گرامر Have Been – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

آخرین به‌روزرسانی: ۲۶ تیر ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۲۱ دقیقه
گرامر have been

Have یکی از فعل‌های بسیار پرکاربرد زبان انگلیسی است که در ساختار اصلی تعدادی از زمان‌های این زبان استفاده می‌شود. در این مطلب قصد داریم به ساختار و کاربرد گرامر Have Been در زبان انگلیسی بپردازیم که در ساختار زمان حال کامل استمراری به کار می‌رود. همچنین، تفاوت این فعل را با ساختارهای مشابه آن، Has Been و Had Been بررسی کرده و کاربردهای هر یک را آموزش می‌دهیم. در نهایت چند نمونه سوال برای تمرین بیشتر گرامر این درس در اختیار زبان‌آموزان قرار می‌دهیم.

ساختار گرامر Have Been

به طور کلی گرامر Have Been در زبان انگلیسی هم به عنوان فعل اصلی و هم به عنوان فعل کمکی وجهی در ساختار بعضی زمان‌ها به کار می‌رود. کاربرد این عبارت فعلی در جایگاه فعل اصلی، در زمان حال کامل است و مهم‌ترین کاربرد آن در جایگاه فعل کمکی در ساختار زمان حال کامل استمراری به شمار می‌رود. توجه داشته باشید که ساختار گرامر Have Been را می‌توان با کمی تغییر در زمان‌های گذشته کامل استمراری و آینده کامل استمراری نیز استفاده کرد.

فرمول کلی ساختار گرامر Have Been در زمان حال کامل استمراری به شکل زیر است:

Subject + Have/has + Been + Verb + ing

برای منفی کردن ساختار گرامر Have Been کلمه منفی‌ساز not را قبل از اولین فعل کمکی وجهی یعنی have قرار می‌دهیم و برای سوالی کردن آن، جای فاعل و بخش اول عبارت فعلی را عوض می‌کنیم. به مثال‌های زیر از کاربرد این ساختارها دقت کنید.

I have been waiting for one hour.

یک ساعت است که منتظر مانده‌ام.

You have been talking too much.

[مدتی است که] تو بیش از حد حرف زده‌ای.

It has not been raining.

[مدتی است که] باران نباریده است.

We have not been playing football.

[مدتی است که] ما فوتبال بازی نکرده‌ایم.

Have you been seeing her?

تو [در این مدت] او را می‌دیدی؟

Have they been doing their homework?

آن‌ها [در این مدت] تکالیف خود را انجام می‌داده‌اند؟

هنگام استفاده از زمان حال کامل استمراری در محاوره زبان انگلیسی از حالت مخفف‌شده فعل استفاده می‌کنیم، همچنین گاهی در نوشتار غیررسمی نیز این ساختار را به کار می‌بریم. در جدول زیر به روش مخفف کردن ساختار گرامر Have Been اشاره شده است.

حالت منفی مخفف‌شده حالت مثبت مخفف‌شده حالت پایه عبارت فعلی
I haven't been I've been I have been
You haven't been You've been You have been
He hasn't been He's been He has been
She hasn't been She's been She has been
It hasn't been It's been It has been
John hasn't been John's been John has been
The car hasn't been The car's been The car has been
We haven't been We've been We have been
They haven't been They've been They have been

به مثال‌های زیر از این ساختارها توجه کنید.

I've been reading.

[مدتی است که] من مشغول خواندن بوده‌ام.

John's been helping us recently.

«جان» این اواخر به ما کمک می‌کرده است.

I haven't been playing tennis.

[مدتی است که] من تنیس بازی نمی‌کنم.

It hasn't been snowing.

[مدتی است که] برف نباریده است.

کاربرد گرامر Have Been

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم گرامر Have Been در زبان انگلیسی برای اشاره به زمان حال کامل و حال کامل استمراری استفاده می‌شود. در ادامه به هر کدام از این دو زمان به طور جداگانه اشاره می‌کنیم. همچنین به ساختار و کاربردهای زمان گذشته کامل استمراری و آینده کامل استمراری نیز اشاره می‌کنیم.

زمان حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری انگلیسی از ترکیب Have Been یا Has Been و فعل با پسوند ing- یا جراند ساخته می‌شود. به طور کلی از این زمان برای اشاره کاری استفاده می‌کنیم که در گذشته شروع شده و هنوز در زمان حال ادامه دارد یا تاثیر آن در زمان حال مشخص است. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با تفاوت این زمان با زمان حال کامل آشنا شوید:

She has been living in Liverpool all her life.

او تمام عمر خود را در لیورپول زندگی می‌کرده است.

It's been raining for hours.

چند ساعت است که باران می‌بارد.

I'm tired out. I've been working all day.

من خیلی خسته هستم. تمام روز داشتم کار می‌کردم.

They have been staying with us since last week.

آن‌ها از هفته قبل پیش ما مانده‌اند.

نکته: از زمان حال کامل استمراری همراه با افعال حالتی استفاده نمی‌کنیم. به جای آن زمان حال کامل را به کار می‌بریم.

 I've always liked John.

NOT: I've always been liking John.

من همیشه از جان خوشم می‌آمد.

مهم‌ترین کاربردهای زمان حال استمراری در انگلیسی عبارت‌اند از:

فعالیت‌های گذشته نزدیک

از زمان حال کامل استمراری برای اشاره به فعالیتی که در گذشته نزدیک انجام شده و پایان یافته استفاده می‌کنیم. استفاده از این زمان باعث می‌شود تمرکز مخاطب بیشتر روی اتفاقی باشد که رخ داده و نه زمان آن. توجه داشته باشید هنگام استفاده از این ساختار به زمان مشخصی اشاره نمی‌کنیم. همچنین با وجود اینکه فعالیت تمام شده، تاثیر آن هنوز مشخص است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

I’ve just been cleaning the car.

(The car is wet and clean.)

من همین چند لحظه پیش داشتم ماشین را تمیز می‌کردم.

(ماشین خیس و تمیز است.)

It’s been snowing.

(The ground is covered in snow.)

برف می‌باریده است.

(زمین پوشیده از برف است.)

What have you been buying?

چه چیزی داشتی می‌خریدی؟

فعالیتی ادامه‌دار

از زمان حال کامل استمراری در انگلیسی برای اشاره به کاری استفاده می‌کنیم که در زمانی در گذشته آغاز شده و هنوز ادامه داد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این کاربرد بهتر آشنا شوید.

I’ve been reading your book – it’s great.

(I’m still reading it.)

مشغول خواندن کتاب تو بودم، واقعا خوب است. (هنوز مشغول خواندن هستم.)

He’s been living in the village since 1995.

(He is still living in the village.)

او از سال ۱۹۹۵ در روستا زندگی می‌کرده است. (او هنوز در روستا زندگی می‌کند.)

She has been writing her autobiography since 1987.

او از سال ۱۹۸۷ خودزندگی‌نامه می‌نوشته است.

گرامر have been در انگلیسی

فعالیت‌های مداوم تکراری

زمان حال کامل استمراری را برای حرف زدن در مورد فعالیت‌هایی تکراری به کار می‌بریم که در زمان خاصی در گذشته شروع شده و تا حال حاضر هنوز ادامه دارند. به این مثال‌ها دقت کنید.

I’ve been going to Spain on holiday every year since 1987.

من از سال ۱۹۸۷ تعطیلات هر سال به اسپانیا می‌روم.

I haven’t been eating much lunch lately. I’ve been going to the gym at lunchtime.

این اواخر زیاد ناهار نخورده‌ام. ساعت ناهار به باشگاه می‌رفته‌ام.

She’s been playing tennis on and off for three years.

سه سال است که او هرازگاهی تنیس بازی می‌کند.

زمان حال کامل

«زمان حال کامل» (Present Perfect) در زبان انگلیسی از زمان حال فعل have و صفت مفعولی فعل تشکیل می‌شود. کاربردهای این زمان عبارت‌اند از:

  • برای اشاره به چیزی که در گذشته آغاز شده و در زمان حال ادامه دارد:

They've been married for nearly fifty years.

نزدیک پنجاه سال است که آن‌ها ازدواج کرده‌اند.

She has lived in Liverpool all her life.

او تمام عمر خود را در لیورپول زندگی کرده است.

  • برای صحبت کردن در مورد تجربیات خود تا همین لحظه:

I've seen that film before.

من قبلا آن فیلم را دیده‌ام.

I've played the guitar ever since I was a teenager.

از وقتی نوجوان بودم گیتار می‌زده‌ام.

He has written three books and he is working on another one.

او سه کتاب نوشته و حالا هم روی چهارمی کار می‌کند.

نکته اول: برای صحبت کردن در مورد تجربیاتی که تا به حال داشته‌ایم از قید ever استفاده می‌کنیم.

My last birthday was the worst day I have ever had.

آخرین تولدم بدترین روزی بود که تا به حال داشتم.

نکته دوم: برای اشاره به تجربیاتی که هرگز نداشتیم از قید never استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که در این ساختار قید never کلمه منفی‌ساز این جمله است و کلمه‌های منفی‌ساز دیگر مانند not در آن کاربردی ندارند.

A: Have you ever met George?

B: Yes, but I've never met his wife.

A: تا به حال «جورج» را دیده‌ای؟

B: بله اما هرگز همسر او را ندیدم.

  • برای اشاره به اتفاقی که در گذشته رخ داده اما در شرایط موجود تاثیر دارد:

I can't get in the house. I've lost my keys.

نمی‌توانم وارد خانه شوم. کلیدهایم را گم کرده‌ام.

Teresa isn't at home. I think she has gone shopping.

«ترسا» خانه نیست. فکر کنم به خرید رفته است.

زمان گذشته کامل استمراری

زمان گذشته کامل در انگلیسی از فعل had و فعل با پسوند ing- ساخته می‌شود. کاربردهای این زمان عبارت‌اند از:

  • برای اشاره به مدت انجام شدن کاری که قبل از عمل دیگری در گذشته انجام شده است:

She had been working at that company for a year when she met James.

وقتی «جیمز» را دید، یک سال بود که در شرکت کار می‌کرد.

I'd been walking for hours when I finally found the house.

وقتی بالاخره خانه را پیدا کردم چند ساعت بود که مشغول گشتن بودم.

We'd been living in Berlin for three months when we had to leave.

وقتی مجبور شدیم از برلین برویم، سه ماه بود که آنجا زندگی می‌کردیم.

  • برای اشاره به مدت زمان اتفاقی که قبل از اتفاقی دیگر رخ داده است:

Ben had been working for three hours when Rachel came home.

وقتی «ریچل» به خانه آمد، سه ساعت می‌شد که بن مشغول کار کردن بود.

By the time Sam found an umbrella, it had been raining for ten minutes.

وقتی «سم» چتری پیدا کرد، ده دقیقه‌ای بود که باران می‌بارید.

By the time Catherine got to the office, the client had been waiting for an hour.

وقتی «کاترین» به دفتر رسید، یک ساعت می‌شد که مشتری منتظر مانده بود.

  • برای اشاره به علت انجام کاری یا رخ دادن اتفاقی در گذشته:

The children had been playing and so the room was a mess!

بچه‌ها مشغول بازی کردن بودند به همین خاطر اتاق آشفته بود.

I'd been working before I saw you and that's why I was really tired.

قبل از دیدن تو مشغول کار کردن بودم، به همین خاطر خیلی خسته بودم.

زمان آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی از عبارت فعلی will have been و فعل همراه با ing ساخته می‌شود. کاربردهای این زمان عبارت‌اند از:

  • اشاره به عملی که تا زمانی مشخص در آینده ادامه دارد:

In three years, he will have been teaching for thirty years.

تا سه سال بعد، سی سال خواهد شد که او تدریس می‌کند.

I will have been waiting for the bus for two hours by 9:00.

تا ساعت ۹ دو ساعت خواهد شد که منتظر اتوبوس هستم.

کاربرد گرامر Have Been
  • برای اشاره به کاری که قبل از زمانی خاص در آینده پایان می‌یابد:

When you come over, I'll have been studying; therefore, I'll be exhausted.

وقتی به اینجا بیایی، [مدتی خواهد بود که] من مشغول درس خواندن بوده‌ام، به همین خاطر خسته هستم.

When I come at nine o'clock, will you have been studying long?

وقتی ساعت ۹ برسم، [مدتی خواهد بود که] تو سخت مشغول درس خواندن بوده‌ای؟

  • برای اشاره به علت انجام کاری یا اتفاقی در آینده:

She will be bored because she will have been reading all the time for that job.

او کسل خواهد شد چراکه برای آن شغل تمام وقت مشغول خواندن خواهد بود.

They will have been working all day and feel tired for the birthday party.

آن‌ها کل روز مشغول کار کردن خواهند بود و برای مهمانی تولد خسته هستند.

تفاوت Have Been و Has Been و Had Been

ساختار گرامر Have Been و Has Been و Had Been در زبان انگلیسی کاربرد نزدیکی دارند. این شباهت باعث گمراهی بعضی از زبان‌آموزان برای انتخاب فعل درست شده است. در ادامه این مطلب قصد داریم تفاوت‌های این عبارت‌ها را بررسی کنیم تا روش استفاده درست از هر کدام را یاد بگیریم.

کاربرد Have Been و Has Been

Have Been و Has Been ساختارهای فعلی هستند که در زمان حال کامل استمراری استفاده می‌شوند. زمان حال کامل به عمل یا وضعیتی اشاره دارد که در زمان نامشخصی در گذشته رخ داده است. زمان حال کامل استمراری عملی را توصیف می‌کند که در گذشته آغاز شده و در زمان حال هنوز ادامه دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I have been to that city.

من به آن شهر رفته‌ام.

I have been making English videos for some years.

چند سالی می‌شود که ویدئوی انگلیسی درست می‌کنم.

You have been working hard.

[مدتی بود که] تو سخت کار می‌کرده‌ای.

We have been helping them since last year.

ما از پارسال به آن‌ها کمک می‌کرده‌ایم.

They have been sleeping for 15 hours.

پانزده ساعت است که آن‌ها خوابیده‌اند.

These guys have been performing well lately.

آن‌ها این اواخر خوب اجرا می‌کرده‌اند.

Sara has not been working on the tractor of late.

سارا این اواخر روی تراکتور کار نمی‌کرده است.

He has been helping me with my project for some months.

چند ماهی می‌شود که او برای پروژه‌ام به من کمک می‌کرده است.

Sara has been painting since last year.

سارا از پارسال نقاشی می‌کرده است.

My father has been working there since 1990.

پدرم از سال ۱۹۹۰ آن‌جا کار می‌کرده است.

She has been teaching for a long time.

مدت زیادی است که او تدریس می‌کرده است.

وقتی فاعل جمله سوم‌شخص مفرد یا اسمی مفرد باشد از فعل Has Been استفاده می‌کنیم اما اگر فاعل شخص دیگری یا اسم جمع باشد، Have Been را به کار می‌بریم. به این مثال‌ها دقت کنید.

A total of five cars have been stolen from the city center.

پنج ماشین از مرکز شهر دزدیده شده‌اند.

***

My car has been stolen from the city center.

ماشین من از مرکز شهر دزدیده شده است.

Birds have been following me all day long.

پرنده‌ها کل روز من را دنبال کرده‌اند.

***

This bird has been following me all day long.

این پرنده از صبح من را دنبال کرده است.

Children have been playing since morning.

بچه‌ها از صبح بازی می‌کرده‌اند.

***

A child has been playing since morning.

بچه‌ای از صبح مشغول بازی کردن بوده است.

Courtney has been a team leader before.

«کورتنی» قبلا رهبر تیم بوده است.

It has been drifting through my mind lately.

این اواخر در ذهنم می‌چرخیده است.

همان‌طور که می‌بینید Have Been و Has Been کاربرد و معنی یکسانی دارند و تفاوت اصلی آن‌ها فقط در فاعلی است که فعل جمله را انجام می‌دهد. علاوه بر این، می‌توان از Have Been و Has Been در حالت مجهول زمان حال کامل برای اشاره به کارهایی استفاده کرد که در گذشته آغاز شده و هنوز ادامه دارد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

We have been demoted by the organization.

ما به دست سازمان تنزل رتبه پیدا کرده‌ایم.

All the schools have been revamped in Delhi.

تمام مدارس در دهلی نوسازی شده‌اند.

ساختار گرامر Have Been

They have been fired from the job.

آن‌ها از شغل خود اخراج شده‌اند.

The classes have been canceled.

کلاس‌ها لغو شده‌اند.

My account has been credited with $500.

حساب من پانصد دلار اعتبار پیدا کرده است.

The building has been painted recently.

ساختمان به تازگی نقاشی شده است.

He has been promoted to branch manager.

او به سمت مدیر بخش ارتقا یافته است.

The lady has been taken to the hospital.

آن خانم به بیمارستان برده شده است.

The fight has been rebooked.

پرواز دوباره رزرو شده است.

همچنین می‌توان از Have Been و Has Been به عنوان فعل اصلی در زمان حال کامل استفاده کرد. این فعل در این ساختار به عنوان فعل حالتی به کار می‌رود و وضعیت یا شرایط فاعل جمله را در زمان حال کامل توصیف می‌کند. مثال‌های زیر را از این ساختار در نظر بگیرید.

You have been a life saver for many years.

سال‌های زیادی است که تو ناجی بوده‌ای.

I have been very excited about this match.

[مدتی بود که] برای این مسابقه هیجان‌زده بودم.

We have been crazy about cricket since our childhood.

تو از زمان بچگی‌مان دیوانه بازی کریکت بوده‌ای.

They have been interested in fighting for a long time.

مدت زیادی است که آن‌ها به مبارزه کردن علاقه داشته‌اند.

Have you been sick lately?

این اواخر مریض بوده‌ای؟

My friends have been big fans of yours.

دوستان من طرفداران پروپاقرص شما بوده‌اند.

John has been depressed since last year.

«جان» از پارسال افسرده بوده است.

Your performance has been very crucial for the team.

کارهای شما برای تیم بسیار حیاتی بوده است.

This year has been terrible for most people.

امسال برای بیشتر مردم وحشتناک بوده است.

This number has been lucky for me.

این عدد برای من مایه خوش‌شانسی بوده است.

Jim has been there for me in every tough situation.

«جیم» در هر موقعیت سختی کنار من بوده است.

کاربردهای have been

کاربرد Had Been

کاربرد Had Been در زبان انگلیسی شباهت زیادی به کاربرد Have Been و Has Been دارد، اما Had Been به عملی اشاره می‌کند که در گذشته آغاز و تمام شده است. این عبارت فعلی در زمان گذشته کامل استمراری استفاده می‌شود.

درواقع می‌توان گفت Have Been و Has Been به کاری اشاره دارند که در زمان نامشخصی در گذشته آغاز شده و هنوز پایان نیافته اما Had Been کاری را توصیف می‌کند که در گذشته شروع شده و پایان یافته است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

By 500 AD, the Roman Empire had been defeated.

تا سال ۵۰۰ قبل از میلاد امپراتوری رومی شکست داده شده بود.

I had been reading articles on English language for three hours.

سه ساعت است که دارم در مورد زبان انگلیسی مقاله می‌خوانم.

How long had you been studying English before you moved to London?

قبل از اینکه به لندن بیایی چه مدت انگلیسی می‌خواندی؟

I had been shopping with my wife in the market since morning.

من از صبح با همسرم در بازار مشغول خرید کردن بوده‌ام

She had been shopping in that bazaar before you came home.

قبل از اینکه تو به خانه بیایی او مشغول خرید در آن بازار بود.

Children had been playing baseball in that field before it started to rain.

قبل از اینکه باران ببارد بچه‌ها مشغول بیس‌بال بازی کردن در آن زمین بوده‌اند.

Until Roger became manager, the repair records had been vague at best.

تا وقتی «راجر» مدیر شود، مدارک تعمیرات در بهترین حالت، نامفهوم بوده‌اند.

I had been feeling sad before my parents gave me a puppy.

قبل از اینکه پدر و مادرم به من توله‌سگی بدهند، من غمگین بودم.

Ron had been living there for 10 years before coming back to India.

«ران» قبل از آمدن به هند ده سال آنجا کار کرده است.

We had been waiting there for hours when he came.

وقتی او آمد، چند ساعتی بود که ما آنجا منتظر بودیم.

She had been cooking when the guests came.

وقتی مهمان‌ها رسیدند [مدتی بود که] او داشت آشپزی می‌کرد.

همچنین می‌توان از Had Been به عنوان فعل کمکی در حالت مجهول زمان گذشته کامل استفاده کرد تا در مورد کاری حرف بزنیم که در گذشته شروع شده، مدتی ادامه یافته و در همان زمان گذشته تمام شده است. به مثال‌های زیر از کاربرد این ساختار دقت کنید.

The store had been closed before we reached there.

قبل از اینکه به آنجا برسیم، مغازه بسته شده بود.

The food had been finished when I got home.

وقتی به خانه رسیدم غذا تمام شده بود.

His parents had been admitted to the hospital on time.

پدر و مادر او به موقع در بیمارستان پذیرش شده بودند.

Some of us had been fired from the job before 2019.

بعضی از ما قبل از سال ۲۰۱۹ از آن شغل اخراج شده بودیم.

همان‌طور که می‌بینید در بسیاری از جمله‌هایی که در حالت مجهول ساخته شده‌اند به فاعل فعل یا کننده کار اشاره نمی‌شود، چراکه در حالت مجهول فعل عملی که انجام می‌شود مهم‌تر از فاعل آن است.

علاوه بر این، می‌توانیم از Had Been به عنوان فعل حالتی در زمان گذشته کامل استفاده کنیم تا وضعیتی را توصیف کنیم که فاعل جمله مدتی در آن بوده است. به مثال‌های زیر از این ساختار در زبان انگلیسی توجه کنید.

I had been sick for a month when she left me.

وقتی او ترکم کرد یک ماهی می‌شد که بیمار بودم.

Jim had been an amazing friend before Mary came in his life.

«جیم» قبل از اینکه «ماری» وارد زندگی او شود دوست فوق‌العاده‌ای بود.

She had been mad about movies since her childhood.

او از زمان کودکی دیوانه فیلم بود.

کاربرد Have Been و Have Gone

همان‌طور که می‌دانید Have Been زمان حال کامل فعل to be و Have Gone حال کامل فعل go است. معمولا وقتی به تجربه سفر کسی به جایی اشاره داریم از یکی از این دو فعل استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که در این کاربرد هر دو این فعل‌ها معنی یکسانی دارند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I’ve been to Japan a few times.

I’ve gone to Japan a few times.

من چند باری به ژاپن رفته‌ام.

با این حال در انگلیسی روزمره تفاوت کوچکی بین این دو وجود دارد. Have Been اشاره به سفری در گذشته دارد اما Have Gone اشاره به سفری دارد که آغاز شده اما مشخص نیست پایان یافته یا نه. به مثال‌های زیر دقت کنید.

A: Where have you been?

B: I've just been out to the supermarket.

A: کجا بودی؟

B: بیرون رفته بودم تا به سوپرمارکت بروم.

A: Have you ever been to San Francisco?

B: No, but I've been to Los Angeles.

A: تا به حال به سانفرانسیسکو رفته‌ای؟

B: نه، ولی به لس‌آنجلس رفته‌ام.

A: Where's Maria? I haven't seen her for weeks.

B: She's gone to Paris for a month. She'll be back tomorrow.

A: «ماریا» کجاست؟ چند هفته‌ای می‌شود که او را ندیده‌ام.

B: برای یک ماه به پاریس رفته است. فردا برمی‌گردد.

سوالات رایج درباره گرامر Have Been

در ادامه این مطلب به چند سوال پرتکرار در مورد گرامر Have Been پاسخ داده‌ایم.

تفاوت Have Been و Has Been چیست؟

به طور کلی Have Been در زمان حال کامل انگلیسی برای اشاره به اول‌شخص و دوم‌شخص مفرد و همه اشخاص جمع به کار می‌رود اما Has Been فقط برای فاعل سوم‌شخص مفرد استفاده می‌شود.

تفاوت Have Been و Had Been چیست؟

Had Been به اتفاقی اشاره دارد که در گذشته رخ داده و تمام شده است اما Have Been و Has Been به کاری اشاره دارند که در گذشته رخ داده و هنوز در زمان حال حاضر ادامه دارد یا تاثیر آن باقی مانده است.

I Have Been به چه زمانی اشاره دارد؟

have been زمان حال کامل فعل to be است. اگر این ساختار با جراند همراه شود، به زمان حال کامل استمراری انگلیسی اشاره دارد.

چطور با Have Been سوال بسازیم؟

برای سوال ساختن با Have Been در جمله‌هایی که در زمان حال کامل استمراری هستند، جای فاعل جمله را با بخش اول عبارت فعلی یعنی Have عوض می‌کنیم و باقی جمله را به همان ترتیب می‌نویسیم.

Have Been درست است یا Have Being؟

دو کلمه being و been به دلیل شباهتی که در تلفظ دارند معمولا باعث سردرگمی زبان‌آموزان می‌شوند. در زبان انگلیسی being هرگز پس از have در جمله نمی‌آید، بلکه بعد از شکل‌های مختلف فعل be می‌آید. been زمان گذشته کامل فعل be است و معمولا برای اشاره به زمان‌های کامل انگلیسی با کلمه have همراه می‌شود.

تمرین گرامر Have Been

یکی از بهترین راه‌های یادگیری گرامر هر زبانی، استفاده کردن از آن است. به همین علت در ادامه این مطلب چند نمونه سوال از گرامر have been ارائه کرده‌ایم.

تمرین گرامر Have Been

تمرین اول

جمله‌های زیر را با Have Been ،Has Been یا Had Been کامل کنید.

Q1: Nicole _____ working hard these days to improve her grades at school.

جواب

Answer: Nicole has been working hard to improve her grades at school.

Q2: We _____ dreaming about this day for months.

جواب

Answer: We have been dreaming about this day for months.

Q3: The team _____ on a three-game losing streak before tonight’s win.

جواب

Answer: The team had been on a three-game losing streak before tonight’s win.

Q4: I don’t know anyone else who _____ to the new theater production yet.

جواب

Answer: I don’t know anyone else who has been to the new theater production yet.

Q5: I _____ thinking a lot about my future lately.

جواب

Answer: I have been thinking a lot about my future lately.

Q6: Where were you? We _____ waiting for you since 10 o'clock.

جواب

Answer: Where were you? We have been waiting for you since 10 o’clock.

Q7: They _____ living in Boston until they moved out in 1984.

جواب

Answer: They had been living in Boston until they moved out in 1984.

Q8: She _____ writing this answer for 20 minutes.

جواب

Answer: She has been writing this answer for 20 minutes.

Q9: When I went home, she _____ cooking for 5 hours

جواب

Answer: When I went home, she had been cooking for 5 hours

Q10: Magicians _____ highly regarded in medieval times.

جواب

Answer: Magicians had been highly regarded in medieval times.

Q11: She _____ to Istanbul many times.

جواب

Answer: She has been to Istanbul many times.

Q12: He _____ very interested in doing research on biology since he was at high school.

جواب

Answer: He has been very interested in doing research on biology since he was at high school.

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. It has _____ snowing a lot this week.
be
been
being
2. _____ your brother and sister been getting along?

Have
Has
Are
3. Rick _____ been studying hard this semester.

's
s
've
4. I'm tired because I _____ been working out.

've
has
am
5. Julie ________ living in Italy since May.

has being
is been
has been
6. Did you know he's been teaching German _____ fifteen years?

before
since
for
7. We have been watching TV _____ we had dinner.

for
since
by
8. He has ________ too hard today.

working
works
been working
9. Has it _____ raining since you arrived?

be
been
is
10. My brother has been travelling _____ two months.

since
for
by

تمرین سوم

جمله‌های زیر را با گزینه درست کامل کنید.

Q1: I _____ for a long time, and probably I won't finish soon.

(haven't been working / have been working / have be worked)

جواب

Answer: I have been working for a long time, and probably I won’t finish soon.

Q2: What _____ since morning?

(you have been done / are you doing / have you been doing)

جواب

Answer: What have you been doing since morning?

Q3: I'm terribly sorry! _____ for a long time?

(You have been waiting / Have you been waiting / Have you waiting)

جواب

Answer: I’m terribly sorry! Have you been waiting for a long time?

Q4: It _____ since morning. We can't go out.

(has been raining / have been raining / has be raining)

جواب

Answer: It has been raining since morning. We can’t go out.

Q5: Look at his dirty clothes! He _____ in the mud.

(have playing / been has playing / has been playing)

جواب

Answer: Look at his dirty clothes! He has been playing in the mud.

Q6: Her eyes are red and puffy. It seems she _____ .

(has been crying / have been crying / has been cried)

جواب

Answer: Her eyes are red and puffy. It seems she has been crying.

Q7: My daughter _____ all day. She has a test tomorrow.

(has been studying / have been studying / has studying)

جواب

Answer: My daughter has been studying all day. She has a test tomorrow.

Q8: Your phone _____ for a minute. Why don't you reply?

(has ringing / have been ring / has been ringing)

جواب

Answer: Your phone has been ringing for a minute. Why don’t you reply?

Q9: I haven't heard about Mr. Fred before. I think he _____ at this school for a long time.

(not has been teaching / haven't been taught / hasn't been teaching)

جواب

Answer: I haven’t heard about Mr. Fred before. I think he hasn’t been teaching at this school for a long time.

Q10: The boys look tired. They _____ for 2 hours.

(have been run / have been running / has been running)

جواب

Answer: The boys look tired. They have been running for 2 hours.

تمرین چهارم

گزینه درست را انتخاب کرده و جمله‌های زیر را دوباره بنویسید.

Q1: My dad _____ smoking in the garage.

(has / had / had been)

جواب

Answer: My dad had been smoking in the garage.

Q2: The printer _____ working well.

(had not been / hadn't / had not)

جواب

Answer: The printer had not been working well.

Q3: Had the players _____ playing by the rules?

(been / have / be)

جواب

Answer: Had the players been playing by the rules?

Q4: She _____ expecting the worst.

(had / 'd been / had being)

جواب

Answer: She‘d been expecting the worst.

Q5: Had the teachers _____ before the strike?

(been work / working / been working)

جواب

Answer: Had the teachers been working before the strike?

Q6: Our pool pump _____ running properly before the storm.

(had not have / hadn't been / hadn't being)

جواب

Answer: Our pool pump hadn’t been running properly before the storm.

Q7: My sister’s roommate was upset. She _____ been waiting for an hour.

(had / has / have)

جواب

Answer: My sister’s roommate was upset. She had been waiting for an hour.

Q8: I just heard about the accident. _____ been working all night?

(Had the driver / Had the driving / Have the drive)

جواب

Answer: I just heard about the accident. Had the driver been working all night?

Q9: We were shocked to see her. _____ been expecting her.

(We are / We have / We'd not)

جواب

Answer: We were shocked to see her. We’d not been expecting her.

Q10: I finally reached my mom. _____ her all day.

(I'd been calling / I have called / I called)

جواب

Answer: I finally reached my mom. I’d been calling her all day.

جمع‌بندی گرامر Have Been

در این مطلب به ساختار و کاربرد گرامر Have Been در زبان انگلیسی پرداختیم و شیوه استفاده از آن در زمان‌های مختلف را آموزش دادیم.

همچنین به تفاوت گرامر Have Been با Has Been و Had Been اشاره کردیم و دانستیم که Have Been و Has Been برای اشاره به زمان حال کامل استمراری به کار می‌روند و کاری را توصیف می‌کنند که در گذشته انجام شده و هنوز انجام می‌شود یا تاثیر آن باقی مانده است اما Had Been به زمان گذشته کامل انگلیسی و کاری اشاره دارد که در زمان گذشته آغاز شده و پایان یافته است.

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Grammar Book Learn English Team Gymglish Cambridge Dictionary English With Ashish
One thought on “گرامر Have Been – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

خانم افشار حاتم سپاس فراوان

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *