جمله با Could you و توضیح گرامر Could you please + مثال های متنوع

۸۵۸۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
جمله با Could you و توضیح گرامر Could you please + مثال های متنوع

یکی از مهم‌ترین مباحث زبان انگلیسی، افعال کمکی وجهی (Modal Auxiliary Verbs) است. افعال وجهی فعل‌هایی هستند که حالت یا زمان فعل را در جمله مشخص می‌کنند و از بین آن‌ها می‌توان به «will» ،«could» ،«can» و «would» اشاره کرد. در این مطلب قصد داریم به گرامر جمله با could you بپردازیم، کاربرد آن را بررسی کنیم و آن را با دیگر افعال وجهی مشابه در جمله مقایسه‌ کنیم.

997696

کاربرد جمله با could

«could» گذشته «can» است و معمولا از آن برای صحبت کردن درباره توانایی انجام کاری در گذشته استفاده می‌شود. اما این فعل کمکی وجهی کاربردهای دیگری هم در جمله دارد که در این مطلب به آن‌ها اشاره می‌کنیم. به مثال‌های زیر درباره کاربرد «could» توجه کنید.

In my younger days I could run four miles.

وقتی جوان‌تر بودم می‌توانستم چهار مایل را بدوم.

Till last year I could read without glasses.

تا پارسال می‌توانستم بدون عینک کتاب بخوانم.

He could swim well even when he was a child.

حتی وقتی بچه بود می‌توانست خوب شنا کند.

توجه کنید «could» همیشه به زمان گذشته اشاره ندارد. فقط وقتی به گذشته مربوط است که مانند مثال‌های بالا در متن، زمان مدنظر کامل مشخص شده باشد. در ادامه این متن چند مورد از کاربردهای دیگر «could» را بررسی می‌کنیم.

نقل‌قول غیرمستقیم

در نقل‌قول غیرمستقیم از فعل «could» به جای «can» استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

He said, ‘I can lift this heavy box.’

او گفت: «می‌توانم این جعبه سنگین را بلند کنم.»

***

He said that he could lift that heavy box.

او گفت که می‌تواند آن جعبه سنگین را بلند کند.


She said, ‘I can’t see anything in this dark room.’

او گفت: «نمی‌توانم در این اتاق تاریک چیزی ببینم.»

***
She said that she couldn’t see anything in that dark room.

او گفت که نمی‌تواند در آن اتاق تاریک چیزی ببیند.

She said, 'I can speak five different languages'.

او گفت: «من می‌توانم به پنج زبان مختلف حرف بزنم.»

***

She said that she could speak five different languages.

او گفت که می‌تواند به پنج زبان مختلف حرف بزند.

احتمال همراه با تردید

«could» می‌تواند نمایانگر احتمال یا تردید باشد. درواقع در انواع جمله‌های شرطی به خصوص شرطی نوع دوم و شرطی میکس کاربرد دارد.

You could do it, if you tried hard.

اگر سخت تلاش کنی می‌توانی انجامش بدهی.

If my brother were here, we could have solved this problem together.

اگر برادرم اینجا بود، می‌توانستیم با همدیگر این مشکل را حل کنیم.

She could have been famous but she did not want to.

او می‌توانست مشهور بشود اما دلش نمی‌خواست.

درخواست مودبانه

از «could» برای درخواست‌های مودبانه هم استفاده می‌شود. این مهم‌ترین کاربرد «could» محسوب می‌شود و در این مطلب بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

Could you, please, take me to the Manager?

ممکن است لطفا من را پیش مدیر ببرید؟

(لطف می‌کنید من را پیش مدیر ببرید؟)

Could I have a look at your papers?

ممکن است نگاهی به برگه‌هایت بیندازم؟

If you could assist me, it would be a great help.

اگر امکان داشته باشد با من همکاری کنی، کمک خیلی بزرگی خواهد بود.

کاربرد جمله با Could you

ساختار جمله با could

«can» و «could» فعل کمکی محسوب می‌شوند و به همین علت با مصدر بدون to به کار می‌روند. فرمول ساختار جمله با could به صورت زیر است:

Subject + Can/Could + Verb

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I can knit scarves.

NOT: I can to knit scarves.

من می‌توانم شال‌گردن ببافم.

I couldn't find his house

NOT: I couldn't to find his house

نمی‌توانستم خانه او را پیدا کنم.

I wish that I could have spent more time with my father before he died.

کاش می‌توانستم قبل از اینکه پدرم بمیرد با او وقت بیشتری بگذرانم.

جملات پرسشی و منفی هم با مصدر بدون to ساخته می‌شوند. فرمول کلی جملات منفی با «can/could» به شکل زیر است.

Subject + Can/Could + Verb

فرمول کلی جملات پرسشی با «can/could» به شکل زیر است.

?Can/Could + Subject + Verb

در ادامه مطلب مثالی از جمله‌های منفی، پرسشی و پرسشی منفی با «can/could» آمده است.

Can he speak English?

NOT: Does he can speak English?

او می‌تواند انگلیسی حرف بزند؟

He can’t speak English.

NOT: He can doesn’t speak English.

او نمی‌تواند انگلیسی حرف بزند.

You couldn't do it yourself, could you?

نمی‌توانستی خودت انجامش بدهی، مگر نه؟

سوم‌شخص مفرد فعل «can/could» مانند باقی افعال کمکی، نیازی به «s-» ندارد.

She can sing.

NOT: She can sings.

او می‌تواند آواز بخواند.

I think he can't handle the situation.

NOT: I think he can't handles the situation.

فکر می‌کنم او نمی‌تواند این وضعیت را کنترل کند.

ساختار جمله با could you

در زبان انگلیسی از این ساختار برای مطرح کردن درخواست‌های مودبانه استفاده می‌شود. عبارت «could you» شباهت زیادی به «can you» دارد اما کمی مودبانه‌تر محسوب می‌شود. فرمول کلی جمله با could you به صورت زیر است:

Could you + verb?

ساختار جمله با Could you

کاربرد جمله با could you

«could you» در زبان انگلیسی کاربردهای زیادی دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

  • به طور کلی از این سوال برای مطرح کردن درخواست یا تقاضای کمک و لطف کسی استفاده می‌شود:

Could you tell me your name?

ممکن است اسمت را به من بگویی؟

Could you help me?

ممکن است کمکم کنی؟

Could you check my answer to see if it is right?

ممکن است جوابم را بررسی کنی تا ببینی درست است یا نه؟

Could you come to the party early to help me set up?

ممکن است زود به مهمانی بیای تا کمکم کنی همه‌چیز را آماده کنم؟

Could you come here for a minute?

ممکن است یک دقیقه به اینجا بیایی؟

Could you please be on time for the next meeting?

ممکن است برای جلسه بعد به‌موقع بیایی؟

(لطف می‌کنی برای جلسه بعد به‌موقع بیایی؟)

  • می‌توانیم کلمه «please» را به انتهای جمله یا درست بعد از «could you» اضافه کنیم تا مودبانه‌تر باشد:

Could you check my work, please?

ممکن است لطفا کار من را بررسی کنی؟

(لطف می‌کنی کار من را بررسی کنی؟)

Could you listen to my speech and give me some feedback, please?

ممکن است لطفا به سخنرانی‌ام گوش بدهی و چند بازخورد به من بدهی؟

(لطف می‌کنی به سخنرانی‌ام گوش بدهی و چند بازخورد به من بدهی؟)

Could you take a look at this report, please?

ممکن است لطفا نگاهی به این گزارش بیندازی؟

(لطف می‌کنی نگاهی به این گزارش بیندازی؟)

Could you please be quiet for a minute?

ممکن است لطفا یک دقیقه ساکت باشی؟

(لطف می‌کنی یک دقیقه ساکت باشی؟)

Could you please come here?

ممکن است لطفا بیایی اینجا؟

(لطف می‌کنی بیایی اینجا؟)

Could you please cook dinner tonight?

ممکن است لطفا امشب شام را تو بپزی؟

(لطف می‌کنی امشب شام را تو بپزی؟)

  • اگر «you» را به ضمیر فاعلی دیگری تبدیل کنیم، می‌توانیم از سوم‌شخص درخواست کنیم:

Could your brother help me?

ممکن است برادرت به من کمک کند؟

Could your father lend me some money?

ممکن است پدرت به من کمی پول قرض بدهد؟

Could he help us?

ممکن است او به ما کمک کند؟

Could she speak more slowly for us?

ممکن است او به خاطر ما آهسته صحبت کند؟

پاسخ دادن به جمله با could you

پاسخ دادن به جمله با could you

از آنجایی که پرسش مطرح‌ شده در این نوع جملات دو بخش است، یعنی درواقع هم از مخاطب می‌پرسیم می‌تواند کار مد نظر ما را انجام دهد و هم می‌پرسیم میل دارد انجامش دهد یا نه، پاسخ‌های ممکن برای این سوال فقط بله یا خیر ساده نیستند.

A: Could you open the door for me?

B: Yes I can.

A: ممکن است در را برای من باز کنی؟

B: بله می‌توانم.

(یعنی هم می‌توانم و هم مایلم در را باز کنم.)

A: Could you take out the trash please?

B: No I can't.

A: ممکن است زباله‌ها را بیرون ببری؟

B: نه نمی‌توانم.

(یعنی نه می‌توانم و نه مایلم که زباله‌ها را ببرم.)

A: Could you explain it to us again?

B: Yes I could, but I'm really busy right now.

A: ممکن است یک بار دیگر برایمان آن را توضیح بدهی؟

B: بله می‌توانم، اما الان خیلی سرم شلوغ است.

(یعنی می‌توانم اما الان تمایلی به انجامش ندارم.)

به کار بردن کلمه «could» در پاسخ به درخواست‌هایی که در بالا مطرح شده به این معنی است که قادر به انجامش هستیم اما شاید واقعا نمی‌خواهیم چنین کاری کنیم. اگر تمایلی به انجام کار داشته باشیم از «can» برای پاسخ دادن استفاده می‌کنیم.

منفی کردن جمله با could you

منفی کردن این جمله‌ها معنای ضمنی سرزنش کردن به جمله می‌دهد. درواقع انگار گوینده از مخاطب می‌پرسد چرا این کار را انجام نداده است. فرمول کلی منفی کردن جمله با «could you» به صورت زیر است.

?Couldn't + You + Verb

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با این ساختار بیشتر آشنا شوید.

Couldn't you ask for help?

نمی‌توانستی درخواست کمک کنی؟

(چرا درخواست کمک نکردی؟)

Couldn't you drive more slowly?

نمی‌توانستی آهسته‌تر رانندگی کنی؟

(چرا آهسته‌تر رانندگی نکردی؟)

در مواردی معدود می‌توان از ضمیر دیگری هم به جای «you» استفاده کرد.

Couldn't we talk this over?

نمی‌توانستیم درمورد این موضوع کامل حرف بزنیم؟

(چرا در مورد این موضوع کامل حرف نزدیم؟)

Couldn't he speak to the professor first?

نمی‌توانست اول با استاد حرف بزند؟

(چرا اول با استاد حرف نزد؟)

I'm so sleepy, couldn't I sleep earlier last night?

چقدر خوابم می‌آید، نمی‌توانستم دیشب زودتر بخوابم؟

(چرا دیشب زودتر نخوابیدم؟)

تفاوت could you و could I

تفاوت could you و could I

همانطور که پیش از این گفتیم، اصلی‌ترین کاربرد «could you» برای درخواست کردن و پیشنهاد دادن است. عبارت «could I» در کنار این کاربرد، برای اجازه گرفتن هم استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها دقت کنید تا با این ساختار بیشتر آشنا شوید.

Could I ask a question please?

ممکن است لطفا سوالی بپرسم؟

(گوینده اجازه می‌گیرد که سوال بپرسد.)

Could I have my bill, please?

ممکن است لطفا صورت‌حسابم را بگیرم؟

(گوینده درواقع از مخاطب می‌خواهد صورت‌حسابش را برای او بیاورد.)

Could you take my message, please?

ممکن است لطفا پیغام من را برسانی؟

(گوینده از مخاطب درخواست می‌کند که پیامش را برساند.)

تفاوت‌های can و could

این دو فعل کاربردهای یکسان زیادی دارند که در ادامه با ذکر مثال همه را بررسی می‌کنیم.

  • درخواست کردن. در این کاربرد استفاده از «could» مودبانه‌تر و رسمی‌تر است:

Can you hold my book until I come back?

می‌توانی کتابم را نگه داری تا من برگردم؟

Could you hold my book until I come back?

ممکن است کتابم را نگه داری تا برگردم؟

Can you teach me how to do it?

می‌توانی یادم بدهی چطور این کار را انجام بدهم؟

Could you teach me how to do it?

ممکن است یادم بدهی چطور این کار را انجام بدهم؟

  • توانایی داشتن. در این کاربرد علاوه بر تفاوت زمان فعل، کاربرد «could» معنای ضمنی منفی هم دارد، یعنی به صورت غیرمستقیم اشاره می‌کند که فعل مد نظر می‌توانست رخ بدهد اما رخ نداد:

I can do all of this on my own.

می‌توانم همه این کار را خودم انجام دهم.

I could do all of this on my own.

می‌توانستم همه این کار را خودم انجام دهم.

  • اجازه گرفتن. در این کاربرد استفاده از «could» مودبانه‌تر و رسمی‌تر است:

Can I borrow your laptop for a day?

می‌توانم لپ‌تاپت را یک روز قرض بگیرم؟

Could I borrow your laptop for a day?

ممکن است لپ‌تاپت را یک روز قرض بگیرم؟

  • احتمال داشتن. در این کاربرد علاوه بر تفاوت زمانی، استفاده از «could» نشان‌دهنده این است که اتفاق مد نظر رخ نداده است:

It can rain today.

ممکن است امروز باران ببارد.

It could rain today.

ممکن بود امروز باران ببارد. (اما نبارید.)

توجه کنید که در ساختار احتمال، استفاده از «may» و «might» پرکاربردتر است اما می‌توانیم «can» و «could» را هم استفاده کنیم.

تفاوت‌های کلی can و could

«could» هم در زمان حال و هم در زمان گذشته به کار می‌رود اما «can» فقط در زمان حال استفاده می‌شود. به مثال زیر و ترجمه‌اش در این مورد دقت کنید.

I couldn't say no to her when she asked me for a coffee.

وقتی بهم پیشنهاد قهوه کرد نمی‌توانستم نه بگویم.

I can't say no to her when she asks me for a coffee.

وقتی بهم پیشنهاد قهوه می‌کند نمی‌توانم نه بگویم.

«could» مودبانه‌تر از «can» محسوب می‌شود. بنابراین وقتی از کسی درخواستی داریم یا اجازه‌ای می‌خواهیم، بهتر است از «could» استفاده کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Could you pass me the book, please?

ممکن است کتاب را به من بدهی لطفا؟

Could you hold it for a second?

ممکن است یک لحظه آن را نگه داری؟

تفاوت could you و can you

با وجود اینکه به نظر می‌رسد این دو ساختار بسیار شبیه به همدیگر باشند و تنها تفاوت آن‌ها در زمان مد نظر گوینده برای درخواستش باشد، اما درواقع معنی بسیار متفاوتی دارند. عبارت «could you» برای درخواست کردن مودبانه از کسی به کار می‌رود و معمولا با کلمه «please» به معنی «لطفا» همراه می‌شود و درواقع هم از فرد مقابل می‌پرسد که توانایی انجام این کار را دارد و هم این‌که میلی به انجامش دارد یا نه. اما عبارت «can you» صرفا از مخاطب می‌پرسد که توانایی انجام این کار را دارد یا نه. برای درک بهتر تفاوت بین این دو عبارت به مثال زیر توجه کنید.

A: Could you hand me the cheese please?

B: Yes it's physically possible, but no I won't hand it to you, I'm busy.

A: می‌شود لطفا پنیر را به من بدهی؟

B: بله از نظر فیزیکی ممکن است، اما نه پنیر را به دستت نمی‌دهم، سرم شلوغ است.

A: Can you hand me the cheese please?

B: Well, yeah I could, if it weren't taken by Julia I would have given it to you.

A: می‌توانی لطفا پنیر را به من بدهی؟

B: خب، بله، اگر «جولیا» آن را برنداشته بود، می‌توانستم آن را به تو بدهم.

در انگلیسی مدرن از «can you» هم برای درخواست کردن استفاده می‌کنند اما خودمانی‌تر است و در موقعیت‌های رسمی یا وقتی که مخاطب را نمی‌شناسیم کاربرد ندارد.

Mom, can you help me with my homework?

مامان می‌توانی کمکم کنی تکلیفم را بنویسم؟

Sir, could you please let me pass?

آقا، ممکن است اجازه بدهید من رد بشوم؟

تفاوت بین جمله با could you و would you

کلمه‌های «could» و «would» هر دو افعال کمکی وجهی «modal auxiliary verbs» هستند که به ترتیب حالت گذشته «can» و «will» هستند. تفاوت بین «could you» و «would you» در روش پرسیدن سوالی است که درمورد توانایی مخاطب برای انجام کاری داریم. علاوه بر این «could you» وقتی استفاده می‌شود که موقعیت مد نظر در شرف رخ دادن است اما «would you» وقتی به کار می‌رود که موقعیت به احتمال زیاد رخ نمی‌دهد.

از طرفی عبارت «could you» دقیقا برای سوال پرسیدن در مورد توانایی انجام کار استفاده می‌شود و عملا توضیح می‌دهد که کار ممکن است یا ناممکن. اما «would you» بیشتر به میل فرد برای انجام کار اشاره دارد. مثلا اگر بخواهیم از کسی درخواست ازدواج کنیم از «would you» یا «will you» استفاده می‌کنیم. به این دو مثال و ترجمه آن‌ها توجه کنید و آن‌ها را مقایسه کنید.

would you/will you marry me?

دوست داری با من ازدواج کنی؟ (با من ازدواج می‌کنی؟)

***

Not: could you/can you marry me?

می‌توانی با من ازدواج کنی؟

موقع درخواست‌های مودبانه، مثلا پیشنهاد دادن، درخواست کردن، دعوت کردن یا اجازه گرفتن، اغلب سردرگم می‌شویم که از «could» استفاده کنیم یا از «would». در جدول زیر کاربردهای این دو فعل با همدیگر مقایسه شده‌اند.

مبنای مقایسهcould youwould you
معنیاز این فعل معمولا برا صحبت کردن درمورد اعمال یا اتفاق‌های ممکن در زمان حال یا آینده استفاده می‌شود.از این فعل برای صحبت کردن درمورد اتفاقاتی که فقط تصور می‌کنیم یا اتفاقاتی که در گذشته مدام رخ می‌دادند استفاده می‌کنیم.
وضعیتوضعیت ممکن و در شرف وقوعوضعیت فرضی که احتمالا رخ نمی‌دهد
کاربرد

برای پیشنهاد دادن، درخواست کردن یا اجازه گرفتن به کار می‌رود.

هم روی توانایی فرد و هم روی تمایلش به انجام کار تمرکز دارد.

برای درخواست کردن یا اجازه گرفتن به کار می‌رود.

فقط روی تمایل فرد یه انجام کار تمرکز دارد.

سوالات رایج درباره جمله با Could You

در ادامه این مطلب به چند سوال پرتکرار در مورد جمله با Could You پاسخ داده‌ایم.

کاربرد جمله با Could چیست؟

همان‌طور که می‌دانید could گذشته can و از آن برای اشاره به توانایی در گذشته استفاده می‌شود. کاربرد دیگر آن در نقل‌قول غیرمستقیم can است. همچنین در جملات شرطی نوع دوم و شرطی میکس از این ساختار استفاده می‌شود. کاربرد دیگر آن برای درخواست‌های مودبانه است.

کاربرد جمله با Could You چیست؟

به طور کلی از این ساختار برای درخواست مودبانه از فردی دیگر استفاده می‌شود. به همین دلیل جمله با Could You معمولا با کلمه please همراه می‌شود و به شکل سوالی مطرح می‌شود.

چطور به جمله با Could You جواب بدهیم؟

برای پاسخ دادن به این نوع سوال باید به این نکته توجه کرد که در جمله با Could You دو سوال مطرح می‌شود. سوال اول در مورد توانایی انجام کار و دومی در مورد تمایل به انجام کار است. به همین علت اگر بتوانیم و بخواهیم کاری را که از ما خواسته شده انجام دهیم از Yes I can استفاده می‌کنیم. اگر نه بخواهیم و نه بتوانیم آن کار را انجام دهیم با No I can't پاسخ می‌دهیم. اما اگر توانایی انجام کار را داشته باشیم اما مایل به انجام آن نباشیم جمله خود را با Yes I could, but شروع می‌کنیم.

تفاوت could you و could I چیست؟

به طور کلی could you برای درخواست کردن استفاده می‌شود و به کمک آن از کسی می‌خواهیم کاری را برای ما انجام دهد. از طرفی could I برای اجازه گرفتن استفاده می‌شود و به کمک آن از مخاطب می‌پرسیم اجازه داریم کاری را انجام بدهیم یا نه.

تفاوت could you و can you چیست؟

ساختار could you برای درخواست مودبانه به کار می‌رود و هم از مخاطب در مورد توانایی انجام کار و هم در مورد تمایل او به انجام کار سوال می‌پرسد اما ساختار can you فقط در مورد توانایی او سوال می‌پرسد.

تفاوت could you و would you چیست؟

به طور کلی ساختار could you هم به توانایی فرد در انجام کار و هم به تمایل او اشاره می‌کند، اما ساختار would you بیشتر به میل او به انجام کار بستگی دارد.

جمع‌بندی

در این مطلب به کاربرد و ساختار جمله با could you در زبان انگلیسی پرداختیم. همچنین تفاوت استفاده از could you را با دو ساختار دیگر would you و can you را تشریح کردیم. علاوه بر این روش‌های پاسخ دادن به جمله‌ با could you و فرمول منفی کردن آن را بررسی کردیم. به طور کلی جمله با could you برای درخواستی مودبانه به کار می‌رود و در مورد توانایی فرد در انجام کاری و میل او به انجام دادن آن کار سوال می‌پرسد.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «افعال کمکی در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۶ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
EnglishgrammarTalkenglish
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *