مرتب سازی درجی (Insertion Sort) — به زبان ساده

۷۰۹۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
مرتب سازی درجی (Insertion Sort) — به زبان ساده

«مرتب سازی درجی» (Insertion Sort) یک الگوریتم مرتب‌سازی ساده است که روش عملکرد آن مشابه روشی است که افراد کارت‌های بازی را در دست خود مرتب می‌کنند. در این مطلب، به الگوریتم مرتب سازی درجی پرداخته شده و سپس، پیاده‌سازی آن در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون، شامل «سی‌پلاس‌پلاس» (++C ،(C، «جاوا» (Java)، «پایتون» (Python)، «سی‌شارپ» (#C) و «پی‌اچ‌پی» (PHP) انجام شده است.

997696

الگوریتم مرتب سازی درجی

//مرتب‌سازی آرایه []arr با سایز n

 1. (insertionSort(arr, n
 2. از  i = 1 تا n-1 حلقه بزن
  • عنصر [arr[i را انتخاب کن و آن را در توالی مرتب شده [arr[0…i-1 درج کن

مثال اول از مرتب سازی درجی

مثال دوم از مرتب سازی درجی

12, 11, 13, 5, 6

از i = 1 (دومین عنصر از آرایه) تا ۴ (آخرین عنصر از آرایه) حلقه بزن.

i = 1. به دلیل آنکه ۱۱ از ۱۲ کوچک‌تر است، ۱۲ را جا به جا کن و ۱۱ را پیش از ۱۲ درج کن.

i = 2. عدد ۱۳ در جای خود باقی می‌ماند، زیرا همه عناصر [A[0..I-1 کوچک‌تر از ۱۳ هستند.

11, 12, 13, 5, 6

i = 3. عدد ۵ به آغاز منتقل می‌شود و همه عناصر دیگر، از ۱۱ تا ۱۳ یک خانه از خانه کنونی خود رو  به جلو، جا به جا می‌شوند.

5, 11, 12, 13, 6

i = 4. عدد ۶ به خانه پس از ۵ منتقل می‌شود و عناصر از ۱۱ تا ۱۳ به اندازه یک خانه از خانه کنونی‌شان، به جلو می‌روند.

5, 6, 11, 12, 13

کد مرتب سازی درجی در ++C

1// C++ program for insertion sort 
2#include <bits/stdc++.h> 
3using namespace std; 
4 
5/* Function to sort an array using insertion sort*/
6void insertionSort(int arr[], int n) 
7{ 
8  int i, key, j; 
9  for (i = 1; i < n; i++) 
10  { 
11    key = arr[i]; 
12    j = i - 1; 
13 
14    /* Move elements of arr[0..i-1], that are 
15    greater than key, to one position ahead 
16    of their current position */
17    while (j >= 0 && arr[j] > key) 
18    { 
19      arr[j + 1] = arr[j]; 
20      j = j - 1; 
21    } 
22    arr[j + 1] = key; 
23  } 
24} 
25 
26// A utility function to print an array of size n 
27void printArray(int arr[], int n) 
28{ 
29  int i; 
30  for (i = 0; i < n; i++) 
31    cout << arr[i] << " "; 
32  cout << endl; 
33} 
34 
35/* Driver code */
36int main() 
37{ 
38  int arr[] = { 12, 11, 13, 5, 6 }; 
39  int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); 
40 
41  insertionSort(arr, n); 
42  printArray(arr, n); 
43 
44  return 0; 
45} 
46 
47// This is code is contributed by rathbhupendra

کد مرتب سازی درجی در C

1// C program for insertion sort 
2#include <math.h> 
3#include <stdio.h> 
4 
5/* Function to sort an array using insertion sort*/
6void insertionSort(int arr[], int n) 
7{ 
8  int i, key, j; 
9  for (i = 1; i < n; i++) { 
10    key = arr[i]; 
11    j = i - 1; 
12 
13    /* Move elements of arr[0..i-1], that are 
14     greater than key, to one position ahead 
15     of their current position */
16    while (j >= 0 && arr[j] > key) { 
17      arr[j + 1] = arr[j]; 
18      j = j - 1; 
19    } 
20    arr[j + 1] = key; 
21  } 
22} 
23 
24// A utility function to print an array of size n 
25void printArray(int arr[], int n) 
26{ 
27  int i; 
28  for (i = 0; i < n; i++) 
29    printf("%d ", arr[i]); 
30  printf("\n"); 
31} 
32 
33/* Driver program to test insertion sort */
34int main() 
35{ 
36  int arr[] = { 12, 11, 13, 5, 6 }; 
37  int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); 
38 
39  insertionSort(arr, n); 
40  printArray(arr, n); 
41 
42  return 0; 
43}

کد مرتب سازی درجی در جاوا

1// Java program for implementation of Insertion Sort 
2class InsertionSort { 
3  /*Function to sort array using insertion sort*/
4  void sort(int arr[]) 
5  { 
6    int n = arr.length; 
7    for (int i = 1; i < n; ++i) { 
8      int key = arr[i]; 
9      int j = i - 1; 
10 
11      /* Move elements of arr[0..i-1], that are 
12        greater than key, to one position ahead 
13        of their current position */
14      while (j >= 0 && arr[j] > key) { 
15        arr[j + 1] = arr[j]; 
16        j = j - 1; 
17      } 
18      arr[j + 1] = key; 
19    } 
20  } 
21 
22  /* A utility function to print array of size n*/
23  static void printArray(int arr[]) 
24  { 
25    int n = arr.length; 
26    for (int i = 0; i < n; ++i) 
27      System.out.print(arr[i] + " "); 
28 
29    System.out.println(); 
30  } 
31 
32  // Driver method 
33  public static void main(String args[]) 
34  { 
35    int arr[] = { 12, 11, 13, 5, 6 }; 
36 
37    InsertionSort ob = new InsertionSort(); 
38    ob.sort(arr); 
39 
40    printArray(arr); 
41  } 
42} /* This code is contributed by Rajat Mishra. */

کد مرتب سازی درجی در پایتون

1# Python program for implementation of Insertion Sort 
2 
3# Function to do insertion sort 
4def insertionSort(arr): 
5 
6  # Traverse through 1 to len(arr) 
7  for i in range(1, len(arr)): 
8 
9    key = arr[i] 
10 
11    # Move elements of arr[0..i-1], that are 
12    # greater than key, to one position ahead 
13    # of their current position 
14    j = i-1
15    while j >= 0 and key < arr[j] : 
16        arr[j + 1] = arr[j] 
17        j -= 1
18    arr[j + 1] = key 
19 
20 
21# Driver code to test above 
22arr = [12, 11, 13, 5, 6] 
23insertionSort(arr) 
24for i in range(len(arr)): 
25  print ("% d" % arr[i]) 
26 
27# This code is contributed by Mohit Kumra

کد مرتب سازی درجی در #C

1// C# program for implementation of Insertion Sort 
2using System; 
3 
4class InsertionSort { 
5 
6  // Function to sort array 
7  // using insertion sort 
8  void sort(int[] arr) 
9  { 
10    int n = arr.Length; 
11    for (int i = 1; i < n; ++i) { 
12      int key = arr[i]; 
13      int j = i - 1; 
14 
15      // Move elements of arr[0..i-1], 
16      // that are greater than key, 
17      // to one position ahead of 
18      // their current position 
19      while (j >= 0 && arr[j] > key) { 
20        arr[j + 1] = arr[j]; 
21        j = j - 1; 
22      } 
23      arr[j + 1] = key; 
24    } 
25  } 
26 
27  // A utility function to print 
28  // array of size n 
29  static void printArray(int[] arr) 
30  { 
31    int n = arr.Length; 
32    for (int i = 0; i < n; ++i) 
33      Console.Write(arr[i] + " "); 
34 
35    Console.Write("\n"); 
36  } 
37 
38  // Driver Code 
39  public static void Main() 
40  { 
41    int[] arr = { 12, 11, 13, 5, 6 }; 
42    InsertionSort ob = new InsertionSort(); 
43    ob.sort(arr); 
44    printArray(arr); 
45  } 
46} 
47 
48// This code is contributed by ChitraNayal.

کد مرتب سازی درجی در PHP

1<?php 
2// PHP program for insertion sort 
3 
4// Function to sort an array 
5// using insertion sort 
6function insertionSort(&$arr, $n) 
7{ 
8  for ($i = 1; $i < $n; $i++) 
9  { 
10    $key = $arr[$i]; 
11    $j = $i-1; 
12   
13    // Move elements of arr[0..i-1], 
14    // that are  greater than key, to 
15    // one position ahead of their 
16    // current position 
17    while ($j >= 0 && $arr[$j] > $key) 
18    { 
19      $arr[$j + 1] = $arr[$j]; 
20      $j = $j - 1; 
21    } 
22     
23    $arr[$j + 1] = $key; 
24  } 
25} 
26 
27// A utility function to 
28// print an array of size n 
29function printArray(&$arr, $n) 
30{ 
31  for ($i = 0; $i < $n; $i++) 
32    echo $arr[$i]." "; 
33  echo "\n"; 
34} 
35 
36// Driver Code 
37$arr = array(12, 11, 13, 5, 6); 
38$n = sizeof($arr); 
39insertionSort($arr, $n); 
40printArray($arr, $n); 
41 
42// This code is contributed by ChitraNayal. 
43?>

خروجی

خروجی قطعه کدهای بالا، برای آرایه [6, 5, 13, 11, 12] به صورت زیر است.

5 6 11 12 13

پیچیدگی زمانی: (O(n*2

فضای کمکی: (O(1

موارد مرزی (Boundary Cases): مرتب سازی درجی، در صورتی که عناصر دارای ترتیب برعکس باشند، بیشترین زمان اجرا را می‌برد. همچنین، در صورتی که عناصر مرتب شده باشند، کمترین زمان اجرا (از درجه n) را خواهد داشت.

مرتب‌سازی درجا: بله

پایدار: بله

آنلاین: بله

کاربردها: مرتب‌سازی درجی، هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تعداد عناصر کم باشد. همچنین، هنگامی که آرایه ورودی تقریبا مرتب شده باشد و تنها چند عنصر در یک آرایه بزرگ در جای نادرست قرار داشته باشند، مرتب سازی درجی گزینه مناسبی خواهد بود.

مرتب سازی درجی دودویی

هنگامی که از جستجوی دودویی برای کاهش تعداد مقایسه‌ها در مرتب سازی درجی استفاده می‌شود، به آن مرتب سازی درجی دودویی گفته می‌شود. مرتب سازی درجی دودویی از جستجوی دودویی به منظور پیدا کردن موقعیت مناسب برای درج عناصر انتخاب شده در هر تکرار استفاده می‌شود.

در درج نرمال، مرتب‌سازی در بدترین حالت (O(i به طور می‌انجامد (در iاُمین تکرار). این مقدار را می‌توان با استفاده از جستجوی دودویی به (O(logi کاهش داد. به طور کلی،‌ الگوریتم همچنان دارای زمان اجرای (O(n2 است، زیرا مجموعه‌ای از جا به جایی‌ها برای هر درج مورد نیاز است.

پیاده‌سازی مرتب سازی درجی برای لیست‌های پیوندی

در ادامه، پیاده‌سازی ساده‌ای از مرتب سازی درجی برای لیست‌های پیوندی ارائه شده است.

 1. یک لیست خالی «مرتب شده» (Sorted) (یا «نتیجه» (Result)) بساز.
 2. لیست داده شده را معکوس کن و اقدامات زیر را برای هر گره انجام بده:
  • گره کنونی را به صورت مرتب شده، در لیست «مرتب شده» (Sorted) یا «نتیجه» (Result) قرار بده.
 3. سر لیست پیوندی داده شده را به سر لیست مرتب شده (یا نتیجه) تغییر بده.

کد مرتب سازی درجی در لیست‌های پیوندی در ++C

1/* C program for insertion sort on a linked list */
2#include<stdio.h> 
3#include<stdlib.h> 
4 
5/* Link list node */
6struct Node 
7{ 
8  int data; 
9  struct Node* next; 
10}; 
11 
12// Function to insert a given node in a sorted linked list 
13void sortedInsert(struct Node**, struct Node*); 
14 
15// function to sort a singly linked list using insertion sort 
16void insertionSort(struct Node **head_ref) 
17{ 
18  // Initialize sorted linked list 
19  struct Node *sorted = NULL; 
20 
21  // Traverse the given linked list and insert every 
22  // node to sorted 
23  struct Node *current = *head_ref; 
24  while (current != NULL) 
25  { 
26    // Store next for next iteration 
27    struct Node *next = current->next; 
28 
29    // insert current in sorted linked list 
30    sortedInsert(&sorted, current); 
31 
32    // Update current 
33    current = next; 
34  } 
35 
36  // Update head_ref to point to sorted linked list 
37  *head_ref = sorted; 
38} 
39 
40/* function to insert a new_node in a list. Note that this 
41 function expects a pointer to head_ref as this can modify the 
42 head of the input linked list (similar to push())*/
43void sortedInsert(struct Node** head_ref, struct Node* new_node) 
44{ 
45  struct Node* current; 
46  /* Special case for the head end */
47  if (*head_ref == NULL || (*head_ref)->data >= new_node->data) 
48  { 
49    new_node->next = *head_ref; 
50    *head_ref = new_node; 
51  } 
52  else
53  { 
54    /* Locate the node before the point of insertion */
55    current = *head_ref; 
56    while (current->next!=NULL && 
57        current->next->data < new_node->data) 
58    { 
59      current = current->next; 
60    } 
61    new_node->next = current->next; 
62    current->next = new_node; 
63  } 
64} 
65 
66/* BELOW FUNCTIONS ARE JUST UTILITY TO TEST sortedInsert */
67 
68/* Function to print linked list */
69void printList(struct Node *head) 
70{ 
71  struct Node *temp = head; 
72  while(temp != NULL) 
73  { 
74    printf("%d ", temp->data); 
75    temp = temp->next; 
76  } 
77} 
78 
79/* A utility function to insert a node at the beginning of linked list */
80void push(struct Node** head_ref, int new_data) 
81{ 
82  /* allocate node */
83  struct Node* new_node = new Node; 
84 
85  /* put in the data */
86  new_node->data = new_data; 
87 
88  /* link the old list off the new node */
89  new_node->next = (*head_ref); 
90 
91  /* move the head to point to the new node */
92  (*head_ref)  = new_node; 
93} 
94 
95 
96// Driver program to test above functions 
97int main() 
98{ 
99  struct Node *a = NULL; 
100  push(&a, 5); 
101  push(&a, 20); 
102  push(&a, 4); 
103  push(&a, 3); 
104  push(&a, 30); 
105 
106  printf("Linked List before sorting \n"); 
107  printList(a); 
108 
109  insertionSort(&a); 
110 
111  printf("\nLinked List after sorting \n"); 
112  printList(a); 
113 
114  return 0; 
115} 

کد مرتب سازی درجی در لیست‌های پیوندی در جاوا

1// Java program to sort link list 
2// using insertion sort 
3 
4public class LinkedlistIS 
5{ 
6  node head; 
7  node sorted; 
8 
9  class node 
10  { 
11    int val; 
12    node next; 
13 
14    public node(int val) 
15    { 
16      this.val = val; 
17    } 
18  } 
19 
20  void push(int val) 
21  { 
22    /* allocate node */
23    node newnode = new node(val); 
24    /* link the old list off the new node */
25    newnode.next = head; 
26    /* move the head to point to the new node */
27    head = newnode; 
28  } 
29 
30  // function to sort a singly linked list using insertion sort 
31  void insertionSort(node headref) 
32  { 
33    // Initialize sorted linked list 
34    sorted = null; 
35    node current = headref; 
36    // Traverse the given linked list and insert every 
37    // node to sorted 
38    while (current != null) 
39    { 
40      // Store next for next iteration 
41      node next = current.next; 
42      // insert current in sorted linked list 
43      sortedInsert(current); 
44      // Update current 
45      current = next; 
46    } 
47    // Update head_ref to point to sorted linked list 
48    head = sorted; 
49  } 
50 
51  /* 
52   * function to insert a new_node in a list. Note that 
53   * this function expects a pointer to head_ref as this 
54   * can modify the head of the input linked list 
55   * (similar to push()) 
56   */
57  void sortedInsert(node newnode) 
58  { 
59    /* Special case for the head end */
60    if (sorted == null || sorted.val >= newnode.val) 
61    { 
62      newnode.next = sorted; 
63      sorted = newnode; 
64    } 
65    else 
66    { 
67      node current = sorted; 
68      /* Locate the node before the point of insertion */
69      while (current.next != null && current.next.val < newnode.val) 
70      { 
71        current = current.next; 
72      } 
73      newnode.next = current.next; 
74      current.next = newnode; 
75    } 
76  } 
77 
78  /* Function to print linked list */
79  void printlist(node head) 
80  { 
81    while (head != null) 
82    { 
83      System.out.print(head.val + " "); 
84      head = head.next; 
85    } 
86  } 
87   
88  // Driver program to test above functions 
89  public static void main(String[] args) 
90  { 
91    LinkedlistIS list = new LinkedlistIS(); 
92    list.push(5); 
93    list.push(20); 
94    list.push(4); 
95    list.push(3); 
96    list.push(30); 
97    System.out.println("Linked List before Sorting.."); 
98    list.printlist(list.head); 
99    list.insertionSort(list.head); 
100    System.out.println("\nLinkedList After sorting"); 
101    list.printlist(list.head); 
102  } 
103} 
104 
105// This code is contributed by Rishabh Mahrsee

کد مرتب سازی درجی در لیست‌های پیوندی در #C

1// C# program to sort link list 
2// using insertion sort 
3using System; 
4 
5public class LinkedlistIS 
6{ 
7  public node head; 
8  public node sorted; 
9 
10  public class node 
11  { 
12    public int val; 
13    public node next; 
14 
15    public node(int val) 
16    { 
17      this.val = val; 
18    } 
19  } 
20 
21  void push(int val) 
22  { 
23    /* allocate node */
24    node newnode = new node(val); 
25     
26    /* link the old list off the new node */
27    newnode.next = head; 
28     
29    /* move the head to point to the new node */
30    head = newnode; 
31  } 
32 
33  // function to sort a singly 
34  // linked list using insertion sort 
35  void insertionSort(node headref) 
36  { 
37    // Initialize sorted linked list 
38    sorted = null; 
39    node current = headref; 
40     
41    // Traverse the given 
42    // linked list and insert every 
43    // node to sorted 
44    while (current != null) 
45    { 
46      // Store next for next iteration 
47      node next = current.next; 
48       
49      // insert current in sorted linked list 
50      sortedInsert(current); 
51       
52      // Update current 
53      current = next; 
54    } 
55     
56    // Update head_ref to point to sorted linked list 
57    head = sorted; 
58  } 
59 
60  /* 
61  * function to insert a new_node in a list. Note that 
62  * this function expects a pointer to head_ref as this 
63  * can modify the head of the input linked list 
64  * (similar to push()) 
65  */
66  void sortedInsert(node newnode) 
67  { 
68    /* Special case for the head end */
69    if (sorted == null || sorted.val >= newnode.val) 
70    { 
71      newnode.next = sorted; 
72      sorted = newnode; 
73    } 
74    else
75    { 
76      node current = sorted; 
77       
78      /* Locate the node before the point of insertion */
79      while (current.next != null && 
80          current.next.val < newnode.val) 
81      { 
82        current = current.next; 
83      } 
84      newnode.next = current.next; 
85      current.next = newnode; 
86    } 
87  } 
88 
89  /* Function to print linked list */
90  void printlist(node head) 
91  { 
92    while (head != null) 
93    { 
94      Console.Write(head.val + " "); 
95      head = head.next; 
96    } 
97  } 
98   
99  // Driver code 
100  public static void Main(String[] args) 
101  { 
102    LinkedlistIS list = new LinkedlistIS(); 
103    list.push(5); 
104    list.push(20); 
105    list.push(4); 
106    list.push(3); 
107    list.push(30); 
108    Console.WriteLine("Linked List before Sorting.."); 
109    list.printlist(list.head); 
110    list.insertionSort(list.head); 
111    Console.WriteLine("\nLinkedList After sorting"); 
112    list.printlist(list.head); 
113  } 
114} 
115 
116// This code contributed by Rajput-Ji

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GeeksforGeeksGeeksforGeeks
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *