زبان اسپانیایی ۱۳۵ بازدید

یکی از مهم‌ترین بخش‌های زبان اسپانیایی، شناخت انواع مختلف زمان فعل و شیوه صرف آن‌ها است. این زبان به طور کلی از هجده زمان تشکیل شده که برخی از آن‌ها بسیار رایج هستند و برخی دیگر امروزه تقریبا کاربردی ندارند. در این مطلب قصد داریم شیوه صرف فعل در زبان اسپانیایی برای انواع مختلف زمان را آموزش بدهیم و نکات مهمی را در مورد آن‌ها ارائه کنیم. علاوه بر این، کاربردهای هر کدام را مرور می‌کنیم و با ارائه مثال روش استفاده از آن‌ها در زندگی روزمره را یاد می‌گیریم.

ویژگی های فعل در زبان اسپانیایی

فعل در زبان اسپانیایی کلمه‌ای است که حالت فاعل را نشان می‌دهد یا عمل آن را توصیف می‌کند. افعال اسپانیایی از دو بخش ریشه فعل و پسوند فعل تشکیل شده‌اند که شخص، شمار، زمان و حالت فعل را مشخص می‌کنند. برای یاد گرفتن روش صرف فعل در زبان اسپانیایی پیش از هر چیز باید با تعریف ریشه و پسوند آشنا شویم و سپس شخص، شمار، زمان و وجه را یاد بگیریم.

تمام افعال در زبان اسپانیایی بخشی به نام ریشه دارند. ریشه فعل شامل تمام بخش‌های فعل به جز هجای آخر آن است. هجای آخر در حالت مصدری افعال زبان اسپانیایی به «er» ،«ar» یا «ir» ختم می‌شود. این بخش هنگام صرف فعل از مصدر حذف می‌شود و به جای آن پسوند صرف فعل می‌نشیند که نشان‌دهنده اطلاعات مهم دیگر فعل مانند شخص و شمار، زمان و وجه آن است.

ریشه بیشتر افعال در زبان اسپانیایی هنگام صرف شدن دچار تغییر نمی‌شود، به این دسته از فعل‌ها افعال باقاعده اسپانیایی می‌گویند. در واقع هنگام صرف فعل‌های باقاعده بخش انتهایی مصدر فعل یعنی همان «er» ،«ar» یا «ir» حذف می‌شود و به جای آن صرف فعل مناسب فاعل و زمان جمله می‌نشیند. در این مطلب روش صرف فعل در زبان اسپانیایی برای افعال با قاعده را آموزش می‌دهیم.

شخص و شمار در زبان اسپانیایی

شخص در زبان اسپانیایی نشان می‌دهد چه کسی عمل فعل را انجام داده است و به سه دسته تقسیم می‌شود:

  • اول شخص: کسی که جمله را بیان می‌کند.
  • دوم‌شخص: کسی که جمله را می‌شنود یا مخاطب آن است.
  • سوم‌شخص: کسی که نه گوینده و نه شنونده جمله است.

شمار در زبان اسپانیایی نشان‌دهنده مفرد یا جمع بودن شخص است.

برای نشان دادن شخص و شمار در جمله اسپانیایی از ضمیرهای شخصی استفاده می‌شود. در جدول زیر به این ضمایر اشاره شده است.

ضمایر شخصی فاعلی

(Pronombres Personales de Sujeto)

شخص و شمار معنی ضمیر شخصی فاعلی
اول‌شخص مفرد من Yo
دوم‌شخص مفرد تو Tú/Vos
سوم‌شخص مفرد

او

تو (مودبانه)

Él/Ella

Usted

اول‌شخص جمع ما Nosotros/Nosotras
دوم‌شخص جمع

شما

Vosotros/Vosotras

سوم‌شخص جمع

آن‌ها

شما (مودبانه)

Ellas/Ellos

Ustedes

زمان فعل در زبان اسپانیایی

زمان فعل در اسپانیایی نشان می‌دهد که فاعل چه وقتی کاری را انجام داده است. زمان در زبان اسپانیایی به سه دسته تقسیم می‌شود:

  • زمان حال: برای اشاره به عملی که در حال حاضر انجام می‌شود.
  • زمان گذشته: برای اشاره به عملی که در گذشته انجام شده. این عمل می‌تواند تمام شده یا ناتمام باشد.
  • زمان آینده: برای صحبت کردن در مورد عملی که در زمان آینده انجام خواهد گرفت.
فیلم آموزشی مرتبط

وجه فعل در زبان اسپانیایی

افعال در زبان اسپانیایی سه حالت دارند:

  • «وجه اخباری» (Modo Indicativo): جمله‌های خبری و حقایق با این وجه فعل بیان می‌شوند.
  • «وجه التزامی» (Modo Subjuntivo): جمله‌هایی که برای بیان آرزو و خواسته هستند با این وجه بیان می‌شوند.
  • «وجه امری» (Modo Imperativo): جمله‌هایی که برای درخواست کردن یا دستور دادن بیان می‌شوند با این وجه ساخته می‌شوند.

وجه اخباری در زبان اسپانیایی

در زبان اسپانیایی از وجه خبری برای حرف زدن درمورد رویدادهای واقعی استفاده می‌کنیم که واقعا رخ داده‌اند. از این وجه نمی‌توان برای اشاره به فرضیات یا خواسته‌های خود استفاده کرد. این وجه پرکاربردترین وجه در محاوره و نوشتار زبان اسپانیایی است و شامل ده زمان می‌شود که در این مطلب آن‌ها را یکی‌یکی بررسی می‌کنیم.

وجه التزامی در زبان اسپانیایی

وجه التزامی در زبان اسپانیایی برای اشاره به حدس‌ها و فرضیات یا آرزوهای ما در مورد شرایط یا برای حرف زدن در مورد اتفاق‌هایی استفاده می‌شود که ممکن است رخ بدهند. وجه التزامی در اسپانیایی بسیار کمتر از وجه اخباری استفاده می‌شود، در واقع کاربرد این وجه هم در محاوه و هم در نوشتار اسپانیایی بسیار کمتر از وجه اخباری است. این وجه شامل شش زمان می‌شود که در این مطلب هر کدام را با ذکر مثال توضیح می‌دهیم.

یادگیری زبان اسپانیایی

وجه امری در زبان اسپانیایی

وجه امری یکی از وجه‌های گرامری زبان اسپانیایی است که برای دستور دادن یا درخواست کردن استفاده می‌شود. گاهی اوقات می‌توان از این وجه برای دعا یا آرزو کردن نیز استفاده کرد اما توجه داشته باشید که همیشه حالتی دستوری دارد و برای اول‌شخص مفرد استفاده نمی‌شود.

وجه امری منفی یکی از وجه‌های فعل اسپانیایی است که برای دستور به انجام ندادن کاری استفاده می‌شود. این وجه نیز برای اول‌شخص مفرد به کار نمی‌رود، بلکه از آن برای نهی کردن فردی دیگر از انجام کاری خاص استفاده می‌کنیم.

صرف فعل در زبان اسپانیایی

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم با توجه به شیوه صرف فعل در زبان اسپانیایی می‌توانیم فاعل آن را تشخیص بدهیم. همچنین فعل جمله، زمان و وجه آن را به ما نشان می‌دهد و شخص و شمار فاعل را نیز مشخص می‌کند. به همین علت برای یاد گرفتن روش صرف فعل در زبان اسپانیایی پیش از هر چیز باید با تعریف و ویژگی‌های انواع زمان در زبان اسپانیایی آشنا شویم.

افعال در زبان اسپانیایی از نظر گرامری به دو دسته ساده و مرکب تقسیم می‌شوند. «افعال ساده» (Modos Simples) فقط با استفاده از ریشه فعل و پسوندهای صرف آن ساخته می‌شوند، «افعال مرکب» (Modos Compuestos) با استفاده از صرف فعل Haber در زمان‌های مختلف در کنار «اسم مفعول» (Participio) فعل. در ادامه این مطلب به شیوه صرف فعل در زبان اسپانیایی برای افعال باقاعده می‌پردازیم.

صرف افعال با قاعده در اسپانیایی

افعال باقاعده در زبان اسپانیایی فعل‌هایی هستند که شیوه صرف آن‌ها در هر زمان و برای هر شخصی، ریشه فعل را تغییر نمی‌دهد. همچنین، این فعل‌ها پسوند عادی زمان خود را می‌گیرند. در زبان اسپانیایی سه نوع فعل باقاعده داریم. در جدول زیر به این افعال و چند مثال برای هر کدام اشاره شده است.

افعال باقاعده اسپانیایی
افعال مختوم به ar افعال مختوم به er افعال مختوم به ir
amar aprender abrir
bailar comer asistir
caminar comprender compartir
cocinar correr decidir
comprar responder escribir
escuchar romper recibir
hablar suceder pertir
trabajar temer premitir
viajar vender subir

صرف افعال منتهی به ar

افعالی مانند «amar» ،«besar» و «planear» مثال‌های پرکاربردی از افعال باقاعده در زبان اسپانیایی هستند که به «ar» ختم می‌شوند. برای صرف این افعال فقط کافی است جای دو حرف آخر مصدر فعل یعنی «ar» را با پسوند مناسب فاعل جمله عوض کنیم.

افعال باقاعده اسپانیایی

علاوه بر این توجه داشته باشید در زبان اسپانیایی درست مانند فارسی، همیشه نیاز به استفاده از ضمیر قبل از فعل نیست. در واقع فاعل جمله‌های اسپانیایی در بیشتر موارد از جمله حذف می‌شود، چراکه حروف انتهایی فعل و شیوه صرف شدن آن، فاعل را برای مخاطب ما مشخص می‌کند. به همین علت استفاده از صرف درست هر فعل برای هر زمان و هر شخص بسیار مهم است. در ادامه این مطلب شیوه صرف فعل در زمان‌های مختلف زبان اسپانیایی را بررسی می‌کنیم.

حال ساده اخباری

زمان «حال ساده اخباری» (Presente Simple de Indicativo) در اسپانیایی برای اشاره به کارهایی استفاده می‌شود که در زمان حال انجام می‌شوند. این زمان برای اشاره به عادت‌ها و کارهایی که در آینده نزدیک انجام می‌شوند هم کاربرد دارد. در جدول زیر شیوه صرف فعل amar به عنوان مثالی از فعل‌های منتهی به «ar-» در زمان حال ساده آورده شده است.

صرف فعل amar در زمان حال ساده اخباری
amo Yo
amas Tú/Vos
ama Él/Ella/Usted
amamos Nosotros/Nosotras
amáis Vosotros/Vosotras
aman Ellas/Ellos/Ustedes

گذشته ساده اخباری

زمان «گذشته ساده اخباری» (Pretérito Simple de Indicativo) در اسپانیایی یکی از زمان‌های فعل است که نشان می‌دهد عملی یک بار در گذشته انجام شده، پایان یافته و روی شرایط موجود تاثیر گذاشته است. در جدول زیر به شیوه صرف فعل amar در زمان گذشته ساده اسپانیایی اشاره شده است.

صرف فعل amar در زمان گذشته ساده اخباری
amé Yo
amaste Tú/Vos
amó Él/Ella/Usted
amamos Nosotros/Nosotras
amasteis Vosotros/Vosotras
amaron Ellas/Ellos/Ustedes

گذشته ناقص اخباری

زمان «گذشته ناقص اخباری» (Pretérito Imperfecto de Indicativo) در زبان اسپانیایی برای اشاره به کاری استفاده می شود که در گذشته رخ داده و نمی‌دانیم تمام شده یا نه. علاوه بر این، برای اشاره به کارهایی که در گذشته مدام و از روی عادت انجام می‌شدند هم کاربرد دارد. در جدول زیر روش صرف فعل amar به عنوان مثالی بررسی شده است.

صرف فعل amar در زمان گذشته ناقص اخباری
amaba Yo
amabas Tú/Vos
amaba Él/Ella/Usted
amábamos Nosotros/Nosotras
amabais Vosotros/Vosotras
amaban Ellas/Ellos/Ustedes
فیلم آموزشی مرتبط

آینده ساده اخباری

«آینده ساده اخباری» (Futuro Simple de Indicativo) در زبان اسپانیایی برای اشاره به کارهایی استفاده می‌شود که بعد از زمان حرف زدن انجام می‌شوند. توجه داشته باشید که در این زمان همیشه اندکی تردید وجود دارد، چراکه در مورد خواسته‌ها یا برنامه‌های خود برای آینده صحبت می‌کنیم و نه اعمالی که واقعا رخ می‌دهند. در جدول زیر روش صرف فعل amar در زمان آینده ساده اسپانیایی بررسی شده است.

صرف فعل amar در زمان آینده ساده اخباری
amaré Yo
amarás Tú/Vos
amará Él/Ella/Usted
amaremos Nosotros/Nosotras
amaréis Vosotros/Vosotras
amarán Ellas/Ellos/Ustedes

شرطی ساده اخباری

از زمان «شرطی ساده اخباری» (Condicional Simple de Indicativo) در زبان اسپانیایی برای ابراز خواسته‌ها و آرزوها یا درخواست‌های مودبانه استفاده می‌شود. در جدول زیر به صرف فعل amar در این حالت پرداخته‌ایم.

صرف فعل amar در زمان شرطی ساده اخباری
amaría Yo
amarías Tú/Vos
amaría Él/Ella/Usted
amaríamos Nosotros/Nosotras
amaríais Vosotros/Vosotras
amarían Ellas/Ellos/Ustedes

گذشته کامل اخباری

زمان «گذشته کامل اخباری» (Pretérito Perfecto Compuesto de Indicativo) در اسپانیایی برای توصیف اتفاقی استفاده می‌شود که در گذشته نزدیک رخ داده و حالا کاملا تمام شده است. در جدول زیر فعل amar به عنوان مثالی در زمان گذشته کامل اخباری صرف شده است.

صرف فعل amar در زمان گذشته کامل اخباری
he amado Yo
has amado Tú/Vos
ha amado Él/Ella/Usted
hemos amado Nosotros/Nosotras
habéis amado Vosotros/Vosotras
han amado Ellas/Ellos/Ustedes

گذشته بعید اخباری

«گذشته بعید اخباری» (Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo) در اسپانیایی زمانی است که برای اشاره به اتفاقات گذشته استفاده می‌شود اما نمی‌دانیم این اتفاق‌ها تمام شده‌اند یا هنوز رخ می‌دهند. کاربرد دیگر این زمان برای اشاره به کاری است که قبل از کار دیگری انجام شده است. در جدول زیر به صرف فعل amar در این زمان اشاره شده است.

صرف فعل amar در زمان گذشته بعید اخباری
había amado Yo
habías amado Tú/Vos
había amado Él/Ella/Usted
habíamos amado Nosotros/Nosotras
habíais amado Vosotros/Vosotras
habían amado Ellas/Ellos/Ustedes

گذشته پیشین اخباری

زمان «گذشته پیشین اخباری» (Pretérito Anterior de Indicativo) در زبان اسپانیایی برای اشاره به کاری که در گذشته درست پیش از کار دیگری انجام شده استفاده می‌شود، به نوعی می‌توان گفت این زمان شبیه به گذشته بعید اخباری است. این زمان بیشتر در متون علمی و ادبی کاربرد دارد چراکه در محاوه اسپانیایی به جای آن از زمان گذشته ساده استفاده می‌کنیم. در جدول زیر فعل amar در زمان گذشته پیشین اخباری صرف شده است.

صرف فعل amar در زمان گذشته پیشین اخباری
hube amado Yo
hubiste amado Tú/Vos
hubo amado Él/Ella/Usted
hubimos amado Nosotros/Nosotras
hubisteis amado Vosotros/Vosotras
hubieron amado Ellas/Ellos/Ustedes

آینده مرکب اخباری

زمان «آینده مرکب اخباری» (Futuro Compuesto de Indicativo) در اسپانیایی به آینده‌ای اشاره دارد که در آن با توجه به اتفاق‌هایی که در گذشته رخ داده، به احتمال خیلی زیاد اتفاقی که پیش‌بینی می‌کنیم رخ می‌دهد. در جدول زیر به شیوه صرف فعل amar در زمان آینده مرکب اخباری اسپانیایی اشاره شده است.

صرف فعل amar در زمان آینده مرکب اخباری
habré amado Yo
habrás amado Tú/Vos
habrá amado Él/Ella/Usted
habremos amado Nosotros/Nosotras
habréis amado Vosotros/Vosotras
habrán amado Ellas/Ellos/Ustedes

شرطی مرکب اخباری

زمان «شرطی مرکب اخباری» (Condicional Compuesto de Indicativo) برای اشاره به خواسته‌ای دور از دسترس به کار می‌رود که اصلا اطمینان نداریم رخ خواهد داد. در واقع با استفاده از این زمان به خواسته قلبی ناممکن خود اشاره می‌کنیم. در جدول زیر شیوه صرف فعل amar به عنوان مثالی از فعل‌های منتهی به «ar» در زمان شرطی مرکب اخباری آورده شده است.

صرف فعل amar در زمان شرطی مرکب اخباری
habría amado Yo
habrías amado Tú/Vos
habría amado Él/Ella/Usted
habríamos amado Nosotros/Nosotras
habríais amado Vosotros/Vosotras
habrían amado Ellas/Ellos/Ustedes
فیلم آموزشی مرتبط

حال ساده التزامی

«حال ساده التزامی» (Presente de Subjuntivo) در زبان اسپانیایی برای بیان نظر گوینده در مورد اتفاقی که احتمالا رخ می‌دهد، استفاده می‌شود و نشان‌دهنده انجام شدن عملی نیست. در جدول زیر به روش صرف فعل amar در زمان حال ساده التزامی پرداخته شده است.

صرف فعل amar در زمان حال ساده التزامی
ame Yo
ames Tú/Vos
ame Él/Ella/Usted
amemos Nosotros/Nosotras
améis Vosotros/Vosotras
amen Ellas/Ellos/Ustedes

گذشته ناقص التزامی

«گذشته ناقص التزامی» (Pretérito Imperfecto de Subjuntivo) در زبان اسپانیایی برای بیان خواسته یا آرزوی فرد در مورد نتیجه با تاثیر کاری است که به تازگی عملی شده است. این زمان در زبان اسپانیایی به دو شیوه صرف می‌شود و می‌توانید هر کدام را که ساده‌تر به نظر می‌آید استفاده کنید. هر دو شیوه صرف این زمان درست هستند و معنی یکسانی دارند. در جدول زیر به دو روش صرف فعل گذشته ناقص التزامی فعل amar به عنوان مثال اشاره شده است.

صرف فعل amar در زمان گذشته ناقص التزامی
amara / amase Yo
amaras / amases Tú/Vos
amara/ amase Él/Ella/Usted
amáramos / amásemos Nosotros/Nosotras
amarais / amaseis Vosotros/Vosotras
amaran / amasen Ellas/Ellos/Ustedes

آینده ساده التزامی

«آینده ساده التزامی» (Futuro Simple de Subjuntivo) برای اشاره به اتفاق‌هایی استفاده می‌شود که در آینده رخ می‌دهند و رخ دادن آن‌ها آرزوی گوینده جمله است اما بسیار ناممکن هستند. این زمان کاربرد بسیار کمی در زبان اسپانیایی دارد. در جدول زیر به روش صرف فعل amar در زمان آینده ساده التزامی اشاره شده است.

صرف فعل amar در زمان آینده ساده التزامی
amare Yo
amares Tú/Vos
amare Él/Ella/Usted
amáremos Nosotros/Nosotras
amareis Vosotros/Vosotras
amaren Ellas/Ellos/Ustedes

گذشته کامل التزامی

«گذشته کامل التزامی» (Pretérito Perfecto Compuesto de Subjuntivo) در زبان اسپانیایی برای حرف زدن در مورد گذشته بسیار نزدیک استفاده می‌شود و به کاری اشاره دارد که دوست داشتیم انجام بشود. در جدول زیر به صرف فعل amar در گذشته کامل التزامی پرداخته‌ایم.

صرف فعل amar در زمان گذشته کامل التزامی
haya amado Yo
hayas amado Tú/Vos
haya amado Él/Ella/Usted
hayamos amado Nosotros/Nosotras
hayáis amado Vosotros/Vosotras
hayan amado Ellas/Ellos/Ustedes

گذشته بعید التزامی

«گذشته بعید التزامی» (Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo) برای اشاره به عملی در گذشته استفاده می‌شود که قبل از کاری دیگر انجام شده و شرایطی را توصیف می‌کند که راوی دوست داشته ایجاد شود. این زمان نیز به دو شکل صرف می‌شود که هر دو به یک اندازه صحیح هستند و می‌توان یکی از آن‌ها را انتخاب کرد. در جدول زیر روش صرف فعل amar در زمان گذشته بعید التزامی در اسپانیایی بررسی شده است.

صرف فعل amar در زمان گذشته بعید التزامی
hubiera amado / hubiese amado Yo
hubieras amado / hubieses amado Tú/Vos
hubiera amado / hubiese amado Él/Ella/Usted
hubiéramos amado / hubiésemos amado Nosotros/Nosotras
hubierais amado / hubieseis amado Vosotros/Vosotras
hubieran amado / hubiesen amado Ellas/Ellos/Ustedes

آینده مرکب التزامی

«آینده مرکب التزامی» (Futuro Compuesto de Subjuntivo) در زبان اسپانیایی برای بیان آرزوی فرد است که در آینده نزدیک رخ می‌دهد. این حالت فعل در زبان اسپانیایی کاربرد بسیار کمی دارد و می‌توان گفت اساسا استفاده نمی‌شود. روش صرف فعل amar در این زمان به شکل زیر است.

صرف فعل amar در زمان آینده مرکب التزامی
hubiere amado Yo
hubieres amado Tú/Vos
hubiere amado Él/Ella/Usted
hubiéremos amado Nosotros/Nosotras
hubiereis amado Vosotros/Vosotras
hubieren amado Ellas/Ellos/Ustedes

وجه امری

با استفاده از وجه امری در زبان اسپانیایی، نیاز به انجام کاری را به طور مستقیم بیان می‌کنیم. توجه داشته باشید که این زمان برای اول‌شخص مفرد به کار نمی‌رود چراکه فقط برای دستور دادن به دیگران استفاده می‌شود. در جدول زیر روش صرف فعل amar در وجه امری اسپانیایی بررسی شده است.

صرف فعل amar در وجه امری 
ama Tú/Vos
ame Él/Ella/Usted
amemos Nosotros/Nosotras
amad Vosotros/Vosotras
amen Ellas/Ellos/Ustedes

وجه امری منفی

«وجه امری منفی» (Imperativo Negativo) یا وجه نفی در زبان اسپانیایی برای دستور دادن به انجام ندادن کاری استفاده می‌شود. توجه داشته باشید این وجه فعل نیز برای اول‌شخص مفرد کاربرد ندارد. در جدول زیر روش صرف این وجه برای فعل amar بررسی شده است.

صرف فعل amar در وجه امری منفی
no ames Tú/Vos
no ame Él/Ella/Usted
no amemos Nosotros/Nosotras
no améis Vosotros/Vosotras
no amen Ellas/Ellos/Ustedes
فیلم آموزشی مرتبط

صرف افعال منتهی به er

قوانین صرف فعل برای افعال منتهی به «er» نیز شباهت زیادی به دسته قبل دارد. مهم‌ترین افعال این دسته «comer»‌ و «beber» هستند. برای یاد گرفتن شیوه صرف فعل در اسپانیایی فقط کافی‌ست شیوه صرف یک فعل برای هر کدام از این سه دسته را یاد بگیرید. در جدول‌های زیر به روش صرف فعل «beber» به عنوان مثالی از افعال منتهی به «er» اشاره شده است.

در جدول زیر به صرف فعل beber در زمان حال ساده پرداخته‌ایم.

صرف فعل beber در زمان حال ساده اخباری
bebo Yo
bebes Tú/Vos
bebe Él/Ella/Usted
bebemos Nosotros/Nosotras
bebéis Vosotros/Vosotras
beben Ellas/Ellos/Ustedes

در جدول زیر شیوه صرف فعل beber در زمان گذشته ساده اخباری بررسی شده است.

صرف فعل beber در زمان گذشته ساده اخباری
bebí Yo
bebiste Tú/Vos
beb Él/Ella/Usted
bebimos Nosotros/Nosotras
bebisteis Vosotros/Vosotras
bebieron Ellas/Ellos/Ustedes

در جدول زیر صرف فعل beber در زمان گذشته ناقص اخباری بررسی شده است.

صرف فعل beber در زمان گذشته ناقص اخباری
bebía Yo
bebías Tú/Vos
bebía Él/Ella/Usted
bebíamos Nosotros/Nosotras
bebíais Vosotros/Vosotras
bebían Ellas/Ellos/Ustedes

در جدول زیر صرف فعل beber در زمان آینده ساده اخباری بررسی شده است.

صرف فعل beber در زمان آینده ساده اخباری
beberé Yo
beberás Tú/Vos
beberá Él/Ella/Usted
beberemos Nosotros/Nosotras
beberéis Vosotros/Vosotras
beberán Ellas/Ellos/Ustedes

در جدول زیر صرف فعل beber در زمان شرطی ساده اخباری بررسی شده است.

صرف فعل beber در زمان شرطی ساده اخباری
habría bebido Yo
habrías bebido Tú/Vos
habría bebido Él/Ella/Usted
habríamos bebido Nosotros/Nosotras
habríais bebido Vosotros/Vosotras
habrían bebido Ellas/Ellos/Ustedes

در جدول زیر صرف فعل beber در زمان گذشته کامل اخباری بررسی شده است.

صرف فعل beber در زمان گذشته کامل اخباری
he bebido Yo
has bebido Tú/Vos
ha bebido Él/Ella/Usted
hemos bebido Nosotros/Nosotras
habéis bebido Vosotros/Vosotras
han bebido Ellas/Ellos/Ustedes

در جدول زیر صرف فعل beber در زمان گذشته بعید اخباری بررسی شده است.

صرف فعل beber در زمان گذشته بعید اخباری
había bebido Yo
habías bebido Tú/Vos
había bebido Él/Ella/Usted
habíamos bebido Nosotros/Nosotras
habíais bebido Vosotros/Vosotras
habían bebido Ellas/Ellos/Ustedes

در جدول زیر صرف فعل beber در زمان گذشته پیشین اخباری بررسی شده است.

صرف فعل beber در زمان گذشته پیشین اخباری
hube bebido Yo
hubiste bebido Tú/Vos
hubo bebido Él/Ella/Usted
hubimos bebido Nosotros/Nosotras
hubisteis bebido Vosotros/Vosotras
hubieron bebido Ellas/Ellos/Ustedes
فیلم آموزشی مرتبط

در جدول زیر صرف فعل beber در زمان آینده مرکب اخباری بررسی شده است.

صرف فعل beber در زمان آینده مرکب اخباری
habré bebido Yo
habrás bebido Tú/Vos
habrá bebido Él/Ella/Usted
habremos bebido Nosotros/Nosotras
habréis bebido Vosotros/Vosotras
habrán bebido Ellas/Ellos/Ustedes

در جدول زیر صرف فعل beber در زمان شرطی مرکب اخباری بررسی شده است.

صرف فعل beber در زمان شرطی مرکب اخباری
habría bebido Yo
habrías bebido Tú/Vos
habría bebido Él/Ella/Usted
habríamos bebido Nosotros/Nosotras
habríais bebido Vosotros/Vosotras
habrían bebido Ellas/Ellos/Ustedes

در جدول زیر صرف فعل beber در زمان حال ساده التزامی بررسی شده است.

صرف فعل beber در زمان حال ساده التزامی
beba Yo
bebas Tú/Vos
beba Él/Ella/Usted
bebas Nosotros/Nosotras
bebáis Vosotros/Vosotras
beban Ellas/Ellos/Ustedes

در جدول زیر هر دو شیوه صرف فعل beber در زمان گذشته ناقص التزامی بررسی شده است.

صرف فعل beber در زمان گذشته ناقص التزامی
bebiera / bebiese Yo
bebieras / bebieses Tú/Vos
bebiera / bebiese Él/Ella/Usted
bebiéramos / bebiésemos Nosotros/Nosotras
bebierais / bebieseis Vosotros/Vosotras
bebieran / bebiesen Ellas/Ellos/Ustedes

در جدول زیر صرف فعل beber در زمان آینده ساده التزامی بررسی شده است.

صرف فعل beber در زمان آینده ساده التزامی
bebiere Yo
bebieres Tú/Vos
bebiere Él/Ella/Usted
bebiéremos Nosotros/Nosotras
bebiereis Vosotros/Vosotras
bebieren Ellas/Ellos/Ustedes

در جدول زیر صرف فعل beber در زمان گذشته کامل التزامی بررسی شده است.

صرف فعل beber در زمان گذشته کامل التزامی
haya bebido Yo
hayas bebido Tú/Vos
haya bebido Él/Ella/Usted
hayamos bebido Nosotros/Nosotras
hayáis bebido Vosotros/Vosotras
hayan bebido Ellas/Ellos/Ustedes

در جدول زیر هر دو روش برای صرف فعل beber در زمان گذشته بعید التزامی بررسی شده است.

صرف فعل beber در زمان گذشته بعید التزامی
hubiera bebido / hubiese bebido Yo
hubieras bebido / hubieses bebido Tú/Vos
hubiera bebido / hubiese bebido Él/Ella/Usted
hubiéramos bebido / hubiésemos bebido Nosotros/Nosotras
hubierais bebido / hubieseis bebido Vosotros/Vosotras
hubieran bebido / hubiesen bebido Ellas/Ellos/Ustedes

در جدول زیر صرف فعل beber در زمان آینده مرکب التزامی بررسی شده است.

صرف فعل beber در زمان آینده مرکب التزامی
hubiere bebido Yo
hubieres bebido Tú/Vos
hubiere bebido Él/Ella/Usted
hubiéremos bebido Nosotros/Nosotras
hubiereis bebido Vosotros/Vosotras
hubieren bebido Ellas/Ellos/Ustedes

در جدول زیر صرف فعل beber در حالت وجه امری بررسی شده است.

صرف فعل beber در حالت وجه امری
bebe Tú/Vos
beba Él/Ella/Usted
bebamos Nosotros/Nosotras
bebed Vosotros/Vosotras
beban Ellas/Ellos/Ustedes
فیلم آموزشی مرتبط

در جدول زیر صرف فعل beber در حالت وجه امری منفی بررسی شده است.

صرف فعل beber در حالت وجه امری منفی
no bebas Tú/Vos
no beba Él/Ella/Usted
no bebamos Nosotros/Nosotras
no bebáis Vosotros/Vosotras
no beban Ellas/Ellos/Ustedes

صرف افعال منتهی به ir

آخرین دسته از افعال باقاعده اسپانیایی شامل فعل‌هایی مانند «abrir» می‌شود که به «ir» ختم می‌شوند. برای صرف این افعال دو حرف آخر مصدر فعل را برداشته و به جای آن از پسوند مناسب استفاده می‌کنیم که شخص، شمار، زمان و حالت فعل را نشان دهد.

ویژگی های فعل در زبان اسپانیایی

برای یادگیری بهتر صرف فعل در زبان اسپانیایی، شیوه صرف هر سه دسته از این افعال در هر زمان را با همدیگر مقایسه کنید. بسیاری از این پسوندها برای یک شخص در زمانی خاص یکسان هستند، مثلا شیوه صرف هر سه دسته فعل برای اول شخص مفرد یکسان است. بسیاری دیگر فقط در یک حرف صدادار تفاوت دارند. در ادامه این مطلب، صرف فعل vivir در زمان‌های پرکاربرد اسپانیایی را به عنوان نمونه‌ای از افعال منتهی به «ir» بررسی می‌کنیم.

در جدول زیر شیوه به صرف فعل vivir در زمان حال ساده اخباری اشاره کرده‌ایم.

صرف فعل vivir در زمان حال ساده اخباری
vivo Yo
vives Tú/Vos
vive Él/Ella/Usted
vivimos Nosotros/Nosotras
vivís Vosotros/Vosotras
viven Ellas/Ellos/Ustedes

به مثال‌های زیر دقت کنید.

Mario sale casa a las ocho para ir a trabajar.

ماریو ساعت هشت از خانه بیرون می‌رود تا به سر کار برود.

A Luisa le encantan las películas históricas.

«لوییسا» عاشق فیلم‌های تاریخی است.

La próxima semana salimos en la tele.

هفته بعد برنامه ما در تلویزیون پخش می‌شود.

Dentro de un momento viene el médico.

تا یک لحظه دیگر دکتر می‌آید.

در جدول زیر روش صرف فعل vivir به عنوان مثالی بررسی شده است.

صرف فعل vivir در زمان گذشته ساده اخباری
viví Yo
viviste Tú/Vos
viv Él/Ella/Usted
vivimos Nosotros/Nosotras
vivisteis Vosotros/Vosotras
vivieron Ellas/Ellos/Ustedes

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

La semana pasada viajó en avión.

هفته پیش با هواپیما سفر کردیم.

No probaste el pescado que hice.

تو ماهی‌ که من پختم را نچشیدی.

Se compró un nuevo carro hace dos días.

او دو روز پیش ماشین جدیدی خرید.

Me dijeron que me llamarían.

به من گفتند که با من تماس خواهند گرفت.

Salió a pasear muy pronto, sobre las ocho.

صبح خیلی زود، حدود ساعت هشت، بیرون رفتم تا قدم بزنم.

Fueron a visitar a sus familiares del norte.

به دیدن اقوام خود در شمال رفتند.

Estuvo hospitalizada, pero ya está bien.

در بیمارستان بستری شده بود، اما حالا حال خوبی دارد.

در جدول زیر به شیوه صرف فعل vivir در زمان گذشته ناقص اخباری اشاره شده است.

صرف فعل vivir در زمان گذشته ناقص اخباری
vivía Yo
vivías Tú/Vos
vivías Él/Ella/Usted
vivíamos Nosotros/Nosotras
vivíais Vosotros/Vosotras
vivían Ellas/Ellos/Ustedes

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Cantaba en el coro con sus amigos del colegio.

با دوستان دانشگاه خود در گروه کر آواز خواند.

Tenía un carro azul, pero luego se compró uno verde.

او ماشین آبی رنگی داشت، اما بعد ماشین سبزی خرید.

Dijo que le dolía la rodilla derecha.

او گفت زانوی راستش درد می‌کند.

Tu padre esperó que le llamaras.

پدرت منتظر تو بود تا به او زنگ بزنی.

در جدول زیر به روش صرف فعل vivir در زمان آینده ساده اخباری پرداخته شده است.

صرف فعل vivir در زمان آینده ساده اخباری
viviré Yo
vivirás Tú/Vos
vivirá Él/Ella/Usted
viviremos Nosotros/Nosotras
viviréis Vosotros/Vosotras
vivirán Ellas/Ellos/Ustedes

به این مثال‌ها توجه کنید.

¿Saldrás mañana a las ocho?

فردا ساعت هشت می‌روی؟

¿Cuánto costará esa casa?

این خانه چقدر هزینه خواهد داشت؟

Vendrán por la mañana, no te preocupes.

آن‌ها صبح می‌آیند، نگران نباش.

Creo que le escribiré un email.

فکر کنم ایمیلی برای او بنویسم.

صرف افعال با قاعده در اسپانیایی

El hombre llegará a poner los pies en Marte.

انسان روی ماه قدم خواهد گذاشت.

Cocinaré un plato especial para la fiesta.

من غذای خاصی برای مهمانی خواهم پخت.

Agendaremos la reunión para otro día.

جلسه را به روز دیگری موکول خواهیم کرد.

در جدول زیر شیوه صرف فعل vivir به عنوان مثالی از فعل‌های منتهی به «ir» در زمان شرطی ساده اخباری آورده شده است.

صرف فعل vivir در زمان شرطی ساده اخباری
viviría Yo
vivirías Tú/Vos
vivirías Él/Ella/Usted
viviríamos Nosotros/Nosotras
viviríais Vosotros/Vosotras
vivirían Ellas/Ellos/Ustedes

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Si compro entradas, ¿vendrías conmigo?

اگر بلیت بخرم با من می‌آیی؟

Me dijeron que me regalarían una moto.

به من گفتند به من موتورسیکلتی می‌دهند.

Si pudiera ir más rápido, lo haría.

اگر می‌توانستم سریع‌تر بروم می‌رفتم.

¿Serías tan amable de bajar el volumen?

لطف می‌کنی صدا را کم کنی؟

Nos prometió que arreglaría el grifo del baño.

او به ما قول داد شیر آب حمام را تعمیر می‌کند.

Viajarían más, si tuvieran tiempo y dinero.

اگر وقت و پولش را داشتند، بیشتر سفر می‌کردند.

Si no lloviera tanto, saldríamos a hacer deporte.

اگر این‌قدر باران نمی‌بارید، بیرون می‌رفتیم تا ورزش کنیم.

در جدول زیر روش صرف زمان گذشته کامل اخباری برای فعل vivir بررسی شده است.

صرف فعل vivir در زمان گذشته کامل اخباری
he vivido Yo
has vivido Tú/Vos
ha vivido Él/Ella/Usted
hemos vivido Nosotros/Nosotras
habéis vivido Vosotros/Vosotras
han vivido Ellas/Ellos/Ustedes

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Creo que ya han llegado a la estación.

فکر می‌کنم آن‌ها تا الان به ایستگاه رسیده‌اند.

Este mes he estado un poco enfermo.

من این ماه کمی مریض بوده‌ام.

¿Os habéis enterado de la noticia?

خبر را شنیده‌اید؟

Juan ha ganado la lotería.

«خوان» در بخت‌آزمایی برنده شده.

در جدول زیر روش صرف فعل vivir در زمان گذشته بعید اخباری بررسی شده است.

صرف فعل vivir در زمان گذشته بعید اخباری
había vivido Yo
habías vivido Tú/Vos
había vivido Él/Ella/Usted
habíamos vivido Nosotros/Nosotras
habíais vivido Vosotros/Vosotras
habían vivido Ellas/Ellos/Ustedes

به مثال‌های زیر از کاربرد این زمان دقت کنید.

Estuve en la cola, pero las entradas ya se habían terminado.

من در صف بودم اما بلیت‌ها تمام شده بودند.

Llegó tarde al aeropuerto y el avión ya había despegado.

او دیر به فرودگاه رسید و هواپیما از قبل رفته بود.

No te dije nada porque pensé que ya te habías enterado.

به تو چیزی نگفتم چون فکر می‌کردم خودت از قبل فهمیده‌ای.

Es que cuando me llamó, ya habíamos decidido qué hacer.

فقط موضوع این است که وقتی به من زنگ زدی، ما پیش از آن تصمیم گرفته بودیم می‌خواهیم چه کار کنیم.

در جدول زیر به صرف فعل vivir در گذشته پیشین اخباری پرداخته‌ایم.

صرف فعل vivir در زمان گذشته پیشین اخباری
hube vivido Yo
hubiste vivido Tú/Vos
hubo vivido Él/Ella/Usted
hubimos vivido Nosotros/Nosotras
hubisteis vivido Vosotros/Vosotras
hubieron vivido Ellas/Ellos/Ustedes

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم این زمان در زبان اسپانیایی کاربرد روزمره ندارد.

صرف افعال منتهی به ar

در جدول زیر به شیوه صرف فعل vivir در زمان آینده مرکب اخباری اسپانیایی اشاره شده است.

صرف فعل vivir در زمان آینده مرکب اخباری
habré vivido Yo
habrás vivido Tú/Vos
habrá vivido Él/Ella/Usted
habremos vivido Nosotros/Nosotras
habréis vivido Vosotros/Vosotras
habrán vivido Ellas/Ellos/Ustedes

مثال‌های زیر از کاربرد این زمان را در نظر بگیرید.

Creo que antes de la semana que viene habré terminado el trabajo.

فکر می‌کنم قبل از رسیدن هفته بعد کار را تمام خواهم کرد.

¡No sé qué le habrán dicho para que se ponga así!

نمی‌دانم آن‌ها به او چه گفتند که باعث شد این شکلی بشود!

Le duele la cabeza: se habrá resfriado.

سرش درد می‌کند، شاید نزدیک است سرما بخورد.

¿Tanta policía? ¿Qué habrá pasado?

این همه پلیس؟ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟

Imagino que a estas horas ya habrán llegado.

فکر می‌کنم که تا الان باید رسیده باشند.

Estoy seguro que mañana ya habremos decidido todo.

مطمئن هستم تا فردا در مورد همه‌چیز تصمیم گرفته‌ایم.

A este ritmo, al final de la tarde habréis recogido todo.

با همین سرعت پیش بروی تا آخر بعدازظهر همه‌چیز را جمع کرده‌ای.

در جدول زیر روش صرف فعل vivir در زمان شرطی مرکب اخباری بررسی شده است.

صرف فعل vivir در زمان شرطی مرکب اخباری
habría vivido Yo
habrías vivido Tú/Vos
habría vivido Él/Ella/Usted
habríamos vivido Nosotros/Nosotras
habríais vivido Vosotros/Vosotras
habrían vivido Ellas/Ellos/Ustedes

به مثال‌های زیر از کاربرد این وجه دقت کنید.

De saber que iba a llover, no habríamos venido.

اگر می‌دانستیم باران می‌بارد، نمی‌آمدیم.

Si me hubieran avisado, no lo habría hecho mal.

اگر آن‌ها به من هشدار داده بودند، کار را اشتباه انجام نمی‌دادم.

Si hubieras estudiado mucho, habrías sido un buen médico.

اگر خوب درس خوانده بودی، پزشک خوبی می‌شدی.

¿Crees que habría rechazado tu oferta de trabajo?

فکر می‌کنی من اگر می‌توانستم، پیشنهاد کاری تو را رد می‌کردم؟

Habríais llegado antes de haber tomado otro camino.

اگر قبلا راه دیگری را انتخاب می‌کردید، می‌رسیدید.

No habrían castigado a sus hijos si hubieran sabido las consecuencias.

اگر آن‌ها عواقب این کار را می‌دانستند بچه‌های خود را تنبیه نمی‌کردند.

Si hubieran arreglado el grifo, se habrían duchado sin problemas.

اگر شیر آب را درست کرده بودند، بدون هیچ مشکلی دوش می‌گرفتند.

در جدول زیر به صرف فعل vivir در حال ساده التزامی زبان اسپانیایی اشاره شده است.

صرف فعل vivir در زمان حال ساده التزامی
viva Yo
vivas Tú/Vos
viva Él/Ella/Usted
vivamos Nosotros/Nosotras
viváis Vosotros/Vosotras
vivan Ellas/Ellos/Ustedes

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Me entusiasma que me leas un cuento.

اگر برای من داستان بخوانی هیجان‌زده می‌شوم.

Dudo mucho que este actor tenga esa edad.

واقعا شک دارم این بازیگر چنین سنی داشته باشد.

Espero que compres un celular nuevo.

امیدوارم که تلفن جدیدی بخری.

در جدول زیر به دو روش صرف فعل گذشته ناقص التزامی فعل vivir به عنوان مثال اشاره شده است.

صرف فعل vivir در زمان گذشته ناقص التزامی
viviera / viviese Yo
vivieras / vivieses Tú/Vos
viviera / viviese Él/Ella/Usted
viviéramos / viviésemos Nosotros/Nosotras
vivierais / vivieseis Vosotros/Vosotras
vivieran / viviesen Ellas/Ellos/Ustedes

به مثال‌های زیر از کاربرد فعل در زمان گذشته ناقص التزامی دقت کنید.

Si pudieras venir, te lo agradecería.

اگر می‌توانستی بیایی، قدر کار تو را می‌دانستم.

Si tuvieras una computadora más rápida, trabajarías mejor.

اگر رایانه سریع‌تری داشتی، بهتر کار می‌کردی.

¡Ojalá vinieras a cenar!

ای کاش برای شام می‌آمدی!

در جدول زیر فعل vivir به عنوان مثالی در زمان آینده ساده التزامی صرف شده است.

صرف فعل vivir در زمان آینده ساده التزامی
viviere Yo
vivieres Tú/Vos
viviere Él/Ella/Usted
viviéremos Nosotros/Nosotras
viviereis Vosotros/Vosotras
vivieren Ellas/Ellos/Ustedes

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم این زمان در زبان اسپانیایی اساسا کاربرد ندارد، به همین علت برای آن مثالی تهیه نشده است.

صرف افعال منتهی به er

روش صرف فعل vivir در زمان گذشته کامل التزامی به شکل زیر است.

صرف فعل vivir در زمان گذشته کامل التزامی
haya vivido Yo
hayas vivido Tú/Vos
haya vivido Él/Ella/Usted
hayamos vivido Nosotros/Nosotras
hayáis vivido Vosotros/Vosotras
hayan vivido Ellas/Ellos/Ustedes

به مثال‌های زیر دقت کنید.

No creo que hayan salido de casa.

فکر نمی‌کنم از خانه خارج شده باشند.

No me creo que te hayas pasado el día estudiando.

باورم نمی‌شود که تمام روز را درس خوانده باشی.

El que haya roto la ventana, que confiese.

کسی که پنجره را شکسته، خودش اعتراف کند.

در جدول زیر هر دو شیوه صرف فعل vivir به عنوان مثالی از فعل‌های منتهی به «ir-» در زمان گذشته بعید التزامی آورده شده است.

صرف فعل vivir در زمان گذشته بعید التزامی
hubiera vivido / hubiese vivido Yo
hubieras vivido / hubieses vivido Tú/Vos
hubiera vivido / hubiese vivido Él/Ella/Usted
hubiéramos vivido / hubiésemos vivido Nosotros/Nosotras
hubierais vivido / hubieseis vivido Vosotros/Vosotras
hubieran vivido / hubiesen vivido Ellas/Ellos/Ustedes

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Le extrañó mucho que le hubieran llamado para ese trabajo.

او خیلی تعجب کرده بود که آن‌ها برای این شغل با او تماس گرفتند.

Si no os hubierais portado mal, ahora no tendríais que estudiar más.

اگر بدرفتاری نکرده بودی حالا مجبور نبودی باز هم درس بخوانی.

¿Le duele la pierna? ¡Que no hubiera estado saltando!

پایش درد می‌کند؟ نباید آن‌قدر می‌پرید!

در جدول زیر به روش صرف فعل vivir در زمان آینده مرکب التزامی اشاره شده است.

صرف فعل vivir در زمان آینده مرکب التزامی
hubiere vivido Yo
hubieres vivido Tú/Vos
hubiere vivido Él/Ella/Usted
hubiéremos vivido Nosotros/Nosotras
hubiereis vivido Vosotros/Vosotras
hubieren vivido Ellas/Ellos/Ustedes

این زمان یکی از زمان‌های بسیار کم‌کاربرد اسپانیایی است، به همین جهت مثالی برای آن در نظر نگرفته‌ایم.

فیلم آموزشی مرتبط

در جدول زیر روش صرف فعل vivir در وجه امری اسپانیایی بررسی شده است.

صرف فعل vivir در وجه امری
vive Tú/Vos
viva Él/Ella/Usted
vivamos Nosotros/Nosotras
vivid Vosotros/Vosotras
vivan Ellas/Ellos/Ustedes

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Vayan más lento que me torcí un tobillo.

آهسته‌تر بروید چون قوزک پای من پیچ خورده.

Paren de saltar.

دست از پریدن بردارید.

Escriba lo que le voy a dictar.

چیزی را که می‌گویم بنویس.

Prueben la especialidad de la casa.

غذای مخصوص رستوران را امتحان کنید.

Dígame.

به من بگو.

Pinte esa pared de verde.

این دیوار را رنگ سبز بزن.

در جدول زیر به صرف فعل vivir در وجه امری منفی یا وجه نهی پرداخته‌ایم.

صرف فعل vivir در وجه امری منفی
no vivas Tú/Vos
no viva Él/Ella/Usted
no vivamos Nosotros/Nosotras
no viváis Vosotros/Vosotras
no vivan Ellas/Ellos/Ustedes

به مثال‌های زیر از کاربرد این وجه توجه کنید.

No frías las patatas si el aceite no está caliente.

اگر روغن داغ نشده، سیب‌زمینی‌ها را سرخ نکن.

No fumes, por favor.

لطفا سیگار نکش.

No esperes más.

دیگر منتظر نمان.

No corras tanto.

این‌قدر ندو.

No escribas con faltas de ortografía.

با اشتباه‌های املایی ننویس.

یادگیری زبان اسپانیایی

تمرین صرف فعل در زبان اسپانیایی

در ادامه این مطلب چند تمرین از صرف فعل در زبان اسپانیایی تهیه کرده‌ایم تا به کمک آن‌ها زمان و حالت افعال را تمرین کنید.

تمرین اول

جمله‌های زیر را با توجه به کلمه داخل پرانتز کامل کنید.

P1: ¿Te _____ (gustar) adoptar a este gato? Creo que _____ (estar) perdido.

جواب

Respuesta: ¿Te gustaría adoptar a este gato? Creo que está perdido.

P2: Le _____ (abrazar) cuando me dijo que estaba embarazada.

جواب

Respuesta: Le abracé cuando me dijo que estaba embarazada.

P3: Cuando _____ (cumplir) 25 años iremos de viaje juntas.

جواب

Respuesta: Cuando cumpla 25 años iremos de viaje juntas.

P4: Le pedí a la frutera que me _____ (dar) tres manzanas, pero creo que no me _____ (entender) porque solamente me dio dos.

جواب

Respuesta: Le pedí a la frutera que me diera tres manzanas, pero creo que no me entendió porque solamente me dio dos.

P5: Me _____ (encantar) tener mucho dinero para comprar ropa.

جواب

Respuesta: Me encantariá tener mucho dinero para comprar ropa.

P6: Espero sinceramente que el mecánico _____ (arreglar) ya el coche, porque si no no sé cómo nos _____ (ir) de vacaciones.

جواب

Respuesta: Espero sinceramente que el mecánico arregle ya el coche, porque si no no sé cómo nos iremos de vacaciones.

P7: Por suerte llegaron al teatro antes de que _____ (empezar) la función.

جواب

Respuesta: Por suerte llegaron al teatro antes de que emprezara la función.

P8: Como podía ser que a su edad _____ (tocar) tan bien el violín.

جواب

Respuesta: Cómo podía ser que a su edad tocara tan bien el violín.

P9: El entrenador me ha dicho que debo _____ (beber) mucha agua para no deshidratarme.

جواب

Respuesta: El entrenador me ha dicho que debo beber mucha agua para no deshidratarme.

تمرین دوم

جمله‌های زیر را با توجه به مصدر داخل پرانتز، با صرف درست فعل کامل کنید.

 

P1: Los integrantes del coro _____ muy bien aquella noche en el teatro. (cantar)

جواب

Respuesta: Los integrantes del coro cantaron muy bien aquella noche en el teatro.

P2: Me _____ estudiar la carrera de biología al terminar la escuela. (gustar)

جواب

Respuesta: Me gustaría estudiar la carrera de biología al terminar la escuela.

P3: El señor Juan _____ hoy ir al museo para ver la exposición. (decidir)

جواب

Respuesta: El señor Juan decidió hoy ir al museo para ver la exposición.

P4: Mi hermano _____ a caminar por la plaza de la ciudad. (acostumbrar)

جواب

Respuesta: Mi hermano acostumbraba a caminar por la plaza de la ciudad.

P5: Las autoridades le _____ el acceso al recinto por motivos de seguridad. (negar)

جواب

Respuesta: Las autoridades le negaron el acceso al recinto por motivos de seguridad.

P6: Es posible que la madre de Mónica _____ de sus vacaciones el próximo sábado. (retornar)

جواب

Respuesta: Es posible que la madre de Mónica retorne de sus vacaciones el próximo sábado.

P7: Para aprobar ese examen, fue preciso que nosotros _____ juntos todo el fin de semana. (estudiar)

جواب

Respuesta: Para aprobar ese examen, fue preciso que nosotros estudiáramos juntos todo el fin de semana.

P8: Nos prometió que _____ a casa hoy para realizar los trabajos pendientes. (llegar)

جواب

Respuesta: Nos prometió que llegaría a casa hoy para realizar los trabajos pendientes. / Nos prometió que llegará a casa hoy para realizar los trabajos pendientes.

P9: Ella _____ muy cansada del trabajo aquella noche. (retornar)

جواب

Respuesta: Ella retornó muy cansada del trabajo aquella noche.

P10: José nos comentó que _____ en la universidad a partir del lunes. (enseñar)

جواب

Respuesta: José nos comentó que enseñará en la universidad a partir del lunes.

P11: Andrea _____ en las próxima olimpiadas de Londres. (correr)

جواب

Respuesta: Andrea correrá en las próxima olimpiadas de Londres. / Andrea correría en las próxima olimpiadas de Londres.

P12: Su hermano nos dijo que le _____ la ciudad (encantar)

جواب

Respuesta: Su hermano nos dijo que le encantó la ciudad

P13: Aquel muchacho nos _____ mucho con sus bromas. (entretener)

جواب

Respuesta: Aquel muchacho nos entretenía mucho con sus bromas. / Aquel muchacho nos entretuvo mucho con sus bromas.

P14: En algún momento de su vida, Raquel _____ ser una política exitosa. (ambicionar)

جواب

Respuesta: En algún momento de su vida, Raquel ambicionó ser una política exitosa.

فیلم آموزشی مرتبط

جمع‌بندی صرف فعل در زبان اسپانیایی

در این مطلب به اهمیت صرف فعل در زبان اسپانیایی اشاره کردیم و یاد گرفتیم که اطلاعات مهمی مانند شخص و شمار فعل و زمان و وجه آن را به ما نشان می‌دهد. سپس به شیوه صرف فعل باقاعده در زبان اسپانیایی برای انواع فعل در زمان‌های مختلف پرداختیم. علاوه بر این، کاربرد هر زمان در اسپانیایی را بررسی کردیم و مثال‌های متنوعی برای هر کدام در اختیار زبان‌آموزان قرار دادیم.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

سمانه افشارحاتم دانش‌آموخته زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه تهران است. فعالیت‌هایش در حوزه تدریس و ترجمه کتاب بوده و در حال حاضر در زمینه زبان انگلیسی و اسپانیایی در مجله فرادرس مطلب می‌نویسد.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاهده بیشتر