برچسب: تعریف واکنش گرماگیر

تغییر آنتالپی و انرژی درونی در واکنش های شیمیایی | به زبان ساده