زبان انگلیسی ۵۰۴ بازدید

همان‌طور که در آموزش‌های قبلی «فرادرس» اشاره شد، به بازگو کردن یا روایت صحبت‌های شخص گوینده «نقل قول» (Reported Speech) می‌گویند که به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم انجام می‌شود. افعال «say» و «tell» دو فعل مهم و پرکاربرد برای نقل قول به شمار می‌روند، اما به‌طور کلی، افعال نقل قول در انگلیسی تنوع زیادی دارند و برای موقعیت‌های متفاوتی به کار می‌روند. در این آموزش قصد داریم تعدادی از آن‌ها را معرفی کنیم و در قالب مثال‌های گوناگون، با ساختار آن‌ها در جمله آشنا شویم.

افعال نقل قول در انگلیسی

به فعل‌هایی که برای نقل قول در انواع زمان‌های انگلیسی استفاده می‌کنیم، «افعال نقل قول» (Reporting Verbs) گفته می‌شود. رایج‌ترین افعال مورد استفاده در نقل قول، فعل‌های «say» و «tell» هستند. اما از افعال دیگری نیز برای این منظور استفاده می‌شود که ساختارهای متفاوتی دارند. تعدادی از این افعال را در جدول زیر همراه با معنی مشاهده می‌کنید.

افعال مورد استفاده در نقل قول
گفتن say
گفتن tell
پرسیدن؛ درخواست کردن ask
نصیحت کردن؛ توصیه کردن advise
موافقت کردن agree
معذرت‌خواهی کردن apologize
تصمیم گرفتن decide
تشویق کردن encourage
توضیح دادن explain
اصرار ورزیدن insist
قول دادن promise
توصیه کردن recommend
یادآوری کردن remind
پیشنهاد کردن suggest
هشدار دادن warn

از نقل قول نه‌تنها در مکالمه، بلکه در متون رسمی نظیر مقاله یا روزنامه و همچنین در نقل قول داستان نیز استفاده می‌شود. به همین خاطر، اهمیت آن در یادگیری زبان انگلیسی بسیار مشهود است. در این مطلب، تک‌تک این افعال را به صورت جداگانه برای نقل قول بررسی می‌کنیم و به مثال‌هایی در رابطه با آن‌ها خواهیم پرداخت.

فیلم آموزشی مرتبط

ساختار فعل say با مثال

در رابطه با افعال «say» و «tell»‌ در آموزش‌های قبلی صحبت کردیم و گفتیم که کاربرد بیشتری در نقل قول در انگلیسی دارند. فرمول نقل قول با فعل «say» به صورت زیر است:

say + (that) + clause

به جمله زیر توجه کنید (کلمه «that» اختیاری است و می‌توان آن را حذف کرد).

She said (that) she had already eaten.

او گفت که قبلاً ناهار خورده است.

ساختار فعل tell با مثال

همان‌طور که اشاره شد، بعد از فعل «tell» به مفعول نیاز داریم. از فعل «tell» برای جملات خبری و دستوری استفاده می‌شود و فرمول آن به دو صورت زیر است:

tell + someone + (that) + clause

tell + someone + to + infinitive

ساختار اول برای نقل قول جملات خبری و فرمول دوم برای جملات دستوری کاربرد دارد. در ادامه به دو مثال در این رابطه توجه کنید.

I told John (that) I had seen the new film.

من به جان گفتم که فیلم جدیدی دیده‌ام.

She told the children to go to bed.

او به بچه‌ها گفت که بروند بخوابند.

ساختار فعل ask با مثال

فعل «ask» در نقل قول برای درخواست مؤدبانه و جملات پرسشی، کاربرد زیادی دارد. از فرمول‌های زیر به‌ترتیب برای نقل قول جملات پرسشی و درخواست مؤدبانه استفاده می‌شود. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، برای درخواست مؤدبانه، مصدر با to به کار می‌رود.

ask + someone + if / question word + clause

ask + someone + to + infinitive

به دو مثال زیر دقت کنید.

I asked my boss if I could leave early.

از رئیس خود پرسیدم که آیا می‌توانم زودتر بروم؟

She asked them where the station was.

از آن‌ها پرسید ایستگاه کجاست.

I asked Lucy to pass me the salt.

از «لوسی» خواستم نمک را به من بدهد.

فعل say در نقل قول

ساختار فعل advise با مثال

فرمول نقل قول با فعل «advise» به شکل زیر است:

Advise + someone + to + infinitive

Advise + (that) + clause

Advise + against + verb + -ing

فیلم آموزشی مرتبط

به چند مثال توجه کنید تا با کاربرد فعل «advise» در نقل قول آشنا شوید.

Sally advised him to see a doctor.

سالی به او توصیه کرد که به دکتر برود.

The staff advise that you carry water at all times.

کارکنان توصیه می‌کنند که همیشه آب همراه خود داشته باشید.

I'd advise against leaving early.

توصیه می‌کنم از ترک زودهنگام محل خودداری کنید.

ساختار فعل agree با مثال

فرمول نقل قول با فعل «agree» به دو صورت زیر است:

Agree + to + infinitive

Agree + (that) + clause

به مثال‌های زیر توجه کنید.

We agreed to meet the following day.

ما توافق کردیم که روز بعد ملاقات کنیم.

I agreed that the children could do their homework later.

من موافقت کردم که بچه‌ها می‌توانند بعداً تکالیف خود را انجام دهند.

ساختار فعل apologize با مثال

فرمول نقل قول با فعل «apologize» به دو صورت زیر است:

Apologize + (to + someone) + for + verb + -ing

Apologize + (to + someone) + for + noun

به چند مثال زیر توجه کنید.

They apologized to us for being late.

آن‌ها از ما به‌خاطر تأخیر عذرخواهی کردند.

She apologized for forgetting the book.

او از این‌که فراموش کرده بود کتاب را بیاورد عذرخواهی کرد.

ساختار فعل decide با مثال

فرمول نقل قول با فعل «decide» به دو صورت زیر است:

Decide + to + infinitive

Decide + (that) + clause

به دو مثال زیر توجه کنید.

They decided to go to the cinema.

آن‌ها تصمیم گرفتند به سینما بروند.

They decided that they would go to the cinema.

آن‌ها تصمیم گرفتند به سینما بروند.

فیلم آموزشی مرتبط

ساختار فعل encourage با مثال

فرمول نقل قول با فعل «encourage» به صورت زیر است:

Encourage + someone + to + infinitive

به دو مثال زیر و کاربرد فعل «encourage» در نقل قول توجه کنید.

‌Betty encouraged him to take the exam again.

بتی او را تشویق کرد که دوباره در امتحان شرکت کند.

The teacher encouraged the students to ask questions.

معلم دانش‌آموزان را تشویق کرد تا سؤال کنند.

ساختار افعال نقل قول در انگلیسی

ساختار فعل explain با مثال

فرمول نقل قول با فعل «explain» به چهار صورت زیر است:

Explain + (that) + clause

Explain + noun + to + someone

Explain + question word + to + infinitive

Explain + question word + clause

به مثال‌های زیر توجه کنید.

The teacher explained that the course was finished.

معلم توضیح داد که دوره به پایان رسیده است.

She explained the grammar to the students.

او دستور زبان را برای دانش‌آموزان توضیح داد.

They explained how to buy a train ticket on the internet.

آن‌ها نحوه خرید بلیت قطار را از طریق اینترنت توضیح دادند.

John explained where to find the restaurant.

جان توضیح داد که کجا باید رستوران را پیدا کرد.

We explained what the exams would cover.

ما توضیح دادیم که امتحانات شامل چه مواردی می‌شود.

فیلم آموزشی مرتبط

ساختار فعل insist با مثال

فرمول نقل قول با فعل «insist» به دو صورت زیر است:

Insist + on + verb + -ing

Insist + (that) + clause

به مثال‌های زیر توجه کنید.

He insisted on paying.

او برای پرداخت کردن اصرار ورزید.

He insisted that we sit down.

او اصرار کرد که ما بنشینیم.

گرامر reporting verbs

ساختار فعل promise با مثال

فرمول نقل قول با فعل «promise» به دو صورت زیر است:

Promise + to + infinitive

Promise + (someone) + (that) + clause

به دو مثال زیر دقت کنید.

He promised to arrive early.

او قول داد که زود برسد.

I promised him that I wouldn't do it again.

او قول داد که آن کار را دوباره تکرار نکند.

ساختار فعل recommend با مثال

فرمول نقل قول با فعل «recommend» به دو صورت زیر است:

Recommend + verb + -ing

Recommend + (that) + clause

به دو مثال زیر و نحوه استفاده از فعل «recommend» دقت کنید.

I recommend visiting the British Museum while you're in London.

توصیه می‌کنم وقتی در لندن هستید از موزه بریتانیا دیدن کنید.

I recommend that you visit the British Museum.

توصیه می‌کنم از موزه بریتانیا دیدن کنید.

ساختار فعل remind با مثال

فرمول نقل قول با فعل «remind» به دو صورت زیر است:

Remind + someone + to + infinitive

Remind + someone + (that) + clause

به دو مثال زیر توجه کنید.

She reminded her brother to take his keys.

او به برادرش یادآوری کرد که کلیدش را بردارد.

They reminded me that there is a party tonight.

آن‌ها به من یادآوری کردند که امشب مهمانی است.

فیلم آموزشی مرتبط

ساختار فعل suggest با مثال

فرمول نقل قول با فعل «suggest» به دو صورت زیر است:

Suggest + verb + -ing

Suggest + (that) + clause

به دو مثال زیر توجه کنید.

I suggest leaving soon.

پیشنهاد می‌کنم زود بروید.

I suggest that you come as soon as you can.

پیشنهاد می‌کنم که هرچه زودتر بیایید.

ساختار فعل warn با مثال

فرمول نقل قول با فعل «warn» به دو صورت زیر است:

Warn + someone + (not) + to + infinitive

Warn + someone + about + something

به دو مثال زیر توجه کنید.

I warned them not to go in the water.

من به آن‌ها هشدار دادم که توی آب نروند.

She warned us about the dangerous roads.

او در مورد جاده‌های خطرناک به ما هشدار داد.

گرامر افعال نقل قول در انگلیسی

ساختار منفی افعال نقل قول در انگلیسی

برای منفی کردن فعل‌های نقل قول، نکات زیر را مدنظر داشته باشید.

  • اگر در نقل قول، جمله‌واره‌ای وجود داشته باشد، منفی کردن آن مانند سایر جملات خبری خواهد بود:

She said that she didn't like ice cream.

او گفت که بستنی دوست ندارد.

  • اگر در نقل قول از ساختار «to + infinitve» استفاده شده باشد، قبل از «to»، منفی کننده «not» می‌آید:

He promised not to do it again.

او قول داد که دیگر آن کار را تکرار نکند.

  • اگر در نقل قول از «verb + -ing» استفاده شود، جلوی آن «not» قرار دهید:

I advise not taking the bus.

من توصیه می‌کنم که سوار اتوبوس نشوید.

فیلم آموزشی مرتبط
آموزش زبان انگلیسی - اصطلاحات رایج در مکالمه و احوالپرسی رسمی و غیر رسمی
آموزش زبان انگلیسی - اصطلاحات رایج در مکالمه و احوالپرسی رسمی و غیر رسمی
در این فرادرس ابتدا تعریف اصطلاح، عبارت، ضرب المثل، رسمی و غیر رسمی بودن اصطلاحات را تدریس نموده و سپس به آموزش نحوه شروع مکالمات روزمره با استفاده از عبارات و اصطلاحات تخصصی همراه با توضیح و مثال هر یک می پردازیم. در آخر هر درس، ضرب المثل، عبارات رایج و مکالمه مربوط به موضوع آن درس گفته می شود. در این آموزش یاد می گیرید که چطور به زبان انگلیسی صحبت کنید تا جملاتی که در مکالمه استفاده می کنید، بوی ترجمه ندهد. اگر بخواهید فقط گرامر یا فقط لغات را فرا بگیرید، بی فایده است بلکه باید بتوانید تمام مهارت ها را در مکالمه استفاده کرده و به راحتی صحبت کنید. هدف فقط یادگیری مکالمه نیست، بلکه یادگیری چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی در قالب مکالمه با تلفظ صحیح و استفاده از لغات کاربردی و کلیدی است. پس از تمرین روزانه، به مدت حدود یک ساعت در روز می توانید خود را برای زندگی به زبان انگلیسی آماده کنید و با قالب های یک Native برای صحبت کردن آشنا شوید.  
شروع یادگیری

افعال نقل قول برای if یا whether

در آموزش‌های قبلی فرادرس، یاد گرفتیم که برای نقل قول غیر مستقیم جملات پرسشی بله یا خیر و جملات پرسشی با کلمه پرسشی، قوانین بخصوصی وجود دارد. برای نقل قول جملات پرسشی بله یا خیر از «if» یا «whether» استفاده می‌کنیم، مانند مثال زیر:

She asked me if I was going to see the doctor.

او از من پرسید که آیا قصد دارم نزد دکتر بروم.

رایج‌ترین فعل نقل قول جملات پرسشی «ask» است، اما از افعال دیگری نیز استفاده می‌شود. تعدادی از افعال نقل قول سؤالی شامل موارد زیر است:

  • ask به معنای پرسیدن
  • know به معنای دانستن
  • remember به معنای به خاطر آوردن
  • see به معنای دیدن
  • enquire به معنای تحقیق کردن

نکات مهم در مورد افعال نقل قول در انگلیسی

در انگلیسی رسمی، برای برخی از فعل‌ها که بعد از آن‌ها «that + clause» به کار رفته است، از «شکل ساده فعل» (Base Form of the Verb) به‌جای فعل حال ساده استفاده می‌شود. این روش در متون و نوشتار رسمی کاربرد دارد و فقط در رابطه با فاعل سوم‌شخص مفرد، یعنی «he» و «she» یا «it» اهمیت پیدا می‌کند، زیرا فعل مربوط به آن‌ها «s-» نمی‌گیرد. به چند مثال زیر توجه کنید تا با مفهوم آن بیشتر آشنا شوید.

I advise that he go to bed early.

Not: I advise that he goes to bed early.

توصیه می‌کنم که او زود بخوابد.

I insist that she come now.

Not: I insist that she comes now

اصرار دارم که او الآن بیاید.

They suggested that the cats be put in the garden for the night.

Not: They suggested that the cats are put in the garden for the night.

آن‌ها پیشنهاد دادند که گربه‌ها را برای شب در باغ بگذارند.

جمع‌بندی

در این مطلب با انواع افعال نقل قول در انگلیسی آشنا شدیم و کاربرد و ساختار آن‌ها را در جمله یاد گرفتیم. با توجه به ساختار افعال و مثال‌های ارائه‌شده در این آموزش، می‌توانیم فرمول افعال نقل قول را به چهار حالت زیر جمع‌بندی کنیم.

subject + reporting verb + (that) + clause

She explained (that) she had been away at the time.

او توضیح داد (که) در آن زمان بیرون بوده است.

subject + reporting verb + direct object + (that) + clause

He assured me (that) there would be no delay.

او به من اطمینان داد (که) هیچ تأخیری وجود نخواهد داشت.

subject + reporting verb + to + infinitive

She refused to work on Sundays.

او از کار کردن در روزهای یکشنبه‌ خودداری کرد.

subject + reporting verb + direct object + infinitive

She reminded me to come to the meeting.

او به من یادآوری کرد که به جلسه بیایم.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.