مجموعه مقالات مدار معادل تقریبی

تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
مدار معادل ترانسفورماتور — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)