برنامه پیدا کردن k نزدیک ترین عنصر به یک مقدار — راهنمای کاربردی

۲۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲ آذر ۱۳۹۸
زمان مطالعه: ۹ دقیقه
Find-K-Closest-Elements

در این مطلب، روش نوشتن برنامه پیدا کردن k نزدیک ترین عنصر به یک مقدار خاص داده شده در ورودی، آموزش داده شده است. یک آرایه مرتب شده arr[]‎ و مقدار X موجود است. هدف پیدا کردن k عنصر نزدیک به مقدار X در آرایه arr[]‎ است. مثال‌های زیر در این رابطه قابل توجه هستند. شایان ذکر است، پیاده‌سازی روش آموزش داده شده در این مطلب، در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون شامل «سی‌پلاس‌پلاس» (++C)، «سی» (C)، «جاوا» (Java)، «پایتون ۳» (Python 3) و «پی‌اچ‌پی» (PHP) انجام شده است.

Input: K = 4, X = 35
arr[] = {12, 16, 22, 30, 35, 39, 42, 
45, 48, 50, 53, 55, 56}
Output: 30 39 42 45

شایان توجه است که اگر خود عنصر X در آرایه وجود داشته باشد، نباید در خروجی ارائه شود. در واقع، تنها نزدیک‌ترین عناصر به X هستند که باید در خروجی بازگردانده شوند. در راهکارهای زیر، فرض می‌شود همه عناصر اولیه از یکدیگر متمایز هستند. یک راهکار ساده، انجام جستجوی خطی برای k نزدیک‌ترین عنصر است.

جستجوی خطی برای پیدا کردن k نزدیک ترین عنصر به یک مقدار

 1. کار را از اولین عنصر آغاز کن و جستجو را برای «نقطه هم‌گذری» (Crossover Point) (نقطه‌ای پیش از X که عناصر کوچک‌تر یا مساوی X باشند و همچنین، نقطه‌ای پس از X که در آن عناصر بزرگ‌تر از X هستند) انجام بده. این گام از مرتبه O(n)‎ است.
 2. هنگامی که نقطه هم‌گذری پیدا شد، می‌توان عناصر را در دو سمت نقطه هم‌گذری برای چاپ کردن k نزدیک‌ترین عنصر مقایسه کرد. این گام از درجه O(k)‎ است.

جستجوی دودویی برای پیدا کردن k نزدیک ترین عنصر به یک مقدار

پیچیدگی زمانی راهکار بالا (جستجوی خطی) از درجه O(n)‎ است. یک راهکار بهینه، پیدا کردن k عنصر در زمان O(Logn + k)‎ است. برای رسیدن به زمان بیان شده، یک ایده استفاده از «جستجوی دودویی» (Binary Search) برای پیدا کردن نقطه هم‌گذری است. هنگامی که اندیس نقطه هم‌گذری پیدا شد، می‌توان k نزدیک‌ترین عنصر را در زمان O(k)‎ پیدا کرد.

پیدا کردن k نزدیک ترین عنصر به یک مقدار در C/C++‎ با جستجوی دودویی

#include<stdio.h> 
 
/* Function to find the cross over point (the point before 
  which elements are smaller than or equal to x and after 
  which greater than x)*/
int findCrossOver(int arr[], int low, int high, int x) 
{ 
 // Base cases 
 if (arr[high] <= x) // x is greater than all 
  return high; 
 if (arr[low] > x) // x is smaller than all 
  return low; 
 
 // Find the middle point 
 int mid = (low + high)/2; /* low + (high - low)/2 */
 
 /* If x is same as middle element, then return mid */
 if (arr[mid] <= x && arr[mid+1] > x) 
  return mid; 
 
 /* If x is greater than arr[mid], then either arr[mid + 1] 
  is ceiling of x or ceiling lies in arr[mid+1...high] */
 if(arr[mid] < x) 
   return findCrossOver(arr, mid+1, high, x); 
 
 return findCrossOver(arr, low, mid - 1, x); 
} 
 
// This function prints k closest elements to x in arr[]. 
// n is the number of elements in arr[] 
void printKclosest(int arr[], int x, int k, int n) 
{ 
  // Find the crossover point 
  int l = findCrossOver(arr, 0, n-1, x); 
  int r = l+1;  // Right index to search 
  int count = 0; // To keep track of count of elements already printed 
 
  // If x is present in arr[], then reduce left index 
  // Assumption: all elements in arr[] are distinct 
  if (arr[l] == x) l--; 
 
  // Compare elements on left and right of crossover 
  // point to find the k closest elements 
  while (l >= 0 && r < n && count < k) 
  { 
    if (x - arr[l] < arr[r] - x) 
      printf("%d ", arr[l--]); 
    else
      printf("%d ", arr[r++]); 
    count++; 
  } 
 
  // If there are no more elements on right side, then 
  // print left elements 
  while (count < k && l >= 0) 
    printf("%d ", arr[l--]), count++; 
 
  // If there are no more elements on left side, then 
  // print right elements 
  while (count < k && r < n) 
    printf("%d ", arr[r++]), count++; 
} 
 
/* Driver program to check above functions */
int main() 
{ 
  int arr[] ={12, 16, 22, 30, 35, 39, 42, 
        45, 48, 50, 53, 55, 56}; 
  int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]); 
  int x = 35, k = 4; 
  printKclosest(arr, x, 4, n); 
  return 0; 
}

پیدا کردن k نزدیک ترین عنصر به یک مقدار در جاوا با جستجوی دودویی

// Java program to find k closest elements to a given value 
class KClosest 
{ 
  /* Function to find the cross over point (the point before 
    which elements are smaller than or equal to x and after 
    which greater than x)*/
  int findCrossOver(int arr[], int low, int high, int x) 
  { 
    // Base cases 
    if (arr[high] <= x) // x is greater than all 
      return high; 
    if (arr[low] > x) // x is smaller than all 
      return low; 
 
    // Find the middle point 
    int mid = (low + high)/2; /* low + (high - low)/2 */
 
    /* If x is same as middle element, then return mid */
    if (arr[mid] <= x && arr[mid+1] > x) 
      return mid; 
 
    /* If x is greater than arr[mid], then either arr[mid + 1] 
     is ceiling of x or ceiling lies in arr[mid+1...high] */
    if(arr[mid] < x) 
      return findCrossOver(arr, mid+1, high, x); 
 
    return findCrossOver(arr, low, mid - 1, x); 
  } 
 
  // This function prints k closest elements to x in arr[]. 
  // n is the number of elements in arr[] 
  void printKclosest(int arr[], int x, int k, int n) 
  { 
    // Find the crossover point 
    int l = findCrossOver(arr, 0, n-1, x); 
    int r = l+1;  // Right index to search 
    int count = 0; // To keep track of count of elements 
            // already printed 
 
    // If x is present in arr[], then reduce left index 
    // Assumption: all elements in arr[] are distinct 
    if (arr[l] == x) l--; 
 
    // Compare elements on left and right of crossover 
    // point to find the k closest elements 
    while (l >= 0 && r < n && count < k) 
    { 
      if (x - arr[l] < arr[r] - x) 
        System.out.print(arr[l--]+" "); 
      else
        System.out.print(arr[r++]+" "); 
      count++; 
    } 
 
    // If there are no more elements on right side, then 
    // print left elements 
    while (count < k && l >= 0) 
    { 
      System.out.print(arr[l--]+" "); 
      count++; 
    } 
 
 
    // If there are no more elements on left side, then 
    // print right elements 
    while (count < k && r < n) 
    { 
      System.out.print(arr[r++]+" "); 
      count++; 
    } 
  } 
 
  /* Driver program to check above functions */
  public static void main(String args[]) 
  { 
    KClosest ob = new KClosest(); 
    int arr[] = {12, 16, 22, 30, 35, 39, 42, 
           45, 48, 50, 53, 55, 56
          }; 
    int n = arr.length; 
    int x = 35, k = 4; 
    ob.printKclosest(arr, x, 4, n); 
  } 
} 
/* This code is contributed by Rajat Mishra */

پیدا کردن k نزدیک ترین عنصر به یک مقدار در پایتون ۳ با جستجوی دودویی

# Function to find the cross over point 
# (the point before which elements are 
# smaller than or equal to x and after 
# which greater than x) 
def findCrossOver(arr, low, high, x) : 
 
  # Base cases 
  if (arr[high] <= x) : # x is greater than all 
    return high 
     
  if (arr[low] > x) : # x is smaller than all 
    return low 
   
  # Find the middle point 
  mid = (low + high) // 2 # low + (high - low)// 2 
   
  # If x is same as middle element, 
  # then return mid 
  if (arr[mid] <= x and arr[mid + 1] > x) : 
    return mid 
   
  # If x is greater than arr[mid], then 
  # either arr[mid + 1] is ceiling of x 
  # or ceiling lies in arr[mid+1...high] 
  if(arr[mid] < x) : 
    return findCrossOver(arr, mid + 1, high, x) 
   
  return findCrossOver(arr, low, mid - 1, x) 
 
# This function prints k closest elements to x 
# in arr[]. n is the number of elements in arr[] 
def printKclosest(arr, x, k, n) : 
   
  # Find the crossover point 
  l = findCrossOver(arr, 0, n - 1, x) 
  r = l + 1 # Right index to search 
  count = 0 # To keep track of count of 
       # elements already printed 
 
  # If x is present in arr[], then reduce 
  # left index. Assumption: all elements 
  # in arr[] are distinct 
  if (arr[l] == x) : 
    l -= 1
 
  # Compare elements on left and right of crossover 
  # point to find the k closest elements 
  while (l >= 0 and r < n and count < k) : 
     
    if (x - arr[l] < arr[r] - x) : 
      print(arr[l], end = " ") 
      l -= 1
    else : 
      print(arr[r], end = " ") 
      r += 1
    count += 1
 
  # If there are no more elements on right 
  # side, then print left elements 
  while (count < k and l >= 0) : 
    print(arr[l], end = " ") 
    l -= 1
    count += 1
 
  # If there are no more elements on left 
  # side, then print right elements 
  while (count < k and r < n) : 
    print(arr[r], end = " ") 
    r += 1
    count += 1
 
# Driver Code 
if __name__ == "__main__" : 
 
  arr =[12, 16, 22, 30, 35, 39, 42, 
       45, 48, 50, 53, 55, 56] 
         
  n = len(arr) 
  x = 35
  k = 4
   
  printKclosest(arr, x, 4, n) 
   
# This code is contributed by Ryuga

پیدا کردن k نزدیک ترین عنصر به یک مقدار در C#‎ با جستجوی دودویی

// C# program to find k closest elements to 
// a given value 
using System; 
 
class GFG { 
   
  /* Function to find the cross over point 
  (the point before which elements are 
  smaller than or equal to x and after which 
  greater than x)*/
  static int findCrossOver(int []arr, int low, 
                int high, int x) 
  { 
     
    // Base cases 
    // x is greater than all 
    if (arr[high] <= x) 
      return high; 
       
    // x is smaller than all 
    if (arr[low] > x) 
      return low; 
 
    // Find the middle point 
    /* low + (high - low)/2 */
    int mid = (low + high)/2; 
 
    /* If x is same as middle element, then 
    return mid */
    if (arr[mid] <= x && arr[mid+1] > x) 
      return mid; 
 
    /* If x is greater than arr[mid], then 
    either arr[mid + 1] is ceiling of x or 
    ceiling lies in arr[mid+1...high] */
    if(arr[mid] < x) 
      return findCrossOver(arr, mid+1, 
                   high, x); 
 
    return findCrossOver(arr, low, mid - 1, x); 
  } 
 
  // This function prints k closest elements 
  // to x in arr[]. n is the number of 
  // elements in arr[] 
  static void printKclosest(int []arr, int x, 
                 int k, int n) 
  { 
     
    // Find the crossover point 
    int l = findCrossOver(arr, 0, n-1, x); 
     
    // Right index to search 
    int r = l + 1; 
     
    // To keep track of count of elements 
    int count = 0; 
 
    // If x is present in arr[], then reduce 
    // left index Assumption: all elements in 
    // arr[] are distinct 
    if (arr[l] == x) l--; 
 
    // Compare elements on left and right of 
    // crossover point to find the k closest 
    // elements 
    while (l >= 0 && r < n && count < k) 
    { 
      if (x - arr[l] < arr[r] - x) 
        Console.Write(arr[l--]+" "); 
      else
        Console.Write(arr[r++]+" "); 
      count++; 
    } 
 
    // If there are no more elements on right 
    // side, then print left elements 
    while (count < k && l >= 0) 
    { 
      Console.Write(arr[l--]+" "); 
      count++; 
    } 
 
    // If there are no more elements on left 
    // side, then print right elements 
    while (count < k && r < n) 
    { 
      Console.Write(arr[r++] + " "); 
      count++; 
    } 
  } 
 
  /* Driver program to check above functions */
  public static void Main() 
  { 
    int []arr = {12, 16, 22, 30, 35, 39, 42, 
             45, 48, 50, 53, 55, 56}; 
    int n = arr.Length; 
    int x = 35; 
    printKclosest(arr, x, 4, n); 
  } 
} 
 
// This code is contributed by nitin mittal.

پیدا کردن k نزدیک ترین عنصر به یک مقدار در PHP با جستجوی دودویی

<?php 
// PHP Program to Find k closest 
// elements to a given value 
 
/* Function to find the cross 
  over point (the point before 
  which elements are smaller 
  than or equal to x and after 
  which greater than x) */
function findCrossOver($arr, $low, 
            $high, $x) 
{ 
   
  // Base cases 
   
  // x is greater than all 
  if ($arr[$high] <= $x) 
    return $high; 
     
  // x is smaller than all 
  if ($arr[$low] > $x) 
    return $low; 
   
  // Find the middle point 
  /* low + (high - low)/2 */
  $mid = ($low + $high)/2; 
   
  /* If x is same as middle 
    element, then return mid */
  if ($arr[$mid] <= $x and
    $arr[$mid + 1] > $x) 
    return $mid; 
   
  /* If x is greater than arr[mid], 
    then either arr[mid + 1] is 
    ceiling of x or ceiling lies 
    in arr[mid+1...high] */
  if($arr[$mid] < $x) 
    return findCrossOver($arr, $mid + 1, 
                 $high, $x); 
   
  return findCrossOver($arr, $low, 
           $mid - 1, $x); 
} 
 
// This function prints k 
// closest elements to x in arr[]. 
// n is the number of elements 
// in arr[] 
function printKclosest($arr, $x, $k, $n) 
{ 
   
  // Find the crossover point 
  $l = findCrossOver($arr, 0, $n - 1, $x); 
   
  // Right index to search 
  $r = $l + 1; 
   
  // To keep track of count of 
  // elements already printed 
  $count = 0; 
 
  // If x is present in arr[], 
  // then reduce left index 
  // Assumption: all elements 
  // in arr[] are distinct 
  if ($arr[$l] == $x) $l--; 
 
  // Compare elements on left 
  // and right of crossover 
  // point to find the k 
  // closest elements 
  while ($l >= 0 and $r < $n 
       and $count < $k) 
  { 
    if ($x - $arr[$l] < $arr[$r] - $x) 
      echo $arr[$l--]," "; 
    else
      echo $arr[$r++]," "; 
    $count++; 
  } 
 
  // If there are no more 
  // elements on right side, 
  // then print left elements 
  while ($count < $k and $l >= 0) 
    echo $arr[$l--]," "; $count++; 
 
  // If there are no more 
  // elements on left side, 
  // then print right elements 
  while ($count < $k and $r < $n) 
    echo $arr[$r++]; $count++; 
} 
 
// Driver Code 
$arr =array(12, 16, 22, 30, 35, 39, 42, 
        45, 48, 50, 53, 55, 56); 
$n = count($arr); 
$x = 35; $k = 4; 
 
printKclosest($arr, $x, 4, $n); 
 
// This code is contributed by anuj_67. 
?>

خروجی قطعه کدهای بالا به صورت زیر است.

39 30 42 45

پیچیدگی زمانی این روش از درجه O(Logn + k)‎ است.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GeeksforGeeks

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *