برچسب: پرسپترون

شبکه‌های عصبی در پایتون و R – درک و کد نویسی از صفر تا صد
آشنایی با شبکه‌های عصبی پیچشی (CNN)
بررسی شبکه عصبی کانولوشن (CNN) — بخش دوم
بررسی شبکه عصبی کانولوشن (CNN) — بخش اول