پخش بار گوس سایدل در متلب — راهنمای کاربردی

۱۳۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۸ دقیقه
پخش بار گوس سایدل در متلب

در آموزش‌های پیشین مجله فرادرس، با مفاهیم و معادلات پخش بار آشنا شدیم. همچنین روش‌های پخش بار نیوتن رافسون و گوس سایدل را به طور مفصل شرح دادیم. پخش بار نیوتن رافسون در متلب نیز یکی دیگر از آموزش‌هایی بود که به بحث درباره آن پرداختیم. در این آموزش، برنامه‌ پخش بار گوس سایدل در متلب را ارائه خواهیم‌ کرد.

قبل از بررسی برنامه‌های متلب، پیشنهاد می‌کنیم آموزش‌های «پخش بار در سیستم قدرت» و «پخش بار گوس سایدل» را مطالعه کنید.

الگوریتم پخش بار گوس سایدل

در این بخش، خلاصه‌ای از مراحل روش گوس سایدل را بیان می‌کنیم. گام‌های روش پخش بار گوس سایدل به صورت زیر هستند:

گام ۱: مقداردهی اولیه $$\bar{V}_j ^{(0)}=V_j^{sp} \angle 0^ \circ$$ را برای $$j=2, 3,  \ldots , m$$، و $$\bar{V}_j ^{(0)}=1.0 \angle 0^ \circ$$ را برای $$j=(m+1), (m+2),  \ldots , n$$ انجام دهید. شمارنده تکرار را $$k=1$$‌ قرار دهید.

گام ۲: برای $$i=2, 3, \ldots, m$$، عملیات زیر را انجام دهید:

الف) توان راکتیو را محاسبه کنید:

$$ \large Q _ { i } ^ { ( k ) } = \sum _ { j = 1 } ^ { n } V _ { i } ^ { ( k - 1 ) } V _ { j } ^ { ( k - 1 ) } Y _ { i j } \sin \left ( \theta _ { i } ^ { ( k - 1 ) } - \theta _ { j } ^ { ( k - 1 ) } -\alpha _ { i j } \right ) $$

ب) اگر $$Q_i^{min} \le Q_i ^{(k)} \le Q_i ^{max}$$ برقرار باشد، مقادیر $$\left |\bar{V}_i ^{(k)} \right | = V_i ^{sp}$$ و $$\theta _i ^{(k)}= \angle \left(A_i^{(k)} \right )$$ را در نظر بگیرید.

مقدار $$A_i^{(k)}$$ از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$ \large A _ { i } ^ { ( k ) } = \frac { 1 } { \bar { Y } _ {i i } } \left [ \frac { P _ { i } - j Q _ { i } ^ { ( k ) } } { \left\{ \bar { V } _ { i } ^ { ( k - 1 ) } \right \} ^ { * } } - \sum _ { j = 1 } ^ { i - 1 } \bar { Y } _ { i j } \bar { V } _ { j } ^ { ( k ) } - \sum _ { j = i + 1 } ^ { n } \bar { Y } _ { i j } \bar { V } _ { j } ^ { ( k - 1 ) } \right ] $$

ج) اگر $$Q_i ^{(k)} \ge Q_i^{max}$$، آن‌گاه مقدار ولتاژ زیر را محاسبه کنید:

$$ \large \bar { V } _ { i } ^ { ( k ) } = \frac { 1 } { \bar { Y } _ { i i } } \left [ \frac { P _ { i } - j Q _ { i } ^ { \max } } { \left \{ \bar { V } _ { i } ^ { ( k - 1 ) } \right \} ^ { * } } - \sum _ { j = 1 } ^ { i - 1 } \bar { Y } _ { i j } \bar { V } _{ j } ^ { ( k) } - \sum _ { j = i + 1 } ^ { n } \bar { Y } _ { i j } \bar { V } _ { j } ^ { ( k - 1 ) } \right ] $$

د) اگر $$Q_i ^{(k)} \le Q_i^{min}$$، آن‌گاه ولتاژ را از رابطه زیر به‌دست آورید:

$$ \large \bar { V } _ { i } ^ { ( k ) } = \frac { 1 } { \bar { Y } _ { i i } } \left [ \frac { P _ { i } - j Q _ { i } ^ { \min } }{ \left \{ \bar { V } _ { i } ^ { ( k - 1 ) } \right \} ^ { * } } - \sum _ { j = 1 } ^ { i - 1 } \bar { Y } _ { i j } \bar { V }_ { j } ^ { ( k ) } - \sum _ { j = i + 1 } ^ { n } \bar { Y } _ { i j } \bar { V } _ { j} ^ { ( k - 1 ) } \right ] $$

گام ۳: برای $$i=(m+1), \ldots , n$$، ولتاژ را از رابطه زیر محاسبه کنید:

$$ \large \bar { V } _ { i } ^ { ( k ) } = \frac { 1 } { \bar { Y } _{ i i } } \left [ \frac { P _ { i } - j Q _ { i } ^ { ( k ) } } { \left \{ \bar { V } _ { i } ^ { ( k - 1 ) } \right \} ^ { * } } - \sum _ { j = 1 } ^ { i - 1 } \bar { Y } _ { i j } \bar { V } _ { j } ^ { ( k ) } - \sum _ { j = i + 1 } ^ { n } \bar { Y } _ { i j } \bar { V } _ { j } ^ { ( k - 1 ) } \right ] $$

گام ۴: خطای زیر را برای همه مقادیر $$i=2, \ldots , n$$ محاسبه کنید:

$$ \large e _ { i } ^ { ( k ) } = \left | \bar { V } _ { i } ^ { ( k ) } - \bar { V } _ { i } ^ { ( k - 1 ) } \right | $$

گام 5: از بین خطاهایی که در مرحله قبل محاسبه کرده‌اید، بزرگ‌ترین مقدار را پیدا کنید:

$$ \large e ^ { ( k ) } = \max \left ( e _ { 2 } ^ { ( k ) } , e _ { 3 } ^ { ( k ) } , \cdots \cdots e _ { n } ^ { ( k ) } \right ) $$

پخش بار گوس سایدل در متلب

لازم به ذکر است که این برنامه برای سیستمی با ۴ شین نوشته شده و می‌توانید با تغییر اطلاعات ورودی آن را برای سیستم مورد نظر خود اجرا کنید.

تابع input_bus_data حاوی اطلاعات مربوط به شین‌ها است که کاربر می‌تواند آن را تغییر دهد. برنامه این تابع به صورت زیر است:

function busdata = input_bus_data()
%% Bus data to be given by the user as the input.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Note:-  Bus Types    -   Symbol
%      Slack Bus    -    1
%     Generator Bus   -    2
%      Load Bus    -    3
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%          | Generation |   Load   |
%     |Bus|Type|P(MW)|Q(MVAR)|P(MW)| Q(MVAR) | V,pu |delta|Qmin|Qmax|
busdata = [ 1  1   0   0   50  30.99  1.00  0.0  0  0.0 ;
       2  3   0   0   170  105.35  1.00  0.0  0  0.0 ;
       3  3   0   0   200  123.94  1.00  0.0  0  0.0 ;
       4  2  318   0   80  49.58  1.02  0.0  0.1 0.2;];

end

تابع input_line_data نیز برای ورود اطلاعات مربوط به خطوط است که کاربر آن‌ها را وارد می‌کند. کد متلب زیر، برنامه این تابع را نشان می‌دهد:

function linedata = input_line_data()
%% Line data to be given by the user as the input.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% R - Resistance
% X - Reactance
% G - Conductance
% B - Susceptance
% Y/2 - Shunt admittance
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%     |From|To |  R  |  X  |  G  |  B  | Total | Y/2 |
%     |Bus |Bus|  pu  |  pu  |  pu  |  pu  | charging| pu  |
linedata = [ 1  2  0.01008 0.05040 3.81563 -19.0781  10.25  0.05125;
       1  3  0.00744 0.03720 5.16956 -25.8478  7.75  0.03875;
       2  4  0.00744 0.03720 5.16956 -25.8478  7.75  0.03875;
       3  4  0.01272 0.06360 3.02371 -15.1185  12.75  0.06375;];

end

تابع مهم دیگر، Ybus_matrix است که ماتریس ادمیتانس شین را تشکیل می‌دهد. کد متلب این برنامه به صورت زیر است.

function Ybus = Ybus_matrix()
%% From the line data given, generating the Ybus matrix.
linedata = input_line_data();

init_bus = linedata(:,1);    % From bus number
final_bus = linedata(:,2);   % To bus number
r = linedata(:,3);       % Resistance, R
x = linedata(:,4);       % Reactance, X
g = linedata(:,5);       % Conductance, G
b = linedata(:,6);       % Susceptance, B
s = linedata(:,8);       % Shunt or Ground Admittance
z = r + 1i*x;          % Impedance
y = g + 1i*b;          % Admittance
s = 1i*s;            % Shunt from bus to the ground

tot_buses = max(max(init_bus),max(final_bus));  % total no. of buses
tot_branches = length(init_bus);         % no. of branches
Ybus = zeros(tot_buses,tot_branches);       % Initialising YBus

% Creating a shunt bus to store only the shunt admittances.
sbus = zeros(tot_buses,tot_branches);       % Initialising Shunt bus

% Generating Ybus matrix.
for a = 1:tot_buses
  Ybus(init_bus(a),final_bus(a)) = -y(a);
  Ybus(final_bus(a),init_bus(a)) = -y(a);
end

for b = 1:tot_buses
  sbus(init_bus(b),final_bus(b)) = s(b);
  sbus(final_bus(b),init_bus(b)) = s(b);
end

for b = 1:tot_buses
  for c = 1:tot_buses
    if c ~= b
      Ybus(b,b) = Ybus(b,b) - Ybus(b,c) + sbus(b,c);
    end
  end
end
% Note:- If the Ybus matrix is already known to us then we can comment out
% this portion of the code and directly give Ybus matrix as the input.

end

برنامه اصلی پخش بار گوس سایدل در متلب نیز به صورت زیر است:

% Note:- This code is applicable for any number of buses.
% For an illustration a 4-bus example is considered here.
clear all;
close all;
%% Base Values
V_base = 230e3;   % Base Voltage
MVA_base = 100;   % Base MVA 
alpha = 1.6;    % Accelarating Factor

%% Calling function for obtaining line and bus data.
linedata = input_line_data();
busdata = input_bus_data();
Ybus = Ybus_matrix();

%% Compute reactive power 'Q' for the voltage controlled buses.
bus_no = busdata(:,1);   % Bus Number
bus_type = busdata(:,2);  % Bus Type
GenMW = busdata(:,3);   % Active Power Generated
GenMVAR = busdata(:,4);  % Reactive Power Generated
LoadMW = busdata(:,5);   % Active Power Demanded
LoadMVAR = busdata(:,6);  % Reactive Power Demanded
V = busdata(:,7);     % Initial Bus Voltages
del = busdata(:,8);    % Initial Bus Angles
Qmin = busdata(:,9);    % Minimum limit on the reactive power
Qmax = busdata(:,10);   % Maximum limit on the reactive power

V_orig = V.*cos(del) + 1i*V.*sin(del);
V_new = V_orig;            % V_orig for storing previous iteration values.
P = (GenMW - LoadMW)/MVA_base;    % Pi = PGi - PLi, Active Power at i'th bus.
Q = (GenMVAR - LoadMVAR)/MVA_base;  % Qi = QGi - QLi, Reactive Power at i'th bus.
    
%% Starting the iterations.
% The iteration will continue until the difference between two consecutive
% voltage values becomes less than 0.00001.

tot_buses = length(bus_no);
iter = 1;
disp("Per unit voltage of buses after each iteration are:")
while(V_orig - V_new < 0.00001)
for idx = 1:tot_buses
  temp1 = 0;
  % Computing new voltages for all the load buses.
  if bus_type(idx) == 3
    for b = 1:tot_buses
      if b ~= idx
        temp1 = temp1 + Ybus(idx,b)*V_new(b);
      end
    end
    Vidx_new = ((P(idx)-1i*Q(idx))/V_new(idx) - temp1)/Ybus(idx,idx);
    Vidx_new_acc = (1-alpha)*V_new(idx) + alpha*Vidx_new;
    V_new(idx) = Vidx_new_acc;
  end
  
  % Computing Q values for all the voltage controlled buses.
  for a = 1:tot_buses
    temp = 0;
    if bus_type(a) == 2
      for b = 1:tot_buses
        temp = temp + V_new(a)*Ybus(a,b)*V_new(b);
      end
      Q(a) = -imag(temp);
      if Q(a) < Qmin(a)
        Q(a) = Qmin(a);
      end
      if Q(a) > Qmax(a)
        Q(a) = Qmax(a);
      end
    end
  end

  % Computing new voltages for the voltage controlled buses.
  if bus_type(idx) == 2
    for b = 1:tot_buses
      if b ~= idx
        temp1 = temp1 + Ybus(idx,b)*V_new(b);
      end
    end
    Vidx_new = ((P(idx)-1i*Q(idx))/V_new(idx) - temp1)/Ybus(idx,idx);
    V_temp = Vidx_new*V_new(idx)/abs(Vidx_new);
    V_new(idx) = V_temp;
  end
end

disp(['Iteration no: ',num2str(iter)])
disp(V_orig)

if max(V_orig - V_new) > 0.00001
  V_orig = V_new;
end
iter = iter + 1;
end

اگر این برنامه را اجرا کنیم، خروجی آن به صورت زیر خواهد بود:

جوای پخش بار گوس سایدل در متلب

اگر علاقه‌مند به یادگیری مباحث مشابه مطلب بالا هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GitHub NPTEL
One thought on “پخش بار گوس سایدل در متلب — راهنمای کاربردی

سلام ممنون از مطلب مفیدتون،
یه سوال
در تابع input_Line_data
اون مقدار Total Charging
چطور به دست میاد ؟
Pgen-Pd هست آیا ؟ بر حسب پریونیته یا چیز دیگه ایه ؟

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *