مجموعه مقالات سیم پیچ

تزویج در مدارهای الکتریکی — مفاهیم اصلی (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
محاسبات بازده و تلفات ترانسفورماتور — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
تعیین پارامتر های مدار معادل ترانسفورماتور — از صفر تا صد (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
مدار معادل ترانسفورماتور — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)