اتحاد چاق و لاغر چیست؟ — اثبات، فرمول، نمونه سئوال — به زبان ساده

۳۵۶۷۸ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه
اتحاد چاغ و لاغر

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس، با اتحادها و یکی از انواع مهم آن‌ها، یعنی اتحاد مکعب آشنا شدیم. در این آموزش‌ از مجله فرادرس می‌خواهیم با اتحاد مجموع و تفاضل دو مکعب آشنا شویم که به اتحاد چاق و لاغر و اتحاد فیل و فنجان نیز معروف است.

اتحاد چاق و لاغر چیست؟

همان‌طور که گفتیم، اتحاد چاق و لاغر به اتحاد مجموع یا تفاضل مکعب دو جمله گفته می‌شود. اتحاد چاق و لاغر را می‌توان برای دو حالت زیر بیان کرد:

  • چندجمله‌ای $$a^3+b^3$$ که مجموع دو مکعب نامیده می‌شود و به عبارت ساده‌تر، مجموع توان سوم دو متغیر است.
  • چندجمله‌ای $$a^3-b^3$$ که تفاضل دو مکعب نامیده می‌شود و به عبارت ساده‌تر، تفاضل توان سوم دو متغیر است.

اتحاد چاق و لاغر یک تساوی است که مجموع یا تفاضل دو مکعب را تجزیه می‌کند. در ادامه، این تساوی‌ها را معرفی می‌کنیم.

اتحاد چاق و لاغر مجموع مکعبات به صورت زیر است (برای به خاطر سپردن این اتحاد، به علامت‌ها دقت کنید):

اتحاد چاق و لاغر

اتحاد چاق و لاغر تفاضل مکعبات نیز به شکل زیر بیان می‌شود (برای به خاطر سپردن این اتحاد، به علامت‌ها دقت کنید):

اتحاد چاق و لاغر

چرا چاق و لاغر؟

احتمالاً این پرسش برایتان پیش آمده که چرا به این اتحاد چاق و لاغر می‌گویند. فقط به دلیل ظاهر این اتحاد است که این نام را بر این اتحاد نهاده‌اند! در واقع یکی از دو پرانتز بزرگ‌ (چاق) و دیگری کوچک (لاغر) است. شکل‌های زیر این موضوع را به خوبی نشان می‌دهند.

اتحاد را برای مجموع مکعبات می‌نویسیم:

اتحاد چاق و لاغر

برای تفاضل مکعبات نیز داریم:

اتحاد چاق و لاغر

اگر به تصاویر بالا و اندازه عبارات داخل پرانتزها دقت کنید، دلیل این نام‌گذاری را خواهد فهمید.

اثبات اتحاد چاق و لاغر

اثبات اتحاد چاق و لاغر را می‌توان برای دو حالت مجموع و تفاضل بیان کرد.

اثبات اتحاد چاق و لاغر مجموع

باید تساوی زیر را اثبات کنیم:

$$ \large (a+b)(a^{2}–ab+b^{2})=a^{3}+b^{3} $$

با استفاده از خاصیت‌ توزیع‌پذیری یا پخش‌پذیری، سمت چپ عبارت بالا را می‌توانیم به صورت زیر بنویسیم:

$$ \large \left ( a \right ) \left ( a ^ { 2 } –a b + b ^ { 2 } \right ) + \left ( b \right ) \left ( a ^ { 2 } – a b + b ^ { 2 } \right ) $$

اکنون $$a$$ را در پرانتز اول ضرب می‌کنیم:

$$ \large \left ( a ^ { 3 } –a ^ { 2 } b + a b^ { 2 } \right ) + \left ( b \right ) \left ( a ^ { 2 } - a b + b ^ { 2 } \right ) $$

سپس $$b$$ را در پرانتز دوم ضرب می‌کنیم:

$$ \large \left ( a ^ { 3 } – a ^ { 2 } b + a b ^ { 2 } \right ) + \left ( a ^ { 2 } b – a b ^ { 2 } + b ^ { 3 } \right ) $$

با چیدن جمله‌های مشابه در کنار یکدیگر، خواهیم داشت:

$$ \large a ^ { 3 } - a ^ { 2 } b + a^ { 2 } b+ a b ^ { 2 } - a b ^ { 2 } + b ^ { 3 } $$

در نهایت، با حذف جملات قرینه، به عبارت زیر می‌رسیم:

$$ \large a ^ 3 + b ^ 3 $$

و اثبات کامل می‌شود.

اثبات اتحاد چاق و لاغر تفاضل

باید تساوی زیر را اثبات کنیم:

$$ \large (a-b)(a^{2}+ab+b^{2})=a^{3}-b^{3} $$

با استفاده از خاصیت‌ توزیع‌پذیری یا پخش‌پذیری، سمت چپ عبارت بالا را می‌توانیم به صورت زیر بنویسیم:

$$ \large \left ( a \right ) \left ( a ^ { 2 } + a b + b ^ { 2 } \right ) - \left ( b \right ) \left ( a ^ { 2 } + a b + b ^ { 2 } \right ) $$

اکنون $$a$$ را در پرانتز اول ضرب می‌کنیم:

$$ \large \left ( a ^ { 3 } +a ^ { 2 } b + a b^ { 2 } \right ) - \left ( b \right ) \left ( a ^ { 2 } + a b + b ^ { 2 } \right ) $$

سپس $$b$$ را در پرانتز دوم ضرب می‌کنیم:

$$ \large \left ( a ^ { 3 } + a ^ { 2 } b + a b ^ { 2 } \right ) - \left ( b a ^ { 2 } + a b ^ { 2 } + b ^ { 3 } \right ) $$

با چیدن جمله‌های مشابه در کنار یکدیگر، خواهیم داشت:

$$ \large a ^ { 3 } + a b ^ { 2 } + b a^ { 2 } - b a ^ { 2 } - a b ^ { 2 } - b ^ { 3 } $$

در نهایت، با حذف جملات قرینه، به عبارت زیر می‌رسیم:

$$ \large a ^ 3 - b ^ 3 $$

و می‌بینیم که اثبات کامل می‌شود.

تعبیر هندسی اتحاد چاق و لاغر

در این بخش می‌خواهیم تعبیر هندسی دو حالت اتحاد چاق و لاغر، یعنی تفاضل مکعب و مجموع مکعب، را شرح دهیم.

تعبیر هندسی تفاضل دو مکعب

دو توان سوم $$x$$ و $$y$$، یعنی $$x^3$$ و $$ y ^ 3 $$ را با مکعب‌های زیر نشان می‌دهیم.

اتحاد چاق و لاغر

مکعب بزرگ‌تر را می‌توان به چهار مکعب کوچک‌تر با نام‌های C ،B ،A و D تقسیم کرد که هر ضلع مکعب A برابر با $$y$$ است. شکل زیر این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.

اتحاد چاق و لاغر

حجم مکعب‌ها به صورت زیر است:

  • حجم مکعب A: $$y^3$$
  • حجم مکعب B: $$x^2(x-y)$$
  • حجم مکعب C: $$xy(x-y)$$
  • حجم مکعب D: $$y^2(x-y)$$

مکعب‌های C ،B ،A و D مکعب بزرگ را به حجم $$x^3$$ تشکیل می‌دهند:

$$ \large \begin {align*} x ^ 3 & = y ^ 3 + x ^ 2 ( x − y ) + x y ( x − y ) + y ^ 2 ( x − y ) \\
x ^ 3 − y ^ 3 & = x ^ 2 ( x − y ) + x y ( x − y ) + y ^ 2 ( x − y ) \\
x ^ 3 − y ^ 3 & = ( x − y ) ( x ^ 2 + x y + y ^ 2) \end {align*} $$

همان‌طور که می‌بینیم، تساوی آخر اتحاد چاق و لاغر را برای تفاضل مکعبات نشان می‌دهد.

تعبیر هندسی مجموع دو مکعب

اما تعبیر هندسی اتحاد چاق و لاغر برای مجموع مکعبات چگونه است؟ از نظر هندسی، برای محاسبه مجموع $$a^3+b^3$$ می‌توانیم دو مکعب به اضلاع $$a$$ و $$ b$$ را در نظر بگیریم. شکل زیر این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد (فرض کرده‌ایم $$a$$ بزرگ‌تر از $$b$$ است).

اتحاد چاق و لاغر

مکعب کوچک‌تر را می‌توان مطابق شکل زیر روی مکعب بزرگ‌تر قرار داد.

اتحاد چاق و لاغر

مطابق شکل زیر، خطوط فرضی را رسم می‌کنیم و به یک مکعب بزرگ‌تر مانند شکل زیر می‌رسیم.

اتحاد چاق و لاغر

حجم کل مکعب مستطیل حاصل (همراه با مکعب مستطیل فرضی) به صورت زیر به دست می‌آید:

$$ \large V = a \times a \times ( a + b ) = a ^ 2 ( a + b ) $$

بخش فرضی مکعب مستطیل بالا را می‌توانیم مطابق شکل زیر به دو قسمت ۱ و ۲ تقسیم کنیم.

اتحاد چاق و لاغر

مجموع حجم دو مکعب واقعی، برابر با تفاضل حجم کل مکعب مستطیل (همراه با بخش فرضی) و حجم بخش فرضی (۱ و ۲) است:

$$ \large V_{a,b}= a ^ { 2 } ( a + b ) - [\underbrace { a b ( a - b )} _{\text {} 1}+\underbrace { b^ { 2 } (a - b ) } _ { \text {} 2 } ] $$

اگر از جمله مشترک $$b(a-b)$$ درون براکت فاکتور بگیریم، عبارت بالا را می‌توانیم به صورت زیر بنویسیم:

$$ \large V_{a,b} = a ^ 2 ( a + b ) - b ( a - b ) [a + b ] $$

توجه کنید که هر دو جمله یک عامل مشترک $$ ( a + b ) $$ دارند. با فاکتور گرفتن از این عامل مشترک، می‌توان نوشت:

$$ \large V_{a,b} = ( a + b ) ( a ^ 2 - ab+b^2)$$

عبارت درون پرانتز دوم را ساده می‌کنیم و به عبارت زیر می‌رسیم:

$$ \large V_{a,b} = (a+b) ( a ^ 2 - ab + b ^ 2 ) $$

آنچه به دست آورده‌ایم، مجموع حجم دو مکعب موجود، یعنی $$a^3 + b ^ 3 $$ است. این یعنی تساوی زیر را داریم که همان اتحاد چاق و لاغر است:

$$ \large a ^ 3 + b ^ 3 = ( a + b ) (a ^ 2 - a b + b ^ 2 ) $$

مثال های اتحاد چاق و لاغر

در این بخش، چند نمونه سوال اتحاد چاق و لاغر را بررسی می‌کنیم.

مثال اول اتحاد چاق و لاغر

عبارت $$ x ^ 3 + 125 $$ را تجزیه کنید.

حل: با توجه به تساوی $$125 = 5 ^ 3 $$، این عبارت را می‌توانیم با استفاده از اتحاد چاق و لاغر به صورت زیر تجزیه کنیم:

$$ \large \begin {aligned}
x ^ { 3 } + 1 2 5 & = ( x ) ^ { 3 } + (5 ) ^ { 3 } \\
& = ( x + 5 ) \left [ x ^ { 2 } - ( x ) ( 5 ) + 5 ^ { 2 } \right ] \\
& = ( x + 5 ) \left ( x ^ { 2 } - 5 x + 2 5 \right )
\end {aligned} $$

مثال دوم اتحاد چاق و لاغر

عبارت $$16m^{3}+54n^{3}$$ را تجزیه کنید.

حل: ابتدا از $$2$$ فاکتور می‌گیریم:

$$ \large 2 \left ( 8 m ^ { 3 } + 2 7 n ^ { 3 } \right ) $$

با توجه به تساوی‌های $$8m^3= (2m)^3$$ و $$27n^3=(3n)^3$$، عبارت بالا را می‌توانیم به صورت زیر بنویسیم:

$$ \large 2 [( 2 m )^ { 3 } + (9 n ^ { 3 } ) ] $$

با در نظر گرفتن دو جمله $$a=2m$$ و $$b=3n$$ و استفاده از اتحاد چاق و لاغر، خواهیم داشت:

$$ \large 2 \left [ (2 m )^2 + ( 3 n )^2 \right ] = 2 \left ( 2 m + 3 n \right ) \left [ \left ( 2 m \right ) ^{ 2 } - \left ( 2 m \right ) \left ( 3 n \right ) + \left ( 3 n \right ) ^ { 2 } \right ] $$

بنابراین، خواهیم داشت:

$$ \large 2 \left ( 2 m + 3 n \right ) \left [ 4 m ^ { 2} - \left ( 2 m \right ) \left ( 3 n \right ) + 9n ^ { 2 } \right ] $$

و در نهایت، عبارت مورد نظر به صورت زیر تجزیه خواهد شد:

$$ \large 2 \left ( 2 m + 3 n \right ) \left ( 4 m^ { 2 } - 6 m n + 9 n ^ { 2 } \right ) $$

تصویر گرافیکی یک دانش آموزش در حال حل کردن مثال 2 این مقاله در دفترش

مثال سوم اتحاد چاق و لاغر

عبارت $$r^{9}-8s^{6}$$ را تجزیه کنید.

حل: این عبارت را می‌توانیم به صورت زیر بنویسیم:

$$ \large \left ( r ^ { 3 } \right ) ^ { 3 } - \left ( 2 s ^ { 2 } \right ) ^ { 3 } $$

با در نظر گرفتن $$a=r^{3}$$ و $$b=2s^{2}$$، می‌بینیم که عبارت بالا به صورت $$ a ^ 3 - b ^ 3 $$ است. بنابراین، می‌توانیم از اتحاد چاق و لاغر زیر استفاده کنیم:

$$ \large a ^ 3 - b ^ 3 = \left(a-b\right)\left(a^{2}+ab+b^{2}\right) $$

با جایگزینی $$a=r^{3}$$ و $$b=2s^{2}$$، خواهیم داشت:

$$ \large \left ( r ^ { 3 } - 2 s ^ { 2 } \right ) \left [ \left ( r ^ { 3 } \right ) ^ { 2 } + \left ( r ^ { 3 } \right ) \left ( 2 s ^ { 2 } \right ) + \left ( 2 s ^ { 2 } \right ) ^ { 2 } \right ] $$

در نهایت، تجزیه عبارت به صورت زیر خواهد بود:

$$ \large \left ( r ^ { 3 } - 2 s ^ { 2 } \right ) \left ( r ^ { 6 } + 2 r ^ { 3 } s ^ { 2 } + 4 s ^ { 4 } \right ) $$

مثال چهارم اتحاد چاق و لاغر

عبارت $$ 1 - 216 { x ^ 3 } { y ^ 3 } $$ را تجزیه کنید.

حل: این مثال شاید در نگاه نخست دشور به نظر برسد. اما با کمی دقت و استفاده از آنچه درباره اتحاد چاق و لاغر گفتیم، می‌توانید آن را حل کنید. اگر کمی دقت کنیم، مشاهده می‌کنیم که می‌توان دو تساوی $$ 1 = (1)(1)(1) = 1 ^ 3 $$ و $$ 216 = (6)(6)(6) = 6 ^ 3 $$ را نوشت و به سادگی، عبارت را به صورت زیر تجزیه کرد:

$$ \large \begin {aligned}
1 - 216 x ^ { 3 } y ^ { 3 } & = ( 1 ) ^ { 3 } - ( 6 x y ) ^ { 3 } \\
& = ( 1 - 6 x y ) \left [ ( 1 ) ^ { 2 } + ( 1 ) ( 6 x y ) + ( 6 x y ) ^ { 2 } \right ] \\
& = ( 1 - 6 x y ) \left ( 1 + 6 x y + 3 6 x ^ { 2 } y ^ { 2 } \right )
\end {aligned} $$

مثال پنجم اتحاد چاق و لاغر

عبارت $$ x ^ 6 - y ^ 6 $$ را تجزیه کنید.

حل: این عبارت را می‌توان به دو صورت زیر نوشت:

$$ \large \begin{align*} x ^ 6 - y ^ 6 & = (x^2)^ 3 - (y^2)^3 \\
x ^ 6 - y ^ 6 &= (x ^ 3 )^ 2 - (y ^ 3 ) ^ 2 \end {align*} $$

با هر دو تساوی می‌توان مسئله را حل کرد. ابتدا فرض کنید اولی، یعنی تفاضل مکعب دو جمله $$x^2$$ و $$ y ^ 2 $$ را در نظر می‌گیرم. بنابراین، خواهیم داشت:

$$ \large \begin {aligned}
x ^ { 6 } - y ^ { 6 } & = \left ( x ^ { 2 } \right ) ^ { 3 } - \left ( y ^ { 2 } \right ) ^ { 3 } \\
& = \left ( x ^ 2 - y ^ 2 \right ) \left ((x ^ 2 )^ 2 + (x^2 ) (y ^ 2 ) + ( y ^ 2 ) ^ 2 \right ) \\ & = (x-y)(x+y) (x ^ 4 + x^2 y ^2+ y ^ 4 ) \\ & = ( x - y ) ( x + y) (x^ 4 + 2 x ^ 2 y ^ 2 - x ^ 2 y ^ 2 + y ^ 4 )\\ & = ( x - y ) ( x + y) [ ( x ^ 4 + 2 x ^2 y ^ 2 + y ^ 4 )- x ^ 2 y ^ 2 ] \\
& = ( x - y ) ( x + y) [ ( x ^2+ y ^ 2 ) ^ 2- x ^ 2 y ^ 2 ] \\
& = ( x - y ) ( x + y) [(x ^ 2 + y ^ 2 - xy )(x ^ 2 + y ^ 2 + xy)] \\ & =
( x - y ) ( x + y) (x ^ 2 - xy + y ^ 2)(x ^ 2 + xy + y ^ 2)
\end {aligned} $$

روش دیگر، در نظر گرفتن اتحاد مزدوج برای دو جمله $$x^3$$ و $$y^ 3 $$ و سپس استفاده از اتحاد چاق و لاغر است:

$$ \large \begin {aligned}
x ^ { 6 } - y ^ { 6 } & = \left ( x ^ { 3 } \right ) ^ { 2 } - \left ( y ^ { 3 } \right ) ^ { 2 } \\
& = \left ( x ^ { 3 } + y ^ { 3 } \right ) \left ( x ^ { 3 } - y ^ { 3 } \right ) \\
& = \left [ ( x + y ) \left ( x ^ { 2 } - x y + y ^ { 2 } \right ) \right ] \left [ ( x - y ) \left ( x ^ { 2 } + x y + y ^ { 2 } \right ) \right ] \\
& = ( x + y ) \left ( x ^ { 2 } - x y + y ^ { 2 } \right ) ( x - y ) \left ( x ^ { 2 } + x y + y ^ { 2 } \right )
\end {aligned} $$

بر اساس رای ۲۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
مجله فرادرس
۵ thoughts on “اتحاد چاق و لاغر چیست؟ — اثبات، فرمول، نمونه سئوال — به زبان ساده

سلام دستتون درد نکنه ، خیلی کمکم کردید

سلام عرفان عزیز.
خوشحالیم که این آموزش برایتان مفید بوده است.
شاد و پیروز باشید.

بجز توان سه یه توان دیگه هم می‌دادی کلن بفهمیم داستان چیه دیگه سید

سلام عارف عزیز.
آنچه به‌عنوان اتحاد چاق و لاغر شناخته می‌شود، همانی است که در متن به آن اشاره شده. البته در مثال‌ها توان‌های بالاتر نیز بررسی شده است.
شاد و پیروز باشید.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *