حرکت دایره ای — به زبان ساده

۲۱۴۰۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۷ آذر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
حرکت دایره ای — به زبان ساده

احتمالا فیلم‌های علمی را مشاهده کرده‌اید. شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که در یک سفینه‌ فضایی، نیروی گرانشی به چه شکل ایجاد می‌شود؟ هم‌چنین فرض کنید که در ماشینی قرار گرفته‌اید که با سرعتی بالا یک پیچ را دور می‌زند. بدیهی است که نیرویی در هنگام دور زدن احساس می‌کنید. آیا می‌دانید منشا این نیرو چیست؟ در این مطلب قصد داریم تا در قالب مفهوم حرکت دایره ای به این سوالات پاسخ دهیم. البته پیشنهاد می‌شود قبل از مطالعه این مطلب، مطالب شتاب، سرعت و بردار را مطالعه فرمایید.

997696

تعریف حرکت دایره‌ ای

حرکت دایره‌ای یکنواخت به حرکتی گفته می‌شود که در آن یک جسم روی مسیری دایره‌ای با سرعتی ثابت در حرکت باشد. برای نمونه پره موتور جتی را در نظر بگیرید که با سرعتی ثابت در حال گردش است؛ یا حرکت چرخ و فلکی را تصور کنید که تعدادی از افراد نیز سوار بر آن هستند. در تمامی این مثال‌ها با حرکت دایره‌ای سروکار داریم.

ماشینی در جاده پر پیچ و خم حرکت می کند.

همان‌طور که پیش‌تر نیز در وبلاگ فرادرس توضیح داده شد، شتاب زمانی وجود دارد که اندازه سرعت جسمی با گذشت زمان تغییر کند. بنابراین در این جا این سوال مطرح است که آیا در حرکت روی مسیر دایره‌ای، شتابی وجود دارد؟

پاسخ سوال فوق مثبت است. دلیل وجود داشتن شتاب، تغییر جهت سرعت با گذشت زمان است. به منظور درک بهتر، در ابتدا شکل زیر را در نظر بگیرید.

شکل ۱

همان‌طور که در شکل فوق نیز می‌بینید، جهت بردار سرعت با گذشت زمان تغییر می‌کند. همین امر کافی است تا جسم، شتابی را روی خودش حس کند. به منظور بدست آوردن شتاب در حرکت دایره‌ای، در ابتدا رابطه مربوط به محاسبه شتاب را به صورت زیر یادآوری می‌کنیم.

a=limΔt0ΔvΔt=dvdt \large \overrightarrow { a } =\lim _{ { \Delta t } \to 0 } { \frac { \Delta \overrightarrow { v } } { \Delta t } } = { \frac { d \overrightarrow { v } } { d t } }
رابطه ۱

در رابطه فوق، المان‌ها به صورت برداری هستند. در بخش بعد از این فرمول استفاده کرده و شتاب را برای حرکت دایره‌ای بدست می‌آوریم.

شتاب مرکزگرا

در سینماتیک یک‌بعدی، اجسامی با سرعت ثابت، شتابی ندارند. اما در حرکت دایره‌ای به دلیل تغییر جهت سرعت با زمان، شتاب نیز وجود دارد. در ابتدا مطابق با شکل ۱ ذره‌ای را در نظر بگیرید که روی مسیری دایره‌ای در حال حرکت است. همان‌طور که می‌بینید سرعت در لحظه t برابر با v(t) \overrightarrow { v } ( t ) و در لحظه t+Δt t + \Delta t معادلِ V(t+Δt) \overrightarrow { V } ( t + \Delta t ) در نظر گرفته شده.

فرض کنید اندازه سرعت با V و اندازه شعاع با r نمایش داده شود. در این صورت می‌توان تناسب زیر را بین سرعت و شعاع نوشت.

ΔvV=Δrr \large \frac { \Delta \overrightarrow {v} } { V } = \frac { \Delta \overrightarrow {r} } { r }

با استفاده از تناسب فوق، شتاب مرکزگرا به صورت زیر بدست می‌آید.

a=limΔt0(ΔvΔt)=Vr(limΔt0ΔrΔt)=V2r \large a = \lim _ { \Delta t \rightarrow 0 } \left ( \dfrac { \Delta \overrightarrow v } { \Delta t } \right ) = \frac { V } { r } \left ( \lim _ { \Delta t \rightarrow 0 } \dfrac { \Delta \overrightarrow r } {\Delta t } \right ) = \frac {V ^ 2 } { r }

جهت بردار شتاب نیز در جهت Δr { \Delta \overrightarrow { r } } است. از طرفی این بردار به خود V عمود است. بنابراین بردار شتاب به سمت مرکز دایره است. به همین دلیل به این شتاب مرکزگرا و نیروی ناشی از این شتاب، نیروی مرکزگرا گفته می‌شود. نهایتا شتاب مرکزگرا برابر است با:

aC=v2r \large a _ { C } = \frac { v ^ { 2 } } { r }

اگر جرم جسم یا ذره در حال حرکت برابر با m باشد، در این صورت نیروی ناشی از شتاب مرکزگرا برابر است با:

FC=mv2r \large F _ { C } = m \frac { v ^ { 2 } } { r }
رابطه ۲

توجه داشته باشید که نیروی گریز از مرکز متفاوت با نیروی مرکزگرا است (البته مقدار آن‌ها در حرکت دایره‌ای یکنواخت برابر است). برای نمونه در هنگام چرخش زمین به دور خورشید نیرویی از جانب خورشید به آن وارد می‌شود که منجر به ثابت ماندن مدار زمین به دور خورشید خواهد شد. یا در حرکت ماه به دور زمین نیز نیرویی مشابه به ماه وارد می‌شود.

Circular-Motion

حال برمی‌گردیم به سوالی که در مقدمه این مطلب، طرح شد. سوال این بود که در سفینه‌های فضایی به چه شکل نیروی گرانشی ایجاد می‌شود؟ پاسخ در چرخش سفینه است. اگر سفینه با سرعت ثابتی حول محور مشخصی دوران کند، نیرویی به اجزاء درون آن وارد می‌شود که می‌تواند افراد و اجزا درون آن را به سطح سفینه بچسباند.

ماهواره ای در مداری به دور زمین

در انیمیشن زیر نیز مکانیزم تولید گرانش مصنوعی در سفینه فوق نشان داده شده است. همان‌طور که می‌بینید نقطه قرمز رنگ نیرویی را روی خودش احساس می‌کند که باعث می‌شود در صورت جدا شدن از سطح، دوباره به سمت آن بازگردد.

Artificial-Gravity
مکانیزم تولید گرانش مصنوعی در سفینه یا ایستگاه فضایی

مثال ۱

هواپیمای جتی را در نظر بگیرید که با سرعت 134.1 m/s 1 3 4 . 1 \ m / s در حال حرکت است. به منظور ایجاد شتاب g یا همان 9.8 m/s2 9 . 8 \ m / s ^ 2 این جت دایره‌ای با کدام شعاع را باید طی کند؟

با برابر قرار دادن شتاب g با رابطه ۲ داریم:

aC=g=9.8=V2r  r=V2g \large a _ C = g = 9 . 8 = \frac { V ^ 2 } { r } \Rightarrow \ \ r = \frac { V ^ 2 } { g }

با جایگذاری مقادیر در عبارت بدست آمده در بالا داریم:

r=(134.1 m/s)29.8 m/s2=1835 m=1.835km \large r = \frac { (1 3 4 . 1 \ m / s)^2 } { 9 . 8 \ m / s ^ 2 } = 1835 \ m = 1 . 8 3 5 k m

بدیهی است که به منظور افزایش شتاب، یا شعاع منحنی باید کاهش یافته و یا سرعت جت باید افزایش یابد.

معادله حرکت دایره‌ای یکنواخت

حرکت دایره‌ای یک ذره را می‌توان با استفاده از تابعی برداری تعیین کرد. به منظور توضیح تابع توصیف کننده حرکت ذره، در ابتدا فرض کنید که ذره روی مسیری به شکل زیر در حرکت است.

Circular-Motion

با توجه به شکل فوق، تابع توصیف کننده موقعیت ذره را به صورت زیر نشان می‌دهند.

r(t)=Acosωti^+Asinωtj^ \large \overrightarrow { r } ( t ) = A \cos \omega t \widehat { i } + A \sin \omega t \widehat { j }

ω \omega برابر با سرعت زاویه‌ای یا همان فرکانس زاویه‌ای است. واحد این کمیت نیز ثانیه/رادیان (rads \frac { r a d } { s } ) در نظر گرفته می‌شود. زاویه‌ای که ذره در هر لحظه با محور xها دارد، θ است که معادل با θ=ωt \theta = \omega t محاسبه می‌شود.

با توجه به رابطه θ=ωt \theta = \omega t ، می‌توان زمانِ یک دور زدنِ ذره را به صورت زیر محاسبه کرد.

θ=ωt2π=ωtT=2πω \large \theta = \omega t \Rightarrow 2 \pi = \omega t \Rightarrow T = \frac { 2 \pi } { \omega }

زمان T یا زمانی که طول می‌کشد تا ذره یک دور کامل بزند را دوره می‌گویند. البته می‌توان با استفاده از مشتق‌گیری از تابع r(t) \overrightarrow { r } ( t ) نیز سرعت و شتاب ذره را بدست آورد. برای نمونه رابطه برداری سرعت برابر است با:

v(t)=dr(t)dt=Aωsinωti^+Aωcosωtj^ \large \overrightarrow { v } ( t ) = \frac { d \overrightarrow { r } ( t ) } { d t } = - A \omega \sin \omega t \hat { i } + A \omega \cos \omega t \hat { j }

هم‌چنین با مشتق‌گیری از رابطه بالا، مقدار شتاب در هر لحظه نیز به صورت زیر محاسبه می‌شود.

a(t)=dv(t)dt=Aω2cosωti^Aω2sinωtj^ \large \overrightarrow { a } ( t ) = \frac { d \overrightarrow { v } ( t ) } { d t } = - A \omega ^ { 2 } \cos \omega t \hat { i } - A \omega ^ { 2 } \sin \omega t \hat { j }

با توجه به سرعت و شتاب بدست آمده در بالا،‌ می‌توان دید که سرعت به مسیر دایره‌ایی مماس و شتاب نیز به مسیر عمود است.

مثال ۲

یک پروتون با سرعت 5×106 m/s 5 × 1 0 ^ { 6 } \ m / s مسیری دایره‌ای به شعاع r=0.175 m r = 0 . 1 7 5 \ m را طی می‌کند. در زمان t=0 موقعیت بردار پروتون برابر با r=0.175 m i^ r = 0 . 1 7 5 \ m \ \widehat { i } است. با این فرض موقعیت پروتون را در لحظه t=2.0×107s=200 ns t = 2 . 0 × 1 0 ^ { - 7 } s = 2 0 0 \ n s بدست آورید. همچنین موقعیت ذره را در لحظه مذکور ترسیم کنید.

با توجه به اطلاعات بیان شده، دوره تناوب و فرکانس زاویه‌ای حرکت ذره برابرند با:

T=2πrv=2π(0.175  m)5.0×106  m/s=2.20×107  s \large T = \frac { 2 \pi r } { v } = \frac { 2 \pi ( 0 . 1 7 5 \; m ) } { 5 . 0 \times 1 0 ^ { 6 } \; m / s } = 2 . 2 0 \times 1 0 ^ { - 7 } \; s

ω=2πT=2.857×107 \large \omega = \frac { 2 \pi } { T } = 2.857 × 10 ^ {7}

در نتیجه موقعیت ذره در زمان t=2.0×107s=200 ns t = 2 . 0 × 1 0 ^ { - 7 } s = 2 0 0 \ n s برابر است با:

r(2.0×107  s)=Acosω(2.0×107  s)i^+Asinω(2.0×107  s)j^  m=0.175cos(5.712  rad)i^+0.175sin(5.172  rad)j^  m=0.147i^0.095j^  m. \large \begin {align*} \overrightarrow { r } ( 2 . 0 \times 1 0 ^ { - 7 } \; s) & = A \cos \omega ( 2 . 0 \times 1 0 ^ { - 7 } \; s ) \widehat { i } + A \sin \omega ( 2 . 0 \times 1 0 ^ { - 7 } \; s) \hat { j } \; m \\ & = 0 . 1 7 5 \cos ( 5 . 7 1 2 \; rad ) \hat { i } + 0 . 1 7 5 \sin ( 5 . 1 7 2 \; rad ) \widehat { j } \; m \\ & = 0 . 1 4 7 \widehat { i } - 0 . 0 9 5 \widehat{ j } \; m \ldotp \end{align*}

هم‌چنین با توجه به بردار بدست آمده در بالا،‌ موقعیت ذره در این لحظه به صورت زیر است.

Circular-Motion

حرکت دایره‌ای غیر یکنواخت

حرکت دایره‌ای غیر یکنواخت حرکتی با مسیر دایره‌ای است که در آن سرعت مماس و زاویه‌ای به طور ثابت کاهش یا افزایش می‌یابند (این تغییر بستگی به جهت هر کدام از شتاب‌ها دارد). در حرکت دایره‌ای غیر یکنواخت سه نوع شتاب به نام‌های شتاب های زاویه‌ای، مماسی، و مرکزگرا وجود دارند.

همان‌گونه که گفته شد در حرکت دایره‌ای غیریکنواخت سرعت‌ها و شتا‌ب‌های متعددی وجود دارند. از این‌رو، آشنایی با مفاهیم سرعت و شتاب بسیار ضروری است. به طور مثال، وقتی گفته می‌شود که شتاب جسمی 1ms21\frac{m}{s^2} است بدین معنی است که سرعت آن جسم در هر ثانیه 1ms1\frac{m}{s} سریع‌تر خواهد بود.

در حرکت دایره‌ای غیریکنواخت توجه به دو نکته زیر بسیار حائز اهمیت است:

 1. شعاع دایره می‌تواند ثابت باشد (مانند حرکت در امتداد ریل دایره‌ای). تغییر در سرعت می‌تواند بزرگی شتاب شعاعی را تغییر دهد. این تغییر بدان معنا است که شتاب مرکزگرا مانند ثابت نیست و هرچه سرعت بزرگ‌تر باشد شتاب شعاعی نیز بزرگ‌تر است. در حالتی که شعاع دایره ثابت است، ذره‌ای که با سرعت بیشتری حرکت می‌کند نیاز به نیروی شعاعی بزرگ‌تری به منظور تغییر جهت خواهد داشت.
 2. وقتی نیروی شعاعی یا مرکزگرا ثابت باشد (مانند حرکت سفینه فضایی به دور زمین تحت تاثیر نیروی ثابت گرانش)، حرکت دایره‌ای شعاعش را در واسخ به تغییر سرعت تنظیم می‌کند. این بدان معناست که برخلاف حرکت دایره‌ای یکنواخت، شعاع مسیر دایره‌ای متغیر خواهد بود. ذکر این نکته مهم است که تغییر در سرعت ذره گرچه بر شتاب شعاعی تاثیر می‌گذارد ولی این تغییر متاثر از نیروی مرکزگرا نخواهد بود. برای تغییر مقدار سرعت مماسی نیاز به نیروی مماسی است.

سرعت و شتاب در حرکت دایره‌ای غیر یکنواخت

همان‌طور که می‌دانیم حرکت دایره‌ای در حالت کلی به دو قسمت زاویه‌ای و مماسی تقسیم ‌می‌شود. قسمت زاویه‌ای مانند سرعت چرخش و شتاب زاویه‌ای مربوط به چرخش جسم است. به هنگام حل مساله در این قسمت، اندازه‌های طولی اهمیتی نداشته و قسمت مورد توجه تنها مقادیر زاویه‌ای است. قسمت مماسی حرکت دایره‌ای هر چیزی را که مربوط به طول است شامل می‌شود.

به منظور فرمول‌‌بندی حرکت دایره‌ای غیر یکنواخت نیاز به دانستن اطلاعات زیر است.

 • شتاب زاویه‌ای (α\alpha): به افزایش یا کاهش سرعت زاویه‌ای شتاب زاویه‌ای گفته می‌شود که اندازه‌اش ثابت و واحد آن rads2\frac{rad}{s^2} است.
 • سرعت زاویه ای (ω\omega): در مباحث بالاتر توضیح داده شده است.
 • شتاب مماسی (ata_{t}): همان نوع شتابی است که در حرکات بر روی خط مستقیم استفاده می‌شود و واحد آن ms2\frac{m}{s^2} است.
 • سرعت مماسی ( vtv_{t}): سرعت مماسی در حرکت دایره‌ای غیر یکنواخت مانند سرعت زاویه‌ای هموراه دارای مقادیر اولیه و نهایی است.
 • شتاب مرکزگرا (aca_{c}): در مباحث بالاتر توضیح داده شده است.
 • S: برابر فاصله‌ای است شی طی می‌کند.

فرمول‌های حرکت دایره‌ای غیر یکنواخت

در ادامه به فرمو‌ل‌های حرکت دایره‌ای غیر یکنواخت پرداخته می‌شود. در ابتدا فرمول‌های مربوط به قسمت مماسی حرکت بیان می‌شود.

at=VfV0ta_{t}=\frac{V_{f}-V_{0}}{t}

S=V0t+12att2S=V_{0}t+\frac{1}{2}a_{t}t^{2}

Vf2=V02+2atSV_f^2= V_0^2 + 2a_{t}S

S=V0+Vf2tS= \frac{V_{0} + V_{f}}{2}t

در ادامه فرمول‌های قسمت زاویه‌ای گفته می‌شود.

α=ωfω02t\alpha = \frac{\omega_{f} - \omega_{0}}{2} t

θ=ω0t+12αt2\theta = \omega_{0} t+\frac{1}{2}\alpha t^{2}

ωf2=ω20+2αθ\omega_f^2 = \omega^0_{2}+ 2\alpha \theta

θ=ω0+ωf2t\theta = \frac{\omega_{0}+ \omega_{f}}{2} t

در حرکت دایره‌ای غیر یکنواخت می‌توان از طریق روابط زیر قسمت زاویه‌ای را به قسمت مماسی ربط داد.

ωf=VfR\omega_{f} = \frac{V_{f}}{R}

ω0=V0R\omega_{0}= \frac{V_{0}}{R}

α=atR\alpha= \frac{a_{t}}{R}

θ=SR\theta= \frac{S}{R}

مثال 3

مورچه‌ای بر روی میز چرخانی قرار دارد. میز با سرعت زاویه‌ای α=1rads2\alpha= 1 \frac{rad}{s^{2}} از حالت سکون شروع به چرخش می‌کند. مورچه در فاصله R=0.1mR= 0.1 m از مرکز میز قرار دارد.  اگر ضریب اصطکاک ایستایی بین مورچه و میز 0/5 باشد، پس از چه مدت زمانی مورچه بر اثر چرخش میز از جای خود حرکت ‌می‌کند؟

وقتی میز چرخان شتاب می‌گیرد، نیروی اصطکاک ایستایی بین میز و مورچه موجب حرکت مورچه با میز می‌شود. نیروهای وارد به مورچه به صورت زیر هستند.

 • نیروی وزن مورچه، Fg\overrightarrow{F_{g}}، با بزرگی mg
 • نیروی عمود بر سطح، N\overrightarrow{N}، که از طرف میز چرخان بر مورچه وارد می‌شود.
 • نیروی اصطکاک ایستایی، fs\overrightarrow{f_{s}}، که از طرف میز بر مورچه وارد می‌شود. نیروی اصطکاک دارای دو مولفه شعاعی و مماسی است.

نمودار نیروهای وارد بر مورچه از دیدگاه بالا و جانبی در شکل نشان داده شده است. این نیروها برای زمانی رسم شده است که بعد از این زمان مورچه از روی میز به کنار حرکت می‌کند. در این هنگام نیروی اصطکاک با محور x زاویه نامشخص θ\theta را ساخته است. در این مساله دستگاه مختصات سه‌بعدی استفاده شده است به گونه‌ای که مرکز میز به عنوان مبدا محور مختصات در نظر گرفته شده و مورچه در جهت مثبت محور x قرار گرفته است. سرعت مورچه در جهت مثبت محور y است. همچنین، نیروهای وزن و عمود بر سطح از طرف میز در جهت محور z قرار گرفته‌اند. بردار شتاب مورچه نیز دارای دو مولفه شعاعی (جهت محور x) و مماسی (جهت محور y) خواهد بود.

نیروهای وارد بر مورچه در حرکت دایره‌ای غیر یکنواخت

قانون سوم نیوتن را در سه راستای xyz به صورت زیر می‌نویسیم.

در راستای z نیروهای وزن و نیروی عمود بر سطح را داریم:

چون N = mg، بنابراین خواهیم داشت:

Fz=NFg=0\sum F_{z}= N - F_{g}= 0

در راستای x، مولفه شعاعی شتاب را داریم.

Fx=fscos(θ)=maR=mv2R\sum F_{x}= -f_{s}cos(\theta)= -ma_{R} = -m\frac{v^{2}}{R}

در راستای y، مولفه مماسی شتاب را داریم.

Fy=fssin(θ)=maT\sum F_{y}= f_{s}sin(\theta)= ma_{T}

که

fssin(θ)=mαRf_{s}sin(\theta)= m\alpha R

در رابطه بالا از فرمول

aT=αRa_{T}=\alpha R

با در نظر گرفتن معادلات نوشته شده برای نیروها در سه جهت محور مختصات به روابط زیر می‌رسیم

fscos(θ)=mv2Rf_{s}cos(\theta) = m\frac{v^{2}}{R}

fssin(θ)=mαRf_{s}sin(\theta) = m\alpha R

N=mgN=mg

همچنین سرعت در زمان ‌t، به این صورت نوشته می‌شود.

v(t)=v0+aTt=(0)+αRtv(t)=v_{0}+a_{T}t = (0) + \alpha Rt

زمانی که نیروی اصطکاک به حداکثر دامنه خود می‌رسد مورچه شروع به لغزیدن می‌کند‌، fs=μsN=μsmgf_{s}=\mu_{s}N=\mu_{s}mg. با استفاده از مولفه نیرو در راستای x، رابطه زیر برای زمانی که مورچه شروع به لغزیدن از روی میز می‌کند به دست می‌آید.

fscos(θ)=mv2Rf_{s}cos(\theta) = m\frac{v^{2}}{R}

μsgcos(θ)=Rα2t2\mu_{s}gcos(\theta)=R \alpha^{2}t^{2}

t=μsgcos(θ)Rα2t=\sqrt{\frac{\mu_{s}gcos(\theta)}{R \alpha^{2}}}

چون مقدار زاویه مشخص نیست، برای به دست آوردن آن میتوان از مولفه y نیرو استفاده کرد.

fssin(θ)=mαRf_{s}sin(\theta)=m \alpha R

μsgsin(θ)=αR\mu_{s}gsin(\theta)= \alpha R

sin(θ)=αRμsg=sin1((1rad/s2(0.1m)(0.5)(9.8N/kg))=1.17sin(\theta)=\frac{\alpha R}{\mu_{s}g}=sin^{-1}(\frac{(1 rad/s^{2}(0.1 m)}{(0.5)(9.8N/kg)}) = 1.17

با جایگزینی زاویه به دست آمده در رابطه به دست آمده برای زمان، مقدار آن حدود 7 ثانیه به دست می‌‌آید.

مثال 4

ذره‌ای روی مسیری دایره‌ای به شعاع r=2 در بازه زمانی t = 1.5 s تا t = 4.0 s در حال حرکت است. فرض کنید در بازه مذکور، سرعت خطی این ذره مطابق با رابطه زیر تغییر کند.

v(t)=c1c2t2,c1=4.0  m/s,c2=6.0    ms \large v ( t ) = c _ { 1 } - \frac { c _ { 2 } } { t ^ { 2 } } , c _ { 1 } = 4 . 0 \; m / s , c _ { 2 } = 6 . 0 \; \ \ m \cdotp s

شتاب کلی ذره را در لحظه t=2s بیابید.

به منظور یافتن پاسخ در ابتدا باید سرعت را در لحظه t=2s بیابیم. سرعت در این لحظه برابر است با:

v(2.0  s)=(4.06.0(2.0)2)m/s=2.5  m/s \large v( 2 . 0 \; s ) = \left (4 . 0 - \dfrac { 6 . 0 } { ( 2 . 0 ) ^ { 2 } } \right ) m / s = 2 . 5 \; m / s

با بدست آمدن سرعت خطی، شتاب مرکزگرا نیز به صورت زیر بدست می‌آید.

aC=v2r=(2.5  m/s)22.0  m=3.1  m/s2 \large a _ { C } = \frac { v ^ { 2 } } { r } = \frac { ( 2 . 5 \; m / s ) ^ { 2 } } { 2 . 0 \; m } = 3 . 1 \; m / s ^ { 2 }

از طرفی شتاب مماسی برابر است با:

aT=dvdt=2c2t3=12.0(2.0)3m/s2=1.5  m/s2 \large a _ { T } = \Big | \frac { d \overrightarrow{ v } } { d t } \Big | = \frac { 2 c _ { 2 } } { t ^ { 3 } } = \frac { 1 2 . 0 } { ( 2 . 0 ) ^ { 3 } } m / s ^ { 2 } = 1 . 5 \; m / s ^ { 2 }

حال کافی است تا دو شتاب را همان‌طور که در ادامه محاسبه شده، به صورت برداری با یکدیگر جمع کنیم.

a=3.12+1.52m/s2=3.44  m/s2 \large | \overrightarrow { a } | = \sqrt { 3 . 1 ^ { 2 } + 1 . 5 ^ { 2 } } m / s ^ { 2 } = 3 . 4 4 \; m / s ^ { 2 }

در صورت علاقه‌مندی به مباحث مرتبط در زمینه فیزیک، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۸۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
phys.libretexts.org
۱۲ دیدگاه برای «حرکت دایره ای — به زبان ساده»

با سلام و وقت بخیر
درابتدا تشکر کنم از متون آموزشی خوبی که توسط شما وفرادرس تهیه شده و خدا قوت بگم.
سوالی که داشتم اینکه :
در آموزش گشتاور به زبان ساده عنوان میشود که:
« اگر گشتاور خالص وارد به یک جسم (دورانی ) صفر باشد، در تعادل دورانی قرار دارد و شتاب زاویه‌ای نخواهد داشت»
این دو مطلب ظاهرا متناقض هم اند، لذا خواهشمندم توضیح بفرمایید. با تشكر از جنابعالی

با سلام و وقت بخیر؛

مفهوم گشتاور یا لنگر خمشی با ممان اینرسی (گشتاور دورانی) متفاوت است. در عبارت مذکور، منظور از گشتاور خالص، لنگر خمشی (گشتاور استاتیک) است.

از همراهی شما با مجله فرادرس سپاسگزاریم.

سلام روز بخیر
میشه فرمول سرعت در حرکت دایره ای غیر یکنواخت رو هم به این بخش اضافه کنین؟ و اینکه این سوال پیش میاد که دقیقا تفاوت بین حرکت دایره ای یکنواخت و غیر یکنواخت از نگاه نیرو هایی که به ذره وارد میشه چیه؟ چون در هر دو سامانه نیروی وزن و کشش نخ و مرکز گرا وجود دارند پس تفاوت در چیه؟

با سلام؛

موارد گفته شده در متن اضافه شد. فرمول سرعت آورده شد و در رابطه با نیروهای وارد شده به ذره در حرکت دایره‌ای غیر یکنواخت مثالی حل گردید.

با تشکر از همراهی شما با مجله فرادرس

خب این اختلالات از کجا ناشی میشه؟
یه نیرویی باید بطور منظم بر ماه وارد بشه که همیشه به همون میزان تغییر در شعاع رو داشته باشیم
قوانین و روابط که به این اختلالات اشاره ای نمی کنند
در واقع فقط حرکت رو توصیف می کنند و کاملا جوابی برای چرایی این حرکت ندارند

در ضمن من توسایت شما هیچ نوع آموزش یا درسی در مورد بررسی حرکت عطارد ندیدم
فکر کنم پرداختن به چنین موضوعی جاش تو سایت خالیه

شتاب در مسیر بیضوی شکل رو چطور حساب می کنید
و جاذبه زمین چه تاثیری در شتاب ماه داره؟

با توجه به قانون جهانی گرانش و…
جرم زمین چگونه ماه رو در مسیری غیر دایره ای به حرکت در میاره؟
چطور زمین باعث میشه شتاب ماه متغیر باشه؟
چرا شعاع حرکت ماه متغیره؟
زمین چگونه باعث این شعاع متغیر میشه؟
ظاهرا به نظر میرسه جاذبه باید مسیری دایره ای رو برای ماه ایجاد کنه!

سلام و روز شما به خیر؛

پاسخ به سوالات شما در ادامه آورده شده است:
– جرم زمین چگونه ماه رو در مسیری غیر دایره ای به حرکت در میاره؟ مسیر دایروی فرض ایده آل و بدون در نظر گرفتن اختلالات ناشی از حرکت است. در حالت واقعی اختلالات سبب می‌شوند که مسیر دایروی انحراف داشته باشد.
– چطور زمین باعث میشه شتاب ماه متغیر باشه؟ در فیزیک 1 خواهید آموخت که تغییرات جهت سرعت باعث ایجاد شتاب می‌شود.
– چرا شعاع حرکت ماه متغیره؟ به جواب سوال اول رجوع شود.
– زمین چگونه باعث این شعاع متغیر میشه؟ به جواب سوال اول رجوع شود.

از همراهی شما با فرادرس خرسندیم.

با توجه به قانون جهانی گرانش و…
جرم زمین چگونه ماه رو در مسیری غیر دایره ای به حرکت در میاره؟
چطور زمین باعث میشه شتاب ماه متغیر باشه؟
چرا شعاع حرکت ماه متغیره؟
زمین چگونه باعث این شعاع متغیر میشه؟
با توضیحات نه با فرمول بگید!

سلام و روز شما به خیر؛

منظور از حرکت در مسیر دایره‌ای یک دایره کامل با یک مرکز و شعاع‌های برابر نیست. منظور حرکتی است که جهت بردار سرعت در هر لحظه تغییر می‌کند و این تغییر بردار باعث ایجاد شتاب در حرکت می‌شود. در نتیجه روش به دست آوردن شتاب مانند چیزی که در مطلب توضیح داده شده خواهد بود با این تفاوت که شعاع حرکت شما متغیر است.

از اینکه با فرادرس همراه هستید خرسندیم.

سلام ممنون از آموزش خوبتون فقط در رابطه 2 به جای نماد نیروی مرکزگرا مجددا نماد شتاب مرکزگرا به کار رفته است

سلام و روز شما به خیر؛

از حُسن توجه شما سپاسگزاریم. این مورد در متن بازبینی و اصلاح شد.

از اینکه با مجله فرادرس همراه هستید از شما سپاسگزاریم.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *