of that old book.

کرم‌ها قبلاً چند صفحه از آن کتاب قدیمی را خورده‌اند.

Police have already identified around 10 murder suspects.

پلیس‌ها تا کنون حدود ده مظنون به قتل را شناسایی کرده‌اند.

We have already made a good beginning.

ما تا به این لحظه شروع خوبی ایجاد کرده‌ایم.

It is said that the enemy troops have already crossed the border.

گفته می‌شود که ارتش دشمن قبلا از مرز عبور کرده است.

I have already spoken about the importance of his speech.

من قبلا در مورد اهمیت سخنرانی او صحبت کرده‌ام.

کاربرد already و just
 • گرامر has already:

The American Embassy has already complained.

سفارت آمریکا از قبل شکایت کرده است.

The tunnel project has already fallen behind schedule.

پروژه تونل از پیش از برنامه عقب افتاده است.

My little daughter has already dressed up for the evening party.

دختر کوچک من از قبل برای مهمانی عصر لباس‌های زیبا پوشیده است.

The new computer system has already proved its worth.

سیستم کامپیوتر جدید قبلا ارزش خود را ثابت کرده است.

The cake has already been baked it just needs heating up.

کیک قبلا پخته است و فقط نیاز دارد گرم شود.

Pronouns are often used to refer to a noun that has already been mentioned.

ضمیرها معمولا برای اشاره به اسمی استفاده می‌شوند که قبلا به آن اشاره شده است.

 • گرامر had already:

The empty desk suggested she had already gone home.

میز کار خالی نشان می‌داد که او قبلا به خانه رفته است.

When he returned, Sara and Simon had already gone.

وقتی او برگشت، خیلی وقت بود که «سارا» و «سایمون» رفته بودند.

A crowd had already collected outside the embassy gates.

جمعیتی از خیلی وقت پیش بیرون دروازه‌های سفارت جمع شده بود.

I looked towards the plane. Six passengers had already disembarked.

به هواپیما نگاه کردم. شش مسافر از قبل پیاده شده بودند.

He was suffering from cancer which had already reached an advanced stage.

او از سرطانی رنج می‌برد که از خیلی وقت پیش به مرحله پیشرفته‌ای رسیده بود.

Most of the workers had already arrived by the time I got there.

وقتی من به آنجا رسیدم، بیشتر کارگران از قبل آمده بودند.

 •  گرامر have just:

An old couple have just moved in next door.

زوج پیری به تازگی به خانه کناری نقل مکان کرده‌اند.

Imagine that you have just won a million pounds.

تصور کن همین الان یک میلیون پوند برنده شده‌ای.

We have just returned from a trip to Europe.

ما به تازگی از سفر به اروپا برگشته‌ایم.

We have just received some terrible news.

همین چند لحظه پیش اخبار بدی به دست ما رسید.

Our neighbors have just bought themselves a new car.

همسایه‌های ما به تازگی برای خود ماشین جدیدی خریده‌اند.

The soldiers have just completed a six-month trip to hot islands.

سربازها به تازگی سفر شش‌ماهه خود به جزایر گرم را تمام کرده‌اند.

 •  گرامر has just:

My brother has just told me about his engagement to Sara.

برادرم همین چند لحظه پیش در مورد نامزدی خود با سارا به من گفت.

She has just returned to work after the birth of her child.

او بعد از تولد فرزند خود، همین حالا به سر کار برگشته است.

The government has just bought a new airplane.

دولت به تازگی هواپیمای جدیدی خریده است.

The postman has just delivered a package for you.

پستچی همین چند لحظه پیش بسته‌ای برای تو تحویل داد.

My aunt has just left our house.

خاله من همین الان از خانه ما رفت.

He has just been promoted to the rank of captain.

او همین حالا به درجه کاپیتانی ارتقا پیدا کرد.

 •  گرامر had just:

She had just woken from a deep sleep, her eyes are sleepy and her hair tousled, when she remembered she had to go to work.

او همان موقع از خواب عمیقی بیدار شده بود، چشم‌هایش خواب‌آلود و موهایش پریشان بودند که به یاد آورد باید به سر کار برود.

Her mother had just given birth to another child when I met her.

وقتی من با او آشنا شدم، مادرش همان موقع بچه دیگری به دنیا آورده بود.

John had just had back surgery for the third time when he had an accident.

وقتی «جان» تصادف کرد، تازه سومین عمل جراحی کمر خود را انجام داده بود.

The robbers had just opened the safe when they were surprised by the police.

دزدها به تازگی گاوصندوق را باز کرده بودند که با آمدن پلیس غافلگیر شدند.

When I met her, she had just returned from a job interview.

وقتی او را ملاقات کردم همان موقع از مصاحبه شغلی آمده بود.

Ben had just finished painting the front of the house, when I got there.

«بن» همان موقع رنگ کردن جلو خانه خود را تمام کرده بود که من به آن‌جا رسیدم.

گرامر already yet just

مهم‌ترین قیدهای زمانی که همراه با زمان حال کامل انگلیسی به کار می‌روند این سه قید هستند. دو قید already و just در جمله‌های مثبت به کار می‌روند. قید yet در جمله‌های منفی یا سوالی در زمان حال کامل و گذشته کامل استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که این قید همیشه آخر جمله می‌آید. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با کاربرد این قید بهتر آشنا شوید.

Michael has bought a new dress but she hasn’t worn it yet.

«میشل» لباس جدیدی خریده اما هنوز آن را نپوشیده است.

He hasn’t watered the flowers yet.

او هنوز به گل‌ها آب نداده است.

It hasn’t been decided yet.

هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

We haven’t been able to solve the problem yet.

ما هنوز نتوانسته‌ایم مشکل را حل کنیم.

گرامر already yet just

She won’t have sent the email yet.

تا آن موقع او هنوز ایمیل را نخواهد فرستاد.

You may not have noticed yet.

شاید هنوز متوجه نشده باشید.

Have you met your new neighbors yet?

هنوز با همسایه‌های جدید خود ملاقات کرده‌ای؟

گرامر دیگر قیدهای زمان حال کامل

قیدهای زیادی برای اشاره به زمان حال کامل به کار می‌روند. این قیدها همگی به تمام شدن یا نشدن کاری اشاره دارند یا در مورد تاثیر کاری که در گذشته انجام شده بر روی زمان حال هستند.

از قید ever‌ در جملات پرسشی با زمان حال کامل استفاده می‌کنیم تا در مورد این‌که فرد چیزی را تجربه کرده است یا نه اطلاعاتی بگیریم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Have you ever been to the United States?

آیا تا به حال به ایالات متحده رفته‌ای؟

Have you ever traveled by train?

تا به حال با قطار سفر کرده‌ای؟

Have you ever failed a class?

تا به حال در کلاسی رد شده‌ای؟

از قید never در جمله‌های مثبت استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید از آن‌جایی که کلمه منفی‌سازی not در این جمله‌ها به کار نمی‌رود، این جمله‌ها در انگلیسی مثبت محسوب می‌شوند اما در فارسی آن‌ها را به صورت منفی ترجمه می‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I have never cheated in an exam.

من هرگز در امتحانی تقلب نکرده‌ام.

My son has never been to Moscow.

پسر من هرگز به «مسکو» نرفته است.

My brother has never visited London before.

برادر من قبلا هرگز لندن را ندیده بود.

از قید still در زمان حال کامل برای اشاره به چیزهایی استفاده می‌کنیم که در زمان مقرر رخ نداده‌اند. با به کار بردن این قید تاکید می‌کنیم که انتظار داشتیم کاری زودتر انجام شود یا حالتی زودتر ایجاد شود. still در این کاربرد در جمله‌های منفی به کار می‌رود و بین فاعل و فعل کمکی قرار می‌گیرد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I've been waiting for an hour and the bus still hasn't come.

یک ساعت است که منتظرم و اتوبوس هنوز نیامده است.

They promised me that report yesterday but they still haven't finished it.

آن‌ها به من قول دادند آن گزارش را تا دیروز کامل می‌کنند اما هنوز آن را تکمیل نکرده‌اند.

She still hasn't replied to my email. Maybe she's on holiday.

او هنوز به ایمیل من جواب نداده است. شاید در تعطیلات است.

سوالات رایج درباره گرامر already و just

در ادامه این مطلب قصد داریم به چند سوال پرتکرار در مورد گرامر already و just پاسخ دهیم.

کاربرد already و just چیست؟

به طور کلی کاربرد این دو قید زمان برای اشاره به کاری است که در گذشته انجام شده و روی زمان حال نیز تاثیر دارد. به همین جهت، این کلمات در زمان حال کامل یا گذشته کامل انگلیسی استفاده می‌شوند.

تفاوت already و just چیست؟

just به اتفاقی اشاره می‌کند که در مدت زمان نسبتا کوتاهی پیش از صحبت کردن انجام شده است اما already نشان می‌دهد که فرد انتظار نداشته کار کاملا انجام شده باشد. همچنین می‌توان از already برای اشاره به کاری استفاده کرد که قبلا رخ داده و حالا نیز دوباره انجام می‌شود.

کاربرد yet چیست؟

به طور کلی yet یکی دیگر از قیدهای زمان حال کامل و گذشته کامل در زبان انگلیسی است. این قید به معنی «هنوز» است اما در جمله‌های منفی به کار می‌رود و به انجام نشدن کاری تا زمانی که انتظار آن را داشتیم اشاره دارد.

کاربرد still چیست؟

still یکی دیگر از قیدهای زمان حال به معنی «هنوز» است. این قید مانند yet‌ نشان می‌دهد کاری در زمانی که می‌خواستیم رخ نداده است. توجه داشته باشید این قید در جمله‌های منفی استفاده می‌شود.

کاربرد ever و never چیست؟

این دو قید زمان در زبان انگلیسی در زمان حال کامل یا گذشته کامل استفاده می‌شوند. قید ever‌ در جمله‌های پرسشی کاربرد دارد و در مورد رخ دادن یا ندادن اتفاقی سوال مطرح می‌کند. قید never به انجام نشدن کاری در گذشته و نداشتن تجربه‌ای اشاره دارد.

تفاوت yet با already و just چیست؟

همان‌طور که می‌دانید هر سه این قیدها برای اشاره به زمان حال کامل و گذشته کامل هستند. قید yet در جمله‌های منفی به کار می‌رود و نشان می‌دهد کاری هنوز انجام نشده است. قید just کاری را توصیف می‌کند که چند لحظه قبل تمام شده است. already به اتفاقی اشاره دارد که پیش از زمانی که انتظار داشتیم انجام شده یا برای چندمین بار تکرار می‌شود.

جمع‌بندی

در این مطلب با گرامر already و just آشنا شدیم. علاوه بر این ساختار زمان حال کامل را مرور کردیم. همچنین تفاوت در ساختار و معنی already و just را در زبان انگلیسی آموزش دادیم.

 • از just در جمله‌های مثبت، برای اشاره به کاری استفاده می‌کنیم که به تازگی تمام شده است:

The cat has just caught a bird.

گربه همین حالا پرنده‌ای را گرفت.

The guests have just arrived.

مهمانان همین چند لحظه پیش رسیدند.

I have just finished my homework.

من همین الان تکلیف خود را تمام کرده‌ام.

 • از already در جمله‌های مثبت استفاده می‌کنیم تا به کاری اشاره کنیم که زودتر از انتظار ما رخ داده است:

I have already done my homework.

من قبلا تکلیف خود را تمام کرده‌ام.

He has already washed the car.

او قبلا ماشین را شسته است.

The guests have already left.

مهمانان قبلا رفته‌اند.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
My English Pages Learn English. British Council Learn English. British Council
One thought on “گرامر Already و Just — توضیح کامل و مثال

با سلام

خدا قوت فرادرسی های عزیز،

واقعا آموزش خوب و به اصطلاح جمع و جور و کاربردی ای بود.

با سپاس از سرکار خانم حاتم افشار گرامی بابت نگارش این مطب آموزشی

برقرار باشید.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *