مجموعه مقالات تلفات مسی

تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
محاسبات بازده و تلفات ترانسفورماتور — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
تعیین پارامتر های مدار معادل ترانسفورماتور — از صفر تا صد (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)