زبان انگلیسی ۲۵۴ بازدید

در زبان انگلیسی Which و That هر دو کلماتی هستند که قبل از جمله‌واره‌ها در جمله می‌آیند و اطلاعات تازه‌ای به آن اضافه می‌کنند. بسیاری از زبان‌آموزان و بومی‌زبان‌های انگلیسی این دو کلمه را به اشتباه به جای همدیگر به کار می‌گیرند. در این مطلب قصد داریم تفاوت بین Which و That را توضیح بدهیم و روش استفاده از هر کدام را همراه با ساختار آن در جمله بررسی کنیم. علاوه بر این به روش تشخیص این دو می‌پردازیم و در نهایت تمرینی برای درک بهتر نکات گرامری این مبحث در اختیار شما قرار می‌دهیم.

جمله واره چیست؟

برای درک تفاوت بین Which و That در زبان انگلیسی، قبل از هر چیز باید با مفهوم جمله‌واره در زبان انگلیسی آشنا شویم. جمله‌واره گروهی از کلمات شامل فعل و فاعل است. جمله‌واره‌ها انواع مختلفی دارند که در ادامه به مهم‌ترین انواع آن‌ها اشاره می‌کنیم.

جمله واره مستقل

«جمله‌واره مستقل» (Independent Clause) گروهی از کلمات است که شامل فاعل و فعل می‌شود و می‌تواند به تنهایی یک جمله محسوب شود. جمله‌واره‌های مستقل مفهوم کاملی را می‌رسانند و برای تبدیل شدن به جمله ساده نیازی به کلمات دیگری ندارند. به چند مثال از جمله‌واره مستقل توجه کنید.

The cat mewed.

گربه میومیو کرد.

His car broke down at the station.

ماشین او کنار ایستگاه خراب شد.

The girl laughed loudly.

دختر با صدای بلند خندید.

جمله واره وابسته

جمله‌واره وابسته بخشی از جمله است که به تنهایی معنای کاملی ندارد و برای کامل شدن به یک جمله‌واره مستقل نیاز دارد. در واقع جمله‌واره وابسته با وجود اینکه فعل و فاعل دارد، نمی‌تواند مفهوم کاملی بسازد، به همین علت با حروف ربط وابسته به باقی اجزای جمله وصل می‌شود تا معنی آن کامل شود.

جملات پیچیده در زبان انگلیسی می‌توانند شامل دو جمله‌واره‌ مستقل یا یک جمله‌واره مستقل و یک جمله‌واره از نوعی دیگر باشند که دومی از نظر معنایی به اولی وابسته است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Sitting happily, the chicken laid eggs.

مرغ که با خوشحالی نشسته بود تخم گذاشت.

The chicken, who was busy laying eggs, sat happily.

مرغ که مشغول تخم گذاشتن بود، با خوشحالی نشست.

Looking over the hill, she sighed wistfully.

با نگاهی به آن سوی تپه، آهی از سر پشیمانی کشید.

She sighed wistfully, looking over the hill.

او آهی از سر پشیمانی کشید و به آن سوی تپه نگاه کرد.

The girl, who was looking over the hill, sighed wistfully.

دختر، که به آن سوی تپه نگاه می‌کرد، آهی از سر پشیمانی کشید.

جمله واره هم پایه

وقتی جمله از دو جمله‌واره وابسته تشکیل شده باشد که هر دو اهمیت یکسانی دارند، این دو جمله‌واره هم‌پایه محسوب می‌شوند. این جمله‌واره‌ها با حروف ربط هم‌پایه به یکدیگر وصل می‌شوند و یک جمله مرکب را تشکیل می‌دهند. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

He wanted to go to the beach, but it started raining.

او می‌خواست به ساحل برود اما باران گرفت.

You can feed the dog, or you can wash the dishes.

می‌توانی به سگ غذا بدهی یا می‌توانی ظرف‌ها را بشویی.

They have homework to do, yet they keep putting it off.

آن‌ها تکالیفی برای انجام دادن دارند اما باز هم آن را عقب می‌اندازند.

جمله واره وصفی

جمله واره وصفی

جمله‌واره وصفی با ضمیر موصولی یا قید موصولی شروع می‌شود و شامل فعل یا فاعل یا هر دو است و برای کامل شدن معنی به باقی جمله نیاز دارد. به مثال‌های زیر از این ساختار توجه کنید.

The girl who has short hair is laughing.

آن دختری که موهای کوتاه دارد می‌خندد.

The book which has the dragon on the cover is my favourite.

آن کتابی که روی جلد تصویر اژدها دارد کتاب محبوب من است.

The stray cat that I pet sometimes is friendly.

گربه ولگردی که من گاهی نوازشش می‌کنم مهربان است.

Those people whose names are on the list will go to camp.

آن کسانی که نام‌شان در فهرست است به اردوزنی می‌روند.

تفاوت بین Which و That چیست؟

یکی از نکته‌های گرامری نسبتا دشوار برای زبان‌آموزان تفاوت بین Which و That در زبان انگلیسی است. هر دو این کلمه‌ها هدف یکسانی دارند اما با استفاده از هر کدام، معنی جمله دچار تغییراتی می‌شود. در این مطلب قصد داریم به نکته‌های گرامری مهمی اشاره کنیم تا کاربرد هر کدام از این دو و جایگاه استفاده از آن‌ها را آموزش دهیم.

به طور کلی کاربرد Which و That به نوع جمله‌واره بعد از آن بستگی دارد. جمله‌واره‌ها در زبان انگلیسی به دو دسته «بند موصولی تحدیدی» (Restrictive Clause) و «بند موصولی غیرتحدیدی» (Non-restrictive Clause) تقسیم می‌شوند.

تفاوت بین Which و That چیست

بند موصولی تحدیدی را نمی‌توان از جمله حذف کرد چراکه معنی کل جمله به آن وابسته است و در واقع توضیحی به نهاد اضافه می‌کند که برای رساندن معنی جمله ضروری است. بند تحدیدی در جمله بدون ویرگول استفاده می‌شود.

بند موصولی غیرتحدیدی را می‌توان بدون تغییر دادن معنی جمله به راحتی از آن حذف کرد. توضیحی که این بند به جمله اضافه می‌کند ضروری نیست. علاوه بر این، قبل و بعد از این بند در جمله‌های انگلیسی و فارسی از ویرگول استفاده می‌کنیم.

That برای اشاره به شیء، شخص یا وضعیتی به کار می‌رود و توضیحی ضروری به آن اضافه می‌کند، به همین علت همراه با بند موصولی تحدیدی در جمله می‌آید. Which اطلاعاتی به شیء، شخص یا وضعیت مد نظر در جمله اضافه می‌کند که به راحتی می‌توان آن را حذف کرد و با بند موصولی غیرتحدیدی همراه می‌شود. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

The contract that defines my work hours is on your desk.

قراردادی که ساعات کار من را مشخص می‌کند روزی میز تو قرار دارد.

Janice called the bakery that makes John’s favorite cake.

«جنیس» به قنادی زنگ زد که کیک محبوب «جان» را درست می‌کند.

I want a car that accelerates quickly.

من ماشینی می‌خواهم که سریع سرعت بگیرد.

You should take the job that pays the most.

باید آن شغلی را انتخاب کنی که حقوق بیشتری دارد.

Let’s order the food that Everly loves.

بیا غذایی را سفارش بدهیم که «اورلی» دوست دارد.

The house next door, which used to belong to a local celebrity, is up for sale.

خانه بغلی که مال یکی از افراد معروف محله است به فروش می‌رود.

Marina’s jacket, which she bought at a flea market, is too small.

ژاکت «ماریا» که آن را از حراجی خرید خیلی کوچک است.

The purse in the window, which used to cost over $1,000, is now on sale.

آن کیف پشت ویترین که بیش از هزار دلار ارزش داشت، حالا در حراج است.

My wedding dress, which I bought last week, fits me perfectly.

لباس عروسی من که هفته پیش خریدم کاملا اندازه‌ام است.

This computer, which used to work just fine, isn’t saving my files correctly.

این رایانه که قبلا به خوبی کار می‌کرد فایل‌های من را درست ذخیره نمی‌کند.

کاربرد That

به طور کلی that در این کاربرد، برای معرفی عبارت موصولی به کار می‌رود که نشان می‌دهد در مورد چه چیزی یا چه کسی صحبت می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

The building that I was telling you about is just down the road.

ساختمانی که داشتم در موردش به تو می‌گفتم پایین این جاده است.

My books that have red covers are new.

آن کتاب‌هایم که جلد قرمز دارند، جدید هستند.

The classes that are held every Monday start at 9:00 AM.

کلاس‌هایی که هر دوشنبه برگزار می‌شوند ساعت نه صبح شروع می‌شوند.

در جمله اول عبارت that I was telling you about نشان می‌دهد در مورد کدام ساختمان حرف می‌زنیم. در این کاربرد در زبان انگلیسی هرگز بعد از that از ویرگول استفاده نمی‌کنیم، چراکه این بخش از جمله را نمی‌توان بدون تغییر دادن معنی آن حذف کرد. علاوه بر این توجه داشته باشید که می‌توان به جای that در این کاربرد از «who» برای اشاره به شخص، از «when» برای اشاره به زمان و از «where» برای نشان دادن مکان نیز استفاده کرد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

The man who shot Lincoln jumped onto the theater's stage.

مردی که به «لینکولن» شلیک کرد، روی صحنه تئاتر پرید.

Remember the time when I fell off the ladder?

آن موقع که من از روی نردبان افتادم را به خاطر داری؟

Billy went to where they sell turkey eggs.

«بیلی» به جایی رفت که تخم شترمرغ می‌فروشند.

The song that you performed right before intermission is my favorite.

آهنگی که درست قبل از وقفه کنسرت اجرا کردی آهنگ محبوب من است.

I think I finally caught a glimpse of the bird that is building a nest in the window.

فکر می‌کنم بالاخره یک نظر، پرنده‌ای را که در پنجره لانه می‌سازد دیدم.

Do you remember the name of the book that Carla recommended to us?

اسم کتابی را که «کارلا» به ما معرفی کرد به یاد داری؟

کاربرد Which

کاربرد Which

از Which برای اشاره به بندهای موصولی غیرتحدیدی استفاده می‌کنیم. این نوع بند تحدیدی، در مورد چیزی که قبلا آن را شناخته‌ایم، اطلاعاتی به جمله اضافه می‌کند. در این کاربرد در زبان انگلیسی، همیشه قبل از Which و بعد از عبارت تحدیدی ویرگول قرار می‌گیرد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

My new books, which have black covers, are on the desk.

کتاب‌های جدید من، که جلد سیاه دارند، روی میز هستند.

The padded chairs, which are on the second floor, have to be replaced.

صندلی‌های تشک‌دار، که در طبقه دوم هستند، باید تعویض بشوند.

اگر جمله بعد از عبارت موصولی غیرتحدیدی ادامه نداشته باشد، ویرگول فقط قبل از which می‌آید. به مثال زیر توجه کنید تا با این کاربرد آشنا شوید.

The students in Chemistry 101 have been complaining about the textbook, which is hard to follow.

دانش‌آموزان کلاس شیمی ۱۰۱ از کتاب درسی خود که درک آن دشوار است شکایت کرده‌اند.

در جمله بالا جمله‌واره which is hard to follow جمله‌واره توصیفی است چراکه مشخص نمی‌کند دقیقا در مورد کدام متن صحبت می‌شود، هر چند که با کمی دقت به معنی جمله می‌توان مرجع آن را پیدا کرد. در چنین مواردی استفاده از which نسبت به that کاربرد بیشتری دارد.

علاوه بر این‌ها، استفاده از Which در کنار جمله‌واره‌هایی که با and و or به همدیگر وصل شده‌اند بسیار پرکاربرد است. مثال زیر را در نظر بگیرید.

Politics is an environment in which ordinary people may succumb to greed and which many have found reason to hate.

سیاست محیطی است که در آن افراد عادی ممکن است تحت تاثیر طمع قرار بگیرند و خیلی‌ها به همین دلیل از آن متنفر هستند.

برای وصل کردن جمله‌واره‌ها در جمله‌هایی که در عبارت قبل از بند موصولی از that یا those استفاده شده باشد، از which استفاده می‌کنیم. به این مثال توجه کنید تا با این کاربرد بهتر آشنا شوید.

We want to fund only those initiatives which will increase revenues and customer satisfaction.

ما فقط به ابتکارهایی بودجه می‌دهیم که موجب بازدهی بیشتر بودجه و رضایت مشتری شوند.

Mrs. O'Reilly likes that new Italian restaurant which is located downtown.

خانم «اوریلی» از آن رستوران جدید ایتالیایی که در مرکز شهر است خوشش می‌آید.

This sandwich, which has my favorite pickles, is delicious!

این ساندویچ، که خیارشورهای محبوب من را دارد، خوشمزه است

Juan’s birthday party, which was going to be held at the park, has been postponed.

جشن تولد «جوان» که قرار بود در پارک برگزار شود، به تعویق افتاد.

These pairs of pants, which no longer fit me, should be given away.

این شلوار که دیگر اندازه من نمی‌شود باید به فرد دیگری داده شود.

استفاده از Which و That همزمان

استفاده از Which و That همزمان

در بعضی جملات زبان انگلیسی می‌توان از Which و That به طور همزمان در یک جمله استفاده کرد. این جمله‌ها بند موصولی تحدیدی یا غیرتحدیدی ندارند، بلکه در آن‌ها از that برای اضافه کردن تاکید به جمله‌واره توصیفی استفاده می‌شود که با which شروع می‌شود. مثال زیر را از این کاربرد در نظر بگیرید.

Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.

واقعیت آن چیزی است که وقتی دیگر به آن باور نداشته باشی از بین نمی‌رود.

سوالات رایج درباره تفاوت بین Which و That

در ادامه به چند سوال پرکاربرد از تفاوت بین Which و That در زبان انگلیسی پاسخ داده‌ایم.

فرق بین Which و That چیست؟

به طور کلی That همراه با اسم شی، شخص یا مفهومی خاص به کار می‌رود و اطلاعاتی می‌دهد که نمی‌توان از جمله حذف کرد اما Which اطلاعاتی به اسم شخص، شیء و مفهوم اضافه می‌کند که حذف شدن آن معنی جمله را نامفهوم نمی‌کند.

می‌توان از Which و That همزمان استفاده کرد؟

استفاده همزمان از Which و That از نظر گرامری صحیح است. ساختار «That which» عبارتی قدیمی است که در جمله‌های رسمی استفاده می‌شود. کاربرد That which با what یکسان است و می‌توان از what در محاوره انگلیسی استفاده کرد.

روش تشخیص تفاوت بین Which و That چیست؟

تشخیص تفاوت بین Which و That بسیار ساده است. اگر عبارت موصولی اطلاعاتی داشته باشد که برای رساندن معنی باقی جمله ضروری نباشد و قبل از آن از ویرگول استفاده شده باشد، از Which استفاده می‌کنیم. اگر اصلاعات عبارت موصولی برای باقی جمله ضروری باشد، از ویرگول استفاده نکرده و That را قبل از عبارت موصولی می‌آوریم.

تمرین تفاوت بین Which و That

در ادامه چند تمرین برای درک بهتر تفاوت بین Which و That تهیه کرده‌ایم.

تمرین تفاوت بین Which و That

تمرین اول

جمله‌های زیر را با Which یا That کامل کنید.

Q1: She showed the leg _____ was broken.

جواب

Answer: She showed the leg that was broken.

Q2: The shirt was my favorite color, _____ is blue.

جواب

Answer: The shirt was my favorite color, which is blue.

Q3: The book _____ covers soil erosion is boring.

جواب

Answer: The book that covers soil erosion is boring.

Q4: The magazine I read at lunch, _____ had pictures of goats, reminded me to grab goat cheese.

جواب

Answer: The magazine I read at lunch, which had pictures of goats, reminded me to grab goat cheese.

Q5: A map would have made it easier to get to the city, _____ was far away.

جواب

Answer: A map would have made it easier to get to the city, which was far away.

Q6: They chose the rental car _____ had Florida plates.

جواب

Answer: They chose the rental car that had Florida plates.

Q7: My phone _____ connects to my email is most useful

جواب

Answer: My phone that connects to my email is most useful

Q8: Chairs _____ don’t have a back are my least favorite.

جواب

Answer: Chairs that don’t have a back are my least favorite.

Q9: My TV, _____ I have always hated, is really small.

جواب

Answer: My TV, which I have always hated, is really small.

Q10: The cat _____ has a white stripe always swats at visitors.

جواب

Answer: The cat that has a white stripe always swats at visitors.

Q11: The spoon _____ fell on the floor needed to be washed.

جواب

Answer: The spoon that fell on the floor needed to be washed.

Q12: The book _____ she wanted was on the top shelf

جواب

Answer: The book that she wanted was on the top shelf

Q13: They used Post-It notes _____ come in various colors to organize the pages.

جواب

Answer: They used Post-It notes which come in various colors to organize the pages.

Q14: For the hike I need shoes _____ are sturdy.

جواب

Answer: For the hike I need shoes that are sturdy.

Q15: For the hike I need sturdy shoes _____ are expensive.

جواب

Answer: For the hike I need sturdy shoes which are expensive.

Q16: The first skyscraper we saw _____ was the biggest one on that street had 67 floors.

جواب

Answer: The first skyscraper we saw which was the biggest one on that street had 67 floors.

Q17: The only elevator _____ went all the way to the top was out of service.

جواب

Answer: The only elevator that went all the way to the top was out of service.

Q18: The cord _____ charges this computer is missing

جواب

Answer: The cord that charges this computer is missing

Q19: He provided us with a whole box of samples _____ we didn’t really need so we could make a decision.

جواب

Answer: He provided us with a whole box of samples which didn’t really need so we could make a decision.

جمع‌بندی

در این مطلب به تفاوت بین Which و That پرداختیم و کاربردهای هر کدام از این دو را در جملات مختلف بررسی کردیم. به طور کلی what در جمله‌هایی استفاده می‌شود که بند موصولی آن‌ها اطلاعاتی مهم و ضروری به جمله اضافه می‌کند و قابل حذف شدن نیست. همچنین در این ساختار قبل و بعد از عبارت موصولی از ویرگول استفاده نمی‌کنیم.

which در جمله‌هایی به کار می‌رود که بند موصولی آن‌ها اطلاعات اضافه‌ای را بیان می‌کند که به راحتی می‌توان آن را حذف کرد و به معنای جمله آسیبی نرساند. در این ساختار قبل از which و بعد از بند موصولی در جمله از ویرگول استفاده می‌کنیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

سمانه افشارحاتم دانش‌آموخته زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه تهران است. فعالیت‌هایش در حوزه تدریس و ترجمه کتاب بوده و در حال حاضر در زمینه زبان انگلیسی و اسپانیایی در مجله فرادرس مطلب می‌نویسد.