برچسب: سی پلاس پلاس

محاسبه تعداد راه های رسیدن به امتیاز مشخصی در بازی — راهنمای کاربردی
انتخاب kامین عنصر کوچک در آرایه نامرتب — به زبان ساده
برنامه پیدا کردن k نزدیک ترین عنصر به یک مقدار — راهنمای کاربردی