مجموعه مقالات الاستیسیته

خزش (Creep) و رفتار مواد پس از باربرداری – به زبان ساده
آشنایی با مقاومت مواد (Strength of Materials) و پارامترهای مرتبط با آن