برچسب: نرخ یادگیری

روش های بهینه سازی در یادگیری ماشین — راهنمای کاربردی